“De ontdekking van de ruimte eindigt in een nevel van onzekerheid... e tasten zoekend langs spookachtige meetfouten.” Het was Edwin Hubble, de oorspronkelijke bedenker van de Big Bang, zo u wilt 'Oerknal'-theorie die het onstaan van het heelal moest verklaren, die met voorgaande uitspraak zijn eigen theorie weer in perspectief plaatste. Hij zei het zo mooi...

Zoekend langs spookachtige meetfouten... Meten is weten maar wat meten we eigenlijk? Volgens Hubble is het heelal ongeveer 10 miljard jaar oud maar radicale creatonisten (zij die denken dat een schepper aan de basis van onze werkelijkheid staat) houden zich vast aan de geschriften en menen dat het heelal en dus ook Aarde niet ouder zijn dan ruwweg 10.000 jaar.
Natuurlijk denkt niet iedere creationist er zo over. Zelfs op onze redactie hebben we creationisten die de radicale mening van 10.000 jaar onzin vinden.

Dankzij Hubble
Dank je, Hubble
( Dankzij Hubble )

Maar toch, volgens de Bijbel is de Aarde en alles wat erop rond loopt zo’n 10.000 jaar geleden in 7 dagen geschapen. En hoewel door de meeste mensen een dergelijke notie als pure kolder wordt afgedaan hebben de creationisten argumenten die het overpeinsen waard zijn.

Hoe oud zijn fossielen?

Sinds Darwin met zijn evolutietheorie op de proppen kwam verliest de visie van de creationisten steeds meer aan terrein. Fossielen waar men voordien niet echt raad mee wist werden nu in kaart gebracht om het evolutionaire denken te ondersteunen. Creationisten die totaal overrompeld waren door deze nieuwe benaderingen wisten als tegenargument niets beters te verzinnen dan; "God heeft fossielen geplaatst om ons geloof in Hem te testen". En zo is alles dat niet klopt met onderzoek een test van God, of Allah voor de liefhebbers.

Fossielen zoeken
( Fossielen zoeken )

Dateringen gokken of meten?

Geochronologen bepalen de leeftijd van de aardlagen door de fossielen die erin gevonden worden, terwijl paleontologen de leeftijd van de fossielen bepalen door de aardlagen waarin zij gevonden worden.

Gidsfossielen zijn fossielen die over de hele wereld en – naar men aanneemt – in slechts één soort aardlaag voorkomen. Volgens evolutionisten zijn het overblijfselen van planten of dieren die in een bepaald tijdperk geleefd hebben en daarna zijn uitgestorven. Ze fungeren als maatstaf voor de datering van andere fossielen: ‘Wanneer in een vreemde formatie een gidsfossiel gevonden wordt, is het gemakkelijk die speciale gesteentelaag te dateren en te correleren met andere afzettingen op verre afstanden, die dezelfde soort bevatten’.

Tot 1938 bewees een vondst van de Coelacanthus (een bizarre vissoort) bijvoorbeeld dat een aardlaag 70 tot 220 miljoen jaar oud was, omdat deze vis nooit in een later tijdperk werd gevonden... totdat men in 1938 en later deze soort levend en wel aantrof in de buurt van Madagascar! Een laag waarvan de evolutionisten aan de hand van gidsfossiel de Coelacanthus zeggen dat hij 200 miljoen jaar oud is, kan dus ook bijvoorbeeld pas 5000 jaar geleden gevormd zijn.

Coelacanthus
( Coelacanthus )

C14

Met de ontdekking van koolstofdatering (C-14 methode) kreeg opeens alles een algemeen geaccepteerde ouderdom. C-14 gaat uit van de vervalsnelheid van radioactieve koolstof. De methode is bruikbaar voor materialen tot circa 60.000 jaar oud. Er wordt aangenomen dat de vervalsnelheid constant is; om de 5730 jaar vervalt de helft C-14 tot C-12.
Op het eerste gezicht is dit vervalproces heel aannemelijk, echter er zijn problemen. Het monster kan vervuild zijn en soms geven meerdere monsters uit dezelfde plaats andere waarden aan. Externe factoren kunnen de vervalsnelheid beïnvloeden. Maar men ging er toch vanuit dat de omstandigheden overal en altijd hetzelfde waren.

Om nauwkeurige metingen te verichten zijn er inmiddels allerlei correctietechnieken. Dat het ultieme meetinstrument nog niet is gevonden blijkt wel uit de discussies over de exacte waarde van gecorrigeerde dateringsmethoden. Tot overmaat van ramp komt daar bij dat veel ouderdomsbepalingen nog gemaakt zijn met de eerder genoemde ongecorrigeerde technieken maar dat andere wetenschappers deze items wel nog steeds als maatstaaf gebruiken voor hun nieuwe vondsten. Exact is dus nog zo exact niet; het kan zelfs een tijdperk schelen.

De uraniummethode.

De uranium-loodmethode wordt gebruikt voor bepalingen van hoge ouderdom omdat het radioactieve uranium een kleine vervalsnelheid heeft; radioactief uranium vervalt tot lood met een halveringstijd van 1016 jaar. Ook aan deze methode kleven enkele bezwaren. Net zoals bij de C-14-methode is de oorspronkelijke hoeveelheid uranium niet gekend en is het mogelijk dat de vervalsnelheid veranderlijk geweest is.  Maar wat meer is, is het feit dat geen enkel systeem in de natuur gesloten is.
Enerzijds wordt uranium in een gesteente gemakkelijk door water weggespoeld. Anderzijds neemt gewoon lood gemakkelijk kleine deeltjes (vrije neutronen) op van de omliggende rotsen zodat het bijzondere lood ontstaat dat van uranium afkomstig is. Door het wegspoelen van uranium en het veranderen van lood lijkt het dat er veel uranium is uiteengevallen en dat de rotsen dus heel oud zijn.

De kaliummethode en de rubidiummethode.

De kalium-argonmethode en de rubidium-strontiummethode worden geijkt op de uranium-loodmethode en zijn dus in feite even onbetrouwbaar. Zo leverde modern vulkanisch gesteente, in 1801 gevormd bij Hawaï, met de kalium-argonmethode een ouderdom op van meer dan 1 miljard jaar.

Dus om even kort door de bocht te gaan:

- De kalium- en de rubidiummethode zijn geijkt op de uraniummethode.
- De uraniummethode is geijkt op de datering met gidsfossielen.
- De datering met gidsfossielen is geijkt op de evolutietheorie.

Telling volgens de schepping.

Velen hebben getracht een sluitende chronologie uit de Bijbel te reconstrueren. ”Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren” zullen we in dit verband maar zeggen. Toch is er in kringen van de creationisten een consensus en ze nemen aan dat de Aarde iets jonger is dan 10.000 jaar.

10.000 jaar geleden
( 10.000 jaar geleden ) 

God schiep de Hemel en de Aarde en met Adam de mens, dat zou zo’n 10.000 jaar geleden gebeurd zijn en dat noemen we het jaar 0. Via een genealogie gaat dit via allerlei aartsvaderen door waarbij Noach de bekendste is die in het jaar 1.056 geboren wordt. Vervolgens maakt Noach in jaar 1.658 de zondvloed mee waarna de volgende 8.342 ons tot het heden brengt. Tot zover de verkorte lezing.

Vroeger was alles ouder

Oplettende lezers zullen gelijk zeggen dat Noach wel erg oud moet zijn geweest, en dat klopt. Met name vóór de zondvloed behaalde men erg hoge leeftijden. Adam zelf werd bijvoorbeeld 930 jaar oud. Hoe dat zo kan? We laten een creationist aan het woord:

”De atmosfeer van de aarde – de wateren boven het uitspansel – was vóór de zondvloed anders dan nu. Ze bevatte bijzonder veel waterdamp waardoor de leefomstandigheden op aarde ideaal waren. Door de warmte en grote vochtigheid groeiden planten zeer goed, temeer omdat er een ideale hoeveelheid CO2 in de lucht zat: waarschijnlijk tien maal zoveel als nu. De atmosfeer vormde een ‘waterdichte’ bescherming tegen ultraviolette en kosmische stralingen. Bijgevolg werd de vorming van C-14 belemmerd.

Er traden ook geen schadelijke mutaties op en de verouderingsprocessen verliepen zeer langzaam. Uit de geslachtsregisters van Genesis 5 en 11 blijkt dat sommige voorvaders van Noach meer dan 900 jaar oud werden. De mensen waren toen ook groter: ‘de reuzen waren in die dagen op de aarde,...’ (Genesis 6:4a) Ook dieren werden groter dan nu, vooral reptielen omdat deze dieren hun hele leven lang blijven doorgroeien.”

Nu ken ik veel mensen die zodra ze het woord Bijbel al horen iedere verder discussie staken. Dat is toch niet helemaal terecht. Het is bekend dat atmosferische omstandigheden hun invloed hebben op ouderdom.
Het is bekend, en ik heb er op deze site al eens een artikel aan gewijd, dat er ooit eens reuzen op de Aarde rondliepen. En het is ook bekend dat er lang geleden een weelderige flora op de Aarde bestond, zelfs Antartica was ooit groen. Waar dacht je dan dat al die olievoorraden vandaan kwamen?

Maar goed, eens zien of we het iets scherper kunnen krijgen. Laten we de zondvloed (of cataclysme) onder de loep nemen.
Onder andere vinden we bij Los Angeles tienduizenden soorten gefossiliseerde  planten en dieren uit verschillende klimaten en tijdperken bij elkaar. In Californië liggen over een oppervlakte van 10 km² meer dan 1 miljard vissen gefossiliseerd. In Siberië zijn massa’s mammoeten (meer dan 1 miljoen!) bewaard gebleven, vaak met voedsel nog in hun muil.

Op elk continent zijn massagraven van dinosaurussen gevonden. In China bijvoorbeeld is op 4000 meter hoogte (!) 70 ton dinosaurusfossielen gevonden. In België liggen tienduizenden dinosaurusbotten en hele skeletten opgestapeld in een laag van 30 meter dik.  Als je dit zou willen verklaren moet je toch al gauw denken aan een (zond)vloed of een misschien zelfs wel een poleshift. De wetenschap heeft er in ieder geval geen verklaring voor. Op vele plaatsen in de wereld zijn versteende bomen gevonden die dwars door meerdere steenkoollagen heen steken of zelfs op de kop staan. Zo heeft men bij Newcastle een fossiele boom van
18 meter lengte gevonden, die schuin door 10 steenkoollagen heen stak.
Dit is een bewijs dat de lagen snel na elkaar zijn ontstaan want anders was de boom in de tussentijd verrot. Hetzelfde geldt voor de reusachtige dinosaurusfossielen. Zelfs als zo’n enorm schepsel op zijn zij ligt is het soms nog 5 meter hoog. Als de aardlaag millimeter na millimeter zou zijn ontstaan, zou het al lang zijn weggerot voordat het helemaal bedekt was. In deze tijd nemen wetenschappers een uit elkaar drijven van de continenten waar. Deze kleine beweging is slechts de nasleep van de veel grotere beweging tijdens en/of na de zondvloed (of cataclysme.) Buiten de bovengenoemde anomalieën zijn daar altijd weer de mythen. Meer dan 80 verschillende culturen verspreidt over de gehele aarde hebben zeer oude mythes over een dergelijke ramp.

Ik denk dat we op basis van de vele beschikbare gegevens veilig kunnen aannemen dat er ooit zoiets is geweest als een (zond)vloed of cataclysme.
Maar hoe interessant dit ook moge zijn, het helpt ons niets verder met dateringen. Behalve misschien dan juist omdat de boel zo flink door elkaar gehusseld is feitelijk geen enkele correcte datering meer mogelijk kan zijn. Opus Dei of evolutie wordt er in ieder geval niet mee bewezen. Een ander probleem is dat de Bijbel geen uniek boek is en dus het oorspronkelijke creationistische uitgangspunt verkeerd kan zijn. De Bijbel is een boek dat in belangrijke mate gebaseerd is op nog veel oudere geschriften. Uit Mesopotanie (letterlijk "tussen de rivieren") kennen we bijvoorbeeld het Gilgamesh Epos. Een op kleitabletten geschreven heldendicht (2500 – 1850 v.Chr.) waarin Gilgamesh op zoek gaat naar de plant van het eeuwige leven. Hiervoor moet hij Ut-Napishtim zien te vinden. Ut-Napishtim is de overlevende van de grote vloed en vertoont alle gelijkenissen met de Bijbelse Noach (incl. de ark en het onderonsje met de goden.) Maar goed, dat terzijde, laat ik de discussie niet ingewikkelder maken dan hij al is.

Toch 10.000 jaar oud?

Is er dan wel bewijs dat de Aarde 10.000 jaar geleden is ontstaan?  We laten weer even de creationisten aan het woord, een viertal punten;

“Bij het uiteenvallen van uranium tot lood wordt helium gevormd. Dit helium ontsnapt na verloop van tijd uit het gesteente waarin het is ontstaan en komt zo in de atmosfeer terecht. Maar de hoeveelheid helium in de atmosfeer is zo klein, dat dit kan zijn ontstaan in amper een paar duizend jaar. Indien het uiteenvallen van uranium al 5 miljard jaar bezig zou zijn, dan zou er 100.000 maal zoveel helium in de atmosfeer aanwezig moeten zijn”

“Jaarlijks valt op de aarde 14 miljoen ton kosmisch stof. Dit stof bevat 2,5 % nikkel. Jaarlijks komt dus ongeveer 350.000 ton nikkel op de aarde terecht. Wanneer we aannemen dat al dat stof door de rivieren naar de oceanen gebracht wordt en wanneer we weten dat de oceanen ongeveer 3.300 miljoen ton nikkel bevatten, komen we op een ouderdom van de aarde van 9000 jaren.”

“Kometen beschrijven een langgerekte baan om de zon. Elke keer als ze dicht bij de zon komen, verliezen ze, door verdamping, een deel van hun materiaal, hun ‘staart’. Op grond van dit verdampen is berekend dat kometen niet langer kunnen bestaan dan ongeveer 10.000 jaar.”

“Wanneer het heelal minder dan 10.000 jaar oud is, rijst de vraag:
hoe is het mogelijk een ster te zien, die verder weg is dan 10.000 lichtjaar, want het kost meer dan 10.000 jaar voor het licht om de afstand van die ster naar de aarde af te leggen? Als mens is het moeilijk zich te verdiepen in deze complexe materie en een eensluidend antwoord te vinden. Niettemin bestaat een hypothese die zegt dat het licht zich zou verplaatsten in een gekromde ruimte, de Riemannse ruimte.
Een ster die zich op een euclidische (dus rechtlijnige) afstand van 10.000 lichtjaren bevindt, zou in de Riemannse ruimte slechts 15,7 lichtjaar van ons verwijderd zijn.”

Conclusie? 

Tja, het klinkt allemaal logisch maar in feite worden in zowel in het kamp van de creationisten als de Darwinisten aanname en hypothese tot feit verheven. Best wel grappig om te zien hoe, als de Darwinisten iets berekenen op laten we zeggen 5 miljoen jaar, de creationisten er een contra-berekening tegenaan gooien die het tegendeel beweert en vica versa.

Een absolute dateringsmethode is niet voorhanden en tussen Darwinisten en Creationisten heeft Hubble het grote gelijk toen hij zei: ..We tasten zoekend langs spookachtige meetfouten.

Gerard: "Maar toch, volgens de Bijbel is de Aarde en alles wat erop rond loopt zo’n 10.000 jaar geleden in 7 dagen geschapen"
Dat staat helemaal niet in de Bijbel, er staat dat God de aarde in 7 dagen geschapen heeft. Dat betekent: God, het onnoembare, de naam, het al, het door ons verstand niet te vatten grote dat van de gehele zichtbare en onzichtbare schepping de oorzaak is, dat heeft de aarde geschapen. Als nu de schepper niet binnen onze begripsvermogen past, dan zal de actie van die schepper dat ook niet doen. Het gaat in die verhalen om heel andere zaken die mooi zijn verpakt. Wie de Bijbel letterlijk neemt en daarbij zijn verstand gebruikt zal onherroepelijk vastlopen, door de enorme tegenstrijdigheden. Wij spreken de taal van de Bijbel niet, wij zijn niet in de Joodse traditie opgegroeid, althans de meeste van ons niet,daarom moet we heel voorzichtig met onze conclusies zijn aangaande de geschriften.
'Don't forget rule number 6'
Op 13-10-2007 8:27:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
Gerard:

"Maar toch, volgens de Bijbel is de Aarde en alles wat erop rond loopt zo’n 10.000 jaar geleden in 7 dagen geschapen"
Dat staat helemaal niet in de Bijbel, er staat dat God de aarde in 7 dagen geschapen heeft. Dat betekent: God, het onnoembare, de naam, het al, het door ons verstand niet te vatten grote dat van de gehele zichtbare en onzichtbare schepping de oorzaak is, dat heeft de aarde geschapen. Als nu de schepper niet binnen onze begripsvermogen past, dan zal de actie van die schepper dat ook niet doen. Het gaat in die verhalen om heel andere zaken die mooi zijn verpakt. Wie de Bijbel letterlijk neemt en daarbij zijn verstand gebruikt zal onherroepelijk vastlopen, door de enorme tegenstrijdigheden. Wij spreken de taal van de Bijbel niet, wij zijn niet in de Joodse traditie opgegroeid, althans de meeste van ons niet,daarom moet we heel voorzichtig met onze conclusies zijn aangaande de geschriften.


En wat die zeven scheppingsdagen betreft ben ik eens ergens de interessante visie tegengekomen dat die nog niet voltooid zijn.
Het zou kunnen verklaren waarom mensen zulke onvolmaakte wezens zijn.
Op 13-10-2007 10:57:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: Ja het is een metafoor he,ik denk niet dat god zo veel haast had en het universum gewoon als een langlopend experiment heeft opgezet.
Toen hij dan bv tienduizend jaar geleden bedacht dat mensen wel een leuke toevoeging waren op deze planeet moest hij wel eerst even wat doen aan al die grote hagedissen die hier rond liepen.
Misschien zelfs bemoeit hij zich al helemaal niet met de detaills van zijn schepping en ons nietige planeetje.
Stroom moet vloeien.
Op 13-10-2007 13:46:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell: Eigenlijk gaat het om zes scheppingsdagen. De zevende dag is een rustdag, een dag van bezinning over die zes dagen van het actieve scheppen.
Daarom geldt de zevende dag ook als de samenvatting van die zes dagen. Het is de volmaakte dag, de voltooide schepping.

Als er gezegd wordt "God schiep de wereld in 7 dagen" dan staat dit op gespannen voet met het idee dat de schepping nog niet voltooid zou zijn.
Ik neem aan dat hoewel we in onze tijddimensie nog druk bezig zijn met (co)creëren er een positie mogelijk is van waaruit er overzicht bestaat over verleden, heden en toekomst. Vanaf een dergelijke buitentijdse dimensie is het dan logisch om te spreken over een reeds voltooide schepping.
Op 13-10-2007 15:12:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Voor de Heer is 1 dag als 1000 jaar staat in de bijbel geschreven.
dus geschapen in 7dagen waarvan 6 effectief dan had het opperwezen minstens 6000 jaar nodig maaaaaarrrrrr....

Oude teksten vinden oorsprong in nog oudere teksten en daar zou het gelezen kunnen worden als bv Soemerische sar... wat oorspronkelijk 'heel veel' betekende.. later werd er een getal aan gekoppeld... dusssssssss

Voor de heer is 1 dag als heel veel jaar is de meest waarschijnljke juiste vertaling... en daar gaat het mi bij creationisten fout ze nemen de tekst te letterlijk.
Op 13-10-2007 19:32:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: God formeerde de mens uit het stof der aarde, dat is wat anders dan een bonk klei, en het klopt biologisch gesproken nog precies ook. Het heeft alleen niet veel met de essentie van dat geschrift te maken, die geschriften willen helemaal geen onstaansverklaring zijn, veeleer een uitleg hoe de mens zelf in elkaar steekt. Zo blies God de mens de levensadem in. dat was geen mond-op-mond beademing, maar het betekent dat leven iets is dat uit het niet stoffelijke aan het stoffelijke wordt toegevoegd, waarmee leven ontstaat, eigenlijk menselijk leven. Het gaat helemaal niet over de precieze gang van zaken rond de schepping, het gaat om wie wij als mensen zijn in onze relatie tot elkaar en daarmee in onze relatie tot het onnoembare dat ons verbindt en niet toen, maar nu.
'Don't forget rule number 6'
Op 13-10-2007 23:18:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
Ysr Rf@:

... en de 6de dag kwam de mens(6) nu op de zevende dag nam "god" pauze, en het zou mij niets verwonderen dat we nog steeds in die 7de dag zitten...


Volgens mij zitten we in de 6de of zelfs nog maar de 5de dag aangezien de mens nog niet volmaakt is. De ideale mens komt tot uitdrukking in meesters als Christus, Boeddha, Quetzalcoatl, Akhnaton e.d. Zij zijn als vele ingewijden voorlopers op het proces van de werkelijke menswording.

De zesde of zevende dag zou zo gezien het aquariustijdperk dat momenteel voor de deur staat kunnen voorstellen.

Ysr Rf@:

hoe men een paar 1000 jaar geleden dit soort dingen (gedeeltelijk) wisten...


Wij zijn tot doorgeslagen linkerhersenhelftdenkers geworden.

Neem een oerdenkbeeld als de cirkel. Als je die op de meest natuurlijke of logische manier vermeerdert kom je direct op de zes of zevenvoudige seed of life terecht.

Mensen van alle tijden hoefden slechts de cirkel te zien om te weten.
(bericht gewijzigd op 13-10-2007 23:35:37)
Op 13-10-2007 23:31:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
annemiek:

Dat vind ik mooie beeldspraak, die vergelijking met een bonk klei, alsof je een asbak hebt gemaakt van klei en omdat je hem niet zo mooi vind begin je maar weer opnieuw.
De evolutietheorie en de scheppingstheorie zijn geen van beiden overtuigend voor mij, de dateringsmethoden zijn onbetrouwbaar, eigenlijk weten we gewoon nog steeds niet hoe wij zijn ontstaan.
Ik heb het gevoel dat de aarde altijd al bestaan heeft en dat het leven zich steeds opnieuw ontwikkeld nadat het vernietigd is door een natuurramp. Misschien hebben er al meerdere keren ver ontwikkelde wezens op deze planeet geleefd maar is alle kennis steeds weer verloren gegaan waardoor iedere keer weer opnieuw moet worden begonnen net als met die asbak van klei.


Annemiek wint op punten deze discussie.
:-)
Op 14-10-2007 6:45:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lampie:
Genesis:

1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.


Of je het letterlijk neemt of niet, over de duur van de eerste dag valt niets te zeggen. Pas vanaf het moment dat de dag geschapen is begint de telling.
Op 14-10-2007 0:46:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Loppe:

Alweer veel oeverloos geleuter.

Je moet weten dat alles vanuit het niets ontstaan is. De tijd dat een materie zich kan vormen uit nevelen of de tijd dat nevelen zich kunnen vormen vanuit het niets kan men zelf niet meer over de tijdseenheid jaren spreken.

Alles = niets
niets = alles

Dat verklaart pas alles!
... niets dus.

Wat is tijd trouwens behalve een collectieve afspraak..?

Oja, ik dacht dat sinds Sitchin (de Annunaki) de creationisten en de darwinisten eindelijk eens zouden ophouden te ruzieën.
Gemeenschappelijke vijand in zicht!
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 29-11-2007 22:15:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Na (wederom) herlezen blijk ik het gewoon met Loppe eens te zijn.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 29-11-2007 22:23:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A.Oudeman: @F.Floor
Genot,&fun...15 oktober 1878 http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijn_K Amsterdam westerdok word geopend, nog een paar maandjes 2008 en wederom westerdok word geopend....geniaal!
Doch de 10.000 jaar stelling, daar gaan we een potje om kegelen...
Bewijzen zult u van mijnerzijds zelden krijgen,doch moge mijn lichtbron ook uw werk beschijnen, om zo het 'navelstaren' 'voeten' te geven. Uw weg is schitterend,en een clou zit in het "ver-tellen"in de ruimste zin, natuurlijk met openvizier.
Stel: dat de warmegolfstroom gedurende de ijstijd onzer voorvaderen hebben warmgehouden in de golf van Funland,zij die de met behulp van de Njordstjern in de nacht de cosmische draaiing tot op het heden voorzagen,10.000 jaar terug begon de ijsmassa te verschuiven, en twee groepen scheiden van de hoofdgroep.Dan 9000 jaar geleden verplaatst de hoofdgroep zich naar NOA TUNA daar de oude locatie door ijsschuivers vernietigd word...deze kleine groep stond voor de inmense taak oude voorijstijdse informatielijnen te herstellen,een punt te stellen,om door te gaan.Rond 1050AD vind er een kruistocht plaats naar de oudste noordelijke heilige omgeving de 'Odenma' in het huidige Finland.Totale vernietiging en de dood voor al de nog aanwezige zijnde gevolge, doch de minnende elite waren reeds eeuwen daarvoor via het huidige sweden en noorwegen naar Iceland verschoven, alwaar zij met behulp van vreemd schrift hun SaGa omschreven.Na voltooing stierf de laatste afstammeling rond 1200 AD aan de zwarte dood.Een andere groep met Uko en Aka school in lapland en mag pas weer uit ballingschap terug keren indien zij de regalien nederleggen ,afstand doen van de Hoofdkroon, en aan een familiezwijgplicht tot 1986 zouden voldoen.Aldus geschiede,en sins 1986 kan men in mondjesmaad de SaGa aan horen in het FinsSuomi.
Fins is Bi-Linga, en indien men de puzzel wil ontraaflen zijn kennis van beide een noodzakelijkheid.Niet zozeer in geschrift, maar naar het timbre en toon,beluister:Ior Bock http://www.bocksaga.de
Op 07-12-2007 21:11:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden