Uitgangspunt voor een antwoord op deze vraag is het feit dat wij, als mens, letterlijk nieuwkomers zijn in dit universum, en de stand van onze huidige techniek en kennis is gebaseerd op een wetenschappelijke en industriële 'revolutie' van een dikke honderd jaren. Dit afgezet tegen de voorsprong die een eventuele buitenaardse beschaving kan hebben. Een voorsprong van mogelijk duizenden jaren of meer. In ogenschouw genomen wat voor sprong de mensheid heeft gemaakt wat betreft wetenschap en techniek in de laatste honderd jaar, hoe zouden wij er zelf voorstaan over honderd jaren? 

Tijdens het Skepsis congres verleden jaar, deed ook Dap Hartmann van de TU Delft een duit in het zakje. Een toespraak onder de naam "Uitzonderlijke beweringen vereisen uitzonderlijk bewijs" (een quote van Carl Sagan).  De toespraak zelf straalde wetenschappelijk gezien echter niet veel bijzonders uit, en bestond grotendeels uit het bagatelliseren en ridiculiseren van groepen personen, en een persoon in het bijzonder. Namelijk TUD-collega Coen Vermeeren.  In een toespraak van bijna een uur deed Hartmann echter wel een paar pogingen toch enkele zinnige opmerking te maken. Een van deze opmerkingen was dat 'ufogekkies' veelal aannames doen op grond van uitvindingen die nog gedaan moeten worden.

De toespraak werd afgesloten met het antwoord op de vraag of 'ET' (afkorting voor extra terrestrial) de aarde al heeft bereikt. Het antwoord was een in vette hoofdletters getoonde NEE.

En dat is knap zonder dat er ook maar een echt onderzoek is geweest om die vraag te beantwoorden. Uiteraard hebben we het hier over de onverklaarde UFO gevallen. En in dit geval zou een in vette hoofdletters getoonde JA evenveel waarde hebben, aangezien voor beide antwoorden gewoon geldt: we hebben pas echte antwoorden na echt onderzoek van de feiten!


Echter, de bewering van Hartmann dat er aannames worden gedaan op grond van uitvindingen die de mens nog moet doen, heeft wel enige waarde. Hoewel de kans erg groot is dat wanneer er zich elders in het universum intelligent leven aanwezig is, dit ook stukken op ons voorloopt wat betreft wetenschap en techniek, zou de aarde zelfs met conventionele middelen te bereiken zijn geweest. Toch gaan we ook in de ufologie ervan uit dat dit niet erg praktisch is, en dat als ET echt ons weet te bereiken, dit met duidelijk geavanceerder technieken zal zijn dan raketmotoren en vaste brandstoffen.

Dat laatste brengt ons op de belangrijkste tegenwerping van sceptici. Namelijk:  Er is geen reden aan te nemen dat ET beschikt over dergelijke technieken, en ook zien we daarvan niet de sporen om ons heen. De kans dat ET ons weet te bereiken is zo klein dat bijna elke andere verklaring voor het ufofenomeen, hoe ver gezocht dan ook, logischer is dan aan te nemen dat UFO's een buitenaardse herkomst kunnen hebben.

Snoeiharde en lijnrechte logica die geen ruimte laat voor andere interpretaties dan dat het ufofenomeen alles kan zijn behalve van een buitenaardse origine.

Daar staat tegenover de toch ook niet onzinnige gedachte dat wanneer je zoekt naar verklaringen om je heen, deze niet kan vinden, je wellicht verder moet zoeken dan alleen om je heen. De redenatie dat een verklaring, hoe ver gezocht ook, logischer zou zijn dan een buitenaardse herkomst, houdt ook een keer op wanneer zelfs sceptici ook niet op de proppen kunnen komen met een verklaring, hoe ver gezocht ook! Onverklaard blijft onverklaard uiteraard.

En dat lijkt op een impasse.

Natuurlijk is een mogelijke buitenaardse herkomst niet de enige hypothese die is geopperd. Andere hypotheses voor de herkomst zijn onder andere: tijdreizen, andere dimensies tot de nog meer exotische vormen zoals dat ET gewoon kan komen en gaan zoals ze zelf willen en zelfs onstoffelijk zijn, alsof het geesten betreft.

Kortom, keuze zat. Toch gaan we hier voor de hypothese waarvoor de minste aannames gemaakt hoeven worden. In feite is de enige aanname die bij de buitenaards hypothese gemaakt wordt dat er in het universum een of meer buitenaardse beschavingen in staat zijn de enorme afstanden in het universum te overwinnen en de aarde weet/weten te bereiken.

Het pretendeert niet alle openstaande vragen te beantwoorden, maar alleen simpelweg een mogelijke verklaring te bieden waarom we zien wat we zien bij de onverklaarde waarnemingen en waargenomen gedrag, die simpelweg niet verklaard kunnen worden door onze eigen kennis en stand van techniek en wetenschap.

En daarmee is ook het verschil duidelijk met het sceptische standpunt dat stelt dat alle verklaringen logischer zijn dan een buitenaardse herkomst omdat er geen reden is aan te nemen dat dit mogelijk is. Immers, met dit standpunt is een mogelijk antwoord nog steeds niet dichterbij. Zeker niet in aanmerking genomen dat zelfs met deze denkwijze ook de onverklaarde gevallen onverklaard blijven.

Ook sceptici zijn zich bewust van deze hiaat, en een vaker gehoord argument is dan ook dat er wellicht helemaal geen vreemd fenomeen bestaat en we wellicht maar gewoon moeten accepteren dat we de antwoorden niet hebben. Een redenatie die neerkomt op we weten het niet, en laten we het daar maar bij laten.


Van die redenatie klopt het eerste deel inderdaad. Hoe graag we ook willen, we weten inderdaad niet met zekerheid te zeggen wat de herkomst van het fenomeen is. Maar het tweede deel van de uitspraak is toch een beetje verwarrend. Hoe kunnen wetenschappelijk ingestelde geesten nu opperen om de hele vraag maar te vergeten enkel en alleen omdat het mogelijke antwoord ze niet aanstaat?

Het antwoord is dat dat eigenlijk niet kan. 

In de astronomie bijvoorbeeld, is het niet ongebruikelijk te werken vanuit hypotheses en aannames.  Een die veel mensen bekend in de oren zal klinken is de zogenaamde Snaartheorie. Theorie genoemd, maar in feite een werkhypothese die een brug moet slaan tussen quantumtheorie, of beter, kwantummechanica en de fundamentele natuurkrachten. 

Wie zich een beetje verdiept in hoe onze kennis van natuurwetten en het heelal tot stand is gekomen, zal verbaasd staan van hoe vaak teruggegrepen moet worden op aannames om tot antwoorden te komen. In enkele gevallen leidden zelfs verkeerde aannames tot de juiste antwoorden, zoals Max Planck bewees met zijn stralingsformule.

Onze hele wetenschap draait om het beantwoorden van vragen waar we de antwoorden nog niet voor hebben. Er is geen enkele reden niet te zoeken naar antwoorden simpelweg omdat een antwoord niet voor de hand ligt. Wellicht is dat juist de tijd om een aanname te doen die men anders niet zou doen. Immers, als alle andere mogelijke antwoorden uitgesloten lijken, blijft de keuze over tussen concluderen dat men het antwoord niet weet en opgeven, of concluderen dat men het antwoord niet weet en een aanname doen die het mogelijk maakt een antwoord te formuleren op openstaande vragen.  

Voor het feit dat veel sceptici toch kiezen voor optie één, concluderen en opgeven, lijkt echter een meer persoonlijke visie ten grondslag te liggen dan dat het ook een wetenschappelijke onderbouwing heeft.  Wetenschap is doorweven met aannames en hypotheses, en het lijkt dat er onderscheid wordt gemaakt meer op gevoel dan rationaliteit.

Om op Dap Hartmann terug te komen. Zijn toespraak deed hij onder de noemer van een quote van Carl Sagan. Een briljante geleerde, helaas overleden, die ons een overvloed aan quotes heeft achtergelaten.


Veel sceptici, maar ook ondergetekende, maken graag gebruik van quotes van deze astronoom. En zoals bovenstaande link bewijst, iedereen zal iets van zijn gading kunnen vinden tussen al de quotes die deze man heeft nagelaten. Heeft het dan meerwaarde om aan de haal te gaan met uitspraken van deze man? Of beter, is het een uitzonderlijke bewering om te stellen dat er mogelijk verder dan onze eigen planeet moeten kijken willen we een antwoord vinden op al die voorvallen die elke andere verklaring lijkt uit te sluiten?

De bewering dat 'ufogekkies' teruggrijpen op ontdekkingen en techniek die nog moet worden uitgevonden, in de toespraak van Hartmann, klopt ook inderdaad.

Om ons zonnestelsel te kunnen bereiken, en de enorme afstanden te overwinnen in het universum binnen een praktisch bruikbare tijd, komen technieken te pas die ons alleen theoretisch bekend zijn. Zelfs reizen met lichtsnelheid is nauwelijks bruikbaar gezien de afstanden. En niet alleen dat, ook het feit dat tijd relatief is, is een groot nadeel voor diegene die met de snelheid met die van, of bijna, het licht reist. Hoe langer men met de snelheid van het licht reist, hoe meer de klok aan boord uit de pas gaat lopen met die van het punt van vertrek. Bij een 'beetje' fatsoenlijke afstand is het verschil al snel honderden tot duizenden jaren. Een eigenschap van tijd die reizen met de snelheid van het licht niet erg praktisch maakt.

Er moeten dus andere technieken in het spel zijn wanneer ET ons echt weet te bereiken, en dat is inderdaad een techniek die de mens nog alleen uit de theorie kent. Punt voor Hartmann!

Echter ook de wetenschap, en dan vooral de natuurkunde, maakt graag gebruik van technieken die nog niet beschikbaar zijn. Hypothesen en theorieën worden opgesteld, om het bewijs over te laten aan de toekomst wanneer de techniek aanwezig is om het gestelde te bewijzen of ontkrachten.

Een voorbeeld is de eerder genoemde snaartheorie. Een theorie, of beter, toch een hypothese, die pas een meer onderbouwde theorie kan worden wanneer het technisch mogelijk is een betere, en vooral ook grotere, deeltjesversneller te maken. Of een beter voorbeeld, het Higgs Boson deeltje. Een deeltje dat werd bedacht omdat anders een andere theorie uit de deeltjesfysica niet kloppend te krijgen was. Al in 1964 werd het bestaan ervan afgeleid uit deze theorie, en pas in 2012 werd het deeltje dan ook daadwerkelijk aangetoond.

Het is een goed voorbeeld van vertrouwen op toekomstige techniek om beweringen te bewijzen of juist te ontkrachten binnen de wetenschap. En daar is ook niks mis mee. We moeten nu eenmaal accepteren dat onze huidige kennis het resultaat is van pas een dikke honderd jaren kennisevolutie.

Kortom, de theorie loopt veelal voor op de werkelijke mogelijkheden er van gebruik te maken of te profiteren. We weten dat het kan, we weten alleen niet hoe precies, of we hebben de kennis nog niet in huis het mogelijk te maken.

Ook de buitenaards hypothese leunt op technieken die nog niet bestaan. Echter is de aanname dat een beschaving die ouder is dan onze eigen, wel in staat is technieken te gebruiken die voor ons alleen nog maar bestaan in theorie. En de kans dat een andere technische beschaving op ons voorloopt, is zo goed als zeker. De mens is de nieuwkomer in een heelal dat al miljarden jaren oud was voor de eerste mens verscheen.

Wat sceptici echter tegenwerpen op deze visie is dat er geen reden bestaat om aan te nemen dat dit ook gebeurt, en we daar ook de sporen niet van zien.

En dat is wel een valide tegenwerping die meer onderbouwing verdient.

Welke techniek in theorie ook bestaat om de snelheid van het licht voor de gek te houden, er komt altijd een enorme hoeveelheid energie aan te pas om het mogelijk te maken. Sceptici stellen dat wanneer dit soort technieken daadwerkelijk in gebruik zijn, we daar in ons zonnestelsel ook de sporen van zouden moeten zien.

Wellicht zijn enkele van de onverklaarde UFO voorvallen juist die sporen die bedoeld worden?  Maar buiten dat, zouden we echt sporen moeten zien in ons zonnestelsel? En zo ja, zien we ze ook als ze er zijn?

De bedoelde sporen waarvan sceptici menen dat ze te zien zouden moeten zijn, zouden dan moeten bestaan uit energie-uitbarstingen binnen ons zonnestelsel, of zelfs nabij onze aarde. Op dit punt echter gaat ook deze tegenwerping uit van de aanname dat er bepaalde technieken in het spel moeten zijn welke dergelijke energie uitbarstingen veroorzaken.  Dit idee komt voort uit het idee dat alle theoretische mogelijkheden voor het reizen met de snelheid van het licht, of juist het omzeilen van de lichtsnelheid door ruimte en tijd te buigen (warpen), een enorme hoeveelheid energie verbruiken. Sporen van een dergelijke technologie zouden dan ook opgepikt moeten kunnen worden.

De vraag is evenwel of we dergelijke sporen ook zouden zien, mochten ze te zien zijn. De enige manier om dergelijke sporen op te vangen, is middels radiotelescopen. Dergelijke telescopen zijn echter altijd gericht op specifieke doelen, en niet in staat willekeurige signalen vanaf willekeurige plekken in het heelal op te vangen. De kans dat dergelijke sporen ons simpelweg ontgaan is daarom groter dan de kans een dergelijk spoor ook daadwerkelijk te zien. Het zou een toevalstreffer zijn wanneer dit zou gebeuren. Zeker wanneer men niet eens let op, of rekening houdt met de mogelijkheid dat het gebeurt.

De tegenwerping zou best valide kunnen zijn, maar wie bewijst of ontkracht het idee wanneer er simpelweg niemand is die ook daadwerkelijk oplet?

Daarnaast bestaat ook nog gewoon de mogelijkheid dat er technieken in het spel zijn die simpelweg niet dergelijke energie uitbarstingen veroorzaken, en dus niet zo simpel zijn te detecteren. Toegegeven, hiermee gaan we iets verder met speculatie. Maar het is een feit dat we gewoonweg niet weten waar een eventuele buitenaardse beschaving toe in staat zal zijn. Echter het is wel een simpel feit dat de mens met een technologische revolutie van nog geen 100 jaren, wel de nieuwkomer is een universum van ruim 13.000.000.000 jaren.

"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." Een uitspraak van science fiction schrijver Arthur C. Clarke. Deze uitspraak, die neerkomt op de bewering dat als een technologie maar geavanceerd genoeg is, deze voor ons meer op magie lijkt, zou wel eens van toepassing kunnen zijn.

Is er een concrete reden om aan te nemen dat dit het geval is?

In enkele onverklaarde voorvallen met UFO's, is deze uitspraak zeker van toepassing waarbij het gedrag van de UFO zo vreemd was dat het de natuurwetten leek te tarten. Leek, want natuurwetten zijn natuurwetten, en deze zijn niet te breken.

Voor het idee achter de buitenaards hypothese echter, is er geen concrete reden iets dergelijks aan te nemen. Dat is echter niet hetzelfde als het idee dan ook maar te verwerpen. Willen we iets verklaren, dan zullen we ook bereid moeten zijn mogelijkheden open te laten om te onderzoeken.

Natuurlijk heeft een dergelijke redenatie ook zijn grenzen. Kabouters en elfen verantwoordelijk maken voor het fenomeen heeft bijvoorbeeld weinig zin. De redenatie dat voor enkele onverklaarde voorvallen met UFO's de herkomst wellicht toch buiten de aarde ligt, is echter geen wetenschappelijke onmogelijkheid. Ook sceptici zullen niet ontkennen dat de mogelijkheid bestaat. Zijn redeneren echter dat er geen aanleiding is om daarvan uit te gaan, omdat er niks is dat in die richting zou wijzen.

En dat levert een toch ietwat vreemde patstelling op. Erkend wordt dat er voorvallen met UFO's hebben plaatsgevonden die niet verklaard kunnen worden aan de hand van bekende technologie of natuurfenomenen.  Daarnaast is er ook niks dat tegen een buitenaardse herkomst spreekt. Het idee wordt echter afgewezen omdat er ook niks zou zijn dat voor een buitenaardse herkomst spreekt. Daarbij wordt echter vergeten dat het juist voorvallen zijn die niet op een andere wijze verklaard lijken te kunnen worden die het idee in de eerste plaats vorm gaven.

Om terug te komen op de vraag of ET dan wel in staat is ons te bereiken: er is geen reden te bedenken waarom een buitenaardse beschaving ons niet zou kunnen bereiken. Zelfs al laten we alle exotische en theoretische mogelijkheden buiten beschouwing, dan nog is er tijd genoeg voorbij gegaan om ons zonnestelsel te bereiken met meer conventionele middelen, zoals zonnezeilen en/of andere manieren van reizen door het heelal die ook binnen het bereik van de mensheid ligt.

De mogelijkheid dat ET ons weet te bereiken wordt ook wel zo serieus genomen dat verschillende astronomen en wetenschappers in het verleden al de vraag hebben gesteld waarom we ze dan niet hebben gezien.

Ironisch genoeg kan het ufofenomeen juist het antwoord daarop zijn, maar wordt het niet serieus genomen.

De toespraak voor het Skepsis congres 2013:

Gio: Beam me up Scotty!!!
De oude Atheense filosofen zeiden het al: niet 'goden' maar natuurwetten geven de wereld vorm!
Op 21-05-2014 8:01:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: De gedachten zijn vrij...
Kabouters en elfen kunnen net zo goed verantwoordelijk zijn. Of Djinns, spoken, energie...
En het kan inderdaad aards zijn. Of buitenaards.
Zolang er geen afdoende bewijs is voor een visie, blijft het veronderstellen, en blijft alles mogelijk.
(Los van spreker, lengte van het artikel,...)
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 21-05-2014 8:05:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grensvlak: Wat een kleingeestige onzin!

Hier de tegenovergestelde visie van een andere, wat bekendere wetenschapper:


Op 21-05-2014 10:46:22 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Als men het over onverklaarde gevallen heeft dan moet de eerste vraag zijn: welke onverklaarde gevallen.
Immers heel vaak zijn gevallen die als onverklaard worden opgegeven wel degelijk verklaard, maar is de verklaring veel minder wijd verspreid als het geval.
Maar goed laten we uitgaan van een werkelijk onverklaard geval.
Dan kan de keus gemaakt worden tussen een nog onbekend aards verschijnsel of een onbekend buitenaards verschijnsel.
Vervolgens kunnen we stellen dat wij nog lang niet alle aardse verschijnselen hebben verklaard.
Verder kunnen wij stellen dat wij nog geen duidelijke aanwijzingen hebben dat er buiten onze aarde leven bestaat wat zich zo ver ontwikkeld heeft dat het onze technologie evenaart of vooruit is.
Tot slot kunnen wij stellen dat wij pas zeer kort detecteerbaar zijn voor een buitenaardse beschaving, er van uitgaande dat zij niet voortdurend het gehele universum onderzoeken maar af komen op signalen van intelligent leven.
Dan is een onbekend aards verschijnsel op dit moment waarschijnlijker als een onbekend buitenaards verschijnsel.
Desondanks sluit ik de mogelijkheid niet uit zo lang er onverklaarde gevallen zijn. Echter merkwaardig genoeg proberen de aanhangers van de buitenaardse hypothese wel de mogelijkheid van onbekende aardse verschijnselen als uitgesloten te verklaren.

Verder is het wijzen naar de wetenschap onzin. Er wordt gezocht naar theorien die het mogelijk maken om in de ruimte en tijd te reizen. Er wordt gezocht naar signalen van buitenaards leven.
Wat zou de wetenschap dan nog meer moeten onderzoeken wat een buitenaardse hypothese kan bevestigen?
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 21-05-2014 12:27:51 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grensvlak: SETI heeft tot nu toe welgeteld één ‘wow’ signaal opgeleverd. UFO onderzoek al tientallen, zo niet honderden. Misschien wordt het voor de wetenschappers eens tijd om het SETI pad te verlaten en zich werkelijk te verdiepen in het UFO dossier?

En ja, de centrale vraag is: Zijn er onverklaarde gevallen waarbij een buitenaardse hypothese waarschijnlijker is dan een aardse hypothese?

Misschien helpen deze onder de FOIA vrijgegeven documenten daarbij:
http://www.noufors.com/twelve_government_documents_that_take_ufos_seriously.html

‘Metallic or light reflecting surfaces’
‘Well kept formation flights varying from three to nine objects’
‘Extreme rates of climb, maneuverability, and action which must be considered evasive’
(Twining memo)

‘Pilot states object was 300 to 400 feet from plane and appeared to be 10 to 15 feet in diameter’
‘traveling [at] tremendous speed.’
(1951 USAF intelligence report)

‘objects at great altitudes and travelling at high speeds are of such nature that they are not attributable to natural phenomena or known types of aerial vehicles’
(Chadwell memo)

‘The UFO then released a bright object. It headed straight toward the F-4 “at a very fast rate of speed.” The pilot tried to fire an AIM-9 missile at it, “but at that instant his weapons control panel went off and he lost all communications.” Seeking to evade, he dove and turned away, but the object followed him and turned inside his own turn. It then returned to the main object “for a perfect rejoin.” The F-4 pilot then regained communications and weapons control.
(Iran encounter, 1976)

These lights hovered around the main object, then darted and zig-zagged in the night sky at high speeds. Henry believed these objects were smaller than a one-seat Cessna and “crossed 50 mile stretches low over the ice in the snap of a finger.” ‘
(US Coast Guard encounter)
Op 21-05-2014 14:51:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Grensvlak:
SETI heeft tot nu toe welgeteld één ‘wow’ signaal opgeleverd. UFO onderzoek al tientallen, zo niet honderden. Misschien wordt het voor de wetenschappers eens tijd om het SETI pad te verlaten en zich werkelijk te verdiepen in het UFO dossier?

En ja, de centrale vraag is: Zijn er onverklaarde gevallen waarbij een buitenaardse hypothese waarschijnlijker is dan een aardse hypothese?


En hoe wil jij die vraag beantwoorden?

Verder, wat bedoel je met verdiepen, wat kan de wetenschap volgens jou toevoegen aan het onderzoek?
(bericht gewijzigd op 21/5/2014 14:58)
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 21-05-2014 14:56:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Grensvlak:
SETI heeft tot nu toe welgeteld één ‘wow’ signaal opgeleverd. UFO onderzoek al tientallen, zo niet honderden. Misschien wordt het voor de wetenschappers eens tijd om het SETI pad te verlaten en zich werkelijk te verdiepen in het UFO dossier?

SETI is mijn inziens ook kansloos gezien het zich baseert op radiosignalen. Als je een normale antenne heb dan zend het rondom om de antenne heen, naar mate de afstand groter wordt wordt het signaal steeds zwakker. Je zou wat dat betreft wel een hele krachtige zender nodig moeten hebben die lichtjaren kan overbruggen en daar komt gelijk een andere probleem, radiosignalen gaan maar met de snelheid van het licht, het is daarom al geen goed medium om contact te zoeken. Ook kunnen signalen geblokkeerd worden door ruimtestof, of onder invloed van zwaartekracht van richting veranderen.
Als je een richtantenne gebruik moet je maar net in het pad zitten en ook hier spelen uiteindelijk dezelfde problemen op als hierboven bij een normale antenne.
En dan hebben we het nog niet gehad over de frequenties waarop gezocht word, misschien zijn die al niet goed.
Leuk project, maar volgens mij weggegooid geld.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 21-05-2014 15:13:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
rudiev:
Grensvlak:
SETI heeft tot nu toe welgeteld één ‘wow’ signaal opgeleverd. UFO onderzoek al tientallen, zo niet honderden. Misschien wordt het voor de wetenschappers eens tijd om het SETI pad te verlaten en zich werkelijk te verdiepen in het UFO dossier?

SETI is mijn inziens ook kansloos gezien het zich baseert op radiosignalen. Als je een normale antenne heb dan zend het rondom om de antenne heen, naar mate de afstand groter wordt wordt het signaal steeds zwakker. Je zou wat dat betreft wel een hele krachtige zender nodig moeten hebben die lichtjaren kan overbruggen en daar komt gelijk een andere probleem, radiosignalen gaan maar met de snelheid van het licht, het is daarom al geen goed medium om contact te zoeken. Ook kunnen signalen geblokkeerd worden door ruimtestof, of onder invloed van zwaartekracht van richting veranderen.
Als je een richtantenne gebruik moet je maar net in het pad zitten en ook hier spelen uiteindelijk dezelfde problemen op als hierboven bij een normale antenne.
En dan hebben we het nog niet gehad over de frequenties waarop gezocht word, misschien zijn die al niet goed.
Leuk project, maar volgens mij weggegooid geld.

De vraag is, zouden wij met een SETI achtig project elders in de ruimte worden opgevangen? Zo nee, dan is de kans dat wij iets vinden ook erg klein. Zo ja, dan zouden we signalen op kunnen vangen van een technologie die vergelijkbaar is met de onze+afstand tot hun planeet.
Als SETI alleen een werkelijk op ons stelsel gericht signaal op kan vangen is het weggegooid geld, want waarom zou een willekeurige ET een signaal op ons richten.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 21-05-2014 15:22:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A3aan v.d.B.:
Een lang blog, ja, so what, een góéd blog, jazeker, hier past de uitspraak, : " Er is meer tussen hemel en op aarde , vriend Horatio, dan waarvan Uw wijsheid droomt".
Denkt, aleer gij doende zijt, en doende, denkt dan nog. (Guido Gezelle)
Op 21-05-2014 15:23:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vailixi: Ze zijn er al
Niemand buiten onszelf kan over ons innerlijk heersen. Wanneer we dit weten worden we vrij.
Op 21-05-2014 16:25:30 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
rudiev:
Grensvlak:
SETI heeft tot nu toe welgeteld één ‘wow’ signaal opgeleverd. UFO onderzoek al tientallen, zo niet honderden. Misschien wordt het voor de wetenschappers eens tijd om het SETI pad te verlaten en zich werkelijk te verdiepen in het UFO dossier?

SETI is mijn inziens ook kansloos gezien het zich baseert op radiosignalen. Als je een normale antenne heb dan zend het rondom om de antenne heen, naar mate de afstand groter wordt wordt het signaal steeds zwakker. Je zou wat dat betreft wel een hele krachtige zender nodig moeten hebben die lichtjaren kan overbruggen en daar komt gelijk een andere probleem, radiosignalen gaan maar met de snelheid van het licht, het is daarom al geen goed medium om contact te zoeken. Ook kunnen signalen geblokkeerd worden door ruimtestof, of onder invloed van zwaartekracht van richting veranderen.
Als je een richtantenne gebruik moet je maar net in het pad zitten en ook hier spelen uiteindelijk dezelfde problemen op als hierboven bij een normale antenne.
En dan hebben we het nog niet gehad over de frequenties waarop gezocht word, misschien zijn die al niet goed.
Leuk project, maar volgens mij weggegooid geld.

Hierop zou deeltjes verstrengeling een antwoord op kunnn vinden.
Wat mij betreft zoeken we met radiogolven dan ook compleet in de verkeerde richting.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 21-05-2014 17:02:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry: Als de bosjes mannen in afrika een (voor hun) op eeen onverklaarbaar fenomeen stuiten, wijzen ze ook naar boven (god of ruimtewezentjes) Voor mij staat dat gelijk aan een zwakte bod.
Als er al ET aktiviteit zou plaatsvinden, dan zijn ze met de technologie al zover dat ze echt niet gespot worden met een lullige camera.
En zouden ze ons naar alle waarschijnljkheid met rust laten zoals wij de stammen in het amazone gebied met rust laten.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 21-05-2014 17:05:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo: Wat een mooi blog.
You don't know what you've got until it's gone...
Op 21-05-2014 17:14:10 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
stoerecurry:
Als de bosjes mannen in afrika een (voor hun) op eeen onverklaarbaar fenomeen stuiten, wijzen ze ook naar boven (god of ruimtewezentjes) Voor mij staat dat gelijk aan een zwakte bod.
Als er al ET aktiviteit zou plaatsvinden, dan zijn ze met de technologie al zover dat ze echt niet gespot worden met een lullige camera.
En zouden ze ons naar alle waarschijnljkheid met rust laten zoals wij de stammen in het amazone gebied met rust laten.

Echter zoals de stammen wellicht onze helikopter en vliegtuigen per ongeluk zien zouden wij ook per ongeluk wat een ET gebruikt om ons te bekijken kunnen zien. De amazonestammen hebben geen camera, wij per ongeluk wel.

Het punt is echter dat de bosjesmannen kunnen eisen dat hun medicijnman onderzoekt wat er door de lucht vloog, maar de medicijnman geen middelen heeft om het te onderzoeken of verklaren. Hij kan alleen afgaan op wat anderen hebben waargenomen en de verslagen en tekeningen onderzoeken. Echter zolang hij zelf niet bekend is met het concept vliegtuig of bolbliksem kan hij het niet werkelijk verklaren en kan het zowel een god, alien of iets van deze aarde zijn.
En dat is nu net waar wetenschappers ook vast lopen. Want het antwoord "ik weet het niet" is voor sommige mensen niet genoeg.
(bericht gewijzigd op 21/5/2014 17:26)
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 21-05-2014 17:25:16 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
DeSchaduw:
stoerecurry:
Als de bosjes mannen in afrika een (voor hun) op eeen onverklaarbaar fenomeen stuiten, wijzen ze ook naar boven (god of ruimtewezentjes) Voor mij staat dat gelijk aan een zwakte bod.
Als er al ET aktiviteit zou plaatsvinden, dan zijn ze met de technologie al zover dat ze echt niet gespot worden met een lullige camera.
En zouden ze ons naar alle waarschijnljkheid met rust laten zoals wij de stammen in het amazone gebied met rust laten.

Echter zoals de stammen wellicht onze helikopter en vliegtuigen per ongeluk zien zouden wij ook per ongeluk wat een ET gebruikt om ons te bekijken kunnen zien. De amazonestammen hebben geen camera, wij per ongeluk wel.

Het punt is echter dat de bosjesmannen kunnen eisen dat hun medicijnman onderzoekt wat er door de lucht vloog, maar de medicijnman geen middelen heeft om het te onderzoeken of verklaren. Hij kan alleen afgaan op wat anderen hebben waargenomen en de verslagen en tekeningen onderzoeken. Echter zolang hij zelf niet bekend is met het concept vliegtuig of bolbliksem kan hij het niet werkelijk verklaren en kan het zowel een god, alien of iets van deze aarde zijn.
En dat is nu net waar wetenschappers ook vast lopen. Want het antwoord "ik weet het niet" is voor sommige mensen niet genoeg.

Hierin zeg je hetzelfde als ik (tenminste als ik het goed lees).
Onze medicijnmannen, hebben onvoldoende middelen en of kennis, om hier een gefndeerde uitspraak in te kunnen doen,.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 21-05-2014 17:42:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
stoerecurry:
DeSchaduw:
stoerecurry:
Als de bosjes mannen in afrika een (voor hun) op eeen onverklaarbaar fenomeen stuiten, wijzen ze ook naar boven (god of ruimtewezentjes) Voor mij staat dat gelijk aan een zwakte bod.
Als er al ET aktiviteit zou plaatsvinden, dan zijn ze met de technologie al zover dat ze echt niet gespot worden met een lullige camera.
En zouden ze ons naar alle waarschijnljkheid met rust laten zoals wij de stammen in het amazone gebied met rust laten.

Echter zoals de stammen wellicht onze helikopter en vliegtuigen per ongeluk zien zouden wij ook per ongeluk wat een ET gebruikt om ons te bekijken kunnen zien. De amazonestammen hebben geen camera, wij per ongeluk wel.

Het punt is echter dat de bosjesmannen kunnen eisen dat hun medicijnman onderzoekt wat er door de lucht vloog, maar de medicijnman geen middelen heeft om het te onderzoeken of verklaren. Hij kan alleen afgaan op wat anderen hebben waargenomen en de verslagen en tekeningen onderzoeken. Echter zolang hij zelf niet bekend is met het concept vliegtuig of bolbliksem kan hij het niet werkelijk verklaren en kan het zowel een god, alien of iets van deze aarde zijn.
En dat is nu net waar wetenschappers ook vast lopen. Want het antwoord "ik weet het niet" is voor sommige mensen niet genoeg.

Hierin zeg je hetzelfde als ik (tenminste als ik het goed lees).
Onze medicijnmannen, hebben onvoldoende middelen en of kennis, om hier een gefndeerde uitspraak in te kunnen doen,.

Klopt we zijn het eens. Maar ik wacht gespannen op de uitleg van mensen die vinden dat onze medicijnmannen niet genoeg doen.
(bericht gewijzigd op 21/5/2014 17:49)
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 21-05-2014 17:49:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
DeSchaduw:

De vraag is, zouden wij met een SETI achtig project elders in de ruimte worden opgevangen? Zo nee, dan is de kans dat wij iets vinden ook erg klein. Zo ja, dan zouden we signalen op kunnen vangen van een technologie die vergelijkbaar is met de onze+afstand tot hun planeet.
Als SETI alleen een werkelijk op ons stelsel gericht signaal op kan vangen is het weggegooid geld, want waarom zou een willekeurige ET een signaal op ons richten.

In principe wel natuurlijk, maar er zijn wel wat voorwaardes aan verbonden. Afgezien van de tijd dat het kan duren voordat een signaal aankomt. Om naar de andere kant van ons eigen sterrenstelsel te komen heeft een signaal ongeveer 75.000 jaar nodig, onze melkweg is ongeveer 100.000 lichtjaar breed. Het dichtsbijzijnde sterrenstelsel is het andromedastelsel welke zich op 2,5 miljoen lichtjaar bevind. De vraag is waar de dichtsbijzijnde planeet is met intelligent leven die onze signalen op kan vangen. Het kan dus vele jaren duren voor een radiosignaal er is, in die tussentijd hebben we misschien al technologie om er in korte tijden heen te reizen.
Daarbij is de frequentie ook heel belangrijk, er is namelijk veel watersof in de ruimte en die laat een bepaalde frequentie goed door, andere niet.

Overigens is het WOW signaal niet het enige signaal, de Arecibo radiotelescoop heeft ook eens een misterieus signaal opgevangen. Een signaal op de frequentie die waterstof goed door laat zoals ik hierboven vertelde.
http://phenomena.nationalgeographic.com/2014/04/20/mysterious-energetic-radio-burst/
http://www.caribbeanbusinesspr.com/news/arecibo-detects-mysterious-signals-96119.html

Ik weet niet wat ik van de site ibizavandaag moet denken haha maar er staat ook wat van op:
http://www.ibizavandaag.nl/radiosignalen-duiden-wellicht-op-buitenaards-leven/
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 21-05-2014 17:58:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
stoerecurry:
Hierop zou deeltjes verstrengeling een antwoord op kunnn vinden.
Wat mij betreft zoeken we met radiogolven dan ook compleet in de verkeerde richting.

Verstrengelde deeltjes tbv communicatie vind je niet los in de ruimte, die zijn bij de zender en ontvanger reeds aanwezig. Dus daarop zoeken naar buitenaards leven kan niet.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 21-05-2014 18:01:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4: Stel je voor dat een buitenaardse ET ongeveer 20 miljoen jaar oud kan worden (ik zeg ook maar wat) dan heeft 'ie alle tijd om ons te bereiken, toch?

It's all a figment of imagination!
Op 21-05-2014 19:29:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grensvlak: Hoeft niet, bij NASA werken ze al aan laboratoriumexperimenten om de principes aan te tonen waarmee ze in de (verre) toekomst sneller dan het licht willen reizen.

Hier een leuk college over deze experimenten voor de liefhebbers:En een medicijnman die liet zien hoe het wel kan:

http://www.amazon.com/Unconventional-Flying-Objects-Scientific-Analysis/dp/1571740279
Op 21-05-2014 20:07:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
rudiev:
stoerecurry:
Hierop zou deeltjes verstrengeling een antwoord op kunnn vinden.
Wat mij betreft zoeken we met radiogolven dan ook compleet in de verkeerde richting.

Verstrengelde deeltjes tbv communicatie vind je niet los in de ruimte, die zijn bij de zender en ontvanger reeds aanwezig. Dus daarop zoeken naar buitenaards leven kan niet.

Ik bedoel eigenlijk de techniek waarmee de deeltjes communiceren na te bootsen.
Als je de vergelijing met een telefoon wilt trekken. De huidige deeltjes verstrengeling werkt als een ouderwetse telefoon, 1 beller, en 1 ontvanger.
De technologie van tegenwoordig, whatapp groepsbericht, internet: 1 informatie uitdeler, en talloze ontvangers, die niet locatie specifiek ontvangen.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 21-05-2014 21:07:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
denker: Waarom we tot nu toe nog niets kunnen vinden?
Simpel toch, wie naar één kant kijkt ziet niet wat aan de andere kant te zien is.
Daarnaast is het zo dat we zeer beperkt zijn in ons kijken omdat we gewoonweg niet eens weten waar we naar moeten kijken of hoe het uit zien moet.
Op 21-05-2014 21:24:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
denker:
Waarom we tot nu toe nog niets kunnen vinden?
Simpel toch, wie naar één kant kijkt ziet niet wat aan de andere kant te zien is.
Daarnaast is het zo dat we zeer beperkt zijn in ons kijken omdat we gewoonweg niet eens weten waar we naar moeten kijken of hoe het uit zien moet.

Daarom is de hoop ook niet gevestigd op een op ons gericht signaal, maar meer op het toevallig oppikken van een signaal wat per ongeluk de ruimte in is geslingerd.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 21-05-2014 22:29:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: We zijn in feite amper een stapje verder dan aangeklede aapjes. Eigenlijk past het dan niet goed om net zo arrogant als Dap Hartman te doen, we zijn baby's die net kunnen staan.

"Ik weet het niet, laten we dat eens nader onderzoeken." zou een fatsoenlijk antwoord zijn.

De wetenschappers die 1.000 jaar geleden alles onmogelijk verklaarden zijn allemaal al lang door de realiteit ingehaald en ver achter ons gelaten. En 1.000 jaar is kosmisch gezien gelijk een muizenscheetje in een 100 jarige storm.

Voor Dap Hartman is het kennelijk te moeilijk om buiten de parameters van onze huidige kennis te kijken en dat tekent zijn armoedigheid wat betreft visionair vermogen.

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 21-05-2014 22:31:39 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
paps:
We zijn in feite amper een stapje verder dan aangeklede aapjes. Eigenlijk past het dan niet goed om net zo arrogant als Dap Hartman te doen, we zijn baby's die net kunnen staan.

"Ik weet het niet, laten we dat eens nader onderzoeken." zou een fatsoenlijk antwoord zijn.

De wetenschappers die 1.000 jaar geleden alles onmogelijk verklaarden zijn allemaal al lang door de realiteit ingehaald en ver achter ons gelaten. En 1.000 jaar is kosmisch gezien gelijk een muizenscheetje in een 100 jarige storm.

Voor Dap Hartman is het kennelijk te moeilijk om buiten de parameters van onze huidige kennis te kijken en dat tekent zijn armoedigheid wat betreft visionair vermogen.


Eens, mits je de nuance en onderscheid maakt tussen visionair vermogen en pure fantasie.
Als je dat niet (voldoende) doet heeft een willekeurige morosoof en of gek, per definitie gelijk, immers een gek kan meer bedenken dan 1000 wetenschappers kunnen weerleggen.
Mijn gulden lijn ligt dan ook bij de bewijslast aan diegene die een nieuwe theorie oppert.
En bij die definitie, bestaan ET niet.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 21-05-2014 23:14:26 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL:
stoerecurry:
paps:
We zijn in feite amper een stapje verder dan aangeklede aapjes. Eigenlijk past het dan niet goed om net zo arrogant als Dap Hartman te doen, we zijn baby's die net kunnen staan.

"Ik weet het niet, laten we dat eens nader onderzoeken." zou een fatsoenlijk antwoord zijn.

De wetenschappers die 1.000 jaar geleden alles onmogelijk verklaarden zijn allemaal al lang door de realiteit ingehaald en ver achter ons gelaten. En 1.000 jaar is kosmisch gezien gelijk een muizenscheetje in een 100 jarige storm.

Voor Dap Hartman is het kennelijk te moeilijk om buiten de parameters van onze huidige kennis te kijken en dat tekent zijn armoedigheid wat betreft visionair vermogen.


Eens, mits je de nuance en onderscheid maakt tussen visionair vermogen en pure fantasie.
Als je dat niet (voldoende) doet heeft een willekeurige morosoof en of gek, per definitie gelijk, immers een gek kan meer bedenken dan 1000 wetenschappers kunnen weerleggen.
Mijn gulden lijn ligt dan ook bij de bewijslast aan diegene die een nieuwe theorie oppert.
En bij die definitie, bestaan ET niet.


Wat wie is dan pure fantasie?

De piloten zijn blind,de mensen op de grond hebben alle gedronken,op de toren hebben ze gerookt en de rader heeft gebruikt nog Xp.

En daarom hebben ze een verhaal.

http://www.luckymedia.nl/luckytv/2006/09/ik-ben-niet-gek/
Da is minst een spoor een gegeven voor Dap Hartman.
en moeras gas in de woestijn trappen we ook niet meer in da is gewoon een Lul verhaal.

(bericht gewijzigd op 22/5/2014 9:2)
Op 22-05-2014 8:53:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Patrick NL:

Wat wie is dan pure fantasie?

De piloten zijn blind,de mensen op de grond hebben alle gedronken,op de toren hebben ze gerookt en de rader heeft gebruikt nog Xp.

En daarom hebben ze een verhaal.

http://www.luckymedia.nl/luckytv/2006/09/ik-ben-niet-gek/
Da is minst een spoor een gegeven voor Dap Hartman.
en moeras gas in de woestijn trappen we ook niet meer in da is gewoon een Lul verhaal.

Jouw argumentatie kan ik helaas niet volgen, het is voor mij een wirwar van willekeurige woorden.
Wat het verschil tussen fantasie en een gestaafde wetenschappelijke theorie, is dat de 1 een voortvloeisel is van uit de lucht gegrepen (pun intended) hersenspinsels.
En de ander een resultaat van vooruit ingezette en beredeneerde koers.
Beide zijn natuurlijk niet per definitie een leugen of een waarheid, hoewel de kans wel vele malen groter is.
Patrick ik weet dat dit bij jouw een gevoelig onderwerp is, maar probeer je eens voor te stellen dat iemand jou net heeft proberen wijs te maken dat hij meneer de uil heeft zien vliegen (die van de fabeltjes krant), dat zelfde gevoel krijg ik van het hele UFO en ET gebeuren.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 22-05-2014 9:27:30 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
stoerecurry:

Ik bedoel eigenlijk de techniek waarmee de deeltjes communiceren na te bootsen.
Als je de vergelijing met een telefoon wilt trekken. De huidige deeltjes verstrengeling werkt als een ouderwetse telefoon, 1 beller, en 1 ontvanger.
De technologie van tegenwoordig, whatapp groepsbericht, internet: 1 informatie uitdeler, en talloze ontvangers, die niet locatie specifiek ontvangen.

De vraag is of dat wel mogelijk zou zijn, maar speculeren over de toekomst met de huidige kennis is redelijk gevaarlijk, zeker om te zeggen dat iets niet mogelijk is.
Vooralsnog is er bij verstrengeling geen deeltje oid nodig wat de voor de uitwisseling van informatie zorgt tussen de verstrengelde deeltjes. De verstrengelde deeltjes worden als één gezien, ondanks de fysieke afstand tussen de verstrengelde deeltjes. Dus het opvangen van een informatieoverdracht tussen verstrengelde deeltjes is vooralsnog onmogelijk, dit gebeurt instantaan en vele malen sneller dan de lichtsnelheid, vandaar dat Einstein het 'spooky action at a distance' noemde.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 22-05-2014 14:16:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Patrick NL:

Da is minst een spoor een gegeven voor Dap Hartman.
en moeras gas in de woestijn trappen we ook niet meer in da is gewoon een Lul verhaal.

Dus als er een wetenschappelijke verklaring is wijs je die af als 'lulverhaal'. Klinkt aardig religieus....
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 22-05-2014 15:01:51 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ioannes: Misschien zijn we het geavanceerde soort en is ET is een voorfase van onze beschaving
Op 22-05-2014 15:37:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL:
DeSchaduw:
Patrick NL:

Da is minst een spoor een gegeven voor Dap Hartman.
en moeras gas in de woestijn trappen we ook niet meer in da is gewoon een Lul verhaal.

Dus als er een wetenschappelijke verklaring is wijs je die af als 'lulverhaal'. Klinkt aardig religieus....


Er is ook wetenschappelijke verklaring dat ook ufo's bestaat.

Maar Nee hoor ik geloof wat er verklaard is,dus religieus is van de baan.

Maar heeft je ook goed geluisterd?
wat men later in eerlijkheid verklaard is dat het gelogen is die 'lulverhaal'
door de zelfde mensen die met 'lulverhaal' aankwamen.Maar als jij dat niet wil horen,is de leugen voor jou gemaakt.
Maar als jij wil geloven dat moerasgas,drasland,kleigebieden,water,planten,modder,riet- en biezenvegetaties,
natte ruigte en grote zeggenvegetaties In de woestijn zit?

prima moet jij weten Klinkt aardig religieus.
(bericht gewijzigd op 22/5/2014 16:7)
Op 22-05-2014 15:42:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL:
stoerecurry:
Patrick NL:

Wat wie is dan pure fantasie?

De piloten zijn blind,de mensen op de grond hebben alle gedronken,op de toren hebben ze gerookt en de rader heeft gebruikt nog Xp.

En daarom hebben ze een verhaal.

http://www.luckymedia.nl/luckytv/2006/09/ik-ben-niet-gek/
Da is minst een spoor een gegeven voor Dap Hartman.
en moeras gas in de woestijn trappen we ook niet meer in da is gewoon een Lul verhaal.

Jouw argumentatie kan ik helaas niet volgen, het is voor mij een wirwar van willekeurige woorden.
Wat het verschil tussen fantasie en een gestaafde wetenschappelijke theorie, is dat de 1 een voortvloeisel is van uit de lucht gegrepen (pun intended) hersenspinsels.
En de ander een resultaat van vooruit ingezette en beredeneerde koers.
Beide zijn natuurlijk niet per definitie een leugen of een waarheid, hoewel de kans wel vele malen groter is.
Patrick ik weet dat dit bij jouw een gevoelig onderwerp is, maar probeer je eens voor te stellen dat iemand jou net heeft proberen wijs te maken dat hij meneer de uil heeft zien vliegen (die van de fabeltjes krant), dat zelfde gevoel krijg ik van het hele UFO en ET gebeuren.


Nou dan ga ik toch even samen naar buiten en even kijken naar die uil...
Net als die kleine jongen naar mij toe komt huilend en zeg Papa er is een monster onder mij bed...

oke kom jongen dan ga we samen onder je bed kijken.

KIJK en dat doe de Dap Hartman dus niet... een slechte vader.

In dit geval slechte wetenschapper....
Tenslot een weterschapper niet waard.

(bericht gewijzigd op 22/5/2014 16:5)
Op 22-05-2014 15:56:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry: Je gaat kijken, om daarmee te bewijzen dat er daadwerkelijk geen monster onder zijn bed zit.
Zou je enigzijds wel vermoeden dat hier een kern van waarheid in zou kunnen zitten dan raad ik aan om de brandweer oid te bellen.
Monsters zijn eng namelijk.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 22-05-2014 16:22:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Patrick NL:
DeSchaduw:
Patrick NL:

Da is minst een spoor een gegeven voor Dap Hartman.
en moeras gas in de woestijn trappen we ook niet meer in da is gewoon een Lul verhaal.

Dus als er een wetenschappelijke verklaring is wijs je die af als 'lulverhaal'. Klinkt aardig religieus....


Er is ook wetenschappelijke verklaring dat ook ufo's bestaat.

Maar Nee hoor ik geloof wat er verklaard is,dus religieus is van de baan.

Maar heeft je ook goed geluisterd?
wat men later in eerlijkheid verklaard is dat het gelogen is die 'lulverhaal'
door de zelfde mensen die met 'lulverhaal' aankwamen.Maar als jij dat niet wil horen,is de leugen voor jou gemaakt.
Maar als jij wil geloven dat moerasgas,drasland,kleigebieden,water,planten,modder,riet- en biezenvegetaties,
natte ruigte en grote zeggenvegetaties In de woestijn zit?

prima moet jij weten Klinkt aardig religieus.

De wetenschap stelt dat ufo's bestaan. Maar niet dat het buitenaardsen zijn.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 22-05-2014 16:51:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL:
DeSchaduw:
Patrick NL:
DeSchaduw:
Patrick NL:

Da is minst een spoor een gegeven voor Dap Hartman.
en moeras gas in de woestijn trappen we ook niet meer in da is gewoon een Lul verhaal.

Dus als er een wetenschappelijke verklaring is wijs je die af als 'lulverhaal'. Klinkt aardig religieus....


Er is ook wetenschappelijke verklaring dat ook ufo's bestaat.

Maar Nee hoor ik geloof wat er verklaard is,dus religieus is van de baan.

Maar heeft je ook goed geluisterd?
wat men later in eerlijkheid verklaard is dat het gelogen is die 'lulverhaal'
door de zelfde mensen die met 'lulverhaal' aankwamen.Maar als jij dat niet wil horen,is de leugen voor jou gemaakt.
Maar als jij wil geloven dat moerasgas,drasland,kleigebieden,water,planten,modder,riet- en biezenvegetaties,
natte ruigte en grote zeggenvegetaties In de woestijn zit?

prima moet jij weten Klinkt aardig religieus.

De wetenschap stelt dat ufo's bestaan. Maar niet dat het buitenaardsen zijn.


Heb ik nu niet gezegt dat het buitenaardsen Moet zijn.

Wel aan geeft dat Buitenaardse hypothese is verreweg de meest waarschijnlijke”

Dus een Ufo gekkie is toch niet zo raar,gekkie en of fantast.
Op 22-05-2014 18:11:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL:
stoerecurry:
Je gaat kijken, om daarmee te bewijzen dat er daadwerkelijk geen monster onder zijn bed zit.
Zou je enigzijds wel vermoeden dat hier een kern van waarheid in zou kunnen zitten dan raad ik aan om de brandweer oid te bellen.
Monsters zijn eng namelijk.

Een ander context is.

Dat wetenschap zijn neutraliteit moet behouden Voordat men enig iets heeft onderzocht en niet bij voorhand al conclusie trekt.

Snap je dat?
(bericht gewijzigd op 22/5/2014 18:22)
Op 22-05-2014 18:22:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Patrick NL:
stoerecurry:
Je gaat kijken, om daarmee te bewijzen dat er daadwerkelijk geen monster onder zijn bed zit.
Zou je enigzijds wel vermoeden dat hier een kern van waarheid in zou kunnen zitten dan raad ik aan om de brandweer oid te bellen.
Monsters zijn eng namelijk.

Een ander context is.

Dat wetenschap zijn neutraliteit moet behouden Voordat men enig iets heeft onderzocht en niet bij voorhand al conclusie trekt.

Snap je dat?

Nee dit ben ik niet met je eens, dat heb ik ook proberen uit te leggen in een vorige reactie.
De wetenschap kan en zal niet elke hersenspinsel uitzoeken, behalve diegenen die ook zijn onderbouwd.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 22-05-2014 18:25:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bontevogel: Vind dit een prachtig blog, waar voor mijn dank.
Het heelal is 13 miljard jaar oud en dijt uit.
Wij kijken in het verleden.
Waarom kijken wij niet naar de toekomst ?
Ik bedoel, is er iemand die weet of er een soort gelijk melkwegstelsel, VOOR ons ligt, ik kan niet geloven dat er voor ons NIET een melkwegstelsel is dat naar ons kijkt.
Waarom denken wij, dat ons melkwegstelsel de grens is.
Op 22-05-2014 18:54:32 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Dat Ufo's mogelijkerwijs een buitenaardse oorsprong kunnen hebben is allesbehalve een hersenspinsel. Gelet op de ouderdom, de grootte en de bouwstenen in het immense Universum is het echt niet onmogelijk dat er op andere planeten al eerder leven is ontstaan en zich verder ontwikkeld heeft. 1.000 jaar is astronomisch gezien maar een poepje en 1000 jaar geleden was de mensheid nog zo dom als peperkoek. In dit tempo zijn we nog eens 1000 jaar verder op een wetenschappelijk niveau wat in de huidige tijd als pure magie beschouwt zal worden.

Dat Dap Hartman dit onderwerp dus zo lacherig afdoet als onzin, is trouwens ook bewijs:

Bewijs dat hij kortzichtig is en in ieder geval niet buiten zijn eigen levenstermijn kan denken. Voor zo'n intelligente man is dat mijns inziens een onverklaarbare tekortkoming.


Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 22-05-2014 19:02:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Patrick NL:
DeSchaduw:
Patrick NL:
DeSchaduw:
Patrick NL:

Da is minst een spoor een gegeven voor Dap Hartman.
en moeras gas in de woestijn trappen we ook niet meer in da is gewoon een Lul verhaal.

Dus als er een wetenschappelijke verklaring is wijs je die af als 'lulverhaal'. Klinkt aardig religieus....


Er is ook wetenschappelijke verklaring dat ook ufo's bestaat.

Maar Nee hoor ik geloof wat er verklaard is,dus religieus is van de baan.

Maar heeft je ook goed geluisterd?
wat men later in eerlijkheid verklaard is dat het gelogen is die 'lulverhaal'
door de zelfde mensen die met 'lulverhaal' aankwamen.Maar als jij dat niet wil horen,is de leugen voor jou gemaakt.
Maar als jij wil geloven dat moerasgas,drasland,kleigebieden,water,planten,modder,riet- en biezenvegetaties,
natte ruigte en grote zeggenvegetaties In de woestijn zit?

prima moet jij weten Klinkt aardig religieus.

De wetenschap stelt dat ufo's bestaan. Maar niet dat het buitenaardsen zijn.


Heb ik nu niet gezegt dat het buitenaardsen Moet zijn.

Wel aan geeft dat Buitenaardse hypothese is verreweg de meest waarschijnlijke”

Dus een Ufo gekkie is toch niet zo raar,gekkie en of fantast.

Waarom is het de meest waarschijnlijke?
Lees eens terug wat ik hier boven heb uitgelegd.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 22-05-2014 21:09:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: "Binnen 20 jaar ontdekken we buitenaards leven."

Aliens bestaan zo goed als zeker. Dat is althans wat twee gerenommeerde onderzoekers gisteren zeiden tegenover het Amerikaanse Congres toen ze pleitten voor verdere subsidies voor het onderzoek naar buitenaards leven.

Volgens ABC News vertelde Dan Werthimer, directeur van het SETI onderzoekscentrum aan de Universiteit van Californië in Berkeley dat de mogelijkheid voor buitenaards microbieel leven 'zo goed als 100 procent' is.

'In de afgelopen 50 jaar, heeft het bewijs zich langzaam opgestapeld dat de componenten en voorwaarden waarvan we geloven dat ze noodzakelijk zijn voor buitenaards leven veelvuldig voorkomen in ons sterrenstelsel', aldus Werthimer in zijn geschreven getuigenis. Hij voegde eraan toe dat 'de mogelijkheid dat zich ergens leven heeft ontwikkeld, en misschien ook intelligent leven, aannemelijk is en dit om verder wetenschappelijk onderzoek vraagt.'

Financiering

Werthimers collega Seth Shostak, een astronoom aan het SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), gelooft dat de kans op het vinden van buitenaards leven groot is. 'Als we buitenaards leven vinden zal dat in de komende twintig jaar gebeuren, mits er genoeg financiele steun komt', aldus Shostak.

Shostak: 'Uit recente analyses van de data verzameld door ruimtetelescoop Kepler blijkt dat zoveel als 1 op 5 sterren een bewoonbare planeet ter omvang van de aarde in een baan rond de ster heeft. Zelfs als dit een kleine overschatting zou zijn, dan nog zou dit suggereren dat de Melkweg 10 tot 80 miljard neven van de aarde herbergt.'
http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3659858/2014/05/22/Binnen-20-jaar-ontdekken-we-buitenaards-leven.dhtml

jaja...

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 22-05-2014 21:23:33 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
hugo:
De gedachten zijn vrij...
Kabouters en elfen kunnen net zo goed verantwoordelijk zijn. Of Djinns, spoken, energie...
En het kan inderdaad aards zijn. Of buitenaards.
Zolang er geen afdoende bewijs is voor een visie, blijft het veronderstellen, en blijft alles mogelijk.
(Los van spreker, lengte van het artikel,...)


Al het leven bestaat uit energie, dus ook het buitenaardse. De mens wordt geboren en wij houden ongeveer maximaal 114 jaar (de oudste mens) met de huidige levenskwaliteit de energie vast.

In het filmpje van Grensvlak vertelt Professor Kaku dat 95% van alle meldingen verklaarbaar zijn en 5%, o.a. bij waarnemingen in Alaska en België, onverklaarbaar. Ze zijn visueel waargenomen en op de radar, maar niemand die er een antwoord voor heeft. Laat het nu geen 5% zijn, maar de helft, omdat er iemand toch stiekem in de bosjes zit te gniffelen.
2,5 % is onverklaarbaar en niet van menselijke hand, als je dat percentage afzet tegen de wereldbevolking, zou Nederland en allen Nederlanders in de wereld ook niet bestaan. Gelukkig zijn wij al wel ontdekt...
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 23-05-2014 8:58:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Bontevogel:
Vind dit een prachtig blog, waar voor mijn dank.
Het heelal is 13 miljard jaar oud en dijt uit.
Wij kijken in het verleden.
Waarom kijken wij niet naar de toekomst ?
Ik bedoel, is er iemand die weet of er een soort gelijk melkwegstelsel, VOOR ons ligt, ik kan niet geloven dat er voor ons NIET een melkwegstelsel is dat naar ons kijkt.
Waarom denken wij, dat ons melkwegstelsel de grens is.

Ons melkwegstelsel is de grens?
Elk licht wat van de oorsprong een bepaalde tijd over doet om ons te bereiken is in het verleden, irrelevant welke kant je opkijkt.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 23-05-2014 10:38:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
Jochem P.:
hugo:
De gedachten zijn vrij...
Kabouters en elfen kunnen net zo goed verantwoordelijk zijn. Of Djinns, spoken, energie...
En het kan inderdaad aards zijn. Of buitenaards.
Zolang er geen afdoende bewijs is voor een visie, blijft het veronderstellen, en blijft alles mogelijk.
(Los van spreker, lengte van het artikel,...)


Al het leven bestaat uit energie, dus ook het buitenaardse. De mens wordt geboren en wij houden ongeveer maximaal 114 jaar (de oudste mens) met de huidige levenskwaliteit de energie vast.

In het filmpje van Grensvlak vertelt Professor Kaku dat 95% van alle meldingen verklaarbaar zijn en 5%, o.a. bij waarnemingen in Alaska en België, onverklaarbaar. Ze zijn visueel waargenomen en op de radar, maar niemand die er een antwoord voor heeft. Laat het nu geen 5% zijn, maar de helft, omdat er iemand toch stiekem in de bosjes zit te gniffelen.
2,5 % is onverklaarbaar en niet van menselijke hand, als je dat percentage afzet tegen de wereldbevolking, zou Nederland en allen Nederlanders in de wereld ook niet bestaan. Gelukkig zijn wij al wel ontdekt...

Statistiek is als een lantaarnpaal voor een dronken man: meer ter ondersteuning, dan ter verlichting.
Statistiek: de wetenschap waarmee verschillende experts met dezelfde cijfers tot heel verschillende conclusies kunnen komen.
Statistiek is als een bikini: het geeft een idee, maar houdt het essentiële verborgen.

enz. zie
http://www.citatenverzameling.com/archief/statistiek.htm
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 23-05-2014 11:05:28 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
hugo:
Jochem P.:
hugo:
De gedachten zijn vrij...
Kabouters en elfen kunnen net zo goed verantwoordelijk zijn. Of Djinns, spoken, energie...
En het kan inderdaad aards zijn. Of buitenaards.
Zolang er geen afdoende bewijs is voor een visie, blijft het veronderstellen, en blijft alles mogelijk.
(Los van spreker, lengte van het artikel,...)


Al het leven bestaat uit energie, dus ook het buitenaardse. De mens wordt geboren en wij houden ongeveer maximaal 114 jaar (de oudste mens) met de huidige levenskwaliteit de energie vast.

In het filmpje van Grensvlak vertelt Professor Kaku dat 95% van alle meldingen verklaarbaar zijn en 5%, o.a. bij waarnemingen in Alaska en België, onverklaarbaar. Ze zijn visueel waargenomen en op de radar, maar niemand die er een antwoord voor heeft. Laat het nu geen 5% zijn, maar de helft, omdat er iemand toch stiekem in de bosjes zit te gniffelen.
2,5 % is onverklaarbaar en niet van menselijke hand, als je dat percentage afzet tegen de wereldbevolking, zou Nederland en allen Nederlanders in de wereld ook niet bestaan. Gelukkig zijn wij al wel ontdekt...

Statistiek is als een lantaarnpaal voor een dronken man: meer ter ondersteuning, dan ter verlichting.
Statistiek: de wetenschap waarmee verschillende experts met dezelfde cijfers tot heel verschillende conclusies kunnen komen.
Statistiek is als een bikini: het geeft een idee, maar houdt het essentiële verborgen.

enz. zie
http://www.citatenverzameling.com/archief/statistiek.htm

Statistisch gezien zijn uitspraken over statistiek niet relevant.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 23-05-2014 11:12:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: Vanuit "hashtotalen" kom je ook nimmer aan de onderliggende informatie. Toch houden ze verband met elkaar. Je zal de onderliggende informatie moeten kennen wil je tot de totalen komen en hier uitspraken over doen.

Daarbij geldt ook nog; garbish in = garbish out.
Op 23-05-2014 11:17:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Mark TT:
Vanuit "hashtotalen" kom je ook nimmer aan de onderliggende informatie. Toch houden ze verband met elkaar. Je zal de onderliggende informatie moeten kennen wil je tot de totalen komen en hier uitspraken over doen.

Daarbij geldt ook nog; garbish in = garbish out.

Blijft de vraag: wat is garbish?
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 23-05-2014 11:37:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: Dat is weer afhankelijk van perceptie...

Ieder vorm zijn "eigen" waarheid. Geen twee individuen hetzelfde.

Maar hiervoor geldt wel; http://nl.wikipedia.org/wiki/Garbage_in,_garbage_out

Daarom is dogma ook een mothafocka !


(bericht gewijzigd op 23/5/2014 11:46)
Op 23-05-2014 11:44:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Mark TT:
Dat is weer afhankelijk van perceptie...

Ieder vorm zijn "eigen" waarheid. Geen twee individuen hetzelfde.

Maar hiervoor geldt wel; http://nl.wikipedia.org/wiki/Garbage_in,_garbage_out

Daarom is dogma ook een mothafocka !


Geef nou maar gewoon toe dat je het woord net opgezocht hebt.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 23-05-2014 11:50:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Kijk uit met
garbitch in, garbitch out!
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 23-05-2014 12:46:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
chriske: ik ga voor een paar weken onder zeil nu ja.......onder het wolkendek van La douce France à Collioure....pff ik sluit mijn kotje af....eten doe ik hier en ginder ook en de rest je m'en fou.....die verrekte EU verkiezingen, ik heb mijn volmacht gegeven....dus ik kies.....zal het verschil uitmaken of hebben de ET's hun menuutje al klaarstaan
ps ik probeer GW te volgen maar in het buitenland is dat niet evident kwa kost voor een paar luttele minuten dus ik zal wel oppoppen hier en daar xxx
(bericht gewijzigd op 23/5/2014 21:26)
Change the being by being the change
Op 23-05-2014 21:24:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
chriske:
ik ga voor een paar weken onder zeil nu ja.......onder het wolkendek van La douce France à Collioure....pff ik sluit mijn kotje af....eten doe ik hier en ginder ook en de rest je m'en fou.....die verrekte EU verkiezingen, ik heb mijn volmacht gegeven....dus ik kies.....zal het verschil uitmaken of hebben de ET's hun menuutje al klaarstaan
ps ik probeer GW te volgen dus ik zal wel oppoppen hier en daar xxx

Ga lekker genieten en kijk regelmatig naar de lucht. Wie weet zwaait er een ET naar je.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 23-05-2014 21:27:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
chriske: @DeSchaduw : bedankt voor je lieve reactie, ik zal alles in 't oog houden daar in 't zuiden want 't zijn rare wezens die Catalanen beetje EEEETTT achtig
Change the being by being the change
Op 23-05-2014 21:32:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Hm... de buurt van Banyoul: schitterende zoete wijnen!
En verder naar Spanje: de ene prachtige duikplaats na de andere.
Allez, au revoir!
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 24-05-2014 1:49:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grensvlak: .

DeSchaduw: "Wie weet zwaait er een ET naar je .."

Dat is in 1959 inderdaad gebeurd, met een geestelijke in Nieuw Guinea en zijn dorpelingen.

In het filmpje hieronder vertelt hij erover.Hier nog meer achtergrond info over de case:

http://thebiggeststudy.blogspot.nl/2010/06/blog-post.html

Dus vergeet je zaklamp niet, chriske .. (zie filmpje)
(bericht gewijzigd op 24/5/2014 11:49)
Op 24-05-2014 11:47:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: Om te reizen door het heelal wordt verondersteld sneller te kunnen reizen dan het licht.
Het enige wat wij tot nu toe hebben vast gesteld dat een snelheid had hoger dan het licht is in de beginfase van het heelal, kort na de bigbang. Toen ging de uitdijing van het universum met een snelheid hoger dan het licht, een snelheid die later afnam.
Om die snelheid te bereiken is het mogelijk nodig de oerkracht van de bigbang te evenaren en te reproduceren.
Wat gebeurt er wanneer wij, of enig ander wezen, deze kracht weet te reproduceren?
Een waarschijnlijkheid is het ontstaan van een nieuwe bigbang en daaruit een nieuw universum waarbij het oude door de kracht van de explosie van de bigbang vergaat. Het wezen dus dat dit veroorzaakt zal vergaan voordat het sneller reizen zal dan het licht.
Mogelijk kan dus geen snelheid hoger dan het licht worden geevenaard zonder het risisco het huidige universum op te blazen. Dit zou kunnen verklaren waarom ET ons nooit zal weten te bereiken en wij nooit ET.
Op 25-05-2014 17:58:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
arim:
Om te reizen door het heelal wordt verondersteld sneller te kunnen reizen dan het licht.
Het enige wat wij tot nu toe hebben vast gesteld dat een snelheid had hoger dan het licht is in de beginfase van het heelal, kort na de bigbang. Toen ging de uitdijing van het universum met een snelheid hoger dan het licht, een snelheid die later afnam.
Om die snelheid te bereiken is het mogelijk nodig de oerkracht van de bigbang te evenaren en te reproduceren.
Wat gebeurt er wanneer wij, of enig ander wezen, deze kracht weet te reproduceren?
Een waarschijnlijkheid is het ontstaan van een nieuwe bigbang en daaruit een nieuw universum waarbij het oude door de kracht van de explosie van de bigbang vergaat. Het wezen dus dat dit veroorzaakt zal vergaan voordat het sneller reizen zal dan het licht.
Mogelijk kan dus geen snelheid hoger dan het licht worden geevenaard zonder het risisco het huidige universum op te blazen. Dit zou kunnen verklaren waarom ET ons nooit zal weten te bereiken en wij nooit ET.

Ik zou me eerst beter in de materie verdiepen voordat ik dergelijke uitspraken deed.
Het heelal dijt exponentieel sneller uit, elke sec, het vertraagt niet zoals jij nu net beweerde.
De snelheid van licht is relatief ! tov wat ga jij die snelheid meten? tov de aarde of van de oorsprong?
Er ziten nogal wat gaten in jouw hypothese, die de geloofwaardigheid aantasten.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 25-05-2014 22:29:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 25-05-2014 22:33:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
stoerecurry:
arim:
Om te reizen door het heelal wordt verondersteld sneller te kunnen reizen dan het licht.
Het enige wat wij tot nu toe hebben vast gesteld dat een snelheid had hoger dan het licht is in de beginfase van het heelal, kort na de bigbang. Toen ging de uitdijing van het universum met een snelheid hoger dan het licht, een snelheid die later afnam.
Om die snelheid te bereiken is het mogelijk nodig de oerkracht van de bigbang te evenaren en te reproduceren.
Wat gebeurt er wanneer wij, of enig ander wezen, deze kracht weet te reproduceren?
Een waarschijnlijkheid is het ontstaan van een nieuwe bigbang en daaruit een nieuw universum waarbij het oude door de kracht van de explosie van de bigbang vergaat. Het wezen dus dat dit veroorzaakt zal vergaan voordat het sneller reizen zal dan het licht.
Mogelijk kan dus geen snelheid hoger dan het licht worden geevenaard zonder het risisco het huidige universum op te blazen. Dit zou kunnen verklaren waarom ET ons nooit zal weten te bereiken en wij nooit ET.

Ik zou me eerst beter in de materie verdiepen voordat ik dergelijke uitspraken deed.
Het heelal dijt exponentieel sneller uit, elke sec, het vertraagt niet zoals jij nu net beweerde.
De snelheid van licht is relatief ! tov wat ga jij die snelheid meten? tov de aarde of van de oorsprong?
Er ziten nogal wat gaten in jouw hypothese, die de geloofwaardigheid aantasten.

Jammer stoere curry. Arim heeft helemaal gelijk. In de eerste triljardste seconde na de bing bang ging de expansie van het heelal sneller dan het licht, daarna ging de expansie verder in een rustiger tempo.

http://scienceline.org/2007/07/ask-romero-speedoflight/
http://bigthink.com/dr-kakus-universe/what-travels-faster-than-the-speed-of-light

edit: en zelfs al zou de expansie sneller zijn dan na het begin van de big bang maakt dat een bezoek van ET nog onwaarschijnlijker dan het nu al is.
(bericht gewijzigd op 25/5/2014 22:59)
Op 25-05-2014 22:55:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
Samblo:

Jammer stoere curry. Arim heeft helemaal gelijk. In de eerste triljardste seconde na de bing bang ging de expansie van het heelal sneller dan het licht, daarna ging de expansie verder in een rustiger tempo.

http://scienceline.org/2007/07/ask-romero-speedoflight/
http://bigthink.com/dr-kakus-universe/what-travels-faster-than-the-speed-of-light

En hoelang duurde een 'seconde' dan? Er was immers nog geen enkele referentie om een tijdsduur aan af te meten?

Kwestie van geloven dan maar? Het zijn tenslotte toch maar hypotheses.
You don't know what you've got until it's gone...
Op 25-05-2014 23:03:05 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Raar eigenlijk dat niemand het zeker weet en dat we er allemaal deel van waren...

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 25-05-2014 23:09:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Samblo:

Jammer stoere curry. Arim heeft helemaal gelijk. In de eerste triljardste seconde na de bing bang ging de expansie van het heelal sneller dan het licht, daarna ging de expansie verder in een rustiger tempo.

http://scienceline.org/2007/07/ask-romero-speedoflight/
http://bigthink.com/dr-kakus-universe/what-travels-faster-than-the-speed-of-light

edit: en zelfs al zou de expansie sneller zijn dan na het begin van de big bang maakt dat een bezoek van ET nog onwaarschijnlijker dan het nu al is.

Het is juist een kwestie van perceptie, dat is ook wat ik duidelijk probeerde te maken.
De snelheid die je maakt is in aardse termen makkelijk te begrijpen. (de definitie snelheid vind ook in aardse termen zijn oorsprong)
Wat is de snelheid van de oorsprong? Als je dat meet tov de oorsprong, heb jij gelijk. Doe je dat relatief, heb je ongelijk.
Gaat onze aarde sneller dan het licht tov de oorsprong? Een volmondige JA ! gaan wij sneller dan het C tov onze ster? Nee natuurlijk niet.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 25-05-2014 23:25:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Veteo:

En hoelang duurde een 'seconde' dan? Er was immers nog geen enkele referentie om een tijdsduur aan af te meten?

Kwestie van geloven dan maar? Het zijn tenslotte toch maar hypotheses.

Tja, je hebt waarschijnlijke, onwaarschijnlijke, zeer onwaarschijnlijke en absurd onwaarschijnlijke hypotheses. Wanneer je op zoek ben naar relevante kennis die de waarheid benaderd is het verstandig onderscheid te maken tussen de verschillende types...
Op 25-05-2014 23:28:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry: Een bezoek van ET vanuit Alpha Centauri (5 lichtjaar), is goed mogelijk.
Een bezoek van het Delta Kwadrant, minder plausibel.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 25-05-2014 23:28:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Veteo:
Samblo:

Jammer stoere curry. Arim heeft helemaal gelijk. In de eerste triljardste seconde na de bing bang ging de expansie van het heelal sneller dan het licht, daarna ging de expansie verder in een rustiger tempo.

http://scienceline.org/2007/07/ask-romero-speedoflight/
http://bigthink.com/dr-kakus-universe/what-travels-faster-than-the-speed-of-light

En hoelang duurde een 'seconde' dan? Er was immers nog geen enkele referentie om een tijdsduur aan af te meten?

Kwestie van geloven dan maar? Het zijn tenslotte toch maar hypotheses.

Ik spreek vaak van een hypothese dat ruimtewezens je op komen halen, erg waarschijnlijk is (vergelijking van Drake).
Maar je moet je leven er niet op gaan inrichten.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 25-05-2014 23:30:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Samblo:
stoerecurry:
arim:
Om te reizen door het heelal wordt verondersteld sneller te kunnen reizen dan het licht.
Het enige wat wij tot nu toe hebben vast gesteld dat een snelheid had hoger dan het licht is in de beginfase van het heelal, kort na de bigbang. Toen ging de uitdijing van het universum met een snelheid hoger dan het licht, een snelheid die later afnam.
Om die snelheid te bereiken is het mogelijk nodig de oerkracht van de bigbang te evenaren en te reproduceren.
Wat gebeurt er wanneer wij, of enig ander wezen, deze kracht weet te reproduceren?
Een waarschijnlijkheid is het ontstaan van een nieuwe bigbang en daaruit een nieuw universum waarbij het oude door de kracht van de explosie van de bigbang vergaat. Het wezen dus dat dit veroorzaakt zal vergaan voordat het sneller reizen zal dan het licht.
Mogelijk kan dus geen snelheid hoger dan het licht worden geevenaard zonder het risisco het huidige universum op te blazen. Dit zou kunnen verklaren waarom ET ons nooit zal weten te bereiken en wij nooit ET.

Ik zou me eerst beter in de materie verdiepen voordat ik dergelijke uitspraken deed.
Het heelal dijt exponentieel sneller uit, elke sec, het vertraagt niet zoals jij nu net beweerde.
De snelheid van licht is relatief ! tov wat ga jij die snelheid meten? tov de aarde of van de oorsprong?
Er ziten nogal wat gaten in jouw hypothese, die de geloofwaardigheid aantasten.

Jammer stoere curry. Arim heeft helemaal gelijk. In de eerste triljardste seconde na de bing bang ging de expansie van het heelal sneller dan het licht, daarna ging de expansie verder in een rustiger tempo.

http://scienceline.org/2007/07/ask-romero-speedoflight/
http://bigthink.com/dr-kakus-universe/what-travels-faster-than-the-speed-of-light

edit: en zelfs al zou de expansie sneller zijn dan na het begin van de big bang maakt dat een bezoek van ET nog onwaarschijnlijker dan het nu al is.

Juist, de expansie van het heelal de eerste fase na de bigbang is het enige tot nog toe vast gesteld dat sneller ging dan het licht. Of die fase een triljardste seconde duurde of iets langer laat ik in het midden, maar het verondersteld vooralsnog (op basis van huidige kennis voor zo ver deze klopt) dat om een snelheid hoger dan het licht te bereiken, wat nodig wordt geacht om te reizen door het heelal (althans zonder er honderden jaren over te doen), een energie nodig is gelijk aan die van de bigbang, wat dan dus een beduidend risico met zich mee neemt.
Op 26-05-2014 0:09:31 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
denker: Wat indien ET hier al geweest is en wij mensen het eindresultaat van dat bezoek zijn en wij vanuit het heelal af en toe bezoek krijgen van ET die komt kijken hoe wij evolueren.
Ofwel wij doen het volgens verwachting, ofwel zij krijgen de schrik van hun leven als zij constateren wat voor zooitje wij er van aan het maken zijn.
Op 26-05-2014 0:11:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
stoerecurry:
Samblo:

Jammer stoere curry. Arim heeft helemaal gelijk. In de eerste triljardste seconde na de bing bang ging de expansie van het heelal sneller dan het licht, daarna ging de expansie verder in een rustiger tempo.

http://scienceline.org/2007/07/ask-romero-speedoflight/
http://bigthink.com/dr-kakus-universe/what-travels-faster-than-the-speed-of-light

edit: en zelfs al zou de expansie sneller zijn dan na het begin van de big bang maakt dat een bezoek van ET nog onwaarschijnlijker dan het nu al is.

Het is juist een kwestie van perceptie, dat is ook wat ik duidelijk probeerde te maken.
De snelheid die je maakt is in aardse termen makkelijk te begrijpen. (de definitie snelheid vind ook in aardse termen zijn oorsprong)
Wat is de snelheid van de oorsprong? Als je dat meet tov de oorsprong, heb jij gelijk. Doe je dat relatief, heb je ongelijk.
Gaat onze aarde sneller dan het licht tov de oorsprong? Een volmondige JA ! gaan wij sneller dan het C tov onze ster? Nee natuurlijk niet.

Alles is een kwestie van perceptie, maar dat terzijde.
Gaat onze aarde sneller dan het licht tov de oorsprong? Mij dunkt van niet. De uitdijing van het heelal gaat, zo ver men dat tot nu kan en heeft weten vast te stellen, met een tempo die niet hoger ligt dan die van het licht en zeker niet hoger ligt dan de snelheid van de expansie van het heelal in de eerste fase na de bigbang.
Op 26-05-2014 0:14:56 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
denker: Blijft natuurlijk de vraag over waarom sommige objecten in de ruimte sneller van ons af bewegen en anderen langzamer als eigenlijk verwacht zou mogen worden., Ook de ongelijkheid van verspreiding roept denkelijk nog wel wat vragen op.
Op 26-05-2014 0:46:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grensvlak: Even wat misverstanden rechtzetten: De 'expansie sneller dan het licht' vlak na de Big Bang is mogelijk omdat de algemene relativiteitstheorie geen limiet stelt aan de expansiesnelheid van de ruimte zelf. Het is dus nu nog steeds theoretisch mogelijk de ruimte veel sneller dan het licht te laten expanderen/krimpen.
De energie om dit rond een ruimteschip van zo'n 10 meter doorsnee te doen is helemaal niet zo groot als die van de Big Bang - inmiddels is die verkleind tot 'slechts' de energie van de massa van een Voyager ruimtesonde.
Hiermee zou zo'n ruimteschip 10x sneller dan het licht kunnen reizen. In feite is er geen limiet aan deze snelheid, hoger zou dus ook nog kunnen.

Kijk nog eens goed naar het eerste kwartier van onderstaand filmpje, daarin wordt het allemaal uitgelegd door een NASA wetenschapper:(bericht gewijzigd op 26/5/2014 12:58)
Op 26-05-2014 12:56:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Grensvlak:
Even wat misverstanden rechtzetten: De 'expansie sneller dan het licht' vlak na de Big Bang is mogelijk omdat de algemene relativiteitstheorie geen limiet stelt aan de expansiesnelheid van de ruimte zelf. Het is dus nu nog steeds theoretisch mogelijk de ruimte veel sneller dan het licht te laten expanderen/krimpen.
De energie om dit rond een ruimteschip van zo'n 10 meter doorsnee te doen is helemaal niet zo groot als die van de Big Bang - inmiddels is die verkleind tot 'slechts' de energie van de massa van een Voyager ruimtesonde.
Hiermee zou zo'n ruimteschip 10x sneller dan het licht kunnen reizen. In feite is er geen limiet aan deze snelheid, hoger zou dus ook nog kunnen.

Kijk nog eens goed naar het eerste kwartier van onderstaand filmpje, daarin wordt het allemaal uitgelegd door een NASA wetenschapper:Oftewel, exact wat ik zei.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 26-05-2014 14:14:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
denker:
Bontevogel:
Vind dit een prachtig blog, waar voor mijn dank.
Het heelal is 13 miljard jaar oud en dijt uit.
Wij kijken in het verleden.
Waarom kijken wij niet naar de toekomst ?
Ik bedoel, is er iemand die weet of er een soort gelijk melkwegstelsel, VOOR ons ligt, ik kan niet geloven dat er voor ons NIET een melkwegstelsel is dat naar ons kijkt.
Waarom denken wij, dat ons melkwegstelsel de grens is.


Mag het eigenlijk niet meer zeggen, maar wij leven in een microkosmos, tenminste dat zou kunnen.
Op 27-05-2014 22:24:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Wat ik denk:
ET had al lang een paar onbemande sondes naar de aarde gestuurd om poolshoogte te nemen. Aan de hand van die informatie heeft ET besloten om de aarde maar een poosje te vermijden.
Je kunt zeggen wat je wilt: ET is tenminste nog verstandig
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 28-05-2014 15:27:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Bontevogel:
Vind dit een prachtig blog, waar voor mijn dank.
Het heelal is 13 miljard jaar oud en dijt uit.
Wij kijken in het verleden.
Waarom kijken wij niet naar de toekomst ?

Serieus??? Misschien omdat de toekomst in onze tijd nog niet gebeurd is? Als we in het verleden kijken zien we alleen maar het licht wat x jaar geleden uitgezonden is. De toekomst is nog niet gebeurd in onze tijd, dus geen licht om naar te kijken.

Je moet begrijpen dat de afstanden in het universum zo groot zijn dat licht er vele, duizenden miljoenen miljarden, jaren over doet om ons te bereiken en zo zien we dus het verleden omdat het licht tijd nodig had ons te bereiken.
De zon staat ongeveer 150 miljoen kilometer van de aarde vandaan, het licht van de zon wat nu wordt uitgezonden heeft weer ongeveer 8 minuten nodig om de aarde te bereiken. Zodoende zien we dus de zon van 8 minuten geleden, het verleden dus.
Bontevogel:

Ik bedoel, is er iemand die weet of er een soort gelijk melkwegstelsel, VOOR ons ligt, ik kan niet geloven dat er voor ons NIET een melkwegstelsel is dat naar ons kijkt.

Tuurlijk liggen er stelsel voor ons, beter gezegt is om ons heen, maar het licht van ons stelsel heeft weer x jaar nodig om het andere stelsel te bereiken, dus hun zien ons verleden.
Bontevogel:

Waarom denken wij, dat ons melkwegstelsel de grens is.

Niet wij, maar jij denkt dat omdat je idee verkeerd is hoe we het verleden zien. Hopelijk heeft mijn uitleg hierboven het iets verduidelijkt, hopelijk
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 28-05-2014 21:57:03 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden