De mensch is een erotisch wezen en we doen veel om inhoud te geven aan onze persoonlijke erotische verlangens. Wat die inhoud precies is verschilt natuurlijk van mens tot mens, maar een leven zonder erotiek is voor velen ondenkbaar. Hoewel erotiek net zo normaal en misschien wel noodzakelijk is als eten en drinken, rusten er op het eerste nog vele taboes. Zo zien we bijvoorbeeld wel dagelijks verschillende TV-koks ons tips geven hoe we tot een bijna culinair orgasme kunnen komen, maar is er geen enkele goeroe die ons op dezelfde speelse wijze leert hoe meer te genieten van erotiek. Als er al over seksualiteit wordt gesproken op TV dan is dat meestal door belerende wetenschappers of het is ranzig en plat met als enige bedoeling om te shockeren. Het ligt in onze cultuur besloten om te worstelen met onze seksuele gevoelens en van brede acceptatie is eigenlijk nog steeds geen sprake. En al helemaal niet als seksuele verlangens afwijken van de norm.

vedische seks

Erotiek zit overal. Als bijvoorbeeld ondergoed louter functioneel zou moeten zijn, dan zouden de Lindessa's en Hunkemöllers van deze wereld allang failliet zijn. Wie zijn producten aan de man of vrouw wil brengen, kan maar beter zorgen dat er een sexy tintje aan komt te zitten. En dat we ons 's morgens voor de spiegel fatsoeneren heeft niet alleen met beschaafd voor de dag komen te maken. Als het om erotiek gaat doen we dat in onze cultuur zelden rechtstreeks. Wie na het weekend aan een collega vraagt hoe zijn of haar weekend was, krijgt wel te horen dat ze lekker gegeten hebben of heerlijk gedanst maar zelden dat ze heftige seks hebben gehad. Wie de radio aanzet komt al snel tot de conclusie dat grofweg 2 van de 3 liedjes suggestieve teksten bevatten, of dacht u nu echt dat men met 'I wanna rock you' of 'lets dance all night' echt louter en alleen maar het dansen bedoelt?

Geld vindt Frans Bauer niet belangrijk, maar seks wel. "Ik denk dat een mens niet zonder kan", aldus de zanger. Bron.

De dubbele moraal van de seksualiteit hebben we voor een groot deel te danken aan de invloed van de kerk. In reeds lang vervlogen tijden, toen de oude Grieken en de Romeinen het voor het zeggen hadden, deed men niet zo moeilijk over seksualiteit. Maar met de opkomst van het christendom ontstonden er ook nieuwe normen en zeden. Kijk bijvoorbeeld nog even hier naar een kort en vermakelijk overzichtsblogje over de Middeleeuwse visie op seksualiteit. Lange tijd gold dat seks louter en alleen voor procreatie was en dan mocht zoiets alleen nog maar gebeuren op een wijze die de kerk toestond. Wie niet aan de kerkelijke norm voldeed was minstens zondig of in het ergste geval 'des duivels' met straf als trap na. Dezelfde rigide benadering zien we nu nog terug in sommige islamitische landen waar bijvoorbeeld homofilie zeer zwaar bestraft wordt en seksualiteit in het algemeen onbespreekbaar is.

treklul
(Ongeveer 600 na Chr., Vietnam)

De zware kerkelijke mores over seksualiteit kwam tot haar hoogtepunt in het zogenaamde Victoriaanse tijdperk (ook bekend als 'de eeuw van de kuisheid', grofweg 1800 tot 1900). Het was paradoxaal genoeg ook in deze periode dat van de norm afwijkende seksualiteit van het religieuze 'zondig en duivels' verschoof naar de meer ontluikende medische tegenhangers 'geestesziek en afwijking'.
 
In de negentiende eeuw van onze jaartelling kwam de psychiatrie pas echt in opkomst. Sigmund Freud drukte een enorm stempel op die ontwikkeling die nog vele jaren zou duren. Freud was natuurlijk een kind van zijn tijd. Hij werd geboren op het moment dat het puriteinse Victoriaanse tijdperk net afgelopen was. De moraal van die tijd was er een van pro-zedelijkheid. Alles dat met seks te maken had moest uitgebannen worden. Dergelijke visies gaan natuurlijk rechtstreeks in tegen alles wat mens-zijn is en Freud probeerde vermoedelijk een soort brug tussen de oude kerkelijke opvattingen en het gewone mens-zijn te slaan. Hij worstelde daarbij zwaar met zijn persoonlijke gevoelens en opvattingen. Zo was het bijvoorbeeld Freud die onderscheid maakte tussen clitorale en vaginale orgasmen. Het eerste zou infantiel zijn en het tweede volwassen. Het effect was dat behoorlijk wat vrouwen 'genezing' kregen door clitorectomie, oftewel het wegsnijden van de clitoris. Freud dacht ook dat masturbatie op latere leeftijd schadelijk zou zijn.

De religieuze opvatting dat seks alleen plaats mocht vinden tussen man en vrouw op een 'nette manier' werd als norm door de psychiatrie overgenomen en vormde de grens tussen normaal en abnormaal. Wie meer wilde dan louter recht op en neer of verlangens had die niet overeenkwamen met het maatschappelijk aanvaardbare, leed aan een stoornis of was domweg gedegenereerd.

homo
(Ongeveer 1100 na Chr., Zuid-Amerika)

In een verhandeling van dr. E. Monin (zenuwlijden, 1892) lezen we dat 'afwijkingen der geslachtssfeer' onder 'gedegenereerden zooveel te grooter' is. De visie van Monin weerspiegelt ook de tijdgeest waarin hij het schreef. Alternatieve seksualiteit is een afwijking en afwijkingen kwamen doorgaans voor bij wat hij gedegenereerden noemt. Om een beetje een beeld te geven wie als 'gedegenereerd' aangemerkt werden, schreef Monin:

"...Daarentegen zijn zij die geslachtelijk verkeerd voelen en die hun eigen geslacht zoeken, zij die om hun geslachtslust te prikkelen, de behoefte hebben zich het beeld van een vrouwenmuts of een vrouwenschoen voor den geest te halen, de beestachtige menschen, de naaktlopers, de lijkschenners, allen waanzinnigen of minstens candidaten voor het gekkenhuis".

Met name homofilie berzorgde de toenmalige wetenschappers veel hoofdbrekers. Dr. J.W.H. Wijsman schreef in 1902 het volgende:

"Heeft op jeugdigen leeftijd mutueele masturbatie plaats gehad en is die voortgezet, dan kan bij onvolkomen ontwikkeling van het etisch gevoel, sexueele inversie, d.w.z. uitsluitend homo-sexueele neigingen tot stand komen".

Wijsman stelt glashard dat 'inversie der geslachtsdrift' (homofilie) alleen bij gezonde niet-voorbeschikte personen kan voorkomen, wanneer zij op jeugdige leeftijd in contact zijn gekomen met 'paederasten' (= knapenschenners/pedo's) of uranisten (homo's). Verder meent Wijsman dat homoseksuelen "neigingen en smaak aan de dag leggen welke eigendommelijk zijn voor het andere geslacht dan waartoe zij behoren". Ook Wijsman ging ervan uit dat homofilie een kwaal was waaraan men leed en niet zozeer het gevolg van een geaardheid was of beter biologische oorsprong. Lange tijd gold dan ook dat mensen met een afwijkende seksuele voorkeur vooral genezen moesten worden.

Pan
(Ongeveer 300 voor Chr., de Griekse Pan is de enige godheid die je gerust een geitenneuker mag noemen)

In 1979 verscheen het boek "In goede handen, Leergang voor de ziekenverzorging" en lezen we in hoofdstuk 5, "Neurosen, Varianten in seksueel gedrag en seksuele gerichtheid”, het volgende:

... De helaas nog altijd voorkomende mening dat mensen met seksueel-variant gedrag gevaarlijk, slecht, gedegenereerd, karakterloos, slap of misdadig zouden zijn is onjuist. Over de oorzaak van seksuele varianten is weinig met zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk is er sprake van ontwikkelingsstoornissen in de vroege jeugd (pregenitale stadia) in combinatie met aanlegfactoren...

Wat is normaal en wat niet? Bijna iedereen heeft wel eens een seksuele fantasie gehad die niet overeenkwam met het algemeen geaccepteerde beeld. Een deel daarvan heeft er een gevolg aan gegeven en minstens geëxperimenteerd, maar de rest heeft het verdrongen. Maar of we eraan toegeven of niet, het blijft een onderdeel van ons diepste zijn.

Over ‘alternatieve seksualiteit’ zijn boeken vol geschreven. Maar wat het nu precies is en hoe het ontstaat, blijft doorgaans een raadsel. Los van mijn en uw persoonlijke visie bestaat er natuurlijk ook een wetenschappelijke visie. Dat wat ik bij voorkeur ‘alternatieve seksualiteit’ noem, staat in de wetenschappelijke verhandelingen beter bekend als ‘parafilie’ (para = naast, filie = liefde). In het Amerikaans psychiatrisch handboek (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is parafilie opgenomen onder DSM IV.

Waar moet je volgens DSM IV aan voldoen om parafiel te zijn?

”Terugkerende , intense seksueel opwindende fantasieën, seksuele impulsen of gedragingen die tenminste 6 maanden duren en betrekkingen hebben op:
-niet-menselijke objecten
-het lijden of vernederen van zichzelf of de partner
-kinderen en andere niet instemmende personen.
En resulteren in lijden dat klinisch van belang is of beperkingen in het sociale of beroepsleven hebben”.

Buiten het DSM-handboek voor de psychiatrie is er ook het ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Het ICD-10 is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten, bijgehouden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Onder het kopje ‘Stoornissen van seksuele voorkeuren' wordt parafilie beschreven. Daar kunnen we leren dat parafilie tegenwoordig beschouwd wordt als een ontregeling van de “seksuele zelfregulatie”. Dat klinkt zwaar maar, zo meent men, “als er overeenstemming bestaat tussen de partners en er is geen schade of gewelddadig gedrag dat schadelijke gevolgen kan hebben, is er geen interventie nodig (tenzij men daar nadrukkelijk om verzoekt).

Moche
(Ongeveer 600 na Chr., Zuid-Amerika)
 
Alternatieve seksualiteit’ is volgens het DSM en het ICD-10 in de basis een ‘stoornis’, waarbij de afweging wel of niet behandelen afhangt van het feit of men onvrijwillig lijdt onder de betreffende parafilie. We kunnen uit de DSM IV en de ICD-10 richtlijnen opmaken dat de grens tussen het aanvaardbare en het ziekelijke nu ligt op de plek waar ervan genieten overgaat in eronder lijden.

Ian Stafford, de burgemeester van het Britse plaatsje Preesall, heeft zijn ambtsketting ingeleverd. Stafford blijkt namelijk een grote, niet te onderdrukken voorliefde voor damesondergoed te hebben. Die voorliefde ging zo ver dat hij structureel inbrak bij vrouwen en hun lingerie stal. Stafford liep tegen de lamp toen een van die vrouwen na de eerste diefstal een camera in haar slaapkamer had geïnstalleerd. Bron.

Hoe ontstaat een parafilie?

Oké. Hoe komt iemand aan een parafilie of voorkeur voor alternatieve seksualiteit? Het antwoord op die vraag is een beetje afhankelijk van aan wie je het vraagt. Als vuistregel houden de meeste wetenschappers de volgende axioma aan:

“Parafilie ontstaat ergens in de adolescentie (12-18 jaar) en met 30 op 1 verhouding komen parafiliën vaker voor bij mannen”.
Over parafilie onder vrouwen is weinig bekend, de 30 op 1 verhouding is een grove aanname.

Deze wijsheid ontleent men aan de grotere biologische plasticiteit van mannen die een bredere psychoseksuele waaier van stimuli zouden hebben. Tel daarbij de grotere visueel seksuele gevoeligheid en het loskomen van de moederfiguur op en hup, de aanname is al bijna een feit.

Wie zich verder verdiept, loopt het risico te verdwalen in allerlei theorieën over het ontstaan van parafiliën. Zo is er de ‘sociaalpsychologische theorie van Baumeister', een al te sterke nadruk op bewuste ontplooiing van geïndividualiseerde persoonlijke identiteit. Dat zou disfunctioneel zijn en kan de ontstane parafilie als ‘copingmechanisme’ gezien worden.

De biologische theorie: seksuele variaties zijn normaal, maar mannen die niet seksueel succesvol zijn gebruiken parafilie als copingmechanisme om toch aan hun seksuele ‘zijn’ te kunnen voldoen.

Freud ziet parafilie als een stoornis in de seksuele ontwikkelingsfase.

Een populaire visie is de zogenaamde Lovemap-theorie van John Money; parafilie is een gevolg van activatie van het pathologisch liefdesschema (definitief en onveranderlijk gevormd tussen het 5e en 10e levensjaar), waardoor seksualiteit afhankelijk wordt van een ongewone en/of onacceptabele stimulus. Tevens creëert men een structurele psychische afstand tot de partner waardoor seksuele eenwording onmogelijk is.

En de biopathologische theorie zegt ons dat er sprake is van een genetisch, hormonaal of hersendefect.

Tot zover deze beknopte rondgang langs enkele theorieën, waaruit duidelijk wordt dat men eigenlijk nog steeds geen pasklaar antwoord heeft. Wel kunnen we een paar zaken distilleren. Zo zou onze voorkeur voor ‘alternatieve seksualiteit’ ergens in de jeugd besloten liggen, tot zover schijnt men het eens te zijn. Buiten een defect, zoals genoemd in het biopathologisch model, denkt men voornamelijk aan een verstoring van de ontwikkeling van de seksuele identiteit. Als oorzaak van die verstoringen van de ontwikkelingen denkt men bijvoorbeeld aan seksueel misbruik of het straffen of verbieden van seksuele gedragingen. En dan is er nog parafilie als copingmechanisme, zeg maar een manier om met de eigen falende seksualiteitsbeleving om te kunnen gaan. Opvallend is dat maar weinig theorieën ervan uitgaan dat alternatieve seksualiteit gewoon een onderdeel kan zijn van dat wat we als erotisch wezen zijn.


(Zuid-Amerika)

Normaal is abnormaal

Jonge vrouwen staan niet alleen meer open voor seksuele experimenten, ze hebben ook steeds vaker seks met elkaar. Dat blijkt uit een onderzoek aan universiteit van Malmö in Zweden. "We merken dat vooral jonge vrouwen openstaan voor experimenten. Ze willen steeds vaker grenzen verleggen en ze willen niet meer in een hokje geplaatst worden. Ze beschouwen zich niet langer meer exclusief hetero, homo of bi", aldus professor Sven-Axel Månsson van het departement sociologie. Bron.

Als de bovenstaande observatie van Mansson juist is, dan is het niet ondenkelijk dat men in het seksueel progressieve Zweden eerder aan bepaalde verlangens toegeeft, omdat seksualiteit daar vrijer op de maatschappelijke agenda staat.


(Egypte)

Meer dan de helft van de werkende vrouwen masturbeert wel eens op de werkvloer. Van de mannelijke arbeiders onaneert zelfs zestig procent geregeld op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de Deense Krant Ekstra Bladet. Van de vrouwelijke deelneemsters gaf 57 procent aan geregeld de hand in eigen broek te steken onder werktijd. Er wordt het vaakst gemasturbeerd uit verveling, of als remedie tegen stress. Eenvijfde van de ondervraagden geeft zelfs aan meerdere keren per week op het werk te masturberen. Bron.

In hoeverre we het Deense onderzoek serieus kunnen nemen is nog maar de vraag. Maar het feit dat een krant dergelijke wetenswaardigheden de wereld in stuurt, zegt iets over een verschuivende moraal. De laatste jaren lijkt er zich een trend van seksuele ontboezemingen te ontwikkelen.

De populaire zangers Rihanna heeft geen spijt van het maken van naaktfoto's. "Als je je vriendje geen naaktfoto's stuurt, dan heb ik medelijden met hem", aldus de 21-jarige ster tegenover een Amerikaans radiostation. Bron.

Opvallend is dat voornamelijk vrouwen zich uitspreken. Zo konden we onlangs lezen dat niet alleen vieze mannetjes seksreizen naar tropische oorden maken om zich te verlustigen aan jeugdigen, maar ook vrouwen dat doen. Zelfs, blijkens haar eigen verslag, de vriendinnen van Catherine Keyl. Wederom een ontboezeming waarmee de grenzen iets opgerekt worden. Bron.

Aan 514 dames werd gevraagd of ze anale seks hebben. Bijna de helft van alle dames beweert dat ze af en toe anale standjes uitproberen. Al moet er bijgezegd worden dat anaal niet tot de meest toegepaste posities behoort. Een kwart waagt er zich maandelijks aan, het merendeel doet het slechts één keer op een halfjaar. Daarbij zijn het zeker niet enkel mannen (39 procent) die het initiatief nemen, ook vrouwen (36 procent) willen het regelmatig uitproberen. Bron.

Minder vrije geesten, zoals religieuze regeringsleiders als Rouvoet, maken zich ernstig zorgen om de 'losse' zedenmoraal. Maar de tijden dat een kamermeerderheid dergelijke rigide visies deelde is voorbij, zo blijkt uit het onderstaande bericht.

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema zou het kabinet meer aan seks moeten doen. Die opmerking maakt Halsema in de Gay Krant. Daarmee reageert ze op de stellingname van minister Rouvoet van Jeugd en Gezin die vindt dat jongeren te jong en te wild met seks beginnen. Het echte probleem is volgens de eerste vrouw van GroenLinks niet dat jongeren seksueel te vrij zijn, maar dat te veel jongeren zich onvrij voelen om hun seksualiteit te uiten. Bron.

middeleeuwen
(Middeleeuwse pornografie, de vrouw boven was wegens 'tegennatuurlijk' absoluut not done )

Onze maatschappij is er voor wat betreft seksualiteit en waar de grenzen zouden moeten liggen nog niet helemaal uit. Zo oogstte onlangs de psychologe Vaillant behoorlijk wat kritiek met haar stelling dat vreemdgaan een teken van een goed huwelijk is.

Echtgenotes zouden de buitenechtelijke affaires van hun man moeten zien als een teken dat ze een goed huwelijk hebben, ” zegt Maryse Vaillant, een van de meest prominente psychologen in Frankrijk. 39 procent van de getrouwde, Franse mannen is ontrouw. ”De meeste mannen doen dat niet omdat ze niet meer van hun vrouw houden, integendeel,” schrijft ze . ”Ze hebben gewoon een beetje ruimte nodig. Voor zulke mannen, die diep in hun hart monogaam zijn, is ontrouw bijna onvermijdelijk.” Als de Franse vrouwen eenmaal ’trouw zijn’ als iets zien dat niet natuurlijk is maar cultureel, en dat ontrouw essentieel is voor het mentaal functioneren van mannen die in feitelijk nog heel van hun eigen vrouw houden, dan kan dat heel bevrijdend werken voor de echtgenotes, is de mening van de Franse psychologe. Bron.

pedoseksuele lesbiennes
(1903, pedoseksuele lesbische verhouding)

Binnen onze cultuur is het bij veel mensen nog zaak om te doen voorkomen alsof zij 'nette' heteroseksuelen zijn. Op wat vrije geesten na, laat niemand het achterste van zijn of haar tong zien als het om slaapkamergeheimen gaat en zo blijft de oude kerkelijke mores in stand en blijft men bij afwijkende voorkeuren aan zichzelf twijfelen. Welk referentiekader heb je als mens? En moet je je wel conformeren aan de opgelegde verwachtingen van de omgeving? Persoonlijk denk ik dat zolang iemand of de omgeving niet onder een bepaalde seksuele voorkeur lijdt, er feitelijk niets aan de hand is en er van abnormaliteit geen sprake kan zijn. We zijn tenslotte allemaal mensen en hebben allemaal zo onze eigenaardigheden. Laat daar geen kerk, bestuur of psychiater over oordelen.

eoi: Met seks en seksuele voorkeur is niks 'mis.
Wel vind ik dat het tegenwoordig meer een populariteits en machtsmiddel is onder de jongeren dan dat het iets met liefde te maken heeft, en seks zonder liefde 'is ranzig en plat.
Op 17-01-2010 10:56:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : wat als je ranzig en plat nu geil vindt?
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 17-01-2010 11:53:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
antitoerisme :

wat als je ranzig en plat nu geil vindt?

Dat kan, grote kans dat je dan ook nog wat te leren hebt, wat voor zoveel zaken in het leven geldt. Het begint met niet oordelen.
'Don't forget rule number 6'
Op 17-01-2010 0:34:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Goed stuk, Bert. Het is soms even zoeken tussen alle van 'het veld' geplukte artikelen, maar jullie zijn er nog gelukkig.
Is it electrickery?
Op 17-01-2010 13:55:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joris:
antitoerisme :

wat als je ranzig en plat nu geil vindt?

Dan vindt je dat geil en, gelukkig, mag dat gewoon hier. Dat is toch het meest simpele antwoord op die vraag. Voor het overige pleit ik voor absolute vrijheid van een ieders beLeving van sex en eigenlijk alles in het leven. Mijn persoonlijke randvoorwaarde is dat er niemand de dupe van wordt. Hoewel ik me ervan bewust ben dat, als je er even over nadenkt, je in onze wereld geen stap kan zetten zonder dat er iemand schade van ondervindt.
So, let's make things better!!!
Op 17-01-2010 15:12:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Reagoorder:
Waar moet je volgens DSM IV aan voldoen om parafiel te zijn?
”Terugkerende , intense seksueel opwindende fantasieën, seksuele impulsen of gedragingen die tenminste 6 maanden duren en betrekkingen hebben op:
-niet-menselijke objecten
-het lijden of vernederen van zichzelf of de partner&
-kinderen en andere niet instemmende personen.


Dus hiermee komt de liefhebber van, laten we zeggen schoenen, in dezelfde categorie als de persoon die graag aan jonge kinderen zit en dan hoogst waarschijnlijk diepe psychische schade aanricht. Lekkere indeling van het Amerikaans psychiatrisch handboek.
(bericht gewijzigd op 17-1-2010 15:55:14)
There is enough for everybody's need, but not enough for anybody's greed
Op 17-01-2010 15:52:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: [quote=Reagoorder]
Waar moet je volgens DSM IV aan voldoen om parafiel te zijn?
”Terugkerende , intense seksueel opwindende fantasieën, seksuele impulsen of gedragingen die tenminste 6 maanden duren en betrekkingen hebben op:
-niet-menselijke objecten
-het lijden of vernederen van zichzelf of de partner&
-kinderen en andere niet instemmende personen.

Dus hiermee komt de liefhebber van, laten we zeggen schoenen, in dezelfde categorie als de persoon die graag aan jonge kinderen zit en dan hoogst waarschijnlijk diepe psychische schade aanricht. Lekkere indeling van het Amerikaans psychiatrisch handboek.


Niet helemaal.. de laatste zin van de opsomming luidt : "En resulteren in lijden dat klinisch van belang is of beperkingen in het sociale of beroepsleven hebben”.

Deze zin is van belang... als onze denkbeeldige schoenenfreak dat gewoon geil vindt zonder dat hijzelf of zijn omgeving daaronder lijdt is er no problemo.. wees gerust je bent dus niet gek ;-)
(bericht gewijzigd op 17-1-2010 16:23:02)
Op 17-01-2010 16:21:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Reagoorder: [quote=Ganzfeld[.. wees gerust je bent dus niet gek ;-)[/quote]

Ah, bedankt, altijd fijn om van een ander te horen :-)

Ik vond het trouwens een interessant artikel en leuk om te lezen dat anno 1892 mensen zich al 'vrouwenschoenen voor den geest' haalden.
There is enough for everybody's need, but not enough for anybody's greed
Op 17-01-2010 16:38:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme :
Gerard:

antitoerisme :

wat als je ranzig en plat nu geil vindt?

Dat kan, grote kans dat je dan ook nog wat te leren hebt, wat voor zoveel zaken in het leven geldt. Het begint met niet oordelen.


Heel modern en westers het idee te hebben dat echte seks en echte liefde persé hand in hand zouden moeten gaan
Ik ben zelf iemand die het doet met zijn geliefde
toch begint zo iets vaak bij seks
en ik zie er helemaal geen probleem in seks te hebben met een persoon waar ik niet van hou
het heeft zelfs wel wat
en wat is dat toch met mensen om op de jeugd te wijzen
jaloers dat jij je moest rukken op de lingeriefolders en dat zij 100 pornofilms kunnen downloaden?

Uiteraard komt hier het argument van dat het niet realistisch is
dat argument is onzin
ik heb een grote lul en een bloedmooie vrouw en we doen allerlei geile standjes
we zouden het zo op internet kunnen plempen
zo realistisch als wat
alleen meeste porno is een beetje saai voor onze maatstaven

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 17-01-2010 17:04:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: goed gezegd antitoerist,


(bericht gewijzigd op 17-1-2010 19:13:24)
niets is iets, niet?
Op 17-01-2010 18:42:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: creatief zijn met de creatieve daad= METAcreativiteit

laat ons SEX officieel verheffen tot een nieuwe kunstvorm en er veel meer over praten met elkaar

het kan niet gek genoeg

als 1 van de x partijen natuurlijk niet instemt gaat het niet over sex meer, maar over verkrachting

maar als elke deelnemende partij instemt, en buitenstaanders buitenstaanders worden gelaten, dan is er geen limiet!!!

buitenstaanders die hierover klagerig doen zijn jaloerse vieze raamgluurders
"Om de grens tussen erotiek en vadsigheid uit te stippelen kan men stellen dat men bij erotiek een donspluimpje bezigt, en bij vadsigheden de gehele kip*."
Terry Pratchett

*indien de kip op voorhand instemde, dan is er natuurlijk geen probleem
niets is iets, niet?
Op 17-01-2010 18:56:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
antitoerisme :

Gerard:

antitoerisme :

wat als je ranzig en plat nu geil vindt?

Dat kan, grote kans dat je dan ook nog wat te leren hebt, wat voor zoveel zaken in het leven geldt. Het begint met niet oordelen.


Heel modern en westers het idee te hebben dat echte seks en echte liefde persé hand in hand zouden moeten gaan
Ik ben zelf iemand die het doet met zijn geliefde
toch begint zo iets vaak bij seks
en ik zie er helemaal geen probleem in seks te hebben met een persoon waar ik niet van hou
het heeft zelfs wel wat
en wat is dat toch met mensen om op de jeugd te wijzen
jaloers dat jij je moest rukken op de lingeriefolders en dat zij 100 pornofilms kunnen downloaden?

Uiteraard komt hier het argument van dat het niet realistisch is
dat argument is onzin
ik heb een grote lul en een bloedmooie vrouw en we doen allerlei geile standjes
we zouden het zo op internet kunnen plempen
zo realistisch als wat
alleen meeste porno is een beetje saai voor onze maatstaven

Allemaal prima, maar ik denk dat het belangrijkste in het leven communicatie is in de breedst mogelijke zin, dat kan heel goed seks zijn. Dat is er ook intimiteit, liefde. Ik denk niet dat je graag seks hebt met iemand die je helemaal niet mag, Rita of Bea of JanPeter
'Don't forget rule number 6'
Op 17-01-2010 20:02:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
antitoerisme :

Gerard:

antitoerisme :

wat als je ranzig en plat nu geil vindt?

Dat kan, grote kans dat je dan ook nog wat te leren hebt, wat voor zoveel zaken in het leven geldt. Het begint met niet oordelen.


Heel modern en westers het idee te hebben dat echte seks en echte liefde persé hand in hand zouden moeten gaan
Ik ben zelf iemand die het doet met zijn geliefde
toch begint zo iets vaak bij seks
en ik zie er helemaal geen probleem in seks te hebben met een persoon waar ik niet van hou
het heeft zelfs wel wat
en wat is dat toch met mensen om op de jeugd te wijzen
jaloers dat jij je moest rukken op de lingeriefolders en dat zij 100 pornofilms kunnen downloaden?

Uiteraard komt hier het argument van dat het niet realistisch is
dat argument is onzin
ik heb een grote lul en een bloedmooie vrouw en we doen allerlei geile standjes
we zouden het zo op internet kunnen plempen
zo realistisch als wat
alleen meeste porno is een beetje saai voor onze maatstaven

Allemaal prima, maar ik denk dat het belangrijkste in het leven communicatie is in de breedst mogelijke zin, dat kan heel goed seks zijn. Dat is er ook intimiteit, liefde. Ik denk niet dat je graag seks hebt met iemand die je helemaal niet mag, Rita of Bea of JanPeter
'Don't forget rule number 6'
Op 17-01-2010 20:03:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Sorry voor de dubbelpost, ging iets fout, er kwam een potverdorie mededeling van de ouwe knar
(bericht gewijzigd op 17-1-2010 20:06:07)
'Don't forget rule number 6'
Op 17-01-2010 20:05:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer: Monogamie was idd eeuwenlang de enige legale optie; ik dacht altijd dat dat door de religie/kerken was ingevoerd (in het geval van de RK-kerk: het 'sacrament' van het huwelijk).

Maar dat is niet zo: "SOME couples come together for love, others for money, pregnancy or because they're told to. Whatever the reason, socially prescribed monogamy and its ultimate cultural expression, marriage, may have emerged because of the evolutionary benefits that both offer." Enz.

http://www.newscientist.com/article/mg20527425.300-when-men-shouldnt-be-in-want-of-a-wife.html?DCMP=OTC-rss&nsref=online-news
God... Dat ben je zelluf!
Op 17-01-2010 20:33:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : @gerard

je hebt het nu over hele lelijke mensen
een hele mooie vrouw die ik niet mag
dat zou ik geil kunnen vinden
je hebt hier de serie krochten van de ziel over allerlei fetsjisten
dat gaat niet zozeer over liefde als wel over mensen die opgewonden raken van bepaalde zaken
liefde en seks horen bij elkaar maar seks heeft veel meer dimensies dan kusjes geven en elkaar vertellen hoe veel je van elkaar houdt
het heeft voor mij ook een element van grenzen verkennen
elke dag dezelfde seks wordt toch niemand vrolijk van hoe perfect het de eerste tijd ook is.
Ik denk dat juist hier op grenswetenschap veel mensen het wel met me eens zijn dat je grenzen moet verkennen danwel verleggen.
En denk niet dat ik zo super hippie ben qua seksualiteit.
Ik zou nooit naar een parenclub gaan en het idee van partnerruil staat me ook niet aan. (mocht je willen > )
er zit voor mijn gevoel alleen iets ontzettends bekrompens aan het idee dat seks per definitie met liefde samen zou moeten gaan
als ik mezelf ruk op porno zit er geen greintje liefde bij...maar klaarkomen doe ik en dat geld voor 99% van alle mannen.

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 17-01-2010 20:46:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: En dan die kerk weer.

Is het weleens iemand opgevallen dat religies gebruik maken van louter seksuele symbolen? Kerktorens en minaretten als enorme fallussen wekken ontzag bij mannen en opwinding bij vrouwen. Koepels en stoepa's zien er aanlokkelijk uit als reusachtige borsten. Bekijk eens een gotische kathedraal en zie: de ingang is een vagina en het interieur een geweldige schede metaan het eind een kleurig gebrandschilderde baarmoeder. Kom binnen! Kom erin! OK, je wordt er niet opgewonden van ik niet althans) maar het is zeker een knap staaltje werk. Tenslotte zou een vierkante betonnen doos ook als gebedshuis kunnen dienen, maar daar komt geen wellustig mens op af.

De kerk appeleert het liefst aan onze meest basale gevoelens: sekssymbolen als lokmiddel, terug naar de babytijd om je beschermd te voelen, een God als alwetende papa en een Maria als liefhebbende mama.
Op 17-01-2010 21:31:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : raketten lijken ook op piemels
zou dat ook een seksuele reden hebben?

denk het niet
als je hoog wil bouwen dan kom je gewoon op het meest praktische uit
maar het zal tussen jouw oortjes zitten dat jij bij kerken aan piemels denkt

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 17-01-2010 21:40:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi: Goed blog!

,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 17-01-2010 22:21:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
antitoerisme :

raketten lijken ook op piemels
zou dat ook een seksuele reden hebben?

denk het niet
als je hoog wil bouwen dan kom je gewoon op het meest praktische uit
maar het zal tussen jouw oortjes zitten dat jij bij kerken aan piemels denkt

Nee hoor. Sommige vormen zijn universeel dus je hoeft echt niet breed te associeren om erbij te komen.
United as one. Divided by zero.
Op 17-01-2010 22:33:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joris:
Olav:

En dan die kerk weer.

Is het weleens iemand opgevallen dat religies gebruik maken van louter seksuele symbolen? Kerktorens en minaretten als enorme fallussen wekken ontzag bij mannen en opwinding bij vrouwen. Koepels en stoepa's zien er aanlokkelijk uit als reusachtige borsten. Bekijk eens een gotische kathedraal en zie: de ingang is een vagina en het interieur een geweldige schede metaan het eind een kleurig gebrandschilderde baarmoeder. Kom binnen! Kom erin! OK, je wordt er niet opgewonden van ik niet althans) maar het is zeker een knap staaltje werk. Tenslotte zou een vierkante betonnen doos ook als gebedshuis kunnen dienen, maar daar komt geen wellustig mens op af.

De kerk appeleert het liefst aan onze meest basale gevoelens: sekssymbolen als lokmiddel, terug naar de babytijd om je beschermd te voelen, een God als alwetende papa en een Maria als liefhebbende mama.


Dit doet me denken aan een uitleg die ik ooit eens gehad heb over reclametechnieken. Een biologieleraar wees op een ijsco-reclame waarin een knappe vrouw aan een flinke ijsco likt waarna elke brandweerkraan in de straat in een extatische waterstraal openbarst. De religie kapitaal?!

Voor wat het waard is: ik ben blij dat de katholieke/christelijke bezetting van het westen eindelijk echt ten onder aan het gaan is aan de immer kruipende vrijheidsdrang van de oermens in ons allen! Mooie bijkomstigheid dat alle frustraties en opgelegde remmingen in 'het sexleven' zich ook meer gaan oplossen. Terug naar de vrijheid van een persoonlijke beleving. We zijn onderdrukt tot ver voorbij de slaapkamer en daar mogen we best even van bijkomen!
(bericht gewijzigd op 18-1-2010 5:21:21)
Op 18-01-2010 5:19:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joris:
Gerard:

antitoerisme :

Gerard:

antitoerisme :

wat als je ranzig en plat nu geil vindt?

Dat kan, grote kans dat je dan ook nog wat te leren hebt, wat voor zoveel zaken in het leven geldt. Het begint met niet oordelen.Heel modern en westers het idee te hebben dat echte seks en echte liefde persé hand in hand zouden moeten gaan
Ik ben zelf iemand die het doet met zijn geliefde
toch begint zo iets vaak bij seks
en ik zie er helemaal geen probleem in seks te hebben met een persoon waar ik niet van hou
het heeft zelfs wel wat
en wat is dat toch met mensen om op de jeugd te wijzen
jaloers dat jij je moest rukken op de lingeriefolders en dat zij 100 pornofilms kunnen downloaden?

Uiteraard komt hier het argument van dat het niet realistisch is
dat argument is onzin
ik heb een grote lul en een bloedmooie vrouw en we doen allerlei geile standjes
we zouden het zo op internet kunnen plempen
zo realistisch als wat
alleen meeste porno is een beetje saai voor onze maatstaven

Allemaal prima, maar ik denk dat het belangrijkste in het leven communicatie is in de breedst mogelijke zin, dat kan heel goed seks zijn. Dat is er ook intimiteit, liefde. Ik denk niet dat je graag seks hebt met iemand die je helemaal niet mag, Rita of Bea of JanPeterGerard als jij jezelf neerzet als brenger van licht die mensen oproept niet te oordelen Zou je dan eens willen overwegen een passendere plaats te vinden en consequent te blijven in je gedrag?
Platte ranzige sex houdt in de gegeven context geen oordeel in, dus je 1e reactie riekt naar spam voor een levensinstelling, op een ongevraagde manier. En dat als reactie op een stuk dat de insnoerende invloed van mensen over mensen raakt.
Om dan vervolgens iemand af te wimpelen met 'allemaal prima'. Dat is zeilen op een negatieve golf, een reeds gefrustreerd vuur opstoken met verlopen olie. Dat was vast niet de bedoeling.
Op 18-01-2010 6:15:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: @ antitoerisme

Ik denk dat het ongeveer zo zit: er zijn meerdere oorzaken die tot de behoefte aan seks leiden: 1: het blijkt dat regelmatige zaadlozingen gezond zijn voor het lichaam: 30% minder kans op prostaatproblemen op latere leeftijd (is wetenschappelijk onderzocht) en het zou me niet verbazen als de rest van je lichaam er ook gezonder door blijft, rust roest, zegt men wel. Hier zou je een natuurlijke impuls tot seks om gezond te blijven kunnen vermoeden. 2: De behoefte aan warmte: bij gebrek hieraan (de behoefte zal per persoon kunnen verschillen) kan het organisme omwegen vinden om toch ten minste een surrogaat voor het gemiste te verkrijgen; seks kan dan een middel zijn om aan die behoefte tegemoet te komen. Dit systeem komt vooral voor bij mensen die geremd zijn in contacten met anderen, dat kan heel goed de eigen partner zijn (christelijke achtergrond van verboden) 3: De meer directe weg: 3a: door impulsen opgewekte behoefte aan seks: het zien van min of meer erotische beelden, daar is de mens van nature op afgestemd, door de vloed van erotische afbeeldingen krijg je extra impulsen. Dit heeft invloed op het gehele organisme, inclusief het denken en je zal eerder richting seks gaan denken en handelen. 3b: Je heb of bent bij je / een partner en via de behoefte aan warmte ga je knuffelen en strelen en zo en raak je hierdoor opgewonden. Ik pretendeer geen compleetheid, aanvullingen welkom.
Ik weet niet of jezelf afrukken (kan ook heel subtiel masturberen zijn), met porno geheel zonder liefde is: ik denk dat het in de eerste plaats liefde voor jezelf is en iets bijkomends: je kijkt bij porno toch naar wat je aantrekkelijk / opwindend vind, dat is op z'n minst een stukje van liefde, want ik vind dat schoonheid, geilheid, liefde, dat soort dingen geen duidelijke grenzen hebben, maar eerder overgangsgebieden, hetgeen risico's inhoudt, maar dat is inherent aan leven.
'Don't forget rule number 6'
Op 18-01-2010 7:25:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: @ Joris:
Ik heb in het geheel niet de intentie mijzelf neer te zetten als brenger van het licht, ik doe slechts een suggestie.
Ik heb ook geen enkele behoefte om consequent te zijn, ik laat mijn gedachten de vrije loop.
Ik veroordeel platte ranzige seks niet, ik suggereer slechts dat er meer is dan dat en dat het kan zijn dat mensen dat nog kunnen ontdekken, als ze dat nog niet gedaan hebben.
Afwimpelen was niet mijn intentie, eerder het tegenovergestelde: Allemaal prima, in de zin dat ik het niet afkeur, gewoon de letterlijke betekenis van de woorden.
Communicatie via het schrift is vrijwel altijd mulitinterpreteerbaar.
(bericht gewijzigd op 18-1-2010 7:38:10)
'Don't forget rule number 6'
Op 18-01-2010 7:37:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bassie22:
eoi:

Met seks en seksuele voorkeur is niks 'mis.
Wel vind ik dat het tegenwoordig meer een populariteits en machtsmiddel is onder de jongeren dan dat het iets met liefde te maken heeft, en seks zonder liefde 'is ranzig en plat.


U heeft een sterke mening over seks zonder liefde. Waarom zou seks zonder liefde anders zijn dan seks met liefde? (Dit vraag ik mij openlijk af en is niet op uw persoon gericht).
Als ik naar mijn opvoeding en samenleving luister, dan snap ik het...

Echter ... als ik naar mijn gevoel cq mijn natuur luister, dan is het ineens anders. Ook als ik naar de natuur, de evolutie in de natuur kijk, dan gaat hetl om energieën overbrengen en vooral genieten.

Seks is nl. helemaal niet slecht! Dta is wat onze samenleving ons probeert op te leggen (groeten aan Rouvoet...)
Het is een natuurlijk verlangen wat ‘God’ heeft ingebouwd in ons (en voor mij is 'God' geen mannetje in de hemel of zo. Wat een ander 'God' noemt is voor mij de 'Bron, het universum, de natuur, waar we allemaal vandaan komen).

Seks mag juist worden gebruikt als persoonlijke voldoening. Persoonlijke voldoening is nl gelijk aan eigen liefde! Als je niet van je zelf houdt, kan je nooit van een ander houden...

Seks is om van te genieten. Het is prima om van jezelf te houden.
Dit is zelfs ‘verplicht’!
Seks is dus nooit zonder liefde! Het klinkt egoïstisch, maar het is bedoeld voor zelfvoldoening en dat je daar mee voortplant is mooi meegenomen...
Nieuw Bewust Zijn
Op 18-01-2010 13:23:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: Ik ben gewoon geil!

“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op 18-01-2010 17:41:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: @ Gerard

behoefte aan warmte?

als je dat puur fysisch bedoelt, dan vind ik het een snellere oplossing om eventjes onder de hete douche te gaan of met een fleece een tentje te bouwen naast de radiator met jezelf als tentstok

als je dat spreekwoordelijk bedoelt, dan vind ik het eerlijk gezegd beter om wat te knuffelen met een geliefde of wat te praten met goede vrienden, of idd sex te hebben met iemand die je nauw aan het hart ligt. MAAR in deze laatste zin was"iemand die je aan het hart ligt" belangrijker dan "sex hebben".

SEX daarintegen komt voort uit LUST, jeweetwel, dat gevoel waardoor je hersenen worden herleid tot hun dierlijkste staat daar een zesde van je bloed zuidwaarts trekt om die knoert van een stijve fier lang en steenhard te houden

ik wil sex met meiden die even heetgebakerd staan,
als ze warmte willen moeten ze maar een skipak aantrekken of een praatje met hun oma gaan maken

LUST is dierlijk
wij zijn dieren
en dat is goed

probeer je dierlijke natuur niet te verdoezelen met kunstmatige rechtvaardigende drijfveren als liefde, warmte en romantiek, op den duur kom je daarmee toch bedrogen uit

niets is iets, niet?
Op 18-01-2010 21:44:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: @ ourobouros

Je richt je eigen leven in naar je eigen overtuigingen. Jouw omschrijven van wat natuurlijk is en wat niet is net zo onnatuurlijk als de scheiding die je maakt tussen lust en romantiek. Van nature zouden die dingen wel eens heel goed samen kunnen gaan. In de natuur heb je dieren die kwa seksualiteit echte solistische scharrelaars zijn, zoals veel roofdieren, maar ook dieren die in sociale verbanden leven en dieren die levenslange dezelfde partner hebben. De mens heeft (de schijn van ) de vrijheid om zelf te kiezen wat het dichts bij het hart ligt.
'Don't forget rule number 6'
Op 19-01-2010 5:49:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
freemind10: aaaaaahhhhhaaaahhhhaaah
zo dat is er uit! leve de individuele zelfexpressie. eindelijk uit dat volslagen keurslijf van een zogenaamd instituut, het heeft al veel te lang geduurd. leve de vrijheid van ieder mens om zelf uit te maken wat zij of hij lekker vind.
leuk geschreven stukje.
Op 21-01-2010 5:57:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: wij zijn geen dieren, we komen niet van dezelfde tak.
Op 21-01-2010 10:38:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
eoi:

wij zijn geen dieren, we komen niet van dezelfde tak.

Ik kan mij niet herinneren dat wij van een tak komen?
'Don't forget rule number 6'
Op 22-01-2010 9:43:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: ik bedoel de genentak he, niet een boomtak.

Op 22-01-2010 14:42:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
eoi:

ik bedoel de genentak he, niet een boomtak.

Joh, dat snap ik ook wel;-)
Ik heb wel wat in die materie rondgekeken, maar ben niet overtuigd dat het alternatieve verhaal beter is dan het verhaal dat we van de apen afstammen. Daar was ik trouwens ook niet bij, dus als iemand beweert dat apen van de mens afstammen vind ik het ook prima;-)
Meer info is welkom.
'Don't forget rule number 6'
Op 22-01-2010 16:29:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden