Er zijn momenteel veel nieuwe technieken van energieopwekking beschikbaar. Wereldwijd zijn duizenden onderzoekers bezig nieuwe wegen te ontwikkelen, die beogen milieuvriendelijker en zuiniger rijden en produceren te bevorderen. Er worden geheel nieuwe bronnen aangeboord.

Het onderwerp is ‘hot’ gezien de huidige krediet- en milieucrisis. Veel komt hier samen: er is noodzaak zaken te veranderen gezien de bedreiging van het milieu. De ‘groene revolutie’ wordt sinds kort ook gezien als de oplossing voor de economische crisis. Wat houdt die revolutie precies in?

Met dit artikel wil ik allereerst een overzicht en stand van zaken geven in die brei aan nieuwe technieken. Wat is er aan alternatieven beschikbaar voor de reductie van CO2-uitstoot en de verbranding van fossiele brandstoffen? En wat is er van te verwachten?

We kijken zowel naar nieuwe auto-motoren, als ook naar nieuwe technieken van elektriciteitsopwekking. Van andersdenkenden komt vaak werkelijke vernieuwing. Gevestigde belangen hebben de neiging deze geleerden en hun ideeën af te wijzen.

Zijn de ideeën van de grenswetenschappers van de zogenaamde Vrije Energie de moeite waard verder te ontwikkelen? In deel 1 van deze vierdelige reeks: Schone motoren voor de auto.

De Cadillac WTF met zijn Thorium is geen optie.

(De Cadillac WTF met zijn Thorium is geen optie)

Deel I: Schone motoren voor de auto

Wat zijn de alternatieven voor de klassieke op benzine of diesel rijdende auto, met zijn uitputting van fossiele brandstoffen en hoge CO2-uitstoot?

Biobrandstoffen

Allereerst is er deze inmiddels steeds meer toegepaste nieuwe biologische afbreekbare grondstof beschikbaar voor de auto. Biobrandstoffen zijn altijd van biologische oorsprong. Ze worden gewonnen uit plantaardig of dierlijk materiaal (biomassa) en kunnen vloeibaar of gasvormig zijn. Er zijn verschillende soorten.

Voorbeelden zijn bio-ethanol (van suikerbieten) voor benzineauto's en biodiesel (koolzaadolie) voor dieselauto's. Door het gebruik van biobrandstoffen in auto’s worden de broeikasgas-emissies in het verkeer (nog altijd goed voor 20% van de totale CO2-uitstoot wereldwijd) verminderd, maar ze verdwijnt door deze toepassing niet.

De Europese richtlijn Biobrandstoffen verplicht de lidstaten om zich in te spannen om biobrandstoffen in het wegverkeer toe te passen. Zo dienen er installaties gebouwd worden voor bio-diesel die uiteindelijk in zo’n 5% van de landelijke brandstofbehoefte moeten voorzien. In Brazilië rijdt iedereen op een blend van benzine met 30 tot 100 procent alcohol. Ook in VS is bio-ethanol populair.

De meest voorkomende vorm is dat ethanol in de vorm van ETBE (ethyltertiobutylether) wordt bijgemengd in benzine. Het hangt van het soort biobrandstof af of de automotor moet worden aangepast. Zonder aanpassingen van de motor is tot 20 procent biodiesel aan de fossiele brandstof toe te voegen. Hogere mengpercentages vereisen aanpassingen van de motor. Verschillende fabrikanten, waaronder Ford, produceren inmiddels zogeheten flexifuel cars. Deze speciale personenwagens kunnen op gewone benzine rijden, maar ook op mengsels met een hoger percentage ethanol (tot 85 procent).

De traditionele biobrandstoffen, zoals biodiesel uit koolzaadolie of zonnebloemolie en alcohol uit suikerbieten of maïs, worden ook wel de eerste-generatiebiobrandstoffen genoemd. Ze zorgen voor een CO2-reductie van maximaal 50 procent. De verdere ontwikkeling van biobrandstoffen kan leiden tot biobrandstoffen met een CO2-reductie van rond de 90 procent. De technieken om deze biobrandstoffen te maken zijn nog volop in ontwikkeling. Naar verwachting komen tweede-generatiebiobrandstoffen pas na 2010 op de markt. Het is de vraag of ze dan nog nodig zijn.

CO2

Bij het berekenen van de milieulasten gaat de overheid uit van het principe van Well to Wheel (WTW). Dat betekent dat zij niet alleen de milieubelasting berekent van de brandstof op zich, maar het hele proces bekijkt; van de productie van de brandstof tot en met gebruik ervan. Dit is nodig voor een correcte vergelijking tussen biobrandstoffen en fossiele brandstoffen en tussen de verschillende biobrandstoffen onderling. Mij zijn geen gegevens bekend van dit vergelijk.

Er zijn verder enkele landbouwkundige voordelen te behalen door het groeien van gewassen die geschikt gemaakt kunnen worden als biobrandstof. Duidelijk is wel dat de vaak gebruikte bewering dat biobrandstoffen klimaatneutraal zijn volstrekte kolder is. Denk alleen maar aan wat er voor nodig is aan bosvernietiging om de extra suikerrietplantages in Brazilië ruimte te geven. Arme boeren verzetten zich daar ook tegen de ethanolproductie door grote agrobedrijven, omdat ze grond moeten inleveren door de sterk aanwassende vraag.

In de groene revolutie is dit alternatief al weer achterhaald. In feite wordt in deze toepassing de ene grondstof door een andere vervangen en die moet ook nog gekweekt worden. Er zijn toepassingen van energiebronnen die geen grondstoffen nodig hebben en dus uiteindelijk, als ze in de nabije toekomst efficiënter geproduceerd worden, biobrandstof overbodig zullen maken.

De Europese wetgeving heeft hier nog geheel niet op ingespeeld. Deze alternatieven zullen we verderop bespreken, maar eerst wil ik nog een uitzondering maken voor een biobrandstof die mijn inziens wel toekomst heeft: algen!

Gebruik van algen als biobrandstof heeft als voordeel dat het niet concurreert met voedsel of ander gebruik van planten. Algen worden nu nog op beperkte schaal gebruikt. Er wordt al veel onderzoek gedaan naar en geëxperimenteerd met biobrandstof uit algen. Algen kunnen heel snel tegen lage kosten groeien (o.a. met behulp van bacteriën). De schaalvergroting van de productie kan dan ook niet uitblijven. Zelfs de KLM wil nu proberen bio-kerosine te winnen uit algen. Dit om schoon en goedkoop te kunnen vliegen.


Waterstofmotoren

BMW zou een dezer dagen een nieuwe waterstofmotor ontwikkeld hebben die tweemaal efficiënter is dan een conventionele benzinemotor. Dit is twijfelachtig. Volgens de fabrikant wordt zelfs de uiterst efficiënte dieselmotor verslagen. De nieuwe schone krachtbron zet tot 43% van de energie om in beweging terwijl de meest geavanceerde diesels tot 42% efficiency komen.

De ingenieurs gebruikten een standaard-dieselkrachtbron met een nieuwe cilinderkop mét bougies, als in een benzinemotor. Ontsteking van het mengsel is nodig omdat de zelfontbrandingstemperatuur van waterstof hoog is en bijgevolg te hoge compressieverhoudingen nodig zouden zijn. Zo werden er onder meer nieuwe injectoren geplaatst die de waterstof onder een druk van 300 bar inspuiten. De technici zijn bij dit project uitgegaan van het eerdere project, waarbij met een waterstofmotor al specifieke vermogens van wel 100 kW (135 pk) per liter cilinderinhoud werden gerealiseerd.

Het probleem bij waterstof is dat het gemaakt moet worden. De omzetting van water naar waterstofgas vindt plaats via elektrolyse en dat kost energie in de vorm van elektriciteit. De waterstofmotor is inderdaad 100% schoon qua CO2-uitstoot en fijn-stofproductie, maar de elektriciteit waarmee waterstofgas wordt opgewekt vervuilt nog steeds.

Verder zijn er technische beperkingen, zoals de lage energiedichtheid. Opslag van waterstof kan gebeuren onder hoge druk, chemisch gebonden aan metaalhydriden of vloeibaar in cryogene vaten (zeer lage temperatuur). Het behoeft een behoorlijk tankvolume en de opslag in de auto kost extra gewicht. Ook ontbreekt het bovendien totaal aan een tankinfrastructuur, die erg prijzig gaat worden om op te tuigen. De brandstofcel, die waterstof direct omzet in elektriciteit, op puur waterstof werkt en ook in hybride auto’s wordt toegepast ondervangt een aantal nadelen niet. Het is dan ook twijfelachtig of deze techniek voldoende soelaas en toekomst biedt.

Geheimpje: in feite kunnen auto’s al langer op niets dan water lopen, maar de toepassing daarvan gebeurt helaas nog achter gesloten deuren. Stanley Meyer uit Ohio, VS is het gelukt een motor te ontwikkelen die zelf water in waterstof en zuurstof omzette. Hij reed jaren geleden al in een buggy die als enige vloeistof water in de tank had.

Zoals zo veel andersdenkenden energiepioniers werd hij eerst ontkend en geridiculiseerd, o.a. door het Amerikaans patentbureau, later heeft NASA hem een contract aangeboden (zie het interview met hem op www.documentarywire.com). Officiële wetenschappers willen niet geafficheerd worden met zijn technologie, maar werken er in het geheim wel degelijk mee. Dit is maar één van vele voorbeelden, waaruit blijkt dat de militaire wetenschap de burgerlijke wetenschap in het geheim decennia vooruit is.

Ik zie het voor de toepassing op brede schaal op korte termijn van deze laatste motor somber in. Niet omdat hij niet zou deugen, maar omdat het zo moeilijk is ervoor voldoende draagvlak binnen het kader van gevestigde wetenschappers te creëren.

Onderzoek naar de GEET-motor van Paul Pantone
(Onderzoek naar de GEET-motor van Paul Pantone)

Speciale aangepaste verbrandingsmotoren

Een initiatief dat nu al op ruime schaal is ingeburgerd is de hybride auto. Deze auto’s, die beperkt gebruik maken van elektriciteit, zijn nog grotendeels afhankelijk van benzine en daarom minder interessant voor de toekomst. Er zijn ook kleine technische snufjes voor de benzinemotor beschikbaar die de efficiency verhogen, maar er zijn ook auto’s met verbrandingsmotoren die in hun techniek veel verder gaan.

De twee meest bekende onderzoekers uit de grenswetenschappen die de traditionele op-benzine-lopende verbrandingsmotor sterk hebben aangepast zijn Dennis Lee en Paul Pantone. Beiden uit de Verenigde Staten; beiden hebben in de gevangenis gezeten zonder een duidelijke aanklacht. Pantone zit daar volgens mijn informatie nog steeds.

Hun gebruikte technieken lijken ook veel op elkaar. Ze hebben de carburateur aangepast opdat deze andere vloeistoffen kan verwerken dan benzine. Verder wordt de verstoven vloeistof onder hoge druk vanuit de aangepaste carburateur via een smalle loden pijp door de hete uitlaat teruggeleid (een beetje turbo dus), waardoor deze vloeistof spontaan ontbrandt in de verbrandingskamer van de motor, een soort dieseleffect met dit verschil dat de vloeistof geen diesel is, maar bij voorbeeld water.

Ik heb tijdens een demonstratie gezien dat Dennis Lee’s motor even op benzine moest opstarten, maar daarna op water, melk en oude koffie liep. Ook Patone’s Geet-motor, die in Nederland gepromoot wordt door Robert Boerman, liep een decennium geleden al voor 80% op water.

De uitvinders stellen dat er geen vervuilende uitlaatgassen vrijkomen uit de uitlaat. In de documentaire The Race to Zero-point (1997) werd verteld dat er lichte radioactiviteit te meten was na het draaien van de Patone-motor. Dennis Lee vertelde mij dat er een soort plasma vrijkwam, dat overigens niet zichtbaar was.

Het lijkt erop alsof door de extreme omstandigheden een reactie in de structuur van de vloeistof is ontstaan, waardoor de samenstelling is veranderd naar lagere elementen. Er is dus waarschijnlijk met het vrijkomen van wat radioactiviteit een verlaging in de massa opgetreden en het is maar zeer de vraag of dit een gewenst effect vormt. Hier tegen spreekt dat er geen radioactieve elementen zijn gebruikt. Als alle effecten nog niet bekend zijn zou nader onderzoek moeten aantonen of deze toepassingen een serieus alternatief kunnen vormen voor de klassieke benzinemotor.

Industrialisatie op grote schaal ligt naar alle waarschijnlijkheid niet in het verschiet. De natuurkundige wet van behoud van energie (er kan niet meer energie uit een systeem worden gehaald dan er is ingestopt) is met deze toepassingen (massa is een vorm van energie) dus m.i. waarschijnlijk niet gebroken. Verderop zullen we zien dat er onderzoekers zijn die dit wel is gelukt.

Vrije-energie-motoren

De toepassing van Vrije Energie in de auto-industrie is wellicht ouder dan algemeen wordt aangenomen. Van de tegenwoordige held van de Vrije Energie, maar in zijn tijd ernstig tegengewerkte Nicola Tesla, wordt gezegd dat hij een Pierce-Arrow (een automerk uit die tijd) in de jaren dertig van de vorige eeuw al 150 kilometer per uur kon laten rijden.

In zijn auto had hij een door hem uitgevonden elektrisch aangedreven motor gemonteerd, waarin een kastje met radiobuizen (zoiets als in oude radio’s) voor ontvangst van elektrische energie was gemonteerd, dat verbonden was aan een 2-meter-lange antenne. De energie werd ontleend aan aanwezige energie in de vrije ruimte. In feite ging het hier om een aftapping van het ‘vijfde’ element ether.

Patenten van deze motor zijn bij mijn weten nooit gevonden, maar Tesla was zeer voorzichtig zijn uitvindingen publiekelijk bekend te maken. Bron van deze verhalen is de vliegtuigbouwingenieur Derek Ahlers, die in de jaren zestig met de neef van Nicola, Peter Savo, vaak sprak over Tesla. In feite is er geen fysiek bewijs gevonden dat deze auto echt heeft bestaan en daarom wordt dit fenomeen door de meeste onderzoekers genegeerd.

Maar de reacties op Tesla toen en nu zijn eigenlijk een vorm van onderdrukking. Men wil er niet aan, omdat zijn theorieën zo anders zijn dan de gevestigde belangen en kennis. Hopelijk liggen de patenten nog ergens in een vergeten kluis. Tot op heden zijn ze niet gevonden en de eerste Vrije-Energie-auto blijft daarmee een mythe. Op Tesla komen we later terug.

Edwin Gray was een van de uitvinders die de voetsporen van Tesla volgde en in 1961 de Electric Magnetic Association-motor bouwde. 12 jaar later laat hij het 4e prototype zien en de pers is vol lof over zijn uitvinding en de toenmalige gouverneur van Californië, Ronald Reagan, geeft het Certificate of Merit voor zijn verdiensten als uitvinder.

Als hij in de tachtiger jaren een winkelketen heeft geopend voor de verkoop van zijn EMA-aandrijfmotoren wordt hij totaal onverwacht dood aangetroffen onder verdachte omstandigheden in één van zijn winkels. Daarmee komt de ontwikkeling van de EMA-motor ten einde.

Een andere Amerikaanse onderzoeker in dit veld was Troy Reed, die in de negentiger jaren een elektromotor ontwikkelde die 7 kW aan energie kon ontwikkelen. Hij gebruikte sterke magneten, waarmee hij in staat was een continue beweging in de motor op te wekken.

Zijn auto behoefde uiteindelijk geen elektrische energie op te laden, want de motor was in staat zichzelf draaiende te houden als hij eenmaal liep. Deze toepassing was ook een vorm van Vrije Energie en zijn tijd vooruit, maar door een scheiding verloor Reed de financiële middelen om de productie van de uitvinding voort te zetten en hij stopte enige jaren geleden met zijn project.

Een vergelijkbaar lot overkwam eigenlijk diverse uitvinders op dit gebied. Zou dat de reden kunnen zijn waarom er nu nog steeds geen goedwerkende Vrije-Energie-motor op de markt is?

Elektromotoren

Uiteindelijk moest in de huidige tijd de beste toepassing van een gebruiksvriendelijke auto aangedreven met een elektromotor komen van een bedrijf met een ontwikkelingsbudget, uit een land dat geen eigen fossiele brandstoffen heeft en dus een belang had alternatieve oplossingen te realiseren.

Dat land was Japan, het bedrijf was Honda. In de Honda EV, die niet meer een hybride auto is, zijn veel beperkingen als kleine actieradius en de noodzaak voor een oplaadstation (je hoeft hem alleen maar op het net aan te sluiten en je kunt hem laten opladen op goedkope daluren in de nacht) overwonnen.

Bovendien is in de nieuwste versies een zonnepaneel op het dak gemonteerd, waardoor hij nog langer kan blijven rijden. Deze auto is een tijdje geleden getest bij het programma Top Gear van de BBC en als zeer positief, prettig rijdend geëvalueerd en zeker zo goed als de meeste moderne sedans. Deze toepassing gaat recht tegen de belangen van de oliemaatschappijen in en wordt daarom voorzichtig gebracht: hij rijdt alleen nog maar in Japan en Californië. Lotus uit het Verenigd Koninkrijk heeft recentelijk de Tesla Roadster gefabriceerd, een elektrosportwagen die in 4 seconden van 0 op 100 km/u zit.

Tesla Roadster
(Tesla Roadster)

De beperkte actieradius is al behoorlijk ondervangen in de Honda EV, maar de techniek schrijdt voort en binnen afzienbare tijd zullen nog langere afstanden op één ‘tank’ mogelijk zijn. Ook zal de oplaadsnelheid hoger zijn.

Als alle structuren mee-evolueren met deze ontwikkeling is de uitstoot van koolmonoxide, kooldioxide en andere luchtvervuilers door auto’s over een poosje verleden tijd. Het is tenslotte de vraag of fijn stof in de stadse luchten gaat verdwijnen. Als dat niet het geval is, heeft het Russische medium Anastasia gelijk gehad. Zij beweerde, tegen de gangbare opvattingen in, dat deze vervuiling van bandenslijtage afkomstig is.

Een minstens zo belangrijk gegeven is dat het vervuilingsprobleem van de zogenaamde schone elektrisch aangedreven auto alleen maar verplaatst is als die energie zelf niet schoon geproduceerd wordt. Feit is dat de elektriciteitscentrales nog steeds zeer vervuilend zijn. Uiteindelijk moet het mogelijk zijn een bepaalde auto-prestatie uit te drukken in benodigde elektriciteit versus benzine. Van vergelijkbare benodigde ‘grondstof’ kan de uitstoot dan worden vergeleken.

Vooralsnog is de algemene tendens nu rond te zingen dat er meer elektrisch aangedreven auto’s moeten komen, maar serieus vergelijkend onderzoek om een juist oordeel te vellen of elektriciteit om milieutechnische redenen een verbetering behelst, is mij niet bekend.

Als daadwerkelijk blijkt dat elektriciteit schoon kan worden geproduceerd tegen concurrerende prijzen, dan is er nu een serieus groen alternatief en ligt er onderhuids een revolutie te wachten die de auto-industrie en de infrastructuur van de toelevering van brandstoffen op zijn kop zal zetten.

Benzinestations zullen verdwijnen en nieuwe oplaadpunten en plekken waar je accu’s kunt verwisselen zullen verschijnen. Maar kan elektriciteit schoon worden geproduceerd? We kijken daarom in een volgend deeltje verder hoe de verschillende vormen van elektriciteitsopwekking er in die zin (in Nederland) voor staan.

Gerelateerd aan deze publicatie:
Ioannes: het lijkt erop dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de toekomst van onze energie..
Op 06-05-2009 11:44:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius: Ik wil best geloven dat 'vrije energie' bestaat en afgetapt kan worden. En zelfs dat dat al reeds mogelijk is. En ook zelfs, dat die technologie tegengehouden wordt.

Er is namelijk een hele goeie reden om iets dergelijks niet te ontwikkelen. En het geheim te houden. Wat gebeurt er met de aarde als iedere wereldburger tienduizenden gratis gigawatts aan energie heeft om mee te spelen? En wat gaan schurkenstaten of zelfs rancuneuze eenlingen doen met die duizenden gigawatts? Momenteel kunnen alleen dé grootmachten van de aarde de aarde vernietigen. Maar met vrije energie kan iedere persoon die de aarde weg wil vagen dat klusje klaren.
I might just be saying that to get you mad...
Op 06-05-2009 0:16:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius: Ik wil best geloven dat 'vrije energie' bestaat en afgetapt kan worden. En zelfs dat dat al reeds mogelijk is. En ook zelfs, dat die technologie tegengehouden wordt.

Er is namelijk een hele goeie reden om iets dergelijks niet te ontwikkelen. En het geheim te houden. Wat gebeurt er met de aarde als iedere wereldburger tienduizenden gratis gigawatts aan energie heeft om mee te spelen? En wat gaan schurkenstaten of zelfs rancuneuze eenlingen doen met die duizenden gigawatts? Momenteel kunnen alleen dé grootmachten van de aarde de aarde vernietigen. Maar met vrije energie kan iedere persoon die de aarde weg wil vagen dat klusje klaren.
I might just be saying that to get you mad...
Op 06-05-2009 0:16:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Ben benieuwd naar het volgende deel.
United as one. Divided by zero.
Op 06-05-2009 0:57:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Ioannes:

het lijkt erop dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de toekomst van onze energie..

Energie ten overvloede. Er is alleen een omzettingsprobleem. En het is wachten totdat deze nieuwe technologiën toegelaten worden. Ik vind het zo jammer dat overheden dit nu niet zeer sterk stimuleren, het is nu juist zo erg nodig voor het behoud van de aarde. Maarja, deze staan onder invloed van het gelobby van de industrie.
€€€€€

Dan die GEET-motor, ik geloof het niet zo. Er wordt gesuggereerd dat er magnetisch veld wordt gemaakt waar plasma doorheen gaat. Nou weet ik dat plasma bij extreem hoge temperaturen ontstaat, ik kan me niet voorstellen dat het magnetisch veld wat gewekt wordt(als het zo is) dit plasma kan vasthouden. En waar gaat dit plasma heen? Als het de motor in gaat dan zal de motor smelten lijk me. Watvoor brandstof komt er eigenlijk uit de GEET processor als het door die buis is gegaan waarop de motor draait? En wat stoot het uit? Hebben ze dat ding ook eens een uur laten draaien zodat je kan zien dat er echt van die water-benzine-cola-koffie-mix verdwijnt? Ik zie het nu alleen maar bubbelen door de uitlaatgassen.
Het doet me een beetje denken aan het magnetiseren van benzine hoax..
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 06-05-2009 14:36:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
rudiev:

Dan die GEET-motor, ik geloof het niet zo. Er wordt gesuggereerd dat er magnetisch veld wordt gemaakt waar plasma doorheen gaat. Nou weet ik dat plasma bij extreem hoge temperaturen ontstaat, ik kan me niet voorstellen dat het magnetisch veld wat gewekt wordt(als het zo is) dit plasma kan vasthouden. En waar gaat dit plasma heen? Als het de motor in gaat dan zal de motor smelten lijk me. Watvoor brandstof komt er eigenlijk uit de GEET processor als het door die buis is gegaan waarop de motor draait? En wat stoot het uit? Hebben ze dat ding ook eens een uur laten draaien zodat je kan zien dat er echt van die water-benzine-cola-koffie-mix verdwijnt? Ik zie het nu alleen maar bubbelen door de uitlaatgassen.
Het doet me een beetje denken aan het magnetiseren van benzine hoax..


Precies, als Paul Pantone een manier heeft gevonden om plasma te creeeren bij dergelijke lage temperaturen dan heeft ie iets veel belangrijkers ontdekt dan een zuinige motor.

Een stabiel plasma bij normale temperaturen is namelijk dé sleutel tot koude kernfusie. De wetenschap zoekt zich hier een bult naar. Koude kernfusie is momenteel 1 van de de heilige gralen van de wetenschap.
I might just be saying that to get you mad...
Op 06-05-2009 15:15:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Weet je waar ik aan zit te denken. Waarom zoeken we eigenlijk naar nieuwe energiebronnen om dezelfde achterlijke levensinvulling voort te zetten betreffend autorijden naar je werk, massaproductie aldus massaconsumptie en al helemaal overpopulatie dmv levensverlengende systemen.

Nu wil ik niet nihilistisch klinken maar uiteindelijk zijn wij ook een veeg in de tijd, we kunnen bouwen wat we willen maar er komt een dag dat onze wereld simpelweg tot stof vergaat en niks meer kan vinden wat wij nalaten. Waarom moet alles groter beter sneller? Waarom kan het leven niet simpel en oprecht blijven, waarom willen wij de natuur ontstijgen? Zijn wij soms zo bang ons ego te verliezen in de transitie die wij dood noemen?

Wat voor effect zal het eigenlijk hebben, als wij energie van de zon onttrekken en hier op aarde opslaan. En verbruiken wij energie tot op het punt dat het er niet meer is? Wat gebeurd er eigenlijk met gebruikte energie vraag ik mij af. Ik geloof namelijk heilig in state, oftewel oneindigheid van al wat is. Mischien dat een electricien op GW mij kan uitleggen wat er met de stroom gebeurd na verbruik. Of is het toch enkel gebruik? Want in dat geval blazen we onze planeet op met energie die we uit andere planeten trekken, heeft dat geen effect op onze biologie? (niet alleen de mens)
En niet te vergeten windenergie, is dat net zo goed perpetuum? Waar komt die energie allemaal vandaan? Heeft het een bodem? Heeft het een eind?

Iemand?
(bericht gewijzigd op 6-5-2009 15:38:03)
Op 06-05-2009 15:37:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
eoi:

Waarom kan het leven niet simpel en oprecht blijven, waarom willen wij de natuur ontstijgen? Zijn wij soms zo bang ons ego te verliezen in de transitie die wij dood noemen?

Nee, maar zitten wachten op de dood is zo f**king saai. Daarom is het leuk om ondertussen ergens aan te werken.
eoi:

Wat voor effect zal het eigenlijk hebben, als wij energie van de zon onttrekken en hier op aarde opslaan. En verbruiken wij energie tot op het punt dat het er niet meer is? Wat gebeurd er eigenlijk met gebruikte energie vraag ik mij af. Ik geloof namelijk heilig in state, oftewel oneindigheid van al wat is. Mischien dat een electricien op GW mij kan uitleggen wat er met de stroom gebeurd na verbruik. Of is het toch enkel gebruik? Want in dat geval blazen we onze planeet op met energie die we uit andere planeten trekken, heeft dat geen effect op onze biologie? (niet alleen de mens)
En niet te vergeten windenergie, is dat net zo goed perpetuum? Waar komt die energie allemaal vandaan? Heeft het een bodem? Heeft het een eind?

Iemand?

Allemaal vragen die tijdens natuurkundelessen op middelbare scholen beantwoord worden. Of gebeurt dat in het vmbo niet meer?

Trouwens, was jij niet degene die hier laatst beweerde God te zijn? Dan weet je dat toch allemaal wel?

Wat gebeurt er met energie? Windenergie (oftewel kinetische energie) wordt omgezet in electriciteit. Vervolgens kun jij thuis een lampje branden. De electrische energie wordt dan omgezet in licht en warmte.

Energie verdwijnt niet, het neemt simpelweg een andere vorm aan.
I might just be saying that to get you mad...
Op 06-05-2009 16:06:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Het schijnt dat Steven Greer(initiatiefnemer van het Disclosure Project), met zijn groep de aantekeningen van Stan Meyer heeft opgekocht. Zie:
http://www.theorionproject.org/en/04_14_09_mailing.html
ech?
Op 06-05-2009 17:02:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stimsmaster:
Clavius:

eoi:

Waarom kan het leven niet simpel en oprecht blijven, waarom willen wij de natuur ontstijgen? Zijn wij soms zo bang ons ego te verliezen in de transitie die wij dood noemen?

Nee, maar zitten wachten op de dood is zo f**king saai. Daarom is het leuk om ondertussen ergens aan te werken.
eoi:

Wat voor effect zal het eigenlijk hebben, als wij energie van de zon onttrekken en hier op aarde opslaan. En verbruiken wij energie tot op het punt dat het er niet meer is? Wat gebeurd er eigenlijk met gebruikte energie vraag ik mij af. Ik geloof namelijk heilig in state, oftewel oneindigheid van al wat is. Mischien dat een electricien op GW mij kan uitleggen wat er met de stroom gebeurd na verbruik. Of is het toch enkel gebruik? Want in dat geval blazen we onze planeet op met energie die we uit andere planeten trekken, heeft dat geen effect op onze biologie? (niet alleen de mens)
En niet te vergeten windenergie, is dat net zo goed perpetuum? Waar komt die energie allemaal vandaan? Heeft het een bodem? Heeft het een eind?

Iemand?

Allemaal vragen die tijdens natuurkundelessen op middelbare scholen beantwoord worden. Of gebeurt dat in het vmbo niet meer?

Trouwens, was jij niet degene die hier laatst beweerde God te zijn? Dan weet je dat toch allemaal wel?

Wat gebeurt er met energie? Windenergie (oftewel kinetische energie) wordt omgezet in electriciteit. Vervolgens kun jij thuis een lampje branden. De electrische energie wordt dan omgezet in licht en warmte.

Energie verdwijnt niet, het neemt simpelweg een andere vorm aan.

Haha, ja vleesgeworden vishnu, dat zou jij toch moeten weten.
Op 07-05-2009 10:02:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Het is moeilijk he om gewoon vragen te beantwoorden, krijgen jullie nu een stijve plasser van het ageren jegens mij ofzo? Ga toch bloempjes plukken mensen.

Als iemand anders mij dus kan uitleggen waar al die energie blijft maar belangrijker wat voor effect het op de biologie en balans van andere energiestromen heeft zoveel externe energie op te nemen en te gebruiken op aarde. Komt er geen natuurlijke balans in gevaar als je die energie massaal opwekt? Bepaalde magnetische velden? Iemand?
Op 07-05-2009 15:31:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
eoi:

Het is moeilijk he om gewoon vragen te beantwoorden, krijgen jullie nu een stijve plasser van het ageren jegens mij ofzo?

Ikke wel in ieder geval.
eoi:

Als iemand anders mij dus kan uitleggen waar al die energie blijft maar belangrijker wat voor effect het op de biologie en balans van andere energiestromen heeft zoveel externe energie op te nemen en te gebruiken op aarde. Komt er geen natuurlijke balans in gevaar als je die energie massaal opwekt? Bepaalde magnetische velden? Iemand?

Lezen kun je ook al niet. Je vraag is reeds beantwoord. Je kan het zelf beredeneren.
I might just be saying that to get you mad...
Op 07-05-2009 15:56:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @eoi
Hoe wil je energie aan de zon onttrekken? De zon stuurt ons warmte en licht en het is maar net waar je deze energiën onttrekt, de zon stuurt natuurlijk energie rondom zichzelf. Als je deze energiën op de aarde onttrekt zal het minder warm worden en donkerder, al is de hoeveelheid die je onttrekt natuurlijk van invloed. Warmte zal op dit moment van klimatologische opwarming niet erg zijn, misschien zelfs een tijdelijke oplossing. Licht is natuurlijk belangrijk voor de groei van planten, dus dit zal een veel grotere en waarschijnlijk negatievere uitwerking hebben. Energie van de zon buiten de aarde onttrekken zal niet anders resulteren dat er minder warmte en licht de ruimte in gestuurd worden, welke eventueel effect er zal zijn als je deze onttrekt kan ik niet zeggen.
De zon stuurt energie de ruimte in, of je deze nu gebruikt of niet. Dit gaat door totdat de zon opgebrand is en geen brandstof meer heeft.
Welke energiën bedoel je verder? Wat bedoel je precies met gebruikte energie. In geval van brandstof is de energie op als de brandstof op is natuurlijk. Energie in de vorm van elektriciteit is niets anders dan de beweging van elektronen door middel van verschillende spanningen. Mochten deze verschillende spanningen er niet meer zijn dan bewegen de elektronen simpelweg niet meer, deze blijven om hun eigen kern cirkelen.
Een theorie is dat er een tijd komt dat het heelal 'dood' zal zijn en geen energie meer uit zal stralen, als je begrijp wat ik bedoel(als ik het ook goed zeg zo). Er komt een tijd dat alle waterstof en andere lichte elementen die de sterren doen laten branden(eigenlijk kernfusie) op zijn en omgezet zijn in andere zwaardere elementen waardoor er geen sterren meer zullen zijn. Sterren zullen opbranden en afhankelijk van hun massa zullen deze veranderen in een witte dwerg, neutronenster, quarkster(hypothetisch) of zwartgat.
(bericht gewijzigd op 7-5-2009 16:48:28)
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 07-05-2009 16:45:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @eoi
Als de ster op is zal zullen de planeten eromheen ook 'sterven'. Volgens mij ontploft een ster vaak waardoor de omringende planeten ook vernietigd worden.
Wat erna allemaal gebeurd is meer het onderwerp als 'wat is het einde van het heelal' welke meerdere theoriën kent.
Waarschijnlijk zal alles verbruikt zijn er zullen er alleen overblijfselen zijn, zwaardere elementen. Vergelijk het met het verbranden van hout, er blijft koolstof over waarna er geen verbranding(uitstoot energie) meer kan plaatsvinden. Soort gelijk zal waarschijnlijk ook met het heelal gebeuren.
Misschien kent het heelal wel een recycling mechnisme, in welke vorm dan ook, big crunch, big rip, quantum loop, dan zal alles misschien weer opnieuw beginnen.

Windenergie is niets anders dan de verschillende temperaturen van de lucht welke zorgen voor stromingen. Deze verschillen in temperatuur worden weer veroorzaakt door de zon.
Hoop dat dit een beetje je vraag beantwoord

Edit: Oja, wat er meer op het spiritueel vlak gebeurd(meer jouw vlak volgens mij), mocht dat er zijn, kan ik niet zeggen. Ik denk afhankelijk van de afhankelijkheid van het heelal en wat het heelal precies is. Het begrip oneindigheid snap ik wel, maar twijfel ten zeerste of iets oneindig kan zijn.
(bericht gewijzigd op 7-5-2009 17:01:59)
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 07-05-2009 16:46:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Bedankt voor de uitleg rudiev
Wat ik bedoel is dat, je onttrekt dus energie door middel van een handeling of het nu bewegende electronen zijn of warmte, maar die energie was die er al voordat deze onttrokken werd of veranderen de waardes en kunnen deze waardes zich opstapelen tot een concentratie die effect heeft op bepaalde balansen ware het biologisch of mischien zelfs de magnetische balans van de aarde zelf in de war brengen.

Het gebruik van de energie van een andere planeet, dat zal dus de energie van deze planeet omhoog drijven of zie ik iets verkeerd.

Ik weet iig wel dat hedendaagse technologie nogal een impact op onze (zowel menselijke als bij dieren) biologie heeft in een negatieve vorm. Je kunt de mobieltjes niet meer ontlopen en velen waaronder ik zelf hamerden al tijden, al jaren op het effect van microwaves.. nu pas beginnen wetenschappers dit te erkennen.
Nu dat de hele wereld er overal mee loopt pas. Maar het is mij ter ore gekomen dat 'het plan luid de wereld te laten overgaan in een samenbrengen tussen spiritualiteit en technologie. Met andere woorden het hypernet. Het overal en altijd in contact staan met alle externe informatie en iedereen om je heen. Uiteraard wél in de vorm van relatieve veiligheid.

p.s. Degenen die hier als een spuitelf doen alsof 'ik het het moet weten omdat school blabla' ik heb geen dag op school doorgebracht, ja ik begrijp dat jullie dit als ammunitie zien want iemand die geen dag op school doorgebracht heeft is dom en heeft een laag iq volgens jullie. Mischien in actuele kennis ja, ik zal geen kruiswoordpuzzel in kunnen vullen en geen vragenquiz door kunnen komen maar ik weet wel heel wat meer dan jullie over andere zaken die ik persoonlijk belangrijker vind dan mij bezig houden met de perikelen van alledag. Dat ik nu even een vraag heb mag toch? Of moet ik soms mijn 'plaats kennen' stelletje internethelden, stupide doctrine apen. Etiquette neuroten dat jullie zijn. En vishnu? Ik weet nieteens wie dat is
Op 07-05-2009 18:33:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: vervolg op relatieve veiligheid;

Veiligheid in de form van ordebewaking, controle. Niet in de vorm van of het wel gezond is. De mens is er niet om eeuwig te bestaan en al helemaal niet het huidig type mens de consument, dit type mens is een tumor op deze planeet aldus de plannen voor de nieuwe wereld.
En deze mens mag in haar technologische vooruitgang maar een enkel doel dienen. Zichzelf in de haak houden. Zo letterlijk als het er staat.
Brood en spelen, zodat een selecte ideologie vrij spel houdt.
Een ideologie van orde, een hoger doel zogezegd.

Is dat niet waar alle technologie uiteindelijk voor bedoeld is.. geen expressie want alles wat gebouwd wordt, alles wat uitgevonden wordt.. dat is al bekend, de bouwstenen daarvoor bestaan al, dus wat zijn wij mensen? Wij zijn maar getuigen van deze mogelijkheden, en niet degenen die het creeeren... We leven uiteindelijk niet in een film. We gaan niet van begin tot eind, niet van niks naar alles. Het leven is constante relatieve transitie vol dimensies, dat is iig waar mijn interesses liggen en dus ook mijn educatie.. Mensen noemen dit filosofie maar goed als je daar over begint denken mensen direct aan plato of levensvragen.
Ik doe niet aan levensvragen, ik doe niet aan overdenkingen. Daar ben ik veel te impulsief voor. Maar wat ik wél weet is dat er verbindingen liggen, dat er zeer duidelijke overeenkomsten zitten in oude testamenten, vertellingen over de oude tijd. En dat wereldwijd.
en die vertellingen gaan over draken en metalen, licht werpende goden en vliegende wagens.

Is het niet juist, dat wij in deze tijd in sprookjes geloven, en de mensen toen gewoon beschreven wat ze zagen? Ik zet gewoon mijn vraagtekens bij het herhalen van bepaalde structuren. Vooral in de wetenschap waar dat tot heeft geleid in vroegere tijden, en de wetenschap wat de effecten NU al zijn.

Maar de jeugd slikt het, voor hun is het entertainment... then again.. zo brengt men het ook.
Op 07-05-2009 18:43:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
eoi:

Bedankt voor de uitleg rudiev
Wat ik bedoel is dat, je onttrekt dus energie door middel van een handeling of het nu bewegende electronen zijn of warmte, maar die energie was die er al voordat deze onttrokken werd of veranderen de waardes en kunnen deze waardes zich opstapelen tot een concentratie die effect heeft op bepaalde balansen ware het biologisch of mischien zelfs de magnetische balans van de aarde zelf in de war brengen.

Het gebruik van de energie van een andere planeet, dat zal dus de energie van deze planeet omhoog drijven of zie ik iets verkeerd.


Ja, de energie was er al voordat deze onttrokken werd, alleen was deze opgeslagen in een 'drager'. Er is alleen wel iets nodig, een aansteker, om energie vrij te laten.
De eerste wet van de thermodynamica stelt dat energie niet verloren kan gaan en niet zomaar uit het niets kan ontstaan. De energie is, in welke vorm dan ook, altijd aanwezig en zal altijd bij gebruik dezelfde energie, in welke vorm dan ook, behouden.

Het gebruik van energie van een andere planeet op onze planeet zal de energie van onze planeet om hoog drijven.
Door ons broeikaseffect houdt de aarde meer warmte vast, hierdoor stijgt de energie van de aarde.

Voorlopig gaan we er van uit dat het heelal een bepaalde hoeveelheid energie bevat, dit kan niet meer of minder worden, maar kan wel binnen het heelal verplaatst worden.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 07-05-2009 20:14:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Ok dus qua warmte van de zon omzetten in energie op aarde is er niet perse een verschil van energie op aarde, maar heeft het wel impact op de concentratie? Kan dat effect hebben op biologische structuren op aarde?

Dat is mijn uiteindelijke vraag nu de wereld zogenaamd 'goede' energie wilt gaan gebruiken, is dat wel zo goed?
(als dit dubbel is komt het door dbase problemen)
Op 07-05-2009 20:21:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
eoi:

Ok dus qua warmte van de zon omzetten in energie op aarde is er niet perse een verschil van energie op aarde, maar heeft het wel impact op de concentratie? Kan dat effect hebben op biologische structuren op aarde?

Dat is mijn uiteindelijke vraag nu de wereld zogenaamd 'goede' energie wilt gaan gebruiken, is dat wel zo goed?
(als dit dubbel is komt het door dbase problemen)

Nee, of je de warmte van de zon die op aarde aankomt als warmte houd of omzet in elektriciteit, het blijft evenveel energie, alleen de vorm is anders.

Of het gebruik van 'goede' energie wel zo goed is is al eens eerder aan de orde gekomen. Zoals ik al eerder stelde zou het omzetten van warmte die van de zon komt naar elektriciteit in deze tijd een tijdelijke oplossing kunnen zijn om de verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Of het technisch haalbaar is is een ander punt.
Er is al eens eerder een artikel geweest waar gewaarschuwd werd dat het teveel gebruik maken van windenergie bepaalde winstromingen op aarde af zou kunnen remmen met verder gevolgen, bijvoorbeeld op waar het regent.
De aarde heeft een gevoelig in elkaar zittende natuurlijke balans. Elke kleine verstoring kan verderop grote gevolgen hebben.

Edit: oja, het omzetten van warmte van de zon naar elektriciteit lost eigenlijk niets op, omdat bij verbruik van deze elektriciteit er weer warmte gegenereerd wordt.
(bericht gewijzigd op 7-5-2009 21:52:49)
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 07-05-2009 21:39:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Dan lost het toch juist wel iets op, dan is die warmte perpetuum als je er weer overnieuw electriciteit aan kunt onttrekken.. toch?
Op 07-05-2009 23:14:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
eoi:

Dan lost het toch juist wel iets op, dan is die warmte perpetuum als je er weer overnieuw electriciteit aan kunt onttrekken.. toch?

Als je het geheel perfect (wat niet kan) isoleert wel, maar dan zou je er niets aan hebben, want je wil met de elektriciteit iets activeren of in beweging brengen, wat zich dan buiten de isolatie bevindt.
Het verlies is dan te groot...
ALLES IS WAAR
Op 07-05-2009 23:54:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: 1

Ik vind dat verhaal over die balans van windstromingen etc wel interresant trouwens. Dat het al effect op bepaalde elementen had was mij al duidelijk maar dat het de windstroming zelf kon beinvloeden ..

Kijk, waar ik uiteindelijk heen wil is toch de vraag waarom moeten wij onze huidige systemen zonodig in stand houden, desnoods met natuurlijk(ere) bronnen van energie. Kunnen wij mensen niet gewoon in harmonie bestaan? Waar willen wij eigenlijk heen, wat is het dat wij willen bereiken als mensheid. Ik geloof niet dat dingen vanzelf gebeuren, ik geloof niet in toeval ik geloof in determinatie van personen, in de wil. Mensen moeten op zekere hoogten berekenend zijn, dat jij of ik in het algemeen van bepaalde zaken geen kennis hebben betekend niet dat er geen mensen zijn die die zaken van binnen en buiten kennen natuurlijk, en die mensen kunnen voor onze ogen daar dus mee rond lopen. Net zoals er verborgen belangen zijn bij elke zaak. Het is maar een voorbeeld.

Maar goed dat blijft nu nogsteeds wat speculeren, het is meestal te laat wanneer je de kleuren kunt onderscheiden.

Dus, zo goed zijn wij mensen niet voor elkaar en voor de wereld, hoe lossen we dat op terwijl wij onszelf tegelijkertijd de levenstijdspan nog eens dreigen te verlengen door middel van allerlei technologie. Als ik naar buiten kijk zie ik nu niet echt de toekomst rondlopen. Het plaatje klopt gewoonweg niet.

(bericht gewijzigd op 8-5-2009 0:27:05)
Op 08-05-2009 0:23:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: 2

Want we kunnen dan mischien wel voor energie blijven zorgen maar de massaconsumptie brengt een eind aan het latijn. De boskap en vervuiling van rivieren net zo goed en het gebeurd nogsteeds vandaag en morgen. Hele bossen worden weggekapt en ze plaatsen er een veldje jonge boompjes voor terug. Alsof dat werkt. Dat is enkel voor de gemoedsrust want waar GELD te verdienen is trekt men zo een land leeg van haar natuur. Snap je wat ik bedoel?

De wereld van deze tijd spoort van geen kant. Het zal niet lang zijn of we moeten echt noodgedwongen naar een andere planeet, mensen planten zich steeds jonger en sneller voort en mensen leven steeds langer. Dit is een reeel probleem. Een probleem dat enkel opgelost kan worden door deze planeet te veranderen in een barbarenplaneet waar ze criminelen gaan droppen terwijl de elite ergens op een andere planeet leeft. Of een gigantische gevangenisplaneet. Ja ik weet dat alex jones daar ook mee kwam. Maar denk na mensen, dit is geen houdbare situatie hier. Deze planeet is volledig aan het leegvallen, waarmee kunnen wij onze dorst naar luxe en vraatzucht stillen als de middelen er niet meer zijn? Omdat wij geen zelfbeheersing hebben als mens zijnde? Omdat wij onverschillig staan tegenover gevolgen.. omdat wij enkel onze primaire prikkels willen dienen, denken dat we toch maar een keer leven? Ik mag het bijna hopen, ik kan mij niet voorstellen hoe nóg een planeet vol mensen als hier zou zijn. Maar ik geloof toch anders, toch geloof ik dat elk mens hoe geindoctrineerd en verhoerd, hoe verslaafd dan ook het potentieel in zich heeft wijs te worden.

Maar goed, de laatste keer toen dat gebeurde kwamen de 'goden' met de spraakverwarring.
Op 08-05-2009 0:36:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stimsmaster: @EOI

Je hebt gelijk Avatar, de wereld gaat naar de klote. Komop man je kan toch wel tegen een grapje, laat je toch niet zo kennen. Wat er moet gebeuren; we moeten terug naar de basis. We moeten een spirituele groei doormaken.

Check het verhaal van deze man:


alle delen kijken, echt de moeite waard, misschien ken je het al? Onze energie is gebasseerd op uitbreiding, radiatie, ontploffingen etc. Dit moet veranderen.

Wat Jezus en vele anderen inderdaad ook zegden, het heelal zit in iedereen en iedereen is een. Oneindige potentie in alles en iedereen.
Op 08-05-2009 9:33:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Het einde der tijden lijkt wel van alle tijden;-)
'Don't forget rule number 6'
Op 08-05-2009 11:22:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @eoi
De mensheid zal inderdaad moeten veranderen en meer in harmonie met de natuur moeten gaan leven. Ons gedrag is momenteel comsumptief. We maken, we verbruiken, we gooien weg. Er is al eens uitgerekend dat we momenteel 1,3 aarde per jaar gebruiken, dit houdt in dat we momenteel de grondstoffen van 1,3 aarde per jaar gebruiken. We verbruiken dus meer dan dat de aarde ons in een jaar kan geven. We putten de aarde letterlijk uit.
Er zijn verschillende manier hier iets aan te doen, maar het kost alleen veel geld, tijd en energie. Een voorbeeld is recycling van afval, door alles maar te verbranden wordt het probleem alleen maar erger, grondstoffen raken op, en dan?
Ander manier is efficientie. Als je kijkt dat we van de opgewekte energie maar ongeveer 2-3% effectief gebruiken gaat er dus een hoop verloren.

Zoals je zeg zijn we helemaal niet zo goed voor elkaar en voor de aarde. Miljarden mensen zonder normaal eten en drinken terwijl andere miljarden mensen zich te goed doen aan allerlei luxe. En dan een goed gevoel hebben dat we hulp, medicijnen, eten en drinken leveren aan de arme. Dat is een verkapt goed gevoel, we weten wel beter. Andere samenzweringstheoriën zeggen dat het bewust gebeurd. Er zijn al genoeg grootmachten in de wereld, als er nog meer landen bij komen zal deze macht verschuiven. Zelfde zie je nu met kernmachten. Andere zijde is dat de aarde de luxe van nog een paar miljard mensen helemaal niet aan kan en nog sneller achteruit zal gaan, het de huidige stand van technologie is dat ook zo.
Zelfde met de aarde die we misbruiken, vervuilen en leegroven.
Sja, ik weet het, ik doe er net zo goed aan mee..

je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 08-05-2009 13:03:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @eoi
De mensheid zal eerst van haar hebzucht af moeten zullen er mooie grote veranderingen willen komen. De mensheid heeft het potentieel hele mooie dingen/technieken te ontwikkelen die ons verstand nu nog te ver boven gaan. De beginselen zijn met de huidige stand van techniek gelegt, maar we zullen nu samen moeten werken om tot de ontwikkeling hiervan te komen. Regeringen zouden hier de drijvende, stimulerende, misschien dwingende hand in moeten nemen. Te veel bedrijven zijn nu alleen nog maar op winstmaken uit (dat is natuurlijk wel nodig om te overleven) en te weinig op nieuwe innovaties.
En heel misschien hebben we al die technologie helemaal niet nodig als misschien alles spiritueel mogelijk is.
Iemand de film "The Last Mimzy" ?
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 08-05-2009 13:09:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
rudiev:

@eoi
De mensheid zal eerst van haar hebzucht af moeten zullen er mooie grote veranderingen willen komen. De mensheid heeft het potentieel hele mooie dingen/technieken te ontwikkelen die ons verstand nu nog te ver boven gaan.


Doch is financieel gewin voor velen juist dé drijfveer om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Wellicht zou het verliezen van de hebzucht alleen maar een rem op die ontwikkeling van de mooie technieken betekenen?

Wellicht moet het wel gewoon zo zijn, dat de mensheid, door al haar hebzucht, eerst de technieken ontwikkeld. Vervolgens daardoor zó technologisch geavanceerd wordt dat hebzucht gewoonweg niet meer van toepassing is, omdat iedereen alles in voldoende mate heeft. Op die manier zou hebzucht een eigenschap zijn die vanzelf doodpiert/afsterft/weg-devolueerd. Als de ogen van de grottenvis, het is een functie die niet meer nodig is, dus weg ermee.
I might just be saying that to get you mad...
Op 08-05-2009 14:23:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Ik mag het hopen. We kunnen wel een wondertje gebruiken in deze tijden.
Op 08-05-2009 14:49:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @Clavius
Eens, dat een gezonde hebzucht goed kan zijn. Maar hoeveel bedrijven innoveren nou echt?
Neem bijvoorbeeld een Shell(of ander olie/gas concern), met hun kwartaalijke miljarden winsten, ok die zijn ook nodig om te investeren in nieuwe winningen, maar wat vinden die nu echt uit? Neem nu Shell Fuel Save. Wow een liter besparing per tank. Mooi meegenomen, alle beetjes helpen, maar dit had ook al 20 jaar eerder gekunt. En kan nog veel beter.
Neem nou de autoindustrie met hun motoren. Er is wel wat vebetering, maar kan veel beter. Bijvoorbeel door iets simpels en al iets van 100 jaar aanwezig, de toevoeging van een turbo, nog geen eens echt een innovatie te noemen dan. Vermogen stijgt bij ongeveer gelijk verbruik, motoren kunnen dus kleiner. En nu eindelijk met de nieuwe uitstotingseisen gaan we straks eindelijk veel meer motoren zien met een turbo om die uitstotingseis te kunnen halen. Hmmm...had al tig-jaar eerder gekunt. Zelfde kan behaald worden met een compressor. Het verhogen van de efficientie kan veel beter, beste motor, wat een diesel is zit op ongeveer 42%, de rest verspillen we, hoop te halen dus!
Chipbakker, nee geen croky of lays, maar een IBM(welke in ontwikkeling voor snellere en keinere chips samen werkt met andere chipmakers) of Intel, die worden gelukkig, door een vraag uit de markt en gezonde concurrentie van 'wie is het snelst', gedreven tot innovatie. De performance(aantal berekeningen per seconden) per watt is neemt steeds verder toe. Dit komt doordat ze steeds nieuwe materialen en technieken(het kleiner maken van de chips) ontwikkelen om doelstellingen te halen.
Dan kernfusie project ITER. Had iets van 10 miljard nodig omgebouwd te worden, jaren 'vergadered' wie wat ging betalen en welk land welke posities mocht leveren. Na jaren van de grond gekomen... eindelijk.. landen pompen nu maandelijks 10 miljard in de markt om de economie draaiend te houden. Waar gaat het over dan die 10 miljard met zoveel deelnemende landen?
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 08-05-2009 14:59:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Yep, en maar uitputten en doorgaan met de massaconsumptie zolang er maar geconcureerd kan worden en er maar geld rolt. Geld is geen katalysator meer maar de doelstelling. Mensen moorden niet alleen elkaar af voor geld, maar ook dieren en natuur. Dat moet genoeg zeggen.
Op 08-05-2009 15:11:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Libertarian:
eoi:

Wat voor effect zal het eigenlijk hebben, als wij energie van de zon onttrekken en hier op aarde opslaan. En verbruiken wij energie tot op het punt dat het er niet meer is? Wat gebeurd er eigenlijk met gebruikte energie vraag ik mij af. Ik geloof namelijk heilig in state, oftewel oneindigheid van al wat is. Mischien dat een electricien op GW mij kan uitleggen wat er met de stroom gebeurd na verbruik. Of is het toch enkel gebruik? Want in dat geval blazen we onze planeet op met energie die we uit andere planeten trekken, heeft dat geen effect op onze biologie? (niet alleen de mens)


De energie die we momenteel ontrekken, is energie die sowieso de Aarde heeft bereikt. Vrijwel alle energie op Aarde komt van de zon. Of dat doormiddel van biologische energieopslag is(fotosynthese), wind(hoge en lage druk gebieden die de wind veroorzaken zijn punten waar de zon meer energie afgeeft op dat moment in de vorm van warmte.

Zelfs het lichaam is een electrische machine die voor vrijwel elk proces electrische of warmte energie gebruikt.

Ook vrije energie is al op Aarde aanwezig. Het gaat namelijk om het concept van een ether waar Tesla bekend mee is geworden. De ether is niets meer dan energie die zich in elke molecuul bevindt. Of dit iets met plasma te maken heeft weet ik persoonlijk niet, al wordt die link wel gelegd.

rudiev:

Er wordt gesuggereerd dat er magnetisch veld wordt gemaakt waar plasma doorheen gaat. Nou weet ik dat plasma bij extreem hoge temperaturen ontstaat


Dat betekend niet dat het niet op andere manieren op te wekken is. De GEET reactor is wetenschappelijk nog niet verklaard. Dat betekend niet dat het niet werkt. Ik zou het onomstotelijke bewijs ook nog wel eens willen zien, en sceptisme is goed, maar het zou wel onderzocht moeten worden. Iets dat momenteel zoveel mogelijk tegengewerkt wordt.

P.s. Goed artikel. Voor dit soort onderwerpen kom ik op GW
(bericht gewijzigd op 8-5-2009 15:15:12)
Op 08-05-2009 15:14:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: @Libertarian
Jammer dat er niet meer bewijs wordt gevonden over Tesla. Als het waar zou zijn wat hij heeft uitgevonden zal er veel veranderen.
Ik heb wel eens gelezen dat hij een test opstelling(toren oid) had gebouwd in New York. En toen deze werkt dat er veel 'lichtflitsen' ed te zien waren. Hier moet toch iets van bewijs zijn? Ik heb volgens mij wel eens in een artikel hierover iets van een krantartikel gezien die hierover in die tijd had geschreven. Maar er zouden toch nog oude mensen moeten leven die dit gezien hebben en (met voor ons meer) zekerheid kunnen bevestigen. Het schijnt ook dat hij elektriciteit heel anders benaderde dan dat wij nu doen met spannings, sterkte en frequentie.

http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2679
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2695
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2865
Als ik het GEET ontwerp, wat vrij is gegeven door Paul Patone, bekijk vind ik het er maar dubieus uitzien, maar waarschijnlijk mis ik dan wat kennis?
http://www.geet.nl/diagramgroot.htm
2 buizen, grote en kleine, in elkaar met een ijzeren staaf als kern. Motor start op benzine, uitlaatgassen gaan door de buitenste buis. Door het openzetten van de GEET feul toevoer, welke bubbelt door uitlaatgassen, gaat de GEET-feul door de binnenste buis naar de motor toe. Doordat het uitlaatgas de ene kant op gaat en de GEET-fuel de andere kant, naar de motor, krijg je iets van een magnetisch veld waardoor de ijzeren kern magnetiseert. Je kan mij niet zomaar vertellen dat door dit, hoogst waarschijnlijk, als het al bestaat, zwak magnetisch veld, iets met de benzine-koffie-cola-water-mix gebeurd dat je motor er op draait? En als het is komt het door de benzine die ze er bij hebben gedaan. En dat ze het dan nog over iets als plasma hebben dan breek ik uit in het lachen. Ze hebben koude kernfusie uitgevonden!
Ze zeggen zelf ook dat ze niet weten hoe het werkt..duh.. het werkt ook niet!
GEET? Hoax
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 08-05-2009 15:56:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
de echte sjaak: Stimsmaster & EOI -> thumbs up!

Laten we eerlijk zijn door te zeggen dat de wereld word geleid door een bepaalde groep `mensen`. Deze mensen staan aan de top van mulitinationals. Het doel is winst maken over de rug van de `gewone mens` Het gaat niet om het verbeteren van de leefomgeving of behoud van moeder aarde. mensen in de westerse maatschappij worden geprog. tot consumptie schaap en opgeleid tot schakel binnen die consumptie cultuur. Er word bijvoorbeeld niets geleerd over de spirituele kant van de mens, mediteren etc. We leven een gecreerde, kunstmatige waarheid en de meeste slikken het als zoete koek. De overwinnaar schrijft geschiedenis. oftewel zij die macht hebben bepalen realiteit. Denk aan media etc.
Het doet me echt pijn om te zien dat de mens de verkeerde kant op word gestuurd en we steeds meer ons contact met het universum en moeder aarde verliezen.
Patenten die ervoor kunnen zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van olie bestaan al heel lang. Ze worden niet publiekelijk gemaakt omdat het verdien model van de huidige elite kapot wordt gemaakt.
Deze melk koe zal zo lang mogelijk blijven bestaan. Individuen die dingen hebben gedaan zoals het uitvinden van de watermoter of die man die bij philips had gewerkt en een nieuw soort opslag medium had gemaakt zijn echt spoorloos verdwenen. kortom het word tijd voor een groep eensgezinde mensen die als wekker gaan fungeren.

Zelf ben ik net een mediabedrijf begonnen. Verder zal ik niet te veel melden onder het motto eerst doen dan praten, praten is zilver etc

Verder ben ik op zoek naar mensen zoals stimsmaster EOI en anderen die op de een of andere manier input kunnen geven om uit eindelijk de wereld bewustzijn te verhogen.

tot slot
philosophie In het Grieks is het woord filosofia (Grieks: φιλοσοφί&#945 een samenstelling van de woorden voor liefde (φιλω=ik houd van, φιλειν = houden van, φιλος = vriend, φιλια = vriendschap) en voor wijsheid (σοφία = wijsheid).

ik ben
ik wil
ik zal
Op 08-05-2009 17:14:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: @ de echte sjaak. Ik wil daar wel meer over horen wanneer je inderdaad meer gedaan hebt. Ik ben persoonlijk niet zo gek met media, heb nogal wat aanbodjes afgeslagen om die reden. Maar goed je plannen hebben een goede basis waar de meeste media inderdaad om winst melken draaien. Zelfs de meest begaan ogende media doen het vaak enkel om het publiek, want publiek is voor hun inkomen. Zo zit de maatschappij nu inelkaar. Geld verdienen om jezelf te redden in een waarde-systeem. Verder denken veel mensen niet bij hun werk.
(bericht gewijzigd op 8-5-2009 17:30:32)
Op 08-05-2009 17:29:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
de echte sjaak:


tot slot
philosophie In het Grieks is het woord filosofia (Grieks: φιλοσοφί&#945 een samenstelling van de woorden voor liefde (φιλω=ik houd van, φιλειν = houden van, φιλος = vriend, φιλια = vriendschap) en voor wijsheid (σοφία = wijsheid).

ik ben
ik wil
ik zalVan mij een dikke pakkerd, geweldig dat je dit inzicht hebt!
Het gaat om de breeds mogelijke manier van gewaarzijn, alleen de complete mens functioneert optimaal (en dat is per definitie niet als slaaf).
Ben ook benieuwd wat je aan het uitbroeden bent.
(bericht gewijzigd op 8-5-2009 17:44:58)
'Don't forget rule number 6'
Op 08-05-2009 17:44:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
stimsmaster:

@EOI

Je hebt gelijk Avatar, de wereld gaat naar de klote. Komop man je kan toch wel tegen een grapje, laat je toch niet zo kennen. Wat er moet gebeuren; we moeten terug naar de basis. We moeten een spirituele groei doormaken.

Check het verhaal van deze man:


alle delen kijken, echt de moeite waard, misschien ken je het al? Onze energie is gebasseerd op uitbreiding, radiatie, ontploffingen etc. Dit moet veranderen.

Wat Jezus en vele anderen inderdaad ook zegden, het heelal zit in iedereen en iedereen is een. Oneindige potentie in alles en iedereen.

Ik wil die presentatie van Nassim Haramein ook nog een bekijken, lijk me heel interessant, maar duurt in totaal 8 uur.. pffff... Ik heb um nog in me todo lijstje staan
Ook op google video in 2 films, kijkt iets makkelijker dan elke keer de volgende zoeken op youtube:
http://www.niburu.nl/index.php?articleID=18715
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 08-05-2009 20:33:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden