Al decennia lang zijn mensen gefascineerd over het idee van buitenaards leven. Het meest bekende symbool van het buitenaardse is ontstaan op 4 juni 1947 toen er vermoedelijk een vliegende schotel neerstortte in het dorpje Roswell, New Mexico in de Verenigde Staten van Amerika. Echter, tot op de dag van vandaag zijn de meningen over of het nu wel of niet echt gebeurd is sterk verdeeld

LIoyd Pye & de Starchild Skull
LIoyd Pye & de Starchild Skull

( LIoyd Pye & de Starchild Skull )

Als je het internet googlet op het woord UFO kom je meer dan 37 miljoen hits tegen. Buiten ontelbare artikelen, video's, en getuigschriften zijn er ook veel wetenschappelijke discussies over de mogelijkheid van buitenaards leven en het al of niet bestaan van UFO's. Buitenaards bestaan is op dit moment wetenschappelijk nog steeds niet officieel bewezen, echter daar lijkt nu door de Starchild Skull verandering in te gaan komen!

Het onderwerp van buitenaards leven en UFO’s valt dus nog onder de grenswetenschap. Een grote pionier in dat vakgebied is Lloyd Pye die als onderzoeker van het buiten-normale al ruim 30 jaar ervaring heeft opgedaan. Zo schreef hij onder andere het boek Everything you know IS WRONG, dat ingaat op de oorsprong en het ontstaan van de mensheid, de verschillende theorieën erin, en de visie van de realisten. Meer over zijn visie op de interventie theorie en het werk dat daar uit voortgekomen is kun je hier vinden.

Op dit moment is hij al ruim acht jaar de beschermer en uitdrager van de Starchild Skull die hij via een fascinerende samenloop van omstandigheden in zijn bezit heeft gekregen. Het gaat om een schedel waarvan aangenomen wordt dat deze niet geheel menselijk is. Voor een gedetailleerd verslag van deze samenloop van omstandigheden is er niets beter aan te reiken dan het boek The Starchild Skull, dat 7 juli uitkomt en hier te verkrijgen is. Presentatielocatie: Roswell! - de Starchild Skull zal ter plekke te zien zijn.

Om definitief uit te zoeken of de Starchild Skull nu wel of geen buitenaardse sporen bevat en dit eventueel te bewijzen ging Lloyd de afgelopen jaren langs verschillende wetenschappers die hem wellicht op weg konden helpen en dook hij in een avontuur waarin u en ik ook meespelen. Het eerder genoemde boek The Starchild Skull beschrijft de avontuurlijke achtjarige strijd van Lloyd Pye met alle ups en downs, het manoeuvreren tussen het mijnenveld van dogma's, sceptische wetenschappers, en ego's die niet klaar zijn om te kunnen accepteren dat hun wereldbeeld misschien wel eens heel binnenkort voorgoed zou kunnen veranderen.

De meeste wetenschappers zijn namelijk erg voorzichtig met het uitspreken van een eigen mening wat betreft grenswetenschappelijke zaken. De angst voor het verliezen van de opgebouwde reputatie, het dogma, en de afkeurende blikken van mede-collega's zijn vaak voldoende om de creatieve geest van de wetenschapper zich niet uit te laten spreken. Echter, omdat er nu fysiek materiaal aanwezig is dat ook langzamerhand steeds meer bewijzen voortbrengt en vragen oproept kan er op een gegeven moment niet meer om de feiten heen gedraaid worden.

De tot nu toe verkregen feiten en bewijzen krijgen echter toch vaak of een verwijzing naar het land der fabelen, of als het om moedige en echte wetenschappers gaat, een gefascineerde blik en veel enthousiasme.

vergelijking mtDNA tussen volwassen schedel en de Starchild Skull

( van links naar rechts - vergelijking mtDNA tussen volwassen vrouwelijke schedel en de Starchild Skull )

Een dergelijk enthousiaste gefascineerde blik kreeg de schedel in 2003 in de universiteit van Californië toen wetenschappers ontdekten dat het mitochondriaal DNA (mtDNA - DNA van de moeder lijn - maternaal) tijdens de eerste poging al zeer eenvoudig te traceren was. Dat betekent dat de cellenstructuur van de Starchild Skull niet intensief versleten was en er dus ook een makkelijk te traceren nuclear DNA (nuDNA - DNA van moeder en vader lijn) aanwezig zou moeten zijn.

Meer informatie over de bovenstaande en andere foto’s van het DNA verderop in dit artikel, voor nu en zoals boven al genoemd: Er zijn twee typen DNA: het mitochondrial DNA (mtDNA - DNA van de moeder lijn - maternaal), en het moeilijkere te traceren nucleair DNA (nuDNA - DNA van moeder en vader lijn.

Ondanks de aanwezigheid van het nucleair DNA bleek het na meerdere pogingen toch onmogelijk ook het nucleair DNA van de vader te traceren. Dit betekent dat het nucleair DNA van de vader niet reageerde op de primers die gebruikt werden, immers het mitochondriaal DNA was wel in één keer te verkrijgen evenals het nucleair DNA (nuDNA - DNA van moeder en vader lijn)

De primers die hierbij gebruikt werden waren afgestemd op het traceren van menselijk DNA en het feit dat dit ondanks de bovengenoemde feiten niet lukte doet een heel sterk vermoeden rijzen dat de Starchild Skull waarschijnlijk wetenschappelijk als een mens-alien hybride gezien kan worden.

Dus nog even ter verduidelijking in een paar punten:

1. het nucleair DNA (nuDNA - moeder en vader lijn) is aanwezig

2. het mitochondriaal DNA (mtDNA - DNA van de moeder lijn - maternaal) was in één keer te verkrijgen

3. het nucleair DNA van de vader (paternaal) is (met op mens afgestemde primers) niet te traceren!

Het DNA van zowel de moeder lijn (maternaal) en vader lijn (paternaal) is dus aanwezig, maar met op mens gebaseerde primers is alleen het DNA van de moeder te traceren.

De toen enige bestaande techniek om het DNA te testen, via primers, kon dus geen definitief wetenschappelijk bewijs geven omdat het eventuele bewijs nu bestaat uit het ontbreken van informatie. Gezien het ontbreken van informatie in de wetenschap niet als doorslaggevend feit voor bewijs kan worden gezien, is er dus een andere manier nodig om de bevindingen als onomstootbaar bewijs te kunnen definiëren.

De doorslaggevende confirmatie van de oorsprong van de Starchild Skull zal waarschijnlijk, en dit is zowat zeker, komen via een recente doorbraak in DNA traceertechnologie ontwikkeld door de 454 Life Sciences - een bedrijf dat in 2006 een totaal nieuwe DNA techniek introduceerde welke geen gebruik maakt van primers maar van andere technieken die efficiëntere en meer accurate gegevens kunnen geven dan wel uitsluiten. Voor meer informatie over deze technieken kunt u hier verder kijken.

Op dit moment is 454 Life Science bezig met het testen van DNA van een Neandertaler waarbij ze al 1/3 van de te ontdekken DNA base paren (1 miljoen van de 3) hebben getraceerd, nogmaals voor meer informatie over deze techniek klik hier. Na het eventueel volledig testen van de Neandertaler gaan ze vermoedelijk verder met het testen van het DNA van Ötzi the Iceman die enige jaren geleden in de Alpen is ontdekt.

Deze processen duren jaren en het kan dus zijn dat mocht de Starchild Skull genoeg publiciteit en aandacht krijgen en daardoor ook de financiële ondersteuning ontvangen die nodig is voor het testen (tussen de 100.000 en 200.000 dollar) de Starchild ook aan de beurt is voor deze test. Tegen die tijd, rond 2012, zijn de tests nog meer geperfectioneerd en zal er wetenschappelijk en definitief kunnen worden vastgesteld of hier inderdaad sprake is van een mens-alien hybride.

Zeer binnenkort zal deze technologie dus kunnen uitwijzen of de Starchild Skull nu wel of niet geheel menselijk dan wel gedeeltelijk buitenaards is. Om u een overzicht gegeven van de punten die cruciaal zijn voor wat betreft kunnen vaststellen of de Starchild Skull een hybride is tussen mens en alien, hieronder een lijst met de belangrijkste afwijkende kenmerken en foto’s die menig wetenschapper al versteld heeft doen staan, maar eerst een korte inleiding in wat de StarchildSkull nu precies is.

Inleiding Starchild Skull

Klik op de volgende link voor een introductie video – 8 minuten:
http://www.starchildproject.com/Backgroundvideo2.rm

1. De Starchild Skull is een echte uit botstructuur bestaande schedel.

referentie: Joel D. Wallach, BS, DVM, ND (Comparative Pathologist), "Preliminary Histology Report - Starchild Project," unpublished, July 7 1999, 1

2. Onafhankelijk gedateerd via een Koolstof-14 test op een leeftijd van 900 jaar +- 40 jaar.

referentie: Ken Pye, PhD, Director Kenneth Pye Associates Ltd., “Summary of ‘inorganic’ chemistry work done to date,” unpublished, received June 1 2005, p1 (referencing fig. 2)

3. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de Starchild Skull anders is dan welke menselijke schedel dan ook die ooit is onderzocht.

referentie: Ted Robinson, M.D., LMCC, FRCS (c), Vancouver, B.C., “A Preliminary Analysis of a Highly Unusual Human-Like Skull,” StarchildProject, 25 Sept 2004, 4.
http://www.starchildproject.com/Reports_Robinson.html

4. De naam Starchild Skull met voor nu de nadruk op child, is het resultaat van bevindingen die via x-rays zijn gevonden en het ontdekken van een maxilla fragment, onvolgroeide tanden,

referentie: Ted Robinson, “Preliminary Analysis," 6.
http://www.starchildproject.com/Reports_Robinson.html

5. dat gecombineerd met de veel kleinere omvang van de schedel

referentie: Ted Robinson, “Preliminary Analysis," 12.
http://www.starchildproject.com/Reports_Robinson.html

6. dan die je normaal zou aantreffen bij een volwassen mens, duid hoogstwaarschijnlijk op een aanwijzing van de leeftijd van een kind van +- 5 of 6 jaar.

referentie: Ted Robinson, “Preliminary Analysis," 7.
http://www.starchildproject.com/Reports_Robinson.html

7. Er is een tweede schedel bij de Starchild Skull gevonden, welke een normale volwassen vrouwelijke schedel van een vrouw met een klein postuur betreft

referentie: Lloyd Pye, "A Condensed Analysis of Two Unusual Skulls of Uncertain Origin," StarchildProject.
http://www.starchildproject.com/BackgroundAnalysisShort.html

8. ook bij deze schedel is via een Koolstof-14 test een leeftijd vastgesteld van 900 jaar +- 40.

referentie: Ted Robinson, “Preliminary Analysis," 18.
http://www.starchildproject.com/Reports_Robinson.html

9. Biochemisch kon worden aangetoond dat de schedel van de volwassen vrouw en de Starchild Skull in dezelfde omgeving hebben gefunctioneerd.

referentie: Ken Pye, “Summary of ‘inorganic’ chemistry”, p1-2, fig 1

10. De tweede volwassen vrouwelijke geheel als menselijk te definiëren schedel wordt vaak gebruikt om de Starchild Skull te vergelijken met de kenmerken van een normale menselijke schedel.

Wat o.a. opvalt, is dat de Starchild Skull extreem ondiepe oogkassen heeft

referentie: Ted Robinson, “Preliminary Analysis," 15.
http://www.starchildproject.com/Reports_Robinson.html

11. en geen frontale sinussen heeft.

referentie: Ted Robinson, “Preliminary Analysis," 12.
http://www.starchildproject.com/Reports_Robinson.html

12. Verder kan de morfologie niet worden verklaard als een combinatie van wetenschappelijk bekende misvormingen, onder andere sluit de perfecte symmetrie van de Starchild Skull dit vrijwel zeker uit (meer visie over de morfologie via http://www.starchildproject.com/Research.html ), de StarchildSkull is half zo dik,

referentie: Ted Robinson, “Preliminary Analysis," 3.
http://www.starchildproject.com/Reports_Robinson.html

13. weegt maar de helft van een normale menselijke schedel,

referentie: Ibid

14. / 15. en is qua substantie veel en veel duurzamer dan een normale menselijke schedel

referenties: Lloyd Pye, "Starchild: Fibers and Residue" (slideshow presentation), StarchildProject, slide 2
http://www.starchildproject.com/Recent.html

Jason Eshleman, MA, PhD, Director, Trace Genetics, Richmond, CA, “Report on the DNA analysis from skeletal remains from two skulls,” Trace Genetics, StarchildProject, 12 Aug 2003, 2-4.
http://www.starchildproject.com/SCSReport.pdf

16. zoiets is in de wetenschap nog nooit aangetroffen.

referenties: Ted Robinson, “Preliminary Analysis," 4.
http://www.starchildproject.com/Reports_Robinson.html

17. Verder zijn er in de Starchild Skull microscopische fibers aangetroffen en een roodachtig residu dat tot op heden vandaag nog een verklaring verschuldigd blijft.

referenties: Lloyd Pye, "Starchild: Fibers and Residue" (slideshow presentation), StarchildProject, slide 18.
http://www.starchildproject.com/Recent.html

http://www.starchildproject.com/fibers_and_residue.swf

http://www.starchildproject.com/WhatisSC.html#References

Officiële rapporten en verklaringen via:

http://www.starchildproject.com/OfficialReports.html

http://www.starchildproject.com/Reports_Robinson.html

DNA foto’s van de Starchild Skull

Het is moeilijk om te bewijzen dat de Starchild Skull buitenaardse sporen heeft. Wel is er al significant bewijs dat het niet geheel menselijk is. Geen enkele expert, wetenschapper, en geen enkele dokter heeft ooit kunnen bewijzen dat de Starchild Skull 100 procent menselijk is.

De volgende foto's laten bijzondere kenmerken zien zodat de Starchild Skull wel eens heel goed een mens-alien hybride zou kunnen zijn met een menselijke moeder en een buitenaardse vader.

Er zijn zoals eerder genoemd twee typen DNA: het mitochondriaal DNA, en het moeilijkere te traceren nucleair DNA. De volgende foto's laten de gel-sheets zien die zijn gebruikt om het mtDNA en nuDNA van de Starchild Skull en de schedel van de volwassen vrouw (AF - Adult Female) te traceren en te onderzoeken.

mtDNA - schedel volwassen vrouw

De lange rij van lijnen is het nucleair DNA van de wetenschapper die de analyse uitvoert, dit wordt altijd als een vorm van controle gedaan. Het mtDNA is rechts te zien als de 4 heldere lijnen, en die laten zien dat de moeder van de schedel van de volwassen vrouw (AF – Adult Female) onder de zogenaamde haplogroep A valt, een veel voorkomend type Meso-Amerikaan.

Dit is een goed en helder resultaat dat via het eerste monster liet zien dat in de botstructuur een substantiële hoeveelheid van goed te onderzoeken en te traceren DNA aanwezig is.

mtDNA - Starchild Skull

Bovenstaande foto toont een gelijkwaardig resultaat voor wat betreft het mtDNA van de Starchild Skull, die het aldus via zijn moeder heeft ontvangen. De aangebrachte controle lijn van het nuDNA van de onderzoeker is aan de linkerzijde te zien. De dubbel op elkaar liggende strepen en de 2 losse strepen vertegenwoordigen het mtDNA van de Starchild Skull.

De wat wazige lijn met de doortrokken streep wordt de “primer dimer” genoemd, en wordt gebruikt om er zeker van te zijn dat de gel sheet in goede staat, actief, en werkend is en dus de juiste resultaten vertegenwoordigd. Dit is wederom een heel helder en duidelijk resultaat dat laat zien dat er substantiële hoeveelheden hoge kwaliteit DNA aanwezig is in de botstructuur.

nuDNA - schedel volwassen vrouw

Hierboven de nuDNA resultaten van de schedel van de volwassen vrouw die naast de Starchild Skull aangetroffen is. De lijnen aan de linkerkant zijn van de controle lijn, de serie van heldere lijnen aan de rechterzijde is het nuDNA. Dit laat zien dat niet alleen het nuDNA aanwezig is, maar dat het voor het grootste gedeelte zeer gemakkelijk te onderzoeken en te traceren zal zijn, het is dus zeker dat dit ook zal lukken.

nuDNA - Starchild Skull

Hierboven de 6 pogingen om het nuDNA van de Starchild Skull te traceren, geen van de pogingen gaf een resultaat. De zichtbare lijnen aan de linkerzijde zijn de controle lijn samen met meerdere primer dimers wederom om te verifiëren dat de gel-sheet in goede staat, actief, en werkend is, en dus de juiste resultaten vertegenwoordigt.

Omdat al via het mtDNA is vastgesteld dat de moeder van de Starchild Skull menselijk was en het nuDNA aanwezig is en dus ook het nuDNA van de vader te verkrijgen zou moeten zijn wat echter met de op mens gebaseerde primers niet gelukt is, kan je er van uitgaan dat de vader dus niet of slechts gedeeltelijk menselijk was.

Samenvattend

Samenvattend kun je dus zeggen dat de klassieke carbon 14 datering ons laat zien dat de overblijfselen van de StarchildSkull en de schedel van de volwassen vrouw ons ver tellen dat zij beide een leeftijd hebben van 900 jaar +- 40.

Chemische scans van de botstructuur vertellen ons dat zij beide in hetzelfde gebied van de woestijn hebben geleefd waar zij ook aangetroffen zijn.

Na hun dood lagen de overblijfselen in dezelfde mijntunnel, gecorrodeerd door identieke minerale inkapseling van het oppervlakte van de botten. Het zou logisch zijn om er van uit te gaan dat beide schedels dezelfde mate van natuurlijke degradatie van het DNA zouden ondervinden, en dat het DNA van beide schedels dus in een gelijkwaardige mate te traceren zou zijn.

Het maternaal en paternaal DNA van de schedel van de volwassen vrouw was gemakkelijk te traceren, echter van de Starchild Skull werd alleen het maternal DNA getraceerd met gebruik van op menselijke basis uitgevoerde primers, primers die dus alleen reageren op het DNA van de mens.

De bijna ongelofelijke maar logische conclusie is dat het paternal DNA van de Starchild Skull simpelweg niet reageert op primers die op menselijk DNA reageren, wat betekent dat de vader van de Starchild Skull niet of slechts gedeeltelijk menselijk is.

Meer over Lloyd Pye via: http://www.starchildproject.com/SCGuy.html

Alle vormen van ondersteuning en donatie worden zeer gewaardeerd, het project hangt zeer zeker af van samenwerking en het verspreiden van de feiten.

Blijf op de hoogte via de Starchild Skull mailing list via: http://www.starchildproject.com/MailingList.html

Voor ondersteuning, vragen en/of opmerkingen kunt u mailen via: lloyd@lloydpye.com

Ganzfeld: het gaat dus eigenlijk om een onbevlekte ontvangenis (er is immers gaan vader).. het schedeltjes zou dus ook van een tweede Jesus kunnen zijn.

Of was het kind een genetisch misbaksel omdat de genetische inbreng van vaders kant veeeels te weinig was.

Hmmm... de visie van Pye is leuker.

Op 14-06-2007 2:02:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Als ik moet gokken tussen alien en genetisch misbaksel, dan opteer ik voor het laatste.
United as one. Divided by zero.
Op 14-06-2007 8:42:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cootje: mmm wie zal het zeggen ik heb zelf na het lezen en bestuderen van dit blog de overtuiging dat het heel waarschijnlijk is dat er niet menselijke sporen in het DNA zitten, als je alle feiten goed bekijkt samen met de verklaringen en visies van diverse wetenschappers, zie je dat dit een zeer uitzonderlijk geval is.

Er zijn kenmerken bij de schedel aangetroffen die nog nooit eerder in de wetenschap zijn vastgesteld, er is een residu aan een rode poederachtige stof gevonden waarvan met niet weet wat het is, niet te verklaren.

De definitieve test van 454 life sciences zal het uit gaan wijzen, ik sta open voor alle opties maar neig zeer naar het geloof in een hybride
...
Op 14-06-2007 10:35:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Apen-DNA zouden de onderzoekers herkennen.
United as one. Divided by zero.
Op 14-06-2007 14:54:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
3.14po:

Apen-DNA zouden de onderzoekers herkennen.

én: daar komen geen kindjes van.
Op 14-06-2007 15:08:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cootje: toegegeven als je mn foto ziet ga je twijfelen, maar nee das niet mogelijk nee met dieren, en aliens hebben waarschijnlijk veel meer gelijkenis met ons als mensen dan dieren met mensen...
(bericht gewijzigd op 14-6-2007 16:17:50)
...
Op 14-06-2007 15:59:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic:
cootje:

toegegeven als je mn foto ziet ga je twijfelen, maar nee das niet mogelijk nee met dieren, en aliens hebben waarschijnlijk veel meer gelijkenis met ons als mensen dan dieren met mensen...

wees gerust,jij lijkt meer op catweazel )
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 15-06-2007 17:15:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cootje: hee bedankt he maar ff serieus, wat vindt jij van dit onderwerp? Hoe sta jij er tegenover ???
...
Op 15-06-2007 18:17:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic: Ik heb het blog 3 keer door gelezen ik weet niet wat ik van starchild skull moet vinden. Maar ik geloof zeker dat de evolutie van de mens versneld is door bemoeienis van buiten af.
Dat de mens een hybride is.
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 15-06-2007 19:15:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic: Ik vind dit natuurlijk wel een interresant onderwerp en ben blij met onderzoekers zoals Lloyd pye.
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 15-06-2007 19:31:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cootje: ik geloof ook in de bemoeienis van buitenaf, de interventie theorie, tja tis slechts wachten op 2010, hopelijk al eerder, als het DNA compleet kan worden getest... kan niet wachten eigenlijk....
...
Op 15-06-2007 19:57:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva: Dit boek eens even ter hand nemen, Richard:

Goden uit de Kosmos:
Beschrijving:

De verschijning van de homo sapiens 200.000 jaar geleden tart alle principes van de evolutietheorie, terwijl het goddelijke scheppingsverhaal uit de bijbel de wetten van de fysica trotseert. En toch zijn we hier en dat feit roept om een verklaring. Een van de vele mysteries die de conventionele wetenschap niet kan verklaren.

Dit boek voorziet in een begrijpelijk en onomstotelijk bewijs van het bestaan van goden van vlees en bloed die ons genetisch naar hun eigen beeld hebben geschapen. Alan Alford brengt ons het verpletterende bewijs dat de goden echt bestonden en afkomstig waren van het hart van het zonnestelsel

Alford heeft een doorbraak teweeg gebracht met dit boek, met een chronologie die in overeenstemming is met het bijbelverhaal en de Sumerische Koningslijsten. Deze ontbrekende schakel heeft lange tijd gestaan voor de ‘heilige graal’. Voor de eerste keer kunnen we nu nauwgezet de komst van de goden dateren, de schepping van de mensheid, de hof van Eden en de zondvloed.

Aan de basis van dit boek ligt de sterrenklok, ontworpen door de goden, die de voorgaande cyclus van 26.000 jaar van de aarde verdeelt in 12 periodes. Deze klok verschaft een wetenschappelijke basis voor het geloof dat de terugkeer van de goden op handen is. De controversiële conclusie is dat de mens zijn scheppers letterlijk zal ontmoeten.

Alan F Alford (1961) heeft tien jaar intensief onderzoek verricht naar de bronnen van dit boek.


(bericht gewijzigd op 29-8-2007 11:37:38)
Op 29-08-2007 11:22:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
janfreak: Interessant dat men geen DNA kan vinden waaruit blijkt dat de vader van het starchild ook menselijk was. Ben enorm benieuwd wat er uiteindelijk uit zal komen. Het feit dat men met de gebruikelijke primers geen resultaat krijgt moet toch te denken geven.
Hetgeen mij ook intrigeert is dat alhoewel de mens al zeker 100.000 jaar op deze planeet rondloopt, hij er in de laatste duizenden jaren pas in staat was al die ontdekkingen te doen.
Daarmee raak ik ook wat verward aangaande de godsdienst, waarom is god pas aan de mensen verschenen enkele duizenden jaren voor onze jaartelling. De mensen voor die tijd hebben het dus al die tijd blijkbaar zonder een god moeten doen.
Op 28-10-2007 1:42:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz: Gisteravond weer vet gedebunked bij National Geographic
(bericht gewijzigd op 28-10-2007 11:13:12)
Op 28-10-2007 11:13:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
voetnoot:

Gisteravond weer vet gedebunked bij National Geographic

Ik heb het ook gezien, maar vet debunken zou ik het niet noemen. Het antwoord bleef wat in het midden hangen.
United as one. Divided by zero.
Op 28-10-2007 0:04:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
db: Eens met 3.14po!
Op 28-10-2007 0:29:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
db:

Eens met 3.14po!

hmm, het was ook al laat.
(bericht gewijzigd op 28-10-2007 14:55:12)
Op 28-10-2007 14:55:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
morgaine: De verwachting is dat voor het einde van dit jaar het dna volledig blootgelegd kan worden met behulp van de doorbraak in dna onderzoek!
Op 10-07-2008 11:52:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden