We bekijken via deze tekst de vraag over hoe het leven op aarde begonnen is. Er is aan het beantwoorden van deze vraag meer literair en intellectueel bloed verspild dan aan welke andere vraag op wetenschappelijk of religieus gebied dan ook. Waarom? Omdat het beantwoorden van deze vraag ons de diepste bedoeling van het zijn en alles om ons heen zou openbaren.

Adam en Eva - Theorie van het Creatisme

Adam en Eva - Theorie van het Creatisme

[ Adam en Eva - Theorie van het Creatisme ]

Maar wat belangrijker is, het zou voorgoed een einde maken aan de bewuste en onderbewuste gevoelens die de meeste bloedverspilling veroorzaken.

Op dit moment zijn er maar twee algemeen aanvaarde verklaringen voor het ontstaan van leven op aarde. De wetenschap houdt vol dat het zich ontwikkeld heeft met behulp van de voorhanden zijnde natuurlijke middelen op de vroege planeet, zonder hulp van buitenaf, goddelijk of buitenaards.

De religie houdt standvastig vol dat het leven ontstaan is door de hand van een goddelijke Schepper, met verschillende namen die hem gegeven zijn door de diverse geloofsstromingen. Tussen deze twee overtuigingen die lijnrecht tegenover elkaar staan is geen enkel compromis mogelijk. Elk gelooft dat zijn mening de enige juiste is en de andere geheel verkeerd. Dit wordt versterkt door het feit dat de ene overtuiging levensgrote gaten kan maken in de logica of het dogma van de ander.

De wetenschap is er vlug bij om te wijzen op de overweldigende bewijzen dat het leven niet kon, en ook inderdaad niet is ontstaan binnen de beperkte tijdsduur die in de Bijbel genoemd is. Natuurlijk, mensen die aan hun geloof vasthouden zijn niet van de wijs te brengen met feiten of logica. Het geloof vereist dat ze de Bijbel accepteren hoe tegenstrijdig deze ook moge klinken met de werkelijkheid.

Bovendien kunnen zij aantonen dat er geen greintje tastbaar bewijs is van het feit dat welk soort dan ook kan veranderen in een ander soort mits daar voldoende tijd en de mogelijkheid voor genetische mutatie aanwezig voor is. Dit is de grondslag van de geleidelijke evolutie zoals beschreven door Charles Darwin.

In het begin van de 19de eeuw bezocht Charles Darwin de Galapagos eilanden en merkte op dat bepaalde diersoorten zich op een manier ontwikkeld hadden waardoor ze aangepast waren aan de plaatselijke omstandigheden. De snavel van bepaalde vinkensoorten was aangepast aan het voedsel dat ze aten; fruit, insecten of zaden. Dekschilden van schildpadden waren er te vinden met en zonder inkepingen al naar gelang de begroeiing waar ze in leefden.

Elke variant bleef echter deel uitmaken van de soort, vinken bleven vinken en schildpadden bleven schildpadden. Maar die overduidelijke aanpassingen in lichaamsdelen brachten Darwin tot de overtuiging dat hele lichamen op dezelfde manier konden veranderen, de tijd die hiervoor nodig zou zijn was dan echter aanzienlijk langer.

En zie daar, de theorie van de geleidelijke evolutie was verwekt, de geboorte ervan duurde echter nog zo'n 30 jaar. In 1859 publiceerde Darwin het boek "De oorsprong der soorten". Sinds die tijd zijn Darwin en zijn werk het doelwit van hooglopende discussies tussen het geloof en de wetenschap.

The Origin of Species - Charles Darwin

[ The Origin of Species - Charles Darwin ]

De ironie van het tweepartijenstelsel, wiens leden het grootste deel van de tijd bezig zijn om elkaars werk te ondermijnen, is dat de buitenstaanders duidelijk kunnen horen dat geen van de twee partijen weet waar hij over praat. De buitenstaanders worden echter niet strijdlustig en zeggen niet: "Jullie zitten allebei verkeerd, dat ziet zelfs de grootste idioot. Zoek maar een andere verklaring."

Nee! In deze emotioneel geladen discussie lijkt iedereen wel een kant te kiezen, alsof het middenpad totale vernietiging inhoudt. Dat is de psychologische prijs die we moeten betalen voor de harde wijze waarop de twee partijen strijden voor onze harten en gedachten aangaande deze zaak.

De feiten zullen altijd de feiten blijven

Daar de gelovigen in hun immuniteit volharden betreffende argumenten die gebaseerd zijn op feiten, nemen ze afstand van iedere discussie over het ontstaan van het leven. Als er dus iemand is die dit leest en een godsdienstige overtuiging heeft, stop dan met lezen en ga iets anders doen. Het zal u niet bevallen wat u gaat lezen. Dat geldt ook voor diegenen die onvoorwaardelijk geloven in de wetenschappelijke benadering. Zoals zal blijken, en zoals hierboven beschreven, geen van de twee partijen weet waar hij het over heeft.

Om verder te gaan moeten we hen, die geloven dat het leven zijn oorsprong heeft in een massa anorganische stoffen die in de alleroudste zeeën dreven, een naam geven. Laten we hen "Darwinisten" noemen, dat is een term die vaak voor dat doel gebruikt wordt. De Darwinisten hebben zichzelf hele moeilijke kaarten gegeven, omdat die bewuste zeeën een bepaalde koelte moesten hebben waardoor de anorganische grondstoffen die erin ronddreven zichzelf konden binden tot complexe moleculen.

Iedereen die op school scheikunde heeft gevolgd, weet dat de beste manier om chemische verbindingen te verbreken verhitting is.

Met dat vaststaande feit in het achterhoofd opperen Darwinisten dat het eerste sprankje leven zichzelf ongeveer 2,5 miljard jaar geleden heeft ontstoken. Land zou toen bestaan hebben als land en zeeën als zeeën, echter niet in de vorm zoals we die nu kennen. Maar het water in die zeeën was waarschijnlijk wel koel genoeg om de chemische kettingreactie spontaan te ontketenen. Onder Darwinisten ontstond de bewustwording dat het leven moet zijn ontstaan (zonder tussenkomst van buitenaf, goddelijk of buitenaards) gelijktijdig met het ontstaan van de continenten; zo'n 2,5 miljard jaar geleden.

Deze veronderstellingen werden geloofd en wereldwijd gepropagandeerd met een toewijding die religieuze fundamentalisten groen deed zien van jaloezie. Bovendien werden ze onderwezen als zijnde feiten, want dat is wat de wetenschap doet. Het bereikt een graad van bewustwording die gebaseerd is op veronderstellingen op een gebied dat men nog niet volledig begrijpt, vervolgens worden die veronderstellingen geloofd als dogma en onderwezen als feiten totdat de ware feiten boven water komen.

Sommige van dergelijke feiten houden het maar een korte tijd vol (De veronderstelling van Isaac Newton dat de snelheid van het licht relatief was heeft het maar 200 jaar volgehouden), terwijl andere zich als een klit aan ons onderbewustzijn hechten (het universum breidt zich vastbesloten uit over elke eindige afmeting die we het geven).

Op dezelfde manier waarop de lichtsnelheidstheorie van Newton werd omvergeworpen door de relativiteitstheorie van Albert Einstein, werd de theorie over het ontstaan van het leven omvergeworpen door ontdekkingen in de jaren 70 die aantonen dat de oorsprong van het leven veel verder teruggaat dan vermoed. Het gaat terug tot 4,5 miljard jaar geleden, toen de zon ging branden en de protoplaneten de vorm hadden aangenomen die ze vandaag de dag nog hebben.

Uiteindelijk werd 4 miljard jaar geleden het startsein gegeven voor het ontstaan van leven op de planeet Aarde, dit is gebaseerd op de vondst van gefossiliseerde in Australië die een ouderdom hebben van 3,6 miljard jaar.

Stromatoölieten in Australië / Shark Bay

[ Stromatoölieten in Australië / Shark Bay ]

Voor de Darwinisten betekende deze vondst dat ze van de regen in de drup kwamen, want 4 miljard jaar geleden was de Aarde niets meer dan een kolkende massa lava, afkoelende lava en stoom en dat was niet bepaald de beste omstandigheid voor het ontstaan van leven.

De dans van de verlorenen

De gefossiliseerde stromatoölieten die in Australië werden ontdekt zijn geproduceerd door de overblijfselen van miljarden prokaryoten, de allereerste levensvorm die op Aarde bestond. Het zijn ook de simpelste levensvormen, zonder kern om hun DNA vast te houden. Relatief bekeken is deze bacterie echter niet zo simpel als het lijkt.

Ze zijn tientallen malen groter dan een virus en hebben honderden DNA strengen in zich. Dit in tegenstelling tot virussen die er maar vijf tot tien hebben. Het blijkt dus dat de prokaryoten complexer in elkaar zitten dan je zou verwachten van het allereerste zichzelf ontwikkeld hebbende leven.

(Virussen horen ook niet in dit verhaal thuis omdat ze geen leven bevatten in de klassieke betekenis. Leven betekent; de mogelijkheid hebben om voedsel tot zich te nemen uit de onmiddellijke omgeving, vervolgens deze voedingsstoffen om te zetten in afvalstoffen en de mogelijkheid om zichzelf te reproduceren. Een virus heeft een levende gastheer nodig om te kunnen floreren en pas dan kunnen ook zij zich reproduceren. Daarom lijkt het niet meer dan aannemelijk dat er eerst gastheren moesten zijn voordat het virus aan zijn opmars kon beginnen.)

Het lijkt nodeloos om te zeggen maar de ontdekking van de gefossiliseerde prokaryoten bracht de wetenschap in rep en roer. Daar er in het verleden al zoveel theorieën omvergeworpen waren wisten ze hoe ze zich zonder paniek en onrust op moesten stellen. Ze namen een collectieve beslissing om te doen alsof hun neus bloedde en verder met hun onderzoekingen te gaan alsof er niets veranderd was. En er veranderde ook niets. Er werden geen boeken herschreven om de nieuwe ontdekking te openbaren. Onderwijzers gaven les op dezelfde manier als voor de ontdekking. De stromatoölieten kregen een plaats in de dans der verlorenen, terwijl de wetenschap zich op het volgende onderzoek wierp.

Ze hoefden niet lang te wachten. In de jaren 80 ontdekte de bioloog Carl Woese dat het leven niet alleen 4 miljard jaar geleden ontstond in de vorm van prokaryoten maar dat er zelfs meer dan één soort was. Woese ontdekte dat wat altijd was verondersteld één organisme te zijn in feite bestond uit twee soorten die hij "archaea" en "echte bacterie" noemde. Deze onverwachte, verbazingwekkende ontdekking maakte één ding zonder twijfel duidelijk: het is onmogelijk dat het leven op Aarde geëvolueerd is. Het betekende dat het spontane ontstaan van leven niet mogelijk was.

Ook deze ontdekking werd met dezelfde stilte ontvangen als de eerdere ontdekking. Er zijn geen boeken herschreven en ook onderwijzers veranderden hun leerstof niet. Als u een biologie leraar kunt vinden die niet door gelovige fundamentalisten tot zwijgen is gebracht luister dan naar hem als hij les geeft en ontdek dat hij vol overtuiging staat te vertellen over het spontane ontstaan van het leven op Aarde. Noem de woorden stromatoöliet of prokaryoot en de leraar en studenten zullen u verbaasd aankijken, omdat het niet past in de geaccepteerde leer van Charles Darwin.

Tussenkomst van buitenaf

De voortdurende aanvallen op de classificatie door gelovige fundamentalisten is de belangrijkste reden dat wetenschappers zich niet kunnen veroorloven om deze waarheden door het onderwijs te laten verkondigen. Als de fundamentalisten hun opinies en theorieën binnen de kerk zouden houden, waar ze ook horen, zouden de wetenschappers veel betere mogelijkheden hebben om datgene te bereiken wat ze willen.

Maar omdat de fundamentalisten vlak achter hen op de deuren staan te kloppen hebben de wetenschappers geen andere keuze dan ze op alle mogelijke manieren gerust te stellen. Dat houdt onder andere in dat ze de verklaring voor het ontstaan van het leven al meer dan 20 jaar achterhouden.

Een andere reden waarom de wetenschap de waarheid achterhoudt is dat het wel eens het einde van de financiën zou kunnen zijn. Denk maar eens aan de miljoenen aan belastinggeld en toelagen die ze toegeschoven krijgen. Dit allemaal om een antwoord te krijgen op de vraag: "Is er leven buiten de Aarde?"

De plotseling opduikende realiteit van twee prokaryoten 4 miljard jaar geleden geeft een volmondig "Ja" als antwoord. Het leven heeft niet zomaar kunnen ontstaan uit anorganische chemicaliën die in kolkende lavazeeën ronddreven. Miljoenen aan fondsen zouden verdwijnen als de wetenschap openlijk zou toegeven dat het leven ergens anders vandaan moet zijn gekomen omdat het niet hier kon ontstaan.

Een derde reden waarom de wetenschap de waarheid achterhoudt is dat het spontane ontstaan van leven onderdeel uitmaakt van hun collectieve theorie over de menselijke evolutie. Zij houden vol dat de mensheid het resultaat is van een serie geleidelijke genetische mutaties waarvan zij denken dat die mutaties verantwoordelijk zijn voor elk levend wezen op Aarde.

En, wederom, dit alles is tot stand gekomen door natuurlijke processen zonder tussenkomst van buitenaf, goddelijk of buitenaards. Als dus de theorie van het spontane ontstaan van het leven uit het raam verdwijnt , komt de schim van de tussenkomst van buitenaf naar binnen geslopen. Maar dat idee is zo buitensporig dat de wetenschap vasthoudt aan een weerlegd feit.

Maar wat is dan het antwoord?

Leven kwam naar de Aarde van buitenaf! Het kwam heel en compleet naar de Aarde, in grote hoeveelheden en in twee vormen die onkwetsbaar waren voor de meest vijandige omgeving die je je voor kunt stellen. Als je die bewezen, onontkenbare realiteiten tot je door hebt kunnen laten dringen is het tijd om de beangstigende geestelijke sprong te maken die nog maar weinige wetenschappers hebben durven maken: Het leven is hier gezaaid!

Beeltenis Interventie Theorie

[ Beeltenis Interventie Theorie ]

Daar, het ligt op de tafel... het leven is op deze planeet gezaaid.... De Aarde is niet opengespleten. Het is niet in een regen van bliksemflitsen gekomen. De tijd gaat door. Het lijkt me nu veilig om door te gaan met de discussie.

Als het leven daadwerkelijk hier is gezaaid, hoe is dat dan in zijn werk gegaan? Per ongeluk.... of (zacht fluisterend) opzettelijk? Het idee van de per ongeluk theorie is door een groot aantal denkers en enkele bekende wetenschappers (zoals de Engelse astronoom Fred Hoyle) onderzocht.

Deze mensen geloven dat het leven in de vorm van bacteriën op Aarde is gekomen door middel van kometen of asteroïden die afkomstig waren van planeten waar dergelijke levensvormen aanwezig waren voordat ze explodeerden en brokstukken de ruimte invlogen. Deze brokstukken sloegen duizenden jaren later in op onze planeet.

Een variatie hierop is de theorie die kometen en asteroïden vervangt door capsules die gelanceerd werden door buitenaardse beschavingen. Deze capsules doorkruisten duizenden jaren de ruimte op weg naar deze planeet. Het idee van een bewuste lancering richting de Aarde door een beschaving die van buiten de Aarde afkomstig is wordt echter verfoeid door de wetenschap, en werd dus op een vriendelijke doch directe manier afgewezen.

Het is echter wel een acceptabel alternatief gebleven. Er zijn sinds die tijd voortdurend onderzoekingen gedaan naar het feit of er levensvormen gevonden kunnen worden op kometen.

Het belangrijkste punt is dat niemand naar voren wil stappen om het onvermijdelijke te zeggen, namelijk dat een entiteit (of entiteiten) afkomstig van buiten ons zonnestelsel hierheen is gekomen in een tijd dat de Aarde nog nauwelijks gevormd was en om de een of andere reden besloot hier twee soorten prokaryoten, de taaiste bacteriesoort, te zaaien.

De prokaryoten zijn levensvormen die schijnbaar ontworpen zijn om zelfs in de moeilijkst voor te stellen omstandigheden te floreren. Begrijp goed dat prokaryoten vandaag de dag nog bestaan op dezelfde manier als 4 miljard jaar geleden, onveranderde, onverwoestbare microscopische vernietigers met de unieke mogelijkheid om iedere hel in een hemel te veranderen. Maar zo meteen meer daarover).

Als we de gesuggereerde sprong wagen en we nemen het idee als vanzelfsprekend aan dan komen er een ontelbaar vervolg vragen bovendrijven. Werden alle planeten bezaaid, of alleen de Aarde? Waarom de Aarde? Waarom in de tijd dat de Aarde een kolkende woestenij van lavabronnen was? Waarom niet een paar miljoen jaar later, toen hij koeler was? Allemaal goede vragen, en er kunnen er nog veel meer gesteld worden. Ze leiden echter allemaal weg van het belangrijkste punt en dat is: waarom zou iets of iemand leven op Aarde willen brengen? En dat brengt ons tot de hamvraag: Is de Aarde opzettelijk gemaakt tot wat hij is?

Welkom op de mierenboerderij

Het concept van de vorming van de Aarde roept inderdaad beelden op van de film "Antz". Niettemin lijkt het wel eens dat de mensheid- en alle andere levensvormen- toneelspelers zijn op een gigantisch bühne, maar stelt u zich eens voor dat de camera uitzoomt. Dan blijkt dat de Aarde niets meer is dan een kleine bol die rondzweeft in een schijnbaar oneindig heelal.

Dat lijkt misschien een verontrustend scenario, maar wel een die in het achterhoofd moet worden gehouden. En wat dan nog, zult u zeggen. Wat als wij maar kleine acteurs zijn in een kosmische film die al 4 miljard jaar opgenomen wordt? Wat zit daar voor kwaad in, zolang we maar met rust gelaten worden en in een relatieve vrede kunnen leven.

Is deze fantasievolle theorie echt mogelijk? Is het ook in de verste verte aannemelijk? Denk aan de feiten zoals we die kennen, niet aan de feiten die ons opgedrongen worden door diegene die we vertrouwen. De simpele waarheid is dat het leven naar de Aarde kwam op een tijdstip dat het er nog niets te zoeken had omdat het een grote vuurhaard was.

De levensvormen die werden gebracht, de twee soorten prokaryoten, zijn de simpelste en tegelijkertijd de duurzaamste die we kennen. En wat het belangrijkste is, ze hebben de unieke mogelijkheid om zuurstof te produceren ten gevolge van hun stofwisselingsprocessen.

Waarom zuurstof? Waarom is dat belangrijk? Omdat er zonder zuurstof in de atmosfeer geen leven zoals we dat vandaag de dag kennen mogelijk zou zijn. Er zijn natuurlijk ook organismen die zonder zuurstof kunnen, maar dat zou niet bepaald leuk gezelschap zijn.

Zuurstof is belangrijk voor complexe levensvormen zoals we die kennen en het is waarschijnlijk dat dit voor alle levensvormen geldt, op welke planeet dan ook. Als dat het geval is begint de overbrenging van een lading prokaryoten naar dit zonnestelsel, 4 miljard jaar geleden, zin te krijgen.

Schema van de Zuurstofcyclus

[ Schema van de Zuurstofcyclus ]

Laten we eens in hun schoenen (of wat ze ook aan moge hebben) gaan staan. Ze zijn waarschijnlijk een paar miljoen of zelfs een paar miljard jaar verder in hun ontwikkeling als soort.

Ruimte en tijd betekenen niets voor hen. Het doorkruisen van het heelal is voor hen een fluitje van een cent. En terwijl ze rondreizen kijken ze uit naar geschikte plaatsen om leven te brengen en 4 miljard jaar geleden ontdekten ze een zonnestelsel (het onze), en besloten om op alle protoplaneten levensvormen achter te laten in de hoop dat het op één of meer plaatsen zou floreren.

Wat bekent is is dat wanneer de prokaryoten er uiteindelijk in slaagden om in de barre omstandigheden te overleven ze met miljarden voldoende zuurstof produceerden om al het vrije ijzer van de planeet om te zetten in ijzeroxide (roest). Als dat gedaan is... na zeg maar een miljoen jaar, .... is de zuurstof die geproduceerd is door de prokaryoten vrij om de zeeën en de lucht daarboven te verzadigen. Als er voldoende verzadiging is konden ze beginnen met de introductie van meer complexere levensvormen.

Hiertoe zouden we bijvoorbeeld ook de eukaryoten kunnen rekenen, de tweede levensvorm die op Aarde verscheen. Dit was ook een eencellig organisme en verscheen ook plotseling net als de prokaryoten om en nabij de 2 miljard jaar geleden. Eukaryoten waren onmiskenbaar omdat zij de eerste levensvorm zijn met een kern hetgeen een kenmerk is van elke levensvorm op Aarde behalve van de prokaryoten.

De mens is een eukaryotisch wezen. Maar deze tweede soort immigrant (die net als de prokaryoot nog steeds op precies dezelfde manier bestaat) waren veel groter als hun voorgangers, kwetsbaarder en meer efficiënt op het gebied van zuurstofproductie.

Terwijl zij de resultaten van het eerste deel van hun programma afwachten koelt de Aarde voldoende af en kon het "echte" leven geïntroduceerd worden. Toen de tijd daar was, ongeveer een half miljard jaar geleden, werden er hogere levensvormen op Aarde gezet. Duizenden hoogst gecompliceerde soorten verschenen in een zeer korte tijd, vrouwtjes en mannetjes, jager en prooi en die lijken in niets op wat er nu leeft. Dit is eigenlijk in een notendop wat er gebeurd is.

De levensbezorgers bleven toezicht houden op hun werk. Ze merkten al gauw op dat de Aarde te maken had met periodieke rampen die 50 - 90% van alle hogere levensvormen beëindigde. (Dergelijke massale sterftes hebben zich inderdaad een vijftal maal voorgedaan, de laatste maal in het Krijttijdperk, zo'n 65 miljoen jaar geleden, toen alle dinosauriërs uitstierven). Ze wachtten na iedere ramp een paar duizend jaar totdat de Aarde zijn biologische evenwicht weer terug had.

Vervolgens zetten ze nieuwe planten en dieren uit die in leven konden blijven onder de toen heersende omstandigheden (ook hier zijn fossiele bewijzen voor gevonden die door de wetenschap worden vertaald als zijnde een gevolg van het natuurlijke evenwichtsproces).

Hoe onzinnig het bovenstaande ook moge klinken op het eerste gezicht, het verklaart de gevonden bewijzen beter dan het Darwinisme of het scheppingsverhaal. Dit brengt ons gelijk op het moeilijkste punt van het gehele debat. Met stapels tastbare bewijzen voor de hand die de tussenkomst van een buitenaardse beschaving aantonen, blijft men het geheel tot het uiterste aan toe negeren, zowel in wetenschappelijke als religieuze kringen.

Dit is natuurlijk wel te begrijpen, want als ze er openlijk mee aan de slag zouden gaan, zouden ze het gelijktijdig een geloofwaardig uiterlijk geven, en dat kunnen ze zich geen van beiden veroorloven op dit moment. Ze hebben beide hun handen vol aan de onderlinge twistpunten, en het derde wiel kunnen ze in hun strijd wel missen. Dat wiel is echter wel gearriveerd en rolt hun kant op.

Vertaling S. Polderman
@ LIoyd Pye - http://www.lloydpye.com

Aloha:
Life's true beginnings - LIoyd Pye (vertaling):

We bekijken via deze tekst de vraag over hoe het leven op aarde begonnen is. Er is aan het beantwoorden van deze vraag meer literair en intellectueel bloed verspild dan aan welke andere vraag op wetenschappelijk of religieus gebied dan ook.


Als je dit leest dan is de aanname van; "literair en intellectueel bloed verspild dan aan welke andere vraag op wetenschappelijk of religieus gebied dan ook" een zeer grote misvatting en een leugen, waardoor het gehele artikel met argusogen bekeken wordt omdat er wel meer leugens of misvattingen in kunnen staan. Sinds het darwinisme met de evolutie leer, is in de Christelijke wereld het Genesis 1 verhaal ter discussie gekomen. Dat is een relatieve korte tijd. In de Islamitische wereld is het darwinisme of evolutie leer grotendeels verboden.

Er is al veel meer literair en intellectueel bloed verspild over verscheidene eeuwen door twee andere vragen. Bestaat God of niet? Is er één god of zijn er meerdere goden?

Life's true beginnings - LIoyd Pye (vertaling):
Maar wat belangrijker is, het zou voorgoed een einde maken aan de bewuste en onderbewuste gevoelens die de meeste bloedverspilling veroorzaken.
Dat zegt die dan wel heel stellig maar er zijn zovele religies, geloven en levensbeschouwelijke visies die allerlei versies van scheppingsverhalen bij kinderen met de met de paplepel ingegeven of ingieten, dat het een onmogelijkheid is.

Met zo een inleiding belooft het artikel weinig vernieuwends.


(bericht gewijzigd op 30-6-2007 6:58:17)
Op 29-06-2007 2:41:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: "Tussen deze twee overtuigingen die lijnrecht tegenover elkaar staan is geen enkel compromis mogelijk."

"Als u een biologie leraar kunt vinden die niet door gelovige fundamentalisten tot zwijgen is gebracht luister dan naar hem als hij les geeft en ontdek dat hij vol overtuiging staat te vertellen over het spontane ontstaan van het leven op Aarde."

Spreekt elkaar een beetje tegen, want dan is er dus duidelijk wel sprake van een compromis.

Ook begrijp ik niet hoe die organismes nu precies niet in de evolutie passen en eigenlijk die theorie ondersteunen.
Of is er tastbaar bewijs dat die organismes geen aardse oorsprong hebben?
Zo niet, dan lijkt het me meer aannemelijk dat zij ook het product zijn van vele jaren van evolutie en daar wel een essentieel onderdeel van zijn, maar ik vind de aanname die hier gedaan wordt kant nog wal raken.

Dat iets zich aan onze evolutie geent heeft dat zal ik niet ontkennen, maar dat gebeurde toen de mens er al was en heeft dus in zover niets te maken met het ontstaan van leven en ik ben van mening dat ook dat bij onze evolutie hoort (waar licht is daar is schaduw, "goed" kan niet zonder "slecht" en laten we niet vergeten dat dat onze definitie's zijn van iets dat naar onze zin werkt of niet).
Ik zie het als een kind dat groot wordt en dan op eigen benen moet gaan staan en dan dus ook bloot komt te staan aan dingen die niet werken.
Neem hen niets kwalijk, ze doen enkel hun werk het is aan ons (de kinderen on te leren wat werkt en wat niet.
Ik denk ook dat dat zich op zo'n hoog level afspeelt dat wij nog maar net aan het begin zijn van een zeer ingewikkelde puzzel, want vaak is er de aanname dat het dan maar aliens van buitenaf moeten zijn, maar dat is enkel een product van onze gedachte van afgescheidenheid van de rest van het universum, we zijn nml allemaal kinderen van dat universum, dus wat is dan nog buitenaards?

En wat nu als ze zich op zielennivo geent hebben op onze evolutie?

Einde deel 1;-)


Carpe diem homo universalis
Op 29-06-2007 8:30:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Er komen nml steeds meer bewijzen naar voren dat dat wat wij buitenaardse noemen, entiteiten zijn die zich op dat nivo begeven en daar dan ook veel verder in zijn.
Wat nu als een groep op een andere planeet zich laat ik zeggen niet "gedroeg" en daarom zn toevlucht nam tot onze evolutie en dus niet langer op hun planeet te incarneren, maar dat hier op aarde te doen.
Dit zou de gevallen engelen uit de oude geschriften verklaren, die voor straf dus eigenlijk terug zijn gezet in hun evolutie (de straf van god/het heelal), wat dan weer mooi aansluit op onze evolutie, want wij moesten op eigen benen gaan staan en dus bloot gesteld worden aan dat wat niet werkt.
Ik denk dat je te kort doet aan de complexiteit van het heelal met de alien verklaringen die ik zo vaak zie en enkel gebasseerd is op het grofstoffelijke gebied dat wij kennen (en dat het dan heel normaal is dat we binnen dat spectrum onze oplossingen zoeken), waarmee je de complexiteit van onszelf al ontkent want wij zijn meer dan 1 lichaam en op die manier ontken je ons astrale, mentale en geestelijke aspect.
Ik ben dus bang dat het allemaal nog iets complexer is en dat wij nog maar aan de spreekwoordelijk surface krabben.

Maar tis maar een hypothese van mijn zijde

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 29-06-2007 8:46:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha:
Ton Maas:
Hoi, Een oorzaak resulteert onvermijdelijk in het gevolg ervan, tenminste als aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan. Een graszaadje de grond in, wat warmte , licht en water (4 voorwaarden) en er komt geheid een plantje.
Drie voorwaarden voor ontkieming van zaad; voedingsbodem, temperatuur en vloeistof. Opgroeien van planten vereist zes voorwaarden; voedingbodem, temperatuur, licht, water, kooldioxide en zuurstof.

Ton Maas:
Als het plantje onder bepaalde omstandigheden opgroeit, kan het zijn dat het plantje d.m.v. intrinsieke intelligentie zich aanpast (mutatie) en het verworven kenmerk doorgeeft aan het nageslacht.
Aanpassingen of mutaties van planten komt niet van de intrinsieke intelligentie van de moederplant uit, maar van de intrinsieke intelligentie van het ontkiemende zaad, die aan zijn gevecht om het bestaan begint. De moederplant heeft geen flauw benul waar het zaad terecht komt en kan dus geen mutatie bewerkstelligen. De verworven kennis is slecht wat in het verleden heeft afgespeeld, maar nieuwe situaties geven de mutaties bij nieuwe planten.

Ton Maas:
Het graszaadje kan zijn komen aanwaaien (toeval) of bewust zijn gezaaid (opzet). Hier is sprake van zowel Darwin (aanpassing) als (intrinsiek) intelligent design.
Er is in deze gevallen beide gevallen geen sprake van de evolutieleer of intelligent design. Dit een zware kronkel in je denken. Je kunt beter eerst je termen gaan definiëren. Wat versta jij onder Darwins (evolutieleer) en intelligent design?

Ton Maas:
Zo lijkt mij b.v. dat bacteriën, slim dat ze zijn, zichzelf binnen korte tijd resistent kunnen muteren tegen schimmels.
Onder de invloed van de strijd om het bestaan, sterven er vele maar er zullen een paar overleven, die overlevenden zijn in hun overlevingsgevecht gemuteerd. En uit de gemuteerde ontstaat een nieuwe sterkere resistentere soort. Dat is de evolutieleer of het darwinisme.


(bericht gewijzigd op 30-6-2007 7:38:43)
Op 30-06-2007 7:36:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha:
Ton Maas:
Conclusie:
1) levenskiemen kunnen 'in den beginne' 'van buitenaf' zijn komen
aanwaaien en/of ontstaan zijn omdat de oersoepomstandigheden hiervoor onvermijdelijk zorgden;
Rijp zaad komt van zijn ouder of ouders, wat en waar dat ook mag zijn. Zaad kan in deze dus van buiten de aarde of van de aarde zijn, twee mogelijkheden.

Ton Maas:
2) de kiemen hebben zich naar gelang de externe omstandigheden verder gevormd voor zover ze hiertoe intern intelligent in staat waren;
Alles wat niet meer of niet bestaat heeft het niet gered, kon niet overleven en heeft zichzelf door natuurlijke selectie uitgeschakeld.

Ton Maas:
3) dit gebeurt nog steeds met al het leven;
Elek dag weer opnieuw.

Ton Maas:
4) de oergrondvoorwaarde voor dit alles is de Natuur die door Spinoza als de enige ware goddelijke substantie werd gezien.
Moeder Natuur is de natuur beschouwd als oorsprong van het leven. Maar of het uitsluitend de aardse Moeder Natuur is geweest is de vervolg vraag.

Ton Maas:
Het is dus niet Darwinistische evolutie of creationisme, maar voortdurende evolutie en Natuurlijk creationisme.

Groeten,
Ton
Je kunt beter voor jezelf je termen gaan definiëren want ik snap niet wat jij onder Darwinistische evolutie, creationisme, voortdurende evolutie en Natuurlijk creationisme verstaat. Geef eens een definitie van die termen dan kunnen we weer verder discussiëren.

Zie graag je reactie weer tegemoet.

p.s. redactie: Als er meer tekens in de post venstertjes worden gegeven kon alles in 1 keer.
Op 30-06-2007 7:52:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM: Leuk een aardig, maar de Interventietheorie verplaatst het vraagstuk van het ontstaan van het leven alleen maar.
Voorzover ik weet is geen enkele theorie over het ontstaan van het leven (hetzij goddelijke schepping, hetzij toeval) falsifieerbaar.
Op 30-06-2007 15:46:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha:
Ton Maas:
Hallo Aloha, Lanou, CSM e.a.,
O.k. met het merendeel van de opmerkingen ben ik het eens. Ik voel wel behoefte e.e.a. nader toe te lichten.
Onder Darwinistische evolutie versta ik selectie door toevalstreffers of -missers (contingentie).
Intelligent disign veronderstelt een anticiperende slimme ontwerper van buitenaf. Wat ik wilde toevoegen is dat een organisme zelf de intelligentie in zich zou kunnen dragen om zichzelf van binnenuit in zijn voordeel genetisch te kunnen muteren (zie model 2 hierna). Voorzover ik kan overzien is er niet slechts één model waar, maar een combinatie van 3 modellen waarbij de invoedsgradaties (sterk) kunnen verschillen:
1. Ontstaan en ontwikkeling als onvermijdelijk gevolg van oorzaken (evolutie).
2. Intrinsiek creationisme (anticiperende ontwikkeling) van binnenuit.
3. Extrinsiek creationisme (intelligent design) als schepping en ontwikkeling van buitenaf.
Onder Natuur versta ik zowel de alomvattende levende als de levenloze natuur, zowel op aarde als daarbuiten, gekend en ongekend.
Het is goed mogelijk dat van buitenaardse beïnvloeding sprake is (geweest), zoals van de Elohim of de Annunaki dan wel van een of meerdere ongekende entiteiten. Voor het gemak kan hier God voor ingevuld worden, maar hierbij ligt simpele (halsstarrige) speculatie op de loer.
Nog even een tweetal balletjes die ik wil opwerpen:
1. Zouden de Elohim/Annunaki van een vergane planeet kunnen zijn gekomen waarvan de resten de asteroïdegordel zijn?
2. Als de evolutietheorie als enige waarheid zou gelden, hoe kon dan een onbewust systeem bewuste mensen kunnen voortbrengen?

Met vriendelijke groet,
Ton


Ik tracht je alleen maar te begrijpen, als ik je niet begrijp stel ik vragen, omdat jij iets bedenkt is dat al de moeite waard om het te bekijken. Je komt niet zomaar met iets op de proppen toch. Je wilt dat toch uitdragen?

Op 01-07-2007 3:34:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Ton Maas

1. Zouden de Elohim/Annunaki van een vergane planeet kunnen zijn gekomen waarvan de resten de asteroïdegordel zijn?

Hun planeet is niet vergaan, maar hun zijn een soort van teruggezet in hun evolutie, ze schijnen voorgedaan te hebben dat ze op een planeet genaamd Tiamat zaten, maar zaten hier op aarde. zij hebben Tiamat daarna vernietigd waar de astroide gordel nu een overblijfsel van is.
Wat dus zou betekenen dat ze fysiek hierheen zijn gekomen en sterker nog dat ze achtervolgt werden en deze achtervolgers probeerde te misleiden, zoals ze dat nu ook bij ons doen.
Zij zijn "meesters van de stof" en denken nog steeds dat zij de stof maar oneindig kunnen blijven manipuleren en dat klopt, maar ze vergissen zich in de "geest" van de mens zoals ze dat bij de eerste "Adam" deden.
Door dat te doen hebben ze zich op onze evolutie geent, wat fysiek niet zo erg is, maar astraal, (daar hebben ze veel macht), mentaal en geestelijk wel en het merendeel van de mensheid heeft dat niet in de gaten.
Oorlogen zijn daar een mooi voorbeeld van:

Eerst manipuleerd men ons dan op geestelijk nivo.
De ander is dan de as van het kwaad, waarmee geduid wordt op een satanische afkomst.

Dan op mentaal nivo.
Als we er niets aan doen dan zal het ons slechter vergaan.

Dan het fysieke nivo:
Dus moeten we hen "bestrijden".

Maar voor meer info verwijs ik je graag naar deze link:

http://video.google.nl/videoplay?docid=-8545585184878490822&q=michael+tsarion&total=164&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=2

H.P. Blavatsky verwijst er ook naar in haar geheime leer bij de overgang van de voordiluviaanse naar de nadiluviaanse periode.

2. Als de evolutietheorie als enige waarheid zou gelden, hoe kon dan een onbewust systeem bewuste mensen kunnen voortbrengen?

Hele goede vraag, waarop ik alleen maar kan antwoorden: Niet!
Iets doods (materie) kan nooit iets levends scheppen omdat het geen bewustzijn heeft, pas als iets bewust..
(bericht gewijzigd op 1-7-2007 11:12:56)
Carpe diem homo universalis
Op 01-07-2007 11:01:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: is kan het dingen beinvloeden binnen dat bewustzijn, dat daardoor steeds verder en groter groeit naarmate het evolueerd en omvat dat bewustzijn steeds meer.
Zo groeit ons bewustzijn nu hier binnen het bewustzijn van de aarde, zoals het aardse bewustzijn groeit in bewustzijn van onze zonnelogoi (zonnestelsel), zoals dat bewustzijn weer groeit binnen de grote zonnelogoi (de universele zon, waar onze zon dan weer een vonkje van schijnt te zijn).

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 01-07-2007 11:10:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Gremmie
Tuurlijk sta ik erachter, anders schreef ik het niet.
Niet alleen mijn denken en doen zijn 1 maar ook mijn denken en schrijven

Om er een gouden gids aan te wijten denk ik dat dat niet veel zin heeft, want je hebt eerder al eens aangegeven dat Balavatsky niet te bevatten was voor je en aangezien ik naar haar verwijs ontbreekt het dan aan een stukje en zal de discussie daar ophouden.
Zoals ik bij het stukje van Tim al aangaf aangaande Uri Geller, als je niet alle materie bestudeerd hebt kun je naar mijn mening nog geen oordeel vormen, want het ontbreekt je nog aan kennis over de materie die je nog niet kent.
Wat je wat mij betreft niet mag letten om jou visie op dit topic te geven daar ben je natuurlijk altijd vrij in.
Dat lees ik dan toch en wie weet leer ik wel iets nieuws
Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 1-7-2007 16:28:17)
Carpe diem homo universalis
Op 01-07-2007 16:24:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio:
Gremmie:

Lanoe:

@ Gremmie
Tuurlijk sta ik erachter, anders schreef ik het niet.
Niet alleen mijn denken en doen zijn 1 maar ook mijn denken en schrijven

Om er een gouden gids aan te wijten denk ik dat dat niet veel zin heeft, want je hebt eerder al eens aangegeven dat Balavatsky niet te bevatten was voor je en aangezien ik naar haar verwijs ontbreekt het dan aan een stukje en zal de discussie daar ophouden.
Zoals ik bij het stukje van Tim al aangaf aangaande Uri Geller, als je niet alle materie bestudeerd hebt kun je naar mijn mening nog geen oordeel vormen, want het ontbreekt je nog aan kennis over de materie die je nog niet kent.
Wat je wat mij betreft niet mag letten om jou visie op dit topic te geven daar ben je natuurlijk altijd vrij in.
Dat lees ik dan toch en wie weet leer ik wel iets nieuws
Carpe diem homo universalis


Lanoe

Wat ik vooraleerst poog te voorkomen in deze is een egostrijd want wat me boeit is de wijze waarop jij informatie absurbeert en systematisch opslaat en verspreidt. Laat dit daarom dan ook geen strijd zijn maar simpelweg een neutrale informatie overdracht zonder schoten en/of schotwonden. Ik vind je info boeiend en reageer daar ook op so let's see what the future brings niets meer en niets minder.
Je geeft aan dat je zelf achter de stof staat dus ga ik hier mee aan de slag. Alvorens straks op je reactie in te gaan wil ik vooraleerst aan geven dat ik vanwege de metaforische omschrijvingen van wezenlijke processen bewust gestopt ben met het lezen van Blavatsky daar zij anders enkel als stoorzender zou werken voor hetgeen mij via geheel andere bronnen voor ogen is gekomen.
Het verwoorden van deze info zal gezien informatieoverdracht niet mijn sterkste kant is een grote inspanning van me vergen en daarom vraag ik hiervoor dan ook je begrip. so let's be friends en let's see what the future brings.
wordt vervolgd
gr.v.Gremmie

Kijk, dat noem ik nou volwassen. Ik zou willen dat iedereen zo was..
Op 02-07-2007 0:27:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Gremmie

Oeps, volgens mij heb ik me weer eens te lomp uitgedrukt;-)
Niet mijn bedoeling, daarvoor excuses.

Enki's laatste woorden in zijn memoires waren. De aardling herhaalt c.q. her(be)leeft de geschiedenis van de Anunnaki.
lost book of Enki (Sitchin)

Idd, Enki zou niets liever zien als dat wij zo zouden denken.
Ook dat geweld in ons zit enz enz, want dan doen we precies wat zij willen en zijn we bezig met onszelf te vernietigen.

In blavatsky zijn zij de gevallen engelen, ofterwijl de 2e Adam ofterwijl de "leven gevende Adam"
De 1e Adam is de natuurmens, voortgebracht door de normale natuurlijke evolutie.
De 2e Adam, dat waren zij die uit de hemel kwamen en de brengers van het (genetisch gemanipuleerd) leven waren.
Zij crieerde de 3e Adam, die uiteindelijk weer in contact kwam met zn natuurlijk menselijke afkomst (het natuurlijke menselijke DNA) en waaruit de Exodus naar Lemurie (ook wel Oceana genoemd) ontstond
alwaar zij hun natuurlijke menselijke potentie verder ontwikkelde.
Bij de 4e Adam mocht dit niet meer gebeuren en dus werden ze geestelijk, mentaal en astraal blind gemaakt, waarvoor de toren van babel een allegorie is, let wel, het betreft hier niet alleen de gesproken en geschreven taal, het gaat helemaal terug tot de oude symboliek waarvoor de Adam blind werd gemaakt en waardoor we een groot gedeelte inleverde (de 2/3e van onze hersenen die niet werken zijn daar nog een tastbaar bewijs van).
Adam komt dan ook van het woord Adom wat afgescheiden cq verdeeld betekent.
Toe de 3e Adam wist van de 4e Adam die evengoed ook het natuurlijk menselijke DNA in zich hadden, zijn zij Atlantis binnengedrongen om de 4e Adam ook bewust te maken van hun menselijke oorsprong, de mannelijke Adam kon dat niet bevatten.
De vrouwelijke wel (Eva met dr appeltje en zij trokken de rest vanzelf mee en zitten sindsdien opgescheept met de vrouw als zondig wezen, want zij hadden zich tegen hun goden gekeerd.
Toen brak de hel los en kwam de oorlog van..
Carpe diem homo universalis
Op 02-07-2007 0:59:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: de Goden.
Wat er heftig aan toe ging en waarbij wapens gebruikt werden waar wij nu net kennis van hebben (zoals de atoombom), maar ook tovenarij (hogere wis,schei en natuurkunde), waar we nu nog steeds sporen van vinden overal op deze planeet.
Deze oorlog is nooit geeindigd en is nu nog steeds aan de gang.
Wij zijn het 4e wortelras (wat naar mijn mening een mix is van de 3e Adam en de 4e Adam) en lang heeft deze "oorlog" zich achter de schermen afgespeelt, de 1e en 2e oorlog zijn daar een direct gevolg van en zijn dan eigenlijk ook niet 2 oorlogen maar, maar 1 die neerdaalde uit het astrale veld waar die "oorlog" altijd gewoon verder is gegaan tot in ons fysiek veld (de aarde en zijn grofstoffelijk gebied, vaste, vloeibare en gasvormige stof, daar waar wij "bewust" leven).
Nu komt die verborgen geschiedenis beetje bij beetje naar boven en krijgt de mens steeds meer inzicht in zijn afkomt en zijn geschiedenis en komen die mensen uit Lemurie weer langzaam terug in ons bestaan en zij hebben ons altijd achter de schermen bijgestaan en waar nodig iemand gestuurd (de grote leraren uit onze geschiedenis) die altijd op de achtergrond in contact stond met laat ik ze onze grote broers noemen (zie jezus en zijn verband met India, wie bezocht hij daar in de Himalaya en als de 3 wijzen uit het oosten kwamen, trek dan eens een lijn vanuit Bethlehem naar het oosten en kijk eens waar je uitkomt
Nu is dus de tijd dat we dat aan het ontdekken zijn en als we het weten dan kunnen we ook een bewuste keuze maken (wat Enki, ofterwijl de gevallen engelen liever niet zien, die houden ons liever in hun oude gefragmenteerde toestand, sterker nog, ze doen heel erg hun best om ons nog meer te fragmenteren) over hoe we verder willen en wat voor toekomst we willen.
Ik probeer mensen hier bewust van te maken, zodat ze iig een bewuste keuze kunnen maken en inzicht krijgen in hun gefragmenteerde toestand (waar zij niets aan kunnen doen!!!), waar ik mezelf ook onder tel
Carpe diem homo universalis
Op 02-07-2007 13:34:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Carpe diem Gremmie. (wederom plaats tekort
Carpe diem homo universalis
Op 02-07-2007 13:35:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Sorry,kreeg het niet compacter uitgelegd:-S
Maar kdoe mn best
Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 02-07-2007 14:09:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Gremmie

Hoe denk je dat die "goden" tot dat "goddelijke plan" zijn gekomen en wij van de 1e Adam (waarbij je je een homo erectus voor moet stellen, de diermens, waar wij inmiddels een verfijnde versie van zijn) tot het bewustzijn dat we nu hebben?

In feite ligt het goddelijk plan vast (evolutie), maar je bent ook vrij om er tegenin te gaan (involutie), maar dat kun je vergelijken met de stroming van de zee, waar je tegenin kunt zwemmen, maar uiteindelijk zul je je weer overgeven tot de stroming van de zee.
Idem met het heelal, wat een continue stroming van energieen is, die allemaal voortkomen uit de 7 basisenergieen van het heelal, waarvan de laatste 4 weer ontstaan uit de 1e 3, die dan weer staan voor het vader/man en moeder/vrouw aspect waaruit de zoon/dochter komt en wat Blavatsky dan weer fohat noemt (de universele vorm van elektriciteit, waardoor de magnetische velden ontstaan, waarbinnen wij onze "realiteiten" kunnen ervaren aan de hand van je punt van evolutie).
Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 3-7-2007 0:34:00)
Carpe diem homo universalis
Op 03-07-2007 0:31:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: In feite is dat zo, maar niet de wereld die wij nu gemaakt hebben, die gaat tegen de stroom in en nu zullen we weer moeten ontdekken hoe het universum stroom (de mayas waren daar de hele tijd mee bezig, maar die hadden dan ook een universele kalender en niet de op aarde gerichte juliaanse kalender).
Zie deze lezing over het effect daarvan:

http://video.google.nl/videoplay?docid=-8689261981090121097&q=the+mayan+calender+comes&total=66&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=1

http://video.google.nl/videoplay?docid=-567329528148516232&q=the+mayan+calender+comes&total=66&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

Daarbij is het inmiddels aangetoont door de grote psychologen dat wij voordat deze zgn goden kwamen geen oorlog cq afgescheidenheid kende (de Archaise tijden) en dat de mensheid als geheel enkele trauma's heeft, wat nog uit de tijd komt dat de zgn goden met ons aan het kloten waren.
Kdenk ook dat je een onderscheid moet maken tussen hen die uit de hemel kwamen en de 3e Adam (de genetisch gemanipuleerde 1e Adam) die naar Lemurie gingen en later de 4e Adam ging bevrijden.
Dat zijn wij en dat zijn onze goden (uit onze evolutie), niet die uit de hemel kwamen (Jehova/Jahwe is satan, wat eigenlijk 7 wezens zijn, vandaar ook de verschillende benamingen in het ot).
Eigenlijk zeg je precies dat wat de Annunaki wil, want zo kunnen ze lekker hun gang gaan en geloven wij ook nog dat het zo hoort te gaan .
De oorlog tussen de goden (Lemurie,de mens en die van Atlantis, de Annunaki) is nooit gestopt en komt nu langzaam tot het einde en heeft altijd om juist bewustzijn gegaan.
De Annunaki die ons bewustzijn beperkt willen houden en die van de mens (onze eigen goden dat enkel mensen zijn die verder in evolutie zijn en meester over zichzelf en ons grofstoffelijk gebied en volgens de universele wet moeten ze werken met onze vrije wil in tegenstelling van wat de Annunaki doen en wat eigenlijk hun basisovertreding was).
Het aantasten van onze vrije wil.
Carpe diem homo universalis
Op 04-07-2007 11:27:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Het is niet het een of het ander.
Neem het simpele voorbeeld van 1 tafel, kijk erna en dan zie je een grote massieve plaat met 4 poten die stilstaat.
Kijk je op energetisch nivo dan zie je het tegenovergestelde en is de tafel vol in beweging.
2 waarheden binnen 1 ruimte/tijd quantum
Zo boven, zo beneden.
Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 4-7-2007 11:59:15)
Carpe diem homo universalis
Op 04-07-2007 11:28:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
Lanoe:


Kijk je op energetisch nivo dan zie je het tegenovergestelde en is de tafel vol in beweging.
Carpe diem homo universalis

en hoe doe je dat ?
(bericht gewijzigd op 4-7-2007 17:53:29)
Op 04-07-2007 17:53:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: In het artikel wordt bovendien ook verwezen naar het gegeven dat nadat een hemellichaam explodeert zeer krachtige en klimaat en atmosfeer bestendige organismen de ruimte in geschoten kunnen worden welke eenmaal neergedaald op een ander hemellichaam door onderlinge informatieoverdracht een nieuw leefklimaat kunnen bewerkstelligen vergelijkbaar hier op aarde. Deze organismen zouden we dus eigenlijk kunnen beschouwen als het kosmisch zaad in het eveneens kosmische spel van zaaien, opgroeien, bloeien, oogsten en (metabolisch) re-cyclen.

Hier heb ik al eerder over geschreven dat ik daar niets in kan vinden, want er is geen buitenaardse oorsprong en als je je er dan ook nog ff in verdiept zie je dat het een organisme is dat heel logish volgde op het vorige organisme.
Ook de bewering dat men het angstvallig ontwijkt heeft geen basis, hoe kom ik anders aan die info?

Onderwijl is het nog steeds god(de natuur/kosmos) die beschikt waar de mens wrikt.

Idd, maar we zijn vrij om daar tegenin te gaan, wat uiteindelijk tot onze zelfvernietiging zal leiden en dan nog kunnen we daarna nog lekker verder gaan op het pad van involutie, dat boeit het heelal (god/natuur) niet want dat is onpersoonlijk.
Die die waarnaar gerefereerd word als de Annunaki cq de gevallen engelen zijn dat niet en zijn ook geen god, maar mensen die gewoon verder waren als wij.
Zij waren zich al meester over het grofstoffelijke gebied en de effecten van het etherische gebied op ons net als de mensen uit onze natuurlijke evolutie en hun tegenhangers zijn (zie de oorlog van de "goden"

http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/71karma.html

http://www.filosofiemagazine.nl/artikelDetail.lasso?ID=1995
Carpe diem homo universalis

(bericht gewijzigd op 5-7-2007 9:28:59)
Carpe diem homo universalis
Op 05-07-2007 9:09:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
"Ik vertelde dat ik gestopt was met Blavatsky omdat zij als stoorzender zou kunnen werken voor hetgeen mij via een geheel andere en ook veel oudere bron voor ogen kwam."

Oudere bron?
Ouder als de Stanza's?
Alles is juist een kopie van die Stanza (waar vaak een stuk weg word gehouden, wat menn in de Esoterische/Gnostische kringen de sluier van Isis noemt).
Deze zijn gekopieeerd en verdraaid en het verhaal van de "goden" naar hun hand gezet, zodat hun onze goden werden (Jehova, Jahwe) en zichzelf uit konden roepen tot het uitverkoren volk, terwijl hun niet joods zijn, maar het wel al heel lang misbruiken en wat losstaat van de joden aan zich, want zij zijn ook verantwoordelijk voor de genocide in de 2e wo op wat dan dus hun eigen volk is (dat was de voorloper op de staat Israel, waar toen een deal voor werd gemaakt met England).
Zie hiervoor de doc van Condit op oa google video.
Joodse SS-ers, duitse schepen die joden naar het toen nog Palestijnse gebied brachten enz
De Stanza's van Dzyan zijn dan ook alleen gezien door H.P.Blavatsky en worden zorgvuldig bewaard in verschillende tempels in de Himalaya, waarvan sommige tempels niet eens bekend zijn.
Denk dat je je visie over de ouderdom toch nog eens zou kunnen herzien?
Maar is in deze niet zo relevant.

"Ook het aspect van de 7 "spirituele" leraren of 7 basisenergien welke je aanhaalde zijn in dit plaatje verwerkt.
Gezien het echter een uitermate geniaal beeldverhaal is waarin naast veel symboliek ook een aantal wezenlijke elementen zijn verwerkt is het voor mij dan ook uitermate lastig om dit plaatje te verwoorden en heb daar dan ook even tijd voor nodig."

Heb je daar een afbeelding van?
kben nu natuurlijk nieuwsgierig!

Ow, de Heilige graal= De Heilige Gnosis= De geheime leer
En hij/zij dronk uit de heilige graal cq Hij/Zij dronk uit de graal der Gnosis (kennis).

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 11-07-2007 9:41:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Gremmie

Ik denk dat je niet weet hoe die stanzas eruitzien het zijn nml grote ronde stenen platen (zoals de mayakalender) die bestaat uit de symboliek die wij nu pas beginnen te begrijpen (sacrale geometrie), waarvan Blavatsky de sleutel (kennis) had gekregen via die 2 mannen die haar hielpen en ook wisten hoe die symboliek werkt.
Zie ook het stukje over de symboliek in het artikel over het vreemde toestel.
Blavatsky wist ook in haar tijd wel waarover ze het had maar had ook te maken met het occulte zwijgen, wat je door de hele geschiednis heen al ziet, jezus gaf bv bepaalde leringen aan het volk, maar als hij zei, hij die hore, hore, dan was dat kennis voor de ingewijde/de occulte.
Sommige dingen kun je wel zeggen, maar dan zal je enkel hoon en spot ontvangen en haar leringen waren al erg complex en revolutionaire en daar was zij zich terdege bewust van
Het gaat ook niet om een paar mensen die eens in de Himalaya waren, het gaat over de 1e beschaving, voordat de Annunaki in het plaatje kwam.
De beschaving waarvan wij nu 2 Chohan dhyans (de 2 grote boeddha's in de himalaya) bloot hebben gelegd en waarvan nog veel meer niet ontdekt is (zie de tempels waar de stanzas liggen die nooit bekend zijn geworden).
Onze eigen beschaving (in zover als je ons mensen toen beschaafd kon noemen) met onze eigen natuurgoden de universele goden die geen belang hadden bij ons zij of niet, onpersoonlijk dus
Zei adviseerde enkel en het was aan ons ermee te doen wat we wilden in tegenstelling tot die nieuwe goden die er kwamen en zelfs die fout lieten ze ons maken....onvoorwaardelijke liefde?
Hoofdzakelijk omdat het in onze evolutie past.
Een wisselwerking van energieen, waardoor beiden evolueren, alleen de Annunaki dan op een veel hoger nivo.

Ik bedoelde de afbeelding zelf.
Ik heb ze zelf ook maar om welke gaat het volgens jou dan?
Wat ik een nadeel vind van afbeeldingen dat je kunt zien wat je wil, maar de man/vrouw langs je.....

Carpe diem homo universalis
Op 12-07-2007 9:29:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: ziet het dan vervolgens heel anders en er geen referentie kader is waarnaar je kunt verwijzen.
In het geval van de oude symboliek is dat niet zo en ontdekken we dagelijks steeds meer en zie je ook dat we nu pas begrijpen waar Blavatsky het toen al over had!!
De ontdekking van de sacrale geometrie en quantum fysica is daar een belangrijke factor in.
Hier de Stanzas met de uitleg van Blavatsky:
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html

Als de uitleg te lastig is, dan verwijs ik meestal door naar de wijlen Dhr Purucker, die veel geschreven heeft over de geheime leer:
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/5discipline.html

http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/boekenonline.html

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 12-7-2007 9:48:37)
Carpe diem homo universalis
Op 12-07-2007 9:34:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: boeiend om het probleem te verplaatsen.
de vraag is nog steeds hoe is het leven ontstaan?
''op die andere plaats in het zonnestelsel van waar die kapsulles zijn afgeknalt?'' gheghe

door darwin? of door god?
waarom moeilijk doen als het makelijk kan?
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 15-04-2009 18:03:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Gremmie zei ;

'Stel dat 2012 niet zo best blijkt uit te pakken en er slechts een beperkt aantal overlevenden in de Himalaya zouden zijn'

2012 ? Zal zachtjes voorbij glijden zoals 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, enz., zonder mondiale catastrofale gebeurtenissen .....
Op 16-04-2009 17:07:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Gassie:

Lanoe:


Kijk je op energetisch nivo dan zie je het tegenovergestelde en is de tafel vol in beweging.
Carpe diem homo universalis

en hoe doe je dat ?

Een pak jointjes smoren .....
Op 16-04-2009 17:12:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: @ Lanoe ;
De Anunnaki vormen een groep godheden in de Mesopotamische mythologie. Je doet alsof de Annunaki werkelijk fysisch geleefd hebben, terwijl goden juist niet meer zijn dan fictieve concepten ontstaan uit de fantasie van de mens ..... Goden hebben dus geen fysieke, levende vorm. Al je 'redeneringen' met als uitgangspunt Annunaki en Elohim hebben dus geen basis en zijn een mooi staaltje van desinformatie .....

Ook 'God' en 'Allah', welke tot de grootste godheden van onze maatschappij behoren, zijn niet meer dan fantasie van de menselijke geest en zijn het resultaat van de behoefte van de mens om iets boven zichzelf te plaatsen en te aanbidden, vooral in tijden van nood .....
(bericht gewijzigd op 16-4-2009 17:30:25)
Op 16-04-2009 17:24:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

Gassie:

Lanoe:


Kijk je op energetisch nivo dan zie je het tegenovergestelde en is de tafel vol in beweging.
Carpe diem homo universalis

en hoe doe je dat ?

Een pak jointjes smoren .....

Of je verdiept je in de kwantummechanica...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwantummechanica
Onderschriften zeggen niets
Op 16-04-2009 19:22:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden