Van kerstboom tot zuil en van zuil tot boom der kennis en des levens. Ik sleepte u in 3 delen mee langs prachtige verhalen en oudheidkundige wetenswaardigheden. Echt wijzer zal u er niet van geworden zijn. Wat u nu wel kan is de hieronder beschreven gedachtegang volgen en daar was het allemaal om te doen. In het vorige deel liepen we een beetje spaak op de verschillende denkbeelden en verhalen over de ‘bomen’. Gelukkig opent geoloog Han Kloosterman de deur. In deze dubbeldikke laatste aflevering leggen de puzzelstukjes op hun plek en dringen we door tot de kern. We leggen de eeuwenoude boodschap bloot. Is de kerstboom van nu een rudimentair overblijfsel van de axis mundi van toen?


( De aarde als tol )

Zelf was ik in 2004 bij een lezing van Kloosterman die de oude mythologie aan de geologie in het algemeen en een aardkanteling in het bijzonder koppelt.

Als je een ergens in Frankrijk, Duitsland, Polen, Zweden en ook Nederland een schop in de grond zet en je graaft diep genoeg, dan stuit je vanzelf op de “ Usulolaag”. (Bij Ede op de Veluwe op een diepte van 3 meter). Dit is een dunne laag van ongeveer 10 cm dik die te vinden is tussen twee lagen zand/grond. Deze laag bestaat voor een groot deel uit houtskool. (variërend van pollen van steppen tot bosvegetatie). De Usulolaag is gedateerd op zo’n 12.000 a 13.000 jaar oud. We hebben het hier dus over een continentaal verschijnsel en populair gezegd heeft iets ervoor gezorgd dat zo’n 12.500 jaar geleden heel Europa is platgebrand. Dit valt in de tijdslijn keurig samen met het verdwijnen van sommige culturen (Clovis) en dieren zoals de mammoet en de grondluiaard. Als je vervolgens op zoek gaat naar de bron van deze vuurzee dan beland je al gauw in Duitsland in de omgeving van Bonn. Hier sloeg een meteoriet van aanzienlijke omvang in. De Italiaanse admiraal Barbiero heeft eens uitgerekend dat als een komeet met een doorsnede van meer dan 1000 meter de Aarde zou raken, de Aarde simpelweg omslaat. Het “Tippe-top” effect van de wondertol. Maar is de Aarde dan daadwerkelijk omgeslagen?
Dhr. Kloosterman maakt een onderscheid tussen “events” en “shifts”. Een “event” kan bijvoorbeeld gevonden worden in de “kleine ijstijd” van ongeveer 4.500 jaar gelden. Deze heeft zo’n 200 jaar geduurd. Poleshifts zelf zijn andere koek, nu komen de tektieten om de hoek kijken. Stel een grote meteoriet slaat in op de Aarde. Bij zo’n inslag wordt in korte tijd een enorme hoeveelheid energie geproduceerd, met een explosieve kracht in de orde van 105 Megaton of méér. De inslaande meteoriet vergast en de expanderende gassen veroorzaken de explosiekrater. Materiaal uit het inslaggebied wordt bij de kratervorming weggeworpen. Een deel van dit materiaal is dan gesmolten. Wanneer het van de juiste samenstelling is, kan het "in vlucht" stollen tot druppels en klodders silikaatglas: tektieten dus. (Tektieten worden ook vaak vernoemd naar het gebied waar de inslag plaatsvond…Indochinieten komen uit Indochina, Australieten uit Australië enz.)Het grappige van tektieten is dat ze vooral parallel aan de breedtegraad liggen. Oké, met dit in ons achterhoofd moet je bedenken dat de Aarde nu naar het oosten draait. Als er nu zo’n inslag zou plaatsvinden dan zouden de vrijkomende tektieten ten westen langs de breedtegraad van de inslag neerkomen. Immers de wereld draait gewoon door. Maar als we kijken naar de inslag van 12.5000 jaar geleden in Bonn (D) dan vinden we de tektieten ten oosten van de inslag. Op basis van wat we weten zou dat betekenen dat de Aarde op moment van inslag naar het westen toe draaide.

Geologische bewijzen voor een aardkanteling vind men bijvoorbeeld ook terug in de gerichtheid van magnetische delen in oude lavastromen. Dat de aarde 23,5 procent uit het lood staat is een bekend feit. In feite waggelt de aarde maar wat rond als een tol die langzaam uit balans raakt. Verplaatsing van massa door smeltende of juist aangroeiende ijskappen of een flinke dreun van een komeet kan de aarde uit balans brengen. Maar ook door simpelweg de factor tijd wordt de aardse waggelgang groter tot het omklapt.


(Afbeelding uit de steentijd (Slowakije). Herkent u de symboliek?)
Asterix en Obelix waren als de dood dat ‘de hemel’ op hun kop zou vallen. Deze Gallische angst zou men kunnen verklaren als de aarde flipt of shift. Wie op het moment van verandering naar de hemel zou kijken zou de sterren, alsof zij compleet dol waren, van hun vaste plekken zien schieten. Het zou zijn alsof de hemel op je kop valt terwijl in feite het juist de aarde is die een rare manoeuvre maakt.


( ..is een menhir eigenlijk ook niet een soort zuil? )

’Viel de hemel’ op Asterix zijn kop ruwweg zo’n 12.500 jaar geleden? Volgens Herodotus zou dat best wel eens kunnen. Zo’n 450 jaar voor Chr. reisde de Griekse historicus af naar Egypte om het volgende verhaal op te tekenen:

”Tot op dit punt van mijn verhaal waren het de Egyptenaren en wel de priesters, wier bewering ik weergaf; zij betoogden, dat van de eerste koning af tot die Héphaistos-priester, die de laatste koning was, er 341 generaties van mensen zijn voorbij gegaan en dat daarin evenveel opperpriesters als koningen zijn geweest.
Nu vertegenwoordigen 300 generaties 10.000 jaren, want drie generaties zijn 100 jaren. De 41 generaties die nog bij die 300 komen, leveren nog 1.340 jaren. Zo zou er in 11.340 jaren geen god in menselijke gedaante geweest zijn; maar noch vroeger noch later onder de overige koningen van Egypte was er volgens hen van iets dergelijks sprake geweest. Ze zeiden verder, dat in die tijd de zon viermaal buiten het gewone punt was opgekomen, en tweemaal daar was opgekomen, waar hij nu ondergaat, en waar hij nu opkomt daar tweemaal was ondergegaan; maar in die tijd hadden er in Egypte generlei veranderingen plaats gevonden, niet met betrekking tot de voortbrengselen der aarde noch tot de overstroming van de rivier en evenmin wat ziekte of sterfgevallen betreft.” Aldus Herodotos.

Het idee van een kantelende wereld kennen we ook uit de overleveringen van de Hopi indianen en de Inuït uit de poolstreken. Het is dus niet alleen een westers idee.

Axis Mundi.

Kloosterman neemt de axis mundi (of wereldas) als uitgangspunt. Als je een denkbeeldige stok precies door de polen van de Aarde steekt heb je een wereldas. De noordelijke kant van de stok wijst naar het sterrenbeeld Draco. Deze denkbeeldige draak (of slang) kronkelt zich rond de denkbeeldige as. De ster Vega staat naast Draco en word gesymboliseerd door een vogel. De “as” zelf komt meestal tot uitdrukking in de vorm van een (wereld)boom. Het plaatje wordt al duidelijk… boom, slang en vogel. Dit thema, zo liet Kloosterman zijn destijds publiek uitputtend zien, komt overal in de oudheid voor. Van Amerika tot Australië en van het hoge noorden tot in het diepe zuiden.

De slang/draak die de wereldas in bedwang houdt. Maar er is een tijd geweest dat de slang/draak het liet afweten. De wereld sloeg om en de slang/draak werd gestraft. En de vogel die viel. Dit thema vinden we in de verre oudheid terug en klinken tot op de dag van vandaag door in onze hedendaagse religies en mythologie.

Eureka?

De mythische bomen zouden dus heel goed assen kunnen zijn waarom de wereld draait. Het zou een boel verklaren. Wie een shift of event meemaakt zal zich in het gunstigste geval een aap schrikken en deze kennis voor het nageslacht willen bewaren. Zonder satellietfoto’s en Powerpoint-presentaties is het lastig om dergelijke kennis over te dragen. Maar een mooi verhaal in de vorm van aansprekende beeldtaal zou de tand des tijds kunnen overleven. En wat klinkt er nou beter dan een boom/zuil die de aarde en de hemel keurig in balans houden.
Dat het verhaal in de loop der tijden her en der een eigen leven gaan leiden moet men maar voor lief nemen zolang de basisingrediënten maar blijven bestaan.

Natuurlijk is deze zienswijze tegen het zere been van ‘deskundigen’ die nog steeds van mening zijn dat men 12.500 jaar en meer geleden niets anders deed dan een beetje met knotsen zwaaien en oermens zijn. Maar zagen we niet eerder (kijk b.v. hier of hier ) sporen van een vorige geavanceerde beschaving in een ver en grijs verleden.

De Joodse historicus Flavius Josephus (100 na Chr.) schrijft over de vorige beschaving ondubbelzinnig:

“Zij waren ook de uitvinders van een bijzondere wijsheid die zich bezighoudt met de hemellichamen en hun ordening. Opdat hun uitvindingen niet verloren zouden gaan –want Adam had voorspeld dat de wereld eens verwoest zou worden door de kracht van vuur, en in een andere tijd door het geweld van een grote hoeveelheid water- maakten zij twee zuilen, de een van baksteen, de ander van natuursteen: op beide graveerde zij hun ontdekkingen. Want als de baksteen zuil zou worden verwoest, zou de natuurstenen zuil blijven en de vindingen aan de mensheid tonen; ook zou zij op de hoogte worden gebracht van het feit dat er door hen nog een bakstenen zuil was gebouwd.”

En zie daar, Flavius rijgt moeiteloos de ‘zuilen’, de ‘kennis’ en ‘mondiale katalyses’ in een paar zinnen aan elkaar. 1.600 jaar later was het de Britse astronoom John Greaves die het verhaal van Flavius onderstreepte.

Toen Greaves Egypte in de 17de eeuw bezocht verzamelde hij oude overleveringen die met de bouw van de piramiden van Gizeh door een mythische koning van voor de zondvloed te maken hadden. Greaves tekende het volgende verhaal op;

“De reden hiervoor was dat hij in zijn slaap zag dat de hele aarde werd omgekeerd, de bewoners op hun gezicht lagen, de sterren naar beneden vielen en elkaar met een verschrikkelijk lawaai raakten… Hij werd in grote angst wakker en verzamelde de belangrijkste priesters.. Hij vertelde hun het hele verhaal; zij maten de positie van de sterren, deden hun voorspellingen en profeteerden een zondvloed. De koning vroeg of deze hun land zou bereiken. Zij antwoordden bevestigend en zeiden dat het verwoest zou worden. Er was nog een bepaald aantal jaren te gaan en hij beval in de tussentijd de piramiden te bouwen… en hij graveerde in deze piramiden alle zaken die door wijze mannen werden verteld, en ook alle fundamentele wetenschappen – de wetenschap der astrologie, de rekenkunde, de geometrie en de geneeskunst. Dit alles kan gelezen worden door degene die hun schrift en taal kent…”

Wereldboom als wetenschappelijk verhaal.

Met deze kennis in het achterhoofd zijn mythologieën opeens niet zo moeilijk meer te doorgronden. Maffe verhalen waar men aanvankelijk geen kant mee op kon blijken opeens een diepere betekenis te krijgen.

In de Oud-Noorse mythologie verbrak de wolf Fenrir zijn, door de goden aangebrachte, boeien en ontsnapte. “Hij schudde zichzelf uit en de wereld trilde. De Es Yggdrasil (die de as of boom van de aarde voorstelde) werd van de wortels tot de kruin door elkaar geschud. Bergen stortten ineen of spleten van boven naar beneden, de Aarde begon zijn vorm te verliezen en de sterren waren stuurloos aan de hemel.”

Voor volkeren in de oudheid was de ‘zuil’ heel belangrijk. Ze wisten dat het leven onlosmakelijk verbonden was met de ‘eeuwig as’ waar alles om draait. Ons hele bestaan komt voort uit de oersoep en hemelse bewegingen.

Zoals je van melk boter kunt karnen kun je van de oersoep een universum en leven maken. Het ‘karnen’ of zo u wilt ronddraaien van het universum is dus een herkenbaar beeld dat men in de oudheid gebruikte om het ontstaan van het leven te onderstrepen.

Hieronder ziet u een Indiase voorstelling van het ‘karnen van het universum’. We zien de zuil die heen en weer wordt bewogen door een zevenkoppige slang op de rug van een schildpad (drager van de Aarde/universum). Aan weerszijden trekken goden en demonen. Het goed en kwaad, licht en duister in een eeuwige beweging en er is leven.In Egypte duikt hetzelfde beeld op. Hieronder zien we Horus met valk uiterlijk en Seth met hondenkop door middel van een touw de as heen en weer bewegen. Ze maken leven en alles draait om de gelijkmatige rondgang van het universum.

Dat het verhaal niet helemaal cultuur gebonden is blijkt wel uit de Maya codex. Zie hieronder. Wederom zien we wezens die aan het “ karnen” zijn. En wederom heeft in tegenstelling tot het linker wezen het rechter wezen een dierlijk gelaat. Het touw moet een slang voorstellen en het symbool “kin” (zon) lijkt zich langs het ‘touw’ te bewegen. Op de karn is een schildpad zichtbaar. En dat sluit weer aan op Aziatische beelden waarbij de schildpad drager van het universum/Aarde is.
Boom der onsterfelijkheid.

We hebben de code bijna gebroken. De ‘boom’ der onsterfelijkheid of leven heeft dus niets te maken met het verlengen van een individueel leven te maken maar alles met de voorwaarde voor collectief leven. Snoepen van de vruchten van de ‘boom’ geeft geen kennis; de ‘boom’ ÍS de kennis. Vervangen we god of de goden voor betweterige wetenschappers/priesters die hun status louter aan hun ‘alwetendheid’ ontlenen dan is het opeens heel begrijpelijk waarom het klootjesvolk daar geen kennis van mocht nemen. In het land der blinden is éénoog koning zouden ze gedacht kunnen hebben.

Die betweterige wetenschappers/priesters zijn er nog steeds. En hun boodschap is nog steeds dezelfde. Luister naar hen en kijk vooral niet dieper. Welnu, hierboven heeft u genoeg aanknopingspunten om de geldigheid van hun beweringen te toetsen. Het is een keus.
Gelooft u dat de oude mythologieën slechts vage droombeelden van een magisch denkend volkje was of geeft u de voorkeur aan het idee dat een vorige hoogstaande beschaving die na een cataclysme u met de minimale middelen wat wijsheid probeert bij te brengen?

Kerstboom is nooit meer dezelfde.

voor u nooit meer hetzelfde zijn. Het is een oeroude wijze les en Hoe dan ook. Na het lezen van dit verhaal zal een kerstboomwaarschuwing verpakt in ballen en lampjes. Misschien onderstrepen die lampjes juist het verhaal. Als de kerstboom omgaat, dooft het licht.

Eind goed al goed?

We hebben het spoor van de kerstboom helemaal terug gevolgd tot de basis van onze beschaving. Omwille van de leesbaarheid heb ik veel moeten schrappen en ik vraag uw excuus hiervoor. Wie op wetenschappelijk verantwoorde wijze de lacunes in mijn verhaal gedicht willen zien verwijs ik naar het boek Hamlet’s Mill (zie onder).

Het enige wat nog niet helemaal goed verklaard is zijn die oude goden met hun “conische voorwerpen en emmertjes”. Geen nood. Over een paar maanden en is het Pasen en dan zien we een ander mythisch wezen met lange oren en ovale of conische voorwerpen in de ene en een emmertje in de andere poot.

Misschien volg ik voor u de paashaas terug tot in de vroegste oudheid en misschien ook wel niet. U kunt het volgens mij nu ook zelf… volg gewoon het spoor van het kosmische ei.

Herodotus, Historiën, vertaling dr. Onno Damsté
Unieboek BV Bussum, 5de druk 1978
ISBN: 90 228 4129 4

Hamlet’s Mill, An essay investigating the origins of human knowledge and its transmission through myth. Giorgio de Santillana en Hertha von Dechend Eerste uitgave 1969 Nonpareil book/David R. Godine Publisher, inc. ISBN 0879232153 Paperback, 484 blz.

Het ontstaan en het einde van alles.
Graham Hancock
Eerste uitgave 1995
Tirion Uitgevers BV
ISBN 90 4390 587 6
Paperback, 467 blz. en stuurloos aan de hemel.”

Met dank aan uitgeverij Schors www.schor.nl voor het gebruik van materiaal uit het boek:
De geschiedenis der Symbolen.
Graaf Goblet d'Alviella
isbn 90 6378 639 5

 

celtic: Mijn welgemeende complimenten.
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 29-12-2007 0:06:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell: Ook mijn welgemeende complimenten! Heb toch maar weer een stuk of wat nieuwe invalshoeken genoten.

Maar om toch een beetje zeikerig te doen vraag ik me af of de kerstboom nu verwijst naar de as van onze planeet, naar de kennis van landbouw of naar de voorwaarde voor collectief leven?
Was het echt geen verwijzing naar een uitgestorven psychedelische boomstruik? Of naar de piemel van een buitenaards reuzenras?
Is het geen fractale metafoor? Dacht toch dat het over het centrale zenuwstelsel gaat? Hoe zat het ook alweer met die routekaart voor onze koninklijke reis door het heelal?

De conclusie; "De ‘boom’ der onsterfelijkheid of leven heeft dus niets te maken met het verlengen van een individueel leven te maken maar alles met de voorwaarde voor collectief leven" vind ik erg steekhoudend met die aantekening dat ik zelf van mening ben dat verlenging van het individuele leven wel degelijk van toepassing is. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.

Verdraaid knap vind ik dat ik nergens ook maar één keer de term "kabbala" tegenkom.

Aanvullende info: http://home.planet.nl/~sarne023/02b.html
Het spijt me, had deze special maar niet mijn specialiteit moeten behandelen...
Op 29-12-2007 13:14:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Dank voor de complimenten.

Van kerstboom naar axis munde is een zeer lang verhaal met overal glibberige tweesprongen waar het spoor bijster dreigt te lopen. Ik heb zeer veel gesneden in het verhaal en vele zijlijnen niet benoemt.

De kabbala is bijvoorbeeld zo een zijlijn. Deze zou een hele reeks op zich beslaan.

Ik heb getracht zoveel mogelijk het balletje bij het paaltje te houden en vast te houden aan archeologische/historische bewijzen of gefundeerde aanwijzingen. Of dat gelukt is kan en mag alleen u beoordelen.

Deze reeks is zeker niet compleet maar ik zie het als een (gammele?) fundering waar ik (we?) later verder op kunnen bouwen en andere verhalen aan kunnen linken of omgekeerd uit kunnen putten om andere verhalen te onderbouwen.
(bericht gewijzigd op 29-12-2007 20:23:36)
Op 29-12-2007 20:23:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
gast:
Maarruh Satan = Old Nick? Helemaal humor..


Nah, dodeca verzint het echt niet zelf hoor..


(bericht gewijzigd op 29-12-2007 21:45:25)
Op 29-12-2007 20:50:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
boro:

Ja schitterend, en tsjaahh er zit niet anders op dan de Amanita dan maar eens zelf te nuttigen ahumm.
Ik wil gewoon weten waar die Vaticaners op zijn gefixeerd

Enige suggesties waar ik deze paddo kan halen in de buurt van Roosendaal/Breda ??


Misschien heb je die paddo's niet eens nodig en kun je gewoon je 'eigen kweek' gebruiken:

artikeltje:
Recent onderzoek wijst erop dat het menselijk lichaam tryptamine-hallucinogenen aanmaakt, bekend als DMT: dimethyltryptamine. Deze krachtige drug wordt aangemaakt door de pijnappelklier en veroorzaakt bewustzijnstoestanden die als bijzonder en buitenzintuiglijk worden ervaren. De ene persoon maakt er meer van aan dan de ander en dit zou verband houden met helderziende waarnemingen, astrale ervaringen, kunnen waarzeggen, schizofrenie en zelfs met bijnadoodervaringen. Duidelijk is dat mensen al eeuwenlang dezelfde ervaringen krijgen met drugs waar DMT inzit, zoals ayahuasca of paddestoelen die psilocybine bevatten.

(bericht gewijzigd op 29-12-2007 21:17:35)
Op 29-12-2007 21:13:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
boro:
Ik heb helaas momenteel enkel maar last van één van genoemde eigenschappen "schizofrenie"


Ow, nou, dan zal zo'n 'paddo-ervaring' voor jou vast niet veel nieuws opleveren..
Op 29-12-2007 21:31:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
boro:

Nou ik moet zeggen dat ik wel eens droom dat ik vlieg over het schemerige landschap van een andere planeet die heel vertrouwd aanvoelt. Er zijn daar heel veel oude bekende die er wel en niet zijn en me glimlachend en liefdevol aankijken en me laten voelen dat alles goed is zoals het is.

Is dat iets ??


Ojee, en zoiets levert al de diagnose 'schizofrenie' op..?!

Maar goed, het eigen kwekerijtje in de bovenkamer dus:
(wellicht ken je het allemaal al)
http://www.rickstrassman.com/dmt/
http://www.kronosworld.nl/DMT.htm
ook wel interessant:

Maar hoe zat het ook alweer; hele wereldreligies zijn gebaseerd op de DMT-ervaringen van enkelen, waarbij je je natuurlijk ook nog afvragen wat het doel is van dergelijke tryptamines. Misschien om juist (zoals sommigen beweren) in contact te komen met de 'Goden', die misschien wel onze scheppers waren (en dan komt het verhaaltje van de kosmonauten en de genetische manipulaties weer handig om de hoek kijken). Alleen was het niet de bedoeling dat het het 'gewone volk' deze methode gebruikt, maar alleen door de uppersteupperclass (want wij mogen helemaal niet weten hoe het echt in elkaar steekt) dus wordt je gek verklaard als je via je eigen DMT 'contact' maakt en 'informatie' doorkrijgt, en probeert men paddo's te verbieden.
Maar goed, het kan uiteraard ook allemaal heel anders zijn, weet ik veel...

Op 29-12-2007 23:10:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva: Maar nog even terug naar de kerstboom:

Have Yourself a Psychedelic Little Christmas:
The Amanita muscaria is the Fruit of the Tree of Life because the Amanita muscaria cannot grow without the conifer tree. The Amanita muscaria mushrooms are quite literally the fruit of the pine tree because of the chemical relationship that they have with the roots of that particular type of tree.

They are found growing only under coniferous trees in nature. Just as nature needs an apple tree to grow apples, nature also needs a coniferous tree to grow the little red and white Amanita muscaria.

Keep this in mind next time you bring a pine tree into your house and place red and white gifts underneath it.


http://www.secondattention.org/articles/psy_christmas.aspOp 30-12-2007 0:19:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
Boro:

OK i'm in, alleen uit eigen ervaring te leren dus ....... gotta do this ...

Nu echter vooralsnog nog even nuchter en in de normale bewoonde wereld. Wat gebeurt met degene die dit gebruiken, reizen die af naar de himalaya ?
Ik bedoel hiermee kunnen die daarna nog twee woorden wisselen met een normale niet-gebruiker ?


Kweenie, ik ken alleen de 'eigen kweek' zeg maar..
(d.w.z. door psychosen).

Maar het lijkt me niet ondenkbaar, dat gebruikers zich een ietwat verheven voelen boven de massa; het geeft je namelijk het gevoel dat je 'achter de schermen' hebt mogen kijken, en in contact hebt mogen treden met 'het hogere' en daardoor 'verlicht' bent o.i.d.
(bericht gewijzigd op 30-12-2007 13:44:11)
Op 30-12-2007 13:34:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden