Er bestaan wereldwijd meer dan 30,000 oude historische documenten die ons verhalen vertellen over hogere wezens die, of naar de aarde toe zijn gekomen, of hier al waren (1). Denk bijvoorbeeld aan het bijbelse volkje de 'Nephilim', wat volgens sommige letterlijk 'zij die naar beneden zijn geworpen'(2) zou betekenen of de vertellingen uit de Srimad Bhagavatam. In het laatste oude geschrift zou te lezen zijn over een demonisch ras die tot wel drie verschillende zonnenstels had weten door te dringen. Gelukkig voor ons was het de godheid Shiva die weerstand tegen deze demonen bood en de beschikking had over een krachtig wapen die hij 'vanuit zijn eigen 'ruimteschip' afvuurde op de 'ruimteschepen' van de demomen'.


( Midden Amerikaanse "godheid" Quatzecoatl klimt langs een ladder vanuit de hemel(?) naar beneden, tenminste volgens de officiele lezing)

In de loop der jaren zijn tal van dergelijke tot de fantasie sprekende verhalen gepubliceerd. Sommige vinden in deze publicaties het bewijs dat de mensen het product van buitenaardsen zijn terwijl sceptici spreken over op schrift gestelde waanbeelden van dromers en schizofrenen. Natuurlijk zijn er tussen deze twee uitersten nog een heel scala van andere denkbeelden. Waar echter de meeste mensen aan voorbij gaan is de vraag of er in de bronteksten wel staat wat men in originele publicaties zo mooi beschrijft.

Nefilim, wat is dat?

Soms lijkt het wel of auteurs bepaalde woorden vertalen zoals het hen uitkomt. Hierboven zagen we bijvoorbeeld als dat de bijbelse Nefilim door M.Tsarion als 'zij die naar beneden zijn geworpen' werd vertaald. De uit de bijbelvertalingen zelf blijken de Nefilim 'reuzen' te zijn, bastaards voortgekomen uit een kruising tussen mensen en engelen. Onderzoekers Christopher Knight en Robert Lomas wisten op hun beurt de benaming het mythische bijbelse reuzenvolk de Nefilim terug te voeren op het Aramees; "nephîliâ". De betekenis van nephîliâ is in het Aramees onder andere de benaming voor een sterrenstelsel, aldus de onderzoekers. Sitchin meent in de Nefilim de Soemerische Anunnaki te herkennen en vertaalt ze als 'de mensen van de vurige raketten'(4). Volgens Gary A. David valt uit de New English Bible (Genesis 6:4) de benaming Nefilim te vertalen met "zij die van Orion zijn". Ongewijfeld zullen er nog wel meer vertalingen zijn.
Het is maar net wie aan het woord is en wat diegene duidelijk wil maken.

Niburu, planeet X, veerboot of toch maar Jupiter?

De vertaler bij uitstek van oude teksten is natuurlijk Zecharia Sitchin. Sitchin staat bekend om het vertalen van oude Soemerische kleitabletten en het daaruit voortvloeiende verhaal over de Anunnaki. Het buitenaardse/godenvolkje Anunnaki zou volgens Sitchin haar oorsprong hebben op de planeet Niburu of zo als Sitchin vertaald "the planet of the crossing". Niet iedereen is het met deze vertaling eens. Selma Schepel (3) studeerde af in klassieke Semitische talen en culturen; Bijbels, Hebreeuws, Babylonisch en Soemerisch en zij vertaalt Niburu letterlijk als "dat wat heen en weer gaat". In die zin zou Niburu bijvoorbeeld ook "veerboot" kunnen betekenen. In de context van de Soemerische verhalen zou men bijvoorbeeld Niburu net zo goed kunnen vertalen als een pendel tussen de Aarde en het 'godenrijk' of als de planeet Jupiter/godheid Mardoek zoals Wilfred van Soldt, Assyrioloog aan de Universiteit Leiden en kenner van de oude Mesopotamische astronomie, Niburu in haar context plaatst.

Grenswetenschappelijke onzin?

Zijn alle vertalingen uit de grenswetenschappelijke hoek dan onzin? Ja en nee, je zou evenzeer kunnen zeggen dat de algemeen aanvaarde vertalingen 'onzin' zijn. De wetenschap houdt zich keurig aan de dogmatische vertalingen en schaaft deze hoogstens af en toe wat bij. Maar wie zegt dat de dogmatische vertalingen juist zijn? Vertalen van oude teksten is niet zo makkelijk als men ons doet vermoeden.

Een experiment.

Een heel mooi voorbeeld om de valkuilen van vertalingen aan te tonen is te vinden in een boek van von Daniken. Men heeft hoogleraar Latijn, dr. Lorenz Stäger verzocht om de onderstaande tekst naar het Latijn te vertalen:

"aan het stuur zat een androide, hij reed de tonnenzware bulldozer regelrecht naar het lanceerplatform, waarop de raket met de twee televisiesatellieten rustte. Meteen na de ontsteking spuwden de vier motoren vuurstralen uit, zonder de titaanlegeringen van de openingen van de motoren te verbranden. Boven, in de cockpit toverde de computers rijen getallen op de beeldschermen, die door astronauten werden afgelezen en via de radio werden doorgegeven aan het grondstation.."

In het Latijn staat er volgens Stäger dit te lezen;

"Monstrum forma hominis indutum rotam tenens in machina ingenti sedebat. Quae ad machinationem vastam, ex qua turris rotunda altissimaque et duas sphaeras continens surgebat, mota est. Inopinato in ima turri quattuor incendia strepitum aures obtundentem edentia visa sunt: neque tamen turris flammis consumentabur . In summa turri multa et exigua sigilla ex compluribus tabulis emicabant. Homines peregrino ornatu militari secum murmurabant"

Vervolgens legde men deze tekst voor aan een eindexamenklas Latijn met de opdracht om het te vertalen.Hieronder

het resultaat:

"het monster in mensengedaante hield een wiel vast en zat in een geweldige machine. Die bewoog zich regelrecht in de richting van een geweldige steiger, waarop zich een ronde heel hoge toren verhief, die twee bollen bevatte. Onverwacht ontstonden er in het onderste deel van de toren vier branden, welke een oorverdovend lawaai veroorzaakten: maar toch werd de toren niet door vlammen verteerd. In de torenspits lichtten vele kleine figuurtjes op op verschillende tafels. Mensen met een vreemde militaire uitrusting mompelden voor zich heen."

Tot zover het experiment.Geen 100% vertaling.

Hoewel we het Latijn goed in onze vingers hebben toont bovenstaande experiment heel goed aan wat er gebeurt als we een gebeurtenis uit het verleden vertalen naar onze moderne taal. Wat zou er gebeuren als we nog oudere talen zoals bijvoorbeeld het Soemerische spijkerschrift gaan vertalen?

Voor wat betreft het vertalen bestaat er niet zoiets als een perfecte vertaling. Let bijvoorbeeld maar eens op de ondertiteling van een speelfilm. Sommige grappen of uitspraken zijn domweg niet naar een andere taal te vertalen zonder de betekenis geweld aan te doen.

Voor oudere talen ligt dat nog veel moeilijker. Om al te grote gaten in vertalingen te dichten gebruikt men onder andere de archeologie en antropologie om meer inzicht te krijgen in de cultuur van het oorspronkelijke schrijversvolkje. Omdat Soemeriërs bijvoorbeeld een voorliefde hadden om de hemelse bewegingen der planeten te observeren past men de vertalingen aan in de geest van die cultuur. Uiteindelijk kan men dan wel met enige mate van zekerheid een leesbare vertaling tot stand brengen. Sluitend zal de vertaling echter nooit zijn, er blijven grote grijze vlakken over.


( buiten oude geschriften die we kunnen vertalen zijn er ook een boel waarvan we geen flauw benul hebben wat er staat. Op het plaatje bijvoorbeeld het onontcijferde Rongo-rongo schrift achtergelaten door de oorspronkelijke bewonders van Paaseiland. )

De rode draad.

Of u zich meer bij de klassieke vertalingen thuis voelt of juist bij de grenswetenschappelijke uitleg doet in feite niet terzake. Wie echt meer wil weten wat de ouden ons te vertellen hebben doet er goed aan om naar het grotere geheel te kijken. Er bestaan wereldwijd meer dan 30,000 oude historische documenten die ons verhalen vertellen over hogere wezens die, of naar de aarde toe zijn gekomen, of hier al waren (1).

Deze verhalen worden ondersteund door tekeningen, reliefs en andere kunstvormen. Een ander bewijs voor 'hogere' wezens vinden we bijvoorbeeld terug in de opmerkelijk megalitische bouwwerken. Niemand kan ontkennen dat in een ver verleden lieden hebben rondgelopen met een behoorlijk geavanceerd inzicht dat in de duizenden jaren daarna niet meer geévenaard werd. (bekijk de onderstaande docu nog maar eens even.)

Natuurlijk kunnen we ons verliezen in vertalingen op de milimeter maar daarmee gaan we voorbij aan het grotere plaatje. En dat terwijl het grotere plaatjes nog lang niet compleet is. Daar waar de klassieke wetenschap vastloopt in de beperkingen van haar eigen gelijk kan de vrijer denkende grenswetenschap uitkomst bieden. Maar daar waar de grenswetenschap haar doel soms te ver voorbij schiet biedt de wetenschap ons een houvast.

Voor ons leken is het in ieder geval raadzaam niet blindelings te vertrouwen op een vertaling. Er zijn al genoeg tranen verspilt over verkeerd begrepen teksten.

1) Past Shock: The Origin of Religion and Its Impact on the Human Soul, Jack Barranger
2) The Destruction of Atlantis. Michael Tsarion
3) Enuma Elisj,Het Babylonische scheppingsverhaal.Selma Schepel
4) The Twelfth Planet. Zecharia Sitchin

Lanoe: There were giants [nephilim] in the earth in those days

Let vooral op het stukje "in the earth".
In de aarde, in plaats van op aarde (on the earth)?

Waarom leefde zij IN de aarde?

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 17-05-2008 9:28:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden