De gangbare gedachte is dat Jezus, u kent hem als hoofdrolspeler in het Nieuwe Testament, van Joodse komaf is. Maar is dat wel zo, of is het één van de fabeltjes die tot het aura van de man behoren? Om dit raadsel omtrent de Nazareeër te ontrafelen duiken we in de topografie van voor het jaar 0.

Jezus geen jood

De naam Israël betekent in het Hebreeuws 'God strijdt'. Was koning David nog min of meer degene geweest die koning over een verenigd koninkrijk Israël werd, na de dood van zijn zoon Salomo ging het mis en viel het rijk weer uiteen.

Het gebied rond de stad Jeruzalem heette Judea. Het was een apart koninkrijk met de Tempel van Salomo als middelpunt.
De rest vormde het koninkrijk Israël. De landstreken Galilea, Idumea, Samaria en Moab mogen bij Israël worden gerekend


(de grenzen van de twee koninkrijken)

De inwoners van het koninkrijk Israël werden Israëlieten genoemd, de inwoners van het koninkrijk Judea, Judeeërs oftewel Joden. (het Duitse Juden lijkt daar meer op)
De twee koninkrijken konden elkaar niet lijden, er was niet enkel een verschil in inzicht over het heffen van belastingen, maar meer nog een verschil van inzicht in hoe de oude Hebreeuwse monotheïstische religie moest worden gevierd.
De Hebreeuwse religie had aardig wat weg van de Egyptische Godsdienst, zij het dat de God der Hebreeën alleen was en androgyn. Onder Mozes was dit dus ook nog zo geweest.
De inwoners van koninkrijk Israël, oftewel Samaritanen, Galileeërs, Idumeeërs en Moabieten waren fundamentalistisch gebleven wat betreft hun religie. Bethel was altijd hun heiligdom geweest.
Judeeërs echter, oftewel Joden, hadden van diezelfde God reeds een behoorlijke jaloerse en na-ijverige God weten te maken met mannelijke trekjes. En deze God werd vereerd in de Tempel van Salomo te Jeruzalem.
 
De koninkrijken Israël en Judea zaten elkaar constant dwars en verkeerden in staat van oorlog, waar zij wisselend hun buurlanden in wisten te betrekken door die om hulp te vragen in de strijd. Assyriërs, Babyloniërs, Egyptenaren, Romeinen, dat waren de volken die in de loop der eeuwen in die strijd zouden worden betrokken.
Eerst werden vele Israëlieten een keer in ballingschap meegenomen door een buurvolk dat hun tegenstander zogenaamd te hulp was gesneld. Later gebeurde een zelfde iets met de Judeeërs. En het was vooral deze keer die duidelijke sporen na zou laten want die zou opgeschreven worden als de Babylonische Ballingschap in wat men nu de Bijbel noemt.Babyloniërs waren zogenaamd het koninkrijk Israël te hulp gesneld in de strijd tegen de Judeeërs en hadden de meeste inwoners van Judea meegenomen om als dwangarbeiders in Babylonië te gaan werken. Deze ballingschap zou zo'n 60 jaar duren en in deze tijd zouden de Judeeërs hun versie van de oorsprong van de Hebreeuwse religie op gaan schrijven. Aangevuld met wat Babylonische (van oorsprong Soemerische) scheppingsmythen ontstond zo een verhaal over een jaloerse, na-ijverige en vooral mannelijke God die de stamgod der Hebreeën zou zijn geweest. Dit is dus pure geschiedvervalsing.
 
Nadat Babylonië door de Perzen werd veroverd, werd het de Judeese (lees Joodse) ballingen toegestaan terug te keren naar hun eigen land. In eerste instantie waren ze daar niet eens zo welkom en wist men niet wat men met die grote families van Rabbi's met hun vele kinderen aan moest. Het waren namelijk vooral de Rabbi's en hun families geweest die van het aanbod der Perzen gebruik hadden gemaakt om naar het hen beloofde land terug te keren. De rest van de Judeese ballingen bleef gewoon in het nu Perzische rijk wonen.
Al deze ex-ballingen streken neer in en rondom Jeruzalem en wisten daar al snel hun stempel te drukken op de religie. De afkeer tegen Israël, die de ex-ballingen schuldig achtten aan hun lijden, werd weer aangewakkerd. Maar nu hadden zij tevens een heilig boek wat was voorzien van scheppingsverhalen.
 
Het was in deze toestand dat het Midden-Oosten verkeerde toen Alexander de Grote het hele gebied wist te veroveren, Perzië en Egypte incluis. Nu was er even geen tijd voor onderlinge strijd want er was nu een buitenlandse veroveraar die zowel Israël als Judea het juk oplegde.
Na de dood van Alexander en diens opvolging door Seleucos en Ptolemeus kwamen de Hebreeën - om de verenigde Judeeërs en Israëlieten maar even te noemen - in opstand tegen de gedwongen verering van Grieks-Egyptische Goden. Dit deden zij door een Griekse official met een soort van slagersmes (Maccabah) het hoofd te klieven. Dit zou hierdoor de opstand der Maccabeeën worden genoemd. Geleid door Matathias (en later Judas) Hasmon uit Galilea.De leden van het huis van Hasmon werden Messias. Dat betekent dat ze gezalfd werden tot Priester-Koning en aanvoerder in de strijd werden. Zo wist men de Grieken te verdrijven. Judea en Israël vormden korte tijd weer samen het koninkrijk Israël totdat er onenigheid ontstond in de opvolging uit het huis van Hasmon.
Twee partijen, de ene zat in Jeruzalem en Judea en de ander in Israël wat Samaria als hoofdstad had, maakten elkaar het leven weer zuur en besloten er de hulp bij te halen van een buurland.
In dit geval was de raad hiertoe gegeven door een listige inwoner uit Idumea, ene Antipater uit het huis van Herodes. En zo kwamen de Romeinen onder Marcus Antonius in het verhaal. De Romeinen kwamen, zagen en overwonnen.

De Romeinen stelden de Idumeeër - en Israëliet - Herodes als koning aan over Palestina die gelijk mogelijke concurrenten voor zijn positie uit het huis van Hasmon koud liet maken terwijl hij met een van de dochters uit dat huis trouwde. De bejaarde Hogepriester met zijn vrouw - op dat moment nog kinderloos - die Hasmoneeërs waren liet hij in Jeruzalem zitten om niet gelijk een opstand te riskeren.
Echter, een wonder geschiedde en Zacharias en Elizabeth - de Hogepriester en zijn vrouw - kregen alsnog een kind wat ze gelijk in veiligheid wisten te brengen omdat ze wel wisten wat Herodes zou doen als ie hoorde dat er een nieuwe troonpretendent geboren was.
Dit verhaal schetst de geboorte van Johannes de Doper die later alsnog door een Herodiaan werd vermoord. Zijn vader werd vermoord in de Tempel van Salomo zonder de verblijfplaats van zijn zoon te verraden.
 
Maar er waren nog meer verre nazaten van het huis van Hasmon, in dit geval de ouders van Jezus. Jezus werd geboren in Galilea - het verhaal over die volkstelling en die tocht naar Bethlehem daarvoor rammelt aan alle kanten - in de buurt van Capernaum waarschijnlijk. Al is de later vernietigde stad Sepphoris ook niet uit te sluiten. Deze stad ligt overigens vlakbij het tegenwoordige Nazareth, wat ten tijde van Jezus dus nog niet bestond.
Tijdens Jezus bezoek aan Jeruzalem vond men Hem grappig praten omdat Hij een duidelijk Galilees accent scheen te hebben.
Jezus was geen inwoner van Judea, en zijn familie evenmin, waarschijnlijk. Dus was hij geen Judeeër (lees Jood) maar een Israëliet. Israëlieten waren altijd de Tempel te Bethel trouw gebleven en dit is dan ook de reden dat men in het door de Judeeërs/Joden opgeschreven Oude Testament hele retirades tegen Bethel terug kan vinden, waar men allerlei heidense diensten zou voltrekken, waarin vooral vrouwen een grote vrijheid hadden en een hoofdrol speelden. Als men naar de zendingsgeschiedenis van Jezus kijkt dan kan men daar enkel in terugvinden dat Hij meer met die Israëlische visie gemeen had dan met de rigide Joodse versie. En Paulus na Hem eigenlijk ook.

Jezus
 
Was Jezus dus etnisch een Jood? Nee, dat was hij niet, hij was een Israëliet. Wel was Hij Semitisch en Hebreeuws, maar géén Jood.
Olav: En wat nu?
Op 28-11-2008 0:46:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Olav:

En wat nu?

Nu is Jezus geen jood.
United as one. Divided by zero.
Op 28-11-2008 1:16:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dilettante Emme: Van een gewrocht blog gesproken. Jezus Christus!
Op 28-11-2008 3:20:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Moshe: Wat een mega onzin verhaal. Wat een lulkoek Alleen judea zijn joden??!??. Wat een verzinsel omdat de naam judea op juden of joden lijkt?? Wat een totale mafkees die dit bedenkt? Het volks Israël dat uit Egypte is ontsnapt zijn allemaal joods. En die naam werd in die jaren niet eens gebruikt. Ook judea behoorde tot de Israëlieten. En alle Israelieten hadden het joodse geloof met als basis Torah en Tenach. Het volk Israël en het Joodse geloof. Je bent joods zoals sommige katholiek of moslim zijn. Het joodse volk(ofwel mensen met het joodsse geloof) zijn allen afstammelingen van het Volk Israël. ZO!
Op 28-11-2008 9:08:49 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TMTNSP: De scheidingslijnen die in het artikel getrokken zijn, doen inderdaad wat gekunsteld aan. Aan de andere kant was de basis van het land indertijd een stammenverband en als iemand zijn visie juist richt op de onderlinge scheidingslijnen dan kan dat leiden tot een wat andere interpretatie van het verleden. Welke visie het meest recht doet aan het verleden weet ik persoonlijk niet (daar is mijn kennis op dit gebied veel te klein voor). Wat ik wel weet, is dat het onderzoek van het verleden altijd gekleurd wordt. En hoe minder betrouwbare gegevens er zijn hoe groter de strijd die ontbrandt over "de enige juiste wetenschappelijke interpretatie".

Maar de hele kwestie over de "identiteit" van Jezus lijkt mij op dit moment wat minder relevant dan de vraag wat onze eigen identiteit eigenlijk tot voor kort was. Als ik goed ben ingelicht dan nam binnen de kerkgenootschappen de inhoud van het oude testament zeker de helft in van de "boodschap" die over de gelovigen werd uitgestort. De karaktertrekjes van "God van de Joden" maakten onverbrekelijk onderdeel uit van de karaktertrekjes van de God van de Christelijke kerkgenootschappen. En misschien verklaart dat een beetje ons volkskarakter: eeuwenlang waren wij in ons godsdienstig denken surrogaat Joden. Vermakelijk. (Uh... voor alle duidelijkheid: ik ben niet godsdienstig en de inhoud van het oude testament vind ik alleen het bewaren waard vanuit geschiedkundig oogpunt.)
Op 28-11-2008 0:02:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer: Zit juist een interessant boek te lezen dat schrijft dat het christendom zo succesvol was omdat het probleemloos aansloot op zoveel 'heidens' gedachtengoed, mythen en feesten. (De film 'Zeitgeist' heeft het daar natuurlijk ook al heel uitgebreid over gehad.)
Niet alleen werden de Griekse en Romeinse filosofen gebruikt voor de uitleg van het Nieuwe Testament, ook werden Odysseus, Orpheus, Asclepius, en vele anderen er met de haren bijgesleept. Zo'n beetje alle grote heidense feesten werden in het christendom geïncorporeerd. Heilige plaatsen werden overgenomen om kerken te bouwen. De uiterst populaire Mysterie-cultussen waaronder bijvoorbeeld de Mythras-cultus werden geïncorporeerd (vergelijk maar eens hoeveel mysterie-orden er NOG STEEDS in de Katholieke kerk bestaan).

Het succes van het Christendom in de eerste eeuwen bestond er voor een groot deel dus in dat ze verschillende Heidense groepen onder één paraplu brachten!

Waar hebben we het dan in hemelsnaam nog over....
Who the f*ck is Jesus anyway....
(bericht gewijzigd op 28-11-2008 12:25:44)
God... Dat ben je zelluf!
Op 28-11-2008 0:23:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer: Of in de woorden van Mircea Eliade: "Men kan zich ... de vraag stellen of de 'toegankelijkheid' van het christelijk geloof niet voor een groot deel te danken is aan zijn symboliek. Of de universele beelden die het op zijn beurt overneemt niet in grote mate de verspreiding van zijn boodschap hebben vergemakkelijkt. ... De kerstening van de Europese volkslagen is vooral dankzij de beelden geslaagd; zij werden overal teruggevonden; zij dienden alleen een nieuwe zin te krijgen, opnieuw geïntegreerd te worden en nieuwe namen te ontvangen. ... De beelden vormen 'toegangswegen' tot een boven-historische wereld. Hierin bestaat zeker niet hun minste verdienste: dankzij hen kunnen de verschillende 'geschiedenissen' met elkaar in verbinding staan."
(bericht gewijzigd op 28-11-2008 12:58:20)
God... Dat ben je zelluf!
Op 28-11-2008 0:54:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TMTNSP: "Cultuurmeneer" moet natuurlijk zijn naam wel eer aan doen en niet eindigen in kretologie (Who the f*ck is Jesus anyway...). Want op de grote individuen uit de geschiedenis kunnen wij toch moeilijk onze huidige kinderachtigheden projecten. En dat geldt niet alleen t.a.v. van ethische genieën (zoals Jezus) maar net zo goed geldt dit voor geniale natuurwetenschappers. Niemand van ons gaat toch roepen: Who the f*ck is Newton anyway... De prestaties van deze mensen behoren toch niet getoetst te worden aan de gekte in latere tijden?

Wat dat betreft heb ik mij wel eens afgevraagd of onze geschiedenis geen buitengewone genieën heeft gekend die de moeite niet hebben genomen om hun medemens deelgenoot te maken van hun inzichten. Simpelweg omdat zij voor zichzelf de conclusie trokken dat dit een hopeloze taak zou zijn. Het heeft wel iets om bij jezelf vast te stellen dat je zelf inderdaad te dom kan zijn voor een ander. Het ligt in de menselijke aard om altijd het omgekeerde te denken.
Op 28-11-2008 0:59:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer: @ TMTNSP

Ik wil met m'n 'Wtf is Jesus anyway...' alleen maar even de status van Jezus als "Christus" wat relativeren. Alstie al bestaan heeft was het volgens mij gewoon een mens met een bepaalde boodschap welke boodschap al eclectisch en dus niet geheel origineel was: een beetje - esoterisch - Joods (of Israëlisch zoals hierboven betoogd wordt), een beetje Hellenistisch-Romeins (vrglk. bijv. het Romeinse Stoïcisme).

Ik ben er op zichzelf nooit op uit om anderen te kwetsen.
(bericht gewijzigd op 28-11-2008 13:36:58)
God... Dat ben je zelluf!
Op 28-11-2008 13:19:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TMTNSP: "Jezus heeft het je vergeven!" ;-)

Mijn reactie had overigens alleen te maken met het feit dat onze huidige "stormloop" tegen de vroegere vaste waarden een beetje tevergeefs zal zijn. Wat wij ook allemaal wetenschappelijk blootleggen, uiteindelijk gaat het er toch om wat iedereen in zijn hart als "juist" ervaart (dus niet verstandelijk, maar gevoelsmatig). Een vertelling als "de barmhartige Samaritaan" maakt op kleine kinderen een diepe indruk. Ik heb niet de indruk dat "Pokemon" van hetzelfde niveau is.
Op 28-11-2008 14:03:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
TMTNSP:


Wat dat betreft heb ik mij wel eens afgevraagd of onze geschiedenis geen buitengewone genieën heeft gekend die de moeite niet hebben genomen om hun medemens deelgenoot te maken van hun inzichten. Simpelweg omdat zij voor zichzelf de conclusie trokken dat dit een hopeloze taak zou zijn. Het heeft wel iets om bij jezelf vast te stellen dat je zelf inderdaad te dom kan zijn voor een ander. Het ligt in de menselijke aard om altijd het omgekeerde te denken.


Deze heeft wel de moeite genomen, maar vroeg zich ook wel af of het ooit begrepen zou worden:'Don't forget rule number 6'
Op 28-11-2008 14:06:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
marcus-antonius: Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum

dat is dus blijkbaar ook incorrect?
Op 28-11-2008 14:23:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
marcus-antonius:

Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum

dat is dus blijkbaar ook incorrect?

http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2289
(bericht gewijzigd op 28-11-2008 14:25:47)
United as one. Divided by zero.
Op 28-11-2008 14:25:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Moshe:

Wat een mega onzin verhaal. Wat een lulkoek Alleen judea zijn joden??!??. Wat een verzinsel omdat de naam judea op juden of joden lijkt?? Wat een totale mafkees die dit bedenkt? Het volks Israël dat uit Egypte is ontsnapt zijn allemaal joods. En die naam werd in die jaren niet eens gebruikt. Ook judea behoorde tot de Israëlieten. En alle Israelieten hadden het joodse geloof met als basis Torah en Tenach. Het volk Israël en het Joodse geloof. Je bent joods zoals sommige katholiek of moslim zijn. Het joodse volk(ofwel mensen met het joodsse geloof) zijn allen afstammelingen van het Volk Israël. ZO!

Juist het was een volk van 12 stammen van Reuben tot Benjamin, ware het niet dat in de geschiedenis 10 van de stammen zijn zoekgeraakt. Wat nu joden genoemd worden zijn mensen van de stam Juda en Levi.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 28-11-2008 16:44:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO: Maakt het wat uit wie hoe wat en waar het is al zo lang geleden. En de geloven die er uit voort zijn gekomen hebben alleen maar indoctrinatie, dood en verderf gebracht.
Op 28-11-2008 20:30:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HansMichaelChi:
NEO:

Maakt het wat uit wie hoe wat en waar het is al zo lang geleden. En de geloven die er uit voort zijn gekomen hebben alleen maar indoctrinatie, dood en verderf gebracht.


PRECIES, Want er staat geschreven; Johannes 16.2: "Men zal U uit de kerk verbannen ja, de tijd komt, dat iedereen die jullie doodt, meent God een heilige dienst te bewijzen". En binnen die kerk was en is er nog steeds verderf en dood ook al is het directe moorden er niet meer, wel indirect.
Op 29-11-2008 3:24:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer:
HansMichaelChi:

NEO:

Maakt het wat uit wie hoe wat en waar het is al zo lang geleden. En de geloven die er uit voort zijn gekomen hebben alleen maar indoctrinatie, dood en verderf gebracht.


PRECIES, Want er staat geschreven; Johannes 16.2: "Men zal U uit de kerk verbannen ja, de tijd komt, dat iedereen die jullie doodt, meent God een heilige dienst te bewijzen". En binnen die kerk was en is er nog steeds verderf en dood ook al is het directe moorden er niet meer, wel indirect.


"Want er staat geschreven; ..."

Waar heb ik dat eerder gehoord?

http://tinyurl.com/64vss6
God... Dat ben je zelluf!
Op 29-11-2008 0:46:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
HansMichaelChi:

PRECIES, Want er staat geschreven; Johannes 16.2: "Men zal U uit de kerk verbannen ja, de tijd komt, dat iedereen die jullie doodt, meent God een heilige dienst te bewijzen". En binnen die kerk was en is er nog steeds verderf en dood ook al is het directe moorden er niet meer, wel indirect.


En god houd van iedereen zolang je maar doet wat hij zegt als je het niet doet dan ga je naar de hel, maar hij houd echt van je.
Right, het mees belachelijke wat er is dus.

Op 29-11-2008 17:51:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
NEO:

HansMichaelChi:

PRECIES, Want er staat geschreven; Johannes 16.2: "Men zal U uit de kerk verbannen ja, de tijd komt, dat iedereen die jullie doodt, meent God een heilige dienst te bewijzen". En binnen die kerk was en is er nog steeds verderf en dood ook al is het directe moorden er niet meer, wel indirect.


En god houd van iedereen zolang je maar doet wat hij zegt als je het niet doet dan ga je naar de hel, maar hij houd echt van je.
Right, het mees belachelijke wat er is dus.

Met deze God doel je op de door mensen bedachte God. Da's een machtsmiddel en heeft niets te maken met wat God eigenlijk is.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 29-11-2008 19:50:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Tetzmol:

Met deze God doel je op de door mensen bedachte God. Da's een machtsmiddel en heeft niets te maken met wat God eigenlijk is.

Tetzmol.Tiens, bestaat god?
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 29-11-2008 21:45:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Nee.... Bestaan is iets dat uit God voortkomt zo leert de kabbala mij. God is voorbij wat bestaat anders kon het nooit de oorsprong zijn van het al.
Best wel moeilijk te bevatten hè? God bestaat niet. Er is gewoon niets dat buiten God gaat. Ein soph, oneindig niets.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 29-11-2008 22:43:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Tetzmol:

Nee.... Bestaan is iets dat uit God voortkomt zo leert de kabbala mij. God is voorbij wat bestaat anders kon het nooit de oorsprong zijn van het al.
Best wel moeilijk te bevatten hè? God bestaat niet. Er is gewoon niets dat buiten God gaat. Ein soph, oneindig niets.

Tetzmol.

Zo geloof ik ook, ja.
United as one. Divided by zero.
Op 29-11-2008 23:27:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HansMichaelChi:
Tetzmol:

NEO:

HansMichaelChi:

PRECIES, Want er staat geschreven; Johannes 16.2: "Men zal U uit de kerk verbannen ja, de tijd komt, dat iedereen die jullie doodt, meent God een heilige dienst te bewijzen". En binnen die kerk was en is er nog steeds verderf en dood ook al is het directe moorden er niet meer, wel indirect.


En god houd van iedereen zolang je maar doet wat hij zegt als je het niet doet dan ga je naar de hel, maar hij houd echt van je.
Right, het mees belachelijke wat er is dus.

Met deze God doel je op de door mensen bedachte God. Da's een machtsmiddel en heeft niets te maken met wat God eigenlijk is.

Tetzmol.


Ja, dat klopt. Je kan hooguit zeggen dat tegenspoed in de Bijbel gebruikt kan worden door God's kracht wanneer hinten niet door de vrije wil opgepakt worden en dan sterkere hinten ook niet en ook geen stormen in glazen water; dat dan DAARNA een grotere storm ontstaat, om de totale ONvervulling en DOOD in de pot te voorkomen.
Op 29-11-2008 23:46:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden