Uit de in het vorige deel gegeven voorbeelden uit de ‘verboden’ evangeliën van de Nag Hamadi-bibliotheek blijkt dat er binnen de groep van Jezus zelf al onenigheid was over de plaats van vrouwen binnen de gemeenschap. Onder Jezus’ gevolg bevonden zich tevens lieden die de meer orthodox Judeese zienswijzen hanteerden, waaronder de visserbroers Simon-Petrus en Andreas, die van Johannes de Doper naar Jezus waren overgelopen.
In ieder geval hoeft men niet verbaasd te zijn dat het verhaal over de verleiding van Jezus, toen Hij 40 dagen in afzondering was, wel eens enigszins vervormd bij ons terecht zou kunnen zijn gekomen...

Jezus

Gelukkig voor ons bestaat er echter een vierde-eeuwse brief van de kerkvader Epiphanius waarin hij uit een verloren gegaan evangelie citeert wat in het Grieks ‘Genna Marias’ heette en in het Latijn ‘Interrogationes quasdam Mariae’ (26 89). Oftewel in het Nederlands: ‘Vragen van Maria’. Dit document is tegenwoordig in het Nederlands vooral bekend onder de naam: ‘Wetenswaardigheden over Maria’.

In dit evangelie kan men lezen wat er werkelijk op die vooralsnog ongeïdentificeerde berg zou zijn gebeurd. Epiphanius schrijft in zijn Panarion 26.8.2-3 - wat eigenlijk een aanklacht betrof tegen de op dat moment heersende ‘ketterijen’- dat dit gnostische document beschrijft hoe Jezus Maria Magdalena op een berg mee naar boven nam, waar zij kon aanschouwen hoe Hij een vrouw uit zijn zijde liet verschijnen waarmee hij geslachtelijke gemeenschap had.


(zelf ontworpen illustraties)

En volgens het manuscript zou Hij daarna tegen Maria hebben gezegd:
“Het is zo dat wij dienen te handelen als wij in leven willen blijven.”

Maria bleek enigszins geshockeerd door deze aanblik en zij liet zich op de grond vallen, waarna Jezus haar optilde en tegen haar zei:
”Oh persoon met zo weinig vertrouwen, waarom twijfelde je nu?”

Helaas zijn wij niet in staat deze tekst -zelf uit het Latijn of het Grieks te vertalen, om zo te kunnen verifiëren in hoeverre de hierboven gegeven vertaling klopt. Vooralsnog moeten we dus even vertrouwen op de vertaling van anderen, waarvan sommige vertalers overigens gerenommeerd zijn. Dat Panarion (wat zoveel als ‘medicijnkist tegen de ketters’ betekent) van Epiphanius levert ons naast bovenstaand fragment nog een mooi voorbeeld van dat ‘andere’ Christendom, want Epiphanius citeert in een brief uit het eveneens verloren gegane ‘evangelie van Eva’:

“Ik stond op een hoge berg en ik zag een lange man en een andere kleine gestalte en ik hoorde iets wat het geluid van de donder had en ik kwam naderbij om het te horen. Toen sprak hij tegen me en zei:”Ik ben jou en jij bent mij, en waar je ook bent, daar zal ik zijn, ik ben in alle dingen verweven; en wanneer je ook maar wilt kun je me verkrijgen maar als je dat doet dan verkrijg je jezelf.”

De overeenkomst met dat andere werk ‘Wetenswaardigheden over Maria’ is behoorlijk groot en zo vreemd is de tekst nu ook weer niet, omdat de Joodse traditie nu eenmaal wil dat de vrouw UIT de man zou zijn geschapen. Zoals Epiphanius het citeerde werd er in de ‘Wetenswaardigheden over Maria’ een vrouw UIT Jezus geschapen als een Eva waarmee hij zich gelijk weer geslachtelijk verbond! Hieros Gamos bij uitstek.De kans dat deze gebeurtenis zich in Edom op de Berg van God heeft afgespeeld achten wij vrij groot. Enkel dit kan die ‘verleiding’ hebben betroffen zoals werd overgeleverd in de Bijbelse evangeliën. De 40 dagen die Jezus daar doorbracht lijken daar door hun getalsymboliek eveneens aan te willen refereren, want Mozes bracht daar ook 40 dagen (en nachten) op de berg door, na eerst 40 jaar in de woestijn te hebben rondgezwalkt voordat hij daar aankwam.

Daarnaast hebben we inmiddels kunnen vaststellen dat Jezus erg veel met de Edomitische geloofsovertuigingen en handelswijzen gemeen had en Zijn handelingen zoals ze beschreven worden in de Evangeliën en in de brief van Epiphanius geven op zich aan dat dit enkel met Bethel te maken kon hebben. Neem nu bijvoorbeeld dat gevecht met die Duivel tijdens die 40 dagen, zoals het in de synoptische evangeliën beschreven wordt:, men kan door deze tekst haast de oude Judeese profeten weer tegen Bethel van leer horen trekken.

Ezechiël 12
“Heb je gezien Mensenkind, wat de leiders van Israël doen in het duister, in hun kamers vol afbeeldingen? De Heer ziet ons niet denken ze. Hij heeft het land verlaten.’ En hij voegde eraan toe: Je zult nog meer zien van hun afschuwelijke praktijken.’
Vervolgens bracht hij mij naar de ingang van de noordelijke tempelpoort. Daar zag ik vrouwen zitten die treurden over de dood van de god Tammuz. “

Hosea 10:5-8
dat stierenbeeld te Bethel, een oord van bedrog……..

Hosea 13:1-14
Maar zij gingen de god Baäl vereren………Mensen kussen stierenbeelden!
‘Israël, ik vernietig je! Wie zal je kunnen helpen?………….Dood waar blijft je verderfelijke pest, dodenrijk waar blijven je zwaarste plagen? Ik weet van geen medelijden meer.’

Voor aanhangers van de orthodoxe Judeese leer was Jezus’ verblijf te Bethel meer dan een gevecht met de duivel. Natuurlijk wilden zij er niet meer aandacht aan besteden dan strikt noodzakelijk, dus werd de plaats Bethel zelf niet eens bij naam genoemd. De strijd met die duivel sloeg men natuurlijk niet over, bedoeld als een boodschap voor hen die de ware toedracht nog wel kenden... Hieruit blijkt in ieder geval wel dat de vroege Christelijke kerk - na zich te hebben georganiseerd - verkoos de harde Judeese lijn te volgen, in plaats van die van Israël en Edom, die Jezus zelf als voorbeeld had beschouwd.

Hosea 4:1-18
Jazeker, Israël is een onwillige koe,…….
Israël is verknocht aan beelden……
Op de bergtoppen houden zij hun offermaal, op de heuvels laten zij offers in rook opgaan……
Dan geven zij zich over aan losbandigheid, hun hartstochten laaien hoog op, schandelijk is hun schaamteloos gedrag.
Want de priesters zelf zonderen zich af met hoeren, samen met Tempelhoeren dragen zij offers op.

 

 

Het citaat uit het Oude Testament hierboven - van dezelfde Judeese profeet die zijn uiterste best doet om Bethel naar beneden te halen ten voordele van de Judeese Tempel te Jeruzalem - geeft eigenlijk min of meer weer wat Epiphanius ook beschrijft wanneer hij uit een verboden evangelie citeert.

‘Samen met Tempelhoeren dragen zij offers op’

Werd Maria Magdalena door een aantal van Jezus’ volgelingen en latere kerkvaders niet eveneens als een hoer beschouwd? Een stempel dat ze tot in onze tijd zou blijven dragen?

In de brief van Epiphanius over die ketters staan overigens nog veel meer zaken die door de eerste-eeuwse gnostische Christenen als normaal werden beschouwd, maar die om allerlei persoonlijke belangen door een aantal volgelingen van Jezus - en later door de georganiseerde kerk - als ‘ketters’ werden verklaard. Het is echter opmerkelijk dat al deze ketterse zaken overeenkomen met beschrijvingen van kwaadsprekende Judeese profeten over de Tempeldiensten te Bethel, het eerste (en enige?) Huis van God. We zullen als voorbeeld nu zo’n gnostisch evangelie even in het geheel hieronder plaatsen zodat men een idee kan krijgen waar het binnen die overtuigingen om draaide:

Ik werd vanuit kracht uitgezonden
en ik ben gekomen tot hen die zich op mij bezinnen
en ik ben gevonden onder hen die naar mij zoeken
Kijk naar mij, jullie die mij overdenken,
en jullie, toehoorders, luister naar mij.
Jullie die op mij wachten, neem mij tot je,
en verban mij niet uit je zicht.
En laat je stem mij niet haten, noch je gehoor.
Wees niet onwetend van mij, nergens en nimmer.
Wees op je hoede;
Wees niet onwetend van mij!
Want ik ben eerste en de laatste.
Ik ben de vereerde en de verachte
Ik ben de hoer en de heilige.
Ik ben de vrouw en de maagd.
Ik ben de moeder en de dochter.
Ik ben de leden van mijn moeder.
Ik ben de onvruchtbare
en vele zijn mijn kinderen.
Ik ben het wiens bruiloft schitterend is
en ben niet gehuwd.
Ik ben de kraamvrouw
en zij die niet baart.
Ik ben de troost van mijn barensweeen.
Ik ben de bruid en de bruidegom
en het is mijn echtgenoot die mij verwekte.
Ik ben de moeder van mijn vader
en de zuster van mijn man
en hij is mijn nageslacht….
Ik ben de stilte die men niet kan bevatten
en de gedachte waarvan de herinnering veelvuldig is.
Ik ben de stem waarvan de klank veelstemmig is,
en het woord waarvan de verschijning veelvormig is.
Ik ben het uitspreken van mijn naam….
(Donder, volmaakt bewustzijn, een gnostisch evangelie)

We hadden het erover of Jezus ooit zelf op de Berg van God was geweest, de Berg waar wij ons nu bevonden en die voor het Jodendom en Christendom ooit zo belangrijk was geweest.

De in de vierde eeuw onder keizer Constantijn verboden evangeliën vertellen over nog een belangrijk incident waardoor het er de schijn van heeft dat Jezus zich verbonden moest voelen met het zich te Petra bevindende Bethel op de Berg van God. Dit voorval vond echter pas plaats nadat Hij gekruisigd was en moest daarom natuurlijk van enige franje worden voorzien.

“Ik was dood, maar niet in werkelijkheid…
en ik was in de muilen van leeuwen.
Zij die daar waren straften mij.
Maar ik stierf in werkelijkheid niet,
alleen naar het zich liet aanzien
want de hoon die ik onderging
kwam niet van hen maar was mijn deel.
Ik wierp de schande verre van mi
En ik werd niet zwak in het zicht
van wat ze mij aandeden.
Ik had kunnen zwichten voor angst.
En in hún ogen en naar hun idee leed ik…
Want mijn dood waarvan zij
Meenden dat die plaatsvond,
Gebeurde voor hen (alleen)
In hun dwaling en blindheid:
Ze hebben hun mens vastgenageld
Voor hun eigen dood…
Ja, ze hebben mij gezien,
Ze hebben mij een straf opgelegd,
(maar) het was een ander…
Hij die de gal en de azijn dronk, ik was het niet.
Zij sloegen mij met een rietstengel,
Maar het was een ander.
Die het kruis op zijn schouders droeg,
(het) was Simon.
Het was een ander op wie zij de doornenkroon zetten.
Maar ik verheugde mij in de hoogte…
En ik lachte om hun onwetendheid.”
(Tweede Verhandeling van de Grote Seth)

Bovenstaand evangelie stamt van die eerste Christenen die zich genoodzaakt voelden de voor hen ‘heilige’ geschriften in het zand van Nag Hammadi te begraven om zo te voorkomen dat ze zouden worden verbrand.Bij Joden en Moslims is Jezus natuurlijk ook bekend uit overleveringsverhalen, maar de eersten beschouwden Hem slechts als een ‘wonderdoener’ en voor de Islam was Hij wel een groot profeet, maar zou Hij nooit gekruisigd worden. Er bestaan nog meerdere thesen hierover, maar daar hebben we het in dit verhaal nu even niet over. We halen het enkel aan om wat in het volgende en laatste deel aan de orde zal komen beter te kunnen verklaren. (hier kan men er overigens meer over vinden).

In het laatste deel zullen we, voordat we weer afdalen van de Berg van God, één van de belangrijkste personen binnen het net ontluikende Christendom in het spotlicht plaatsen. Dan zien we hoe deze persoon, die voor Jezus zelf zulk belangrijk ‘gereedschap’ bleek te zijn, door Jezus zelf naar het land van de Berg van God zou worden gestuurd.

Cultuurmeneer: Aha, nou snap ik 't...
Ik vraag me al 10+ afleveringen af wat de schrijver wil bewijzen...
Waar dit verhaal naar toe gaat... (Af en toe lastig te volgen maar tegelijk ook wel interessante, voor mij nieuwe informatie...)

Gnosis dus... Sophia... Enz... Hmmmm... Daar wil de schrijver dus naar toe... Maria Magdalena... Hmmmm

Nou snap ik 't...

(bericht gewijzigd op 31-1-2009 19:20:45)
God... Dat ben je zelluf!
Op 31-01-2009 19:03:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Jean-Bob Ildanach:
In het laatste deel zullen we, voordat we weer afdalen van de Berg van God, één van de belangrijkste personen binnen het net ontluikende Christendom in het spotlicht plaatsen. Dan zien we hoe deze persoon, die voor Jezus zelf zulk belangrijk ‘gereedschap’ bleek te zijn, door Jezus zelf naar het land van de Berg van God zou worden gestuurd.

Wie o wie...
Vind ik persoonlijk een stuk spannender dan de vraag wie 'the Mask' bij U.G. is...
Suggesties, iemand?
Zelf denk ik aan Judas.
http://74.125.77.132/search?q=cache:_Cp8w0ij9lUJ:www.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/GospelofJudas.pdf+gospel+of+judas&hl=nl&ct=clnk&cd=5&gl=nl&lr=lang_en|lang_nl
(bericht gewijzigd op 31-1-2009 23:22:39)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 31-01-2009 23:20:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Ja Horus:

Jean-Bob Ildanach:
In het laatste deel zullen we, voordat we weer afdalen van de Berg van God, één van de belangrijkste personen binnen het net ontluikende Christendom in het spotlicht plaatsen. Dan zien we hoe deze persoon, die voor Jezus zelf zulk belangrijk ‘gereedschap’ bleek te zijn, door Jezus zelf naar het land van de Berg van God zou worden gestuurd.

Wie o wie...
Vind ik persoonlijk een stuk spannender dan de vraag wie 'the Mask' bij U.G. is...
Suggesties, iemand?
Zelf denk ik aan Judas.
http://74.125.77.132/search?q=cache:_Cp8w0ij9lUJ:www.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/GospelofJudas.pdf+gospel+of+judas&hl=nl&ct=clnk&cd=5&gl=nl&lr=lang_en|lang_nl

Rasti Rostelli?
(bericht gewijzigd op 1-2-2009 1:25:03)
United as one. Divided by zero.
Op 01-02-2009 1:25:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic:
Stamgast:

Ja Horus:

Jean-Bob Ildanach:
In het laatste deel zullen we, voordat we weer afdalen van de Berg van God, één van de belangrijkste personen binnen het net ontluikende Christendom in het spotlicht plaatsen. Dan zien we hoe deze persoon, die voor Jezus zelf zulk belangrijk ‘gereedschap’ bleek te zijn, door Jezus zelf naar het land van de Berg van God zou worden gestuurd.

Wie o wie...
Vind ik persoonlijk een stuk spannender dan de vraag wie 'the Mask' bij U.G. is...
Suggesties, iemand?
Zelf denk ik aan Judas.
http://74.125.77.132/search?q=cache:_Cp8w0ij9lUJ:www.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/GospelofJudas.pdf+gospel+of+judas&hl=nl&ct=clnk&cd=5&gl=nl&lr=lang_en|lang_nl

Rasti Rostelli?

WHAAAAAA.
Sorry ik krijg altijd een kleine inzinking als ik die naam tosti lees.

(bericht gewijzigd op 5-2-2009 9:32:48)
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 05-02-2009 9:32:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden