Iets wat me al lang intrigeert is: de inwijding. Een speciale vorm van een 'overgangsritueel' waarin aankomende leden of 'novices' van bepaalde besloten of 'esoterische' gemeenschappen of 'orden', geïntroduceerd worden in die orde of begeleid worden naar een nieuwe 'graad' in die orde.

Inwijdingen zijn vaak dichterbij dan je denkt. Velen van ons maken namelijk vroeg of laat wel eens een inwijding mee of zijn er getuige van: jong, oud, jongens, meisjes, mannen en vrouwen. Zo zouden bijvoorbeeld zelfs de volksfeesten van Sinterklaas en Carnaval hun oorsprong hebben in voor-christelijke groepsinwijdingen van jongelingen in hun stam-milities.

Er bestaan tegenwoordig nog steeds zeer veel inwijdingsrituelen, in allerlei vormen: voor studenten die lid worden van een aan een universiteit verbonden 'corps', voor matrozen die voor het eerst de evenaar kruisen, voor brandweerlieden die hun eerste brand mogen blussen, voor gelovigen die een nieuwe status binnen de kerk krijgen, voor jongens of meisjes die lid worden van een jeugdbende, enzovoorts.

Maar ook bijvoorbeeld het 'gradueren' op Amerikaanse highschools en de Weense dansavonden voor de jeugd van de high society zijn een soort inwijding. En natuurlijk bij het toetreden tot meer obscure clubs als de Vrijmetselaars, Skull and Bones, de Orde van Malta en andere sektes die in verband gebracht worden met de 'NWO'.

Enkele van die inwijding-soorten staan in de traditie van de beroemde Egyptische, Griekse en Romeinse 'mysterie-inwijdingen'. En die komen op hun beurt weer grotendeels voort uit de duizenden jaren oude overgangsrituelen van de natuurvolken.


(Onderdeel van een inwijding in een (Japans-) Amerikaanse universiteits-'sorority')

De essentie van elke inwijding is om door middel van een opeenstapeling van rituelen mensen te introduceren in een nieuwe gemeenschap en leefomgeving. Rituelen raken aan dìe symbolische werelden in de hersenen, die evolutionair ouder zijn dan de wereld van de gesproken taal, zodat het ritueel een diepe, bijna magische indruk achterlaat. Een indruk waar de ingewijde nog veel aan terug zal denken. Juist om de grenzen tussen de levenssferen helder te krijgen. En om de (rang-)orde van de betreffende gemeenschap ingeprent te krijgen en hem er in op te nemen. En, en daarin verschilt elke inwijding, om de leer van de gemeenschap in zich op te nemen.

De basisstructuur van een inwijding is meestal drieledig. De Franse antropoloog Arnold Van Gennep was de eerste die de fasen in deze structuur beschreef als 'Afscheiding', 'Overgang' en 'Integratie'. De beroemde Mircia Eliade en Joseph Campbell herkenden deze driedelige structuur hierna ook in respectievelijk de 'Mythe van de Eeuwige Terugkeer' en in 'Heldenverhalen', de basis van veel specifieke mythen.

De drieledige structuur van de inwijding vindt zijn parallel - en heeft mogelijk zelfs zijn oorsprong - in de astronomie: de zon gaat aan het eind van de dag onder, verblijft 's nachts in het 'dodenrijk', en komt vervolgens weer op. Maar ook in het grotere verband van de seizoenen: in de herfst verdwijnt de zon langzaam, in de winter verblijft hij hoofdzakelijk in het in het noorden gelegen 'dodenrijk', en in de lente keert hij weer terug in het rijk van de levenden. Veel inwijdingen vinden daarom ook plaats rond midwinter. Een vergelijkbare cyclus zien we bij de maan: deze 'sterft', verblijft vervolgens een hele dag in het dodenrijk, en 'herleeft' de derde dag.

Maar de driedeling vindt ook een parallel in de drie werelden van het animisme en sjamanisme: de onderwereld, de middenwereld en de bovenwereld. Deze drievoudige basisstructuur was blijkbaar een fundamentele structuur in de belevingswereld van mensen.

In de inwijding krijgt de driedeling als volgt vorm: in de eerste fase, de 'Afscheiding' of het 'Vertrek', wordt de 'novice' zich een fundamenteel probleem of hindernis bewust (gemaakt). Om deze hindernis te overwinnen moet hij het dodenrijk ingaan en daar een aantal opdrachten verrichten die meestal gepaard gaan met grote inspanningen en ontberingen. Daarbij verliest hij uiteindelijk zijn oude identiteit en neemt een nieuwe aan. Dit is de eigenlijke 'Overgang' of 'Initiatie'. In de laatste fase, de 'Integratie' of 'Terugkeer', treedt hij het nieuwe leven binnen met zijn nieuwe identiteit die vervolgens wordt bevestigd door de voltallige gemeenschap.

Deze symboliek kun je bijvoorbeeld herkennen als je voor het gebouw van Skull and Bones staat: The Tombe. Wil je naar binnen dan moet je door de middelste van drie doorgangen en betreed je 'de wereld van de dood'.


('The Tomb' van Skull and Bones bij de Yale-universiteit in New Haven - Connecticut)

Een andere vorm van het afscheiden van de 'andere wereld' of de 'Goden-wereld' ten opzichte van de alledaagse wereld, is door een muur van zuilen op te trekken zoals bijvoorbeeld die rond het Parthenon in Athene - Griekenland. Dit in analogie met bomen die de grens vormen van een 'Heilig Woud' waarin je de natuurgoden kunt aantreffen.


(Replica van het Atheense Parthenon in Nashville - Tennessee)

In de antieke wereld en bij de nog bestaande natuurvolken, gebruikte men niet zelden speciale technieken om tijdens inwijdingen in een trance, 'daadwerkelijk' de andere werelden binnen te treden: de Hel of Hemel. Toen had het begrip 'Hel' overigens nog niet de christelijke bijklank van 'vagevuur' maar betekende het gewoon 'onderaardse hal'.

Deze technieken bestonden uit aanhoudende groepsdansen en processies, aanhoudende recitaties, gezangen en muziek, zelfkastijding, voedsel- en slaaponthouding, staren in wolken, de lucht, vuur en water en dergelijke. En natuurlijk werd er ook vaak gebruik gemaakt van psychotrope planten of alcohol om in contact te treden met de andere wereld of de eigen, diepst verborgen lagen van het onderbewuste - zo u wilt. Bijkomend psychologisch effect van het overwinnen van hindernissen en tegenwerking bij inwijdingen is dat daardoor de binding met de groep uiteindelijk wordt verstevigd.

Een heel bekend hedendaags voorbeeld van een inwijdingsomgeving die gedeeltelijk afgeleid is van de oude 'mysterie-inwijdingen', is de Rooms-Katholieke Eucharistieviering; deze heeft grote overeenkomsten met andere klassieke inwijdingen.

Er is tot aan de eerste eeuwen na de start van het christendom veel discussie geweest in Rome, in welke mate allerlei geloofszaken die in de mis beleden werden, openbaar moesten worden. Maar pas bij het Concilie van Trente (1545-1563) werd besloten om de deuren van de kerk 'wagenwijd' open te gooien. Hoewel er natuurlijk altijd geheimen zullen blijven bestaan die alleen voor de hogere echelons toegankelijk zijn.

In Rooms-Katholieke Gotische kathedralen bijvoorbeeld treed je via een portaal dat niet zelden associaties oproept met de vrouwelijke schaamstreek en het geboortekanaal, opnieuw de symbolische 'moederschoot' binnen; die van Maria's 'Moederkerk'. Dit is de 'bovennatuurlijke' wereld van voor en na het aards bestaan. Hier word je wedergeboren. Maar niet eerder dan dat je al eens ritueel gewassen bent in de doop en je nieuwe 'doopnaam' hebt ontvangen.


(Driedelig west-portaal van de kathedraal van Chartres)

De vloer heeft in Gotische kerken vaak zwarte en witte tegels in een ruitpatroon; een oud agrarisch symbool (een geploegde akker) van vruchtbaarheid en wedergeboorte. Soms zie je op de vloer ook een labyrint dat de driedelige inwijding weergeeft: de heenweg brengt je tot bezinning, het centrum van het labyrint is het ‘cataclysme’ of de dood van je oude identiteit, en de terugweg je wederopstanding (hiervan afgeleid zijn overigens ook de kinderspelletjes op het schoolplein: de bekende levenspad-hinkel-spelletjes. Hinken op één been komt ook nog voor in inwijdingen van de Vrijmetselarij).

Het woord 'labrys' waar 'labyrint' van is afgeleid, betekent 'dubbele bijl': een bekend inwijdings- en offergereedschap (één theorie wil dat de vorm daarvan afgeleid is van de vlinder, die symbool zou zijn van transformatie en wedergeboorte: van ei naar rups, naar pop en vlinder). De bekende dubbele hamer van Thor is een variant op de inwijdingsbijl.


(Labyrint in de kathedraal van Chartres)

In de kerk zie je verder overal om je heen 'Heiligen' aan wie je je dient te spiegelen; zij vertegenwoordigen de specifieke leer van de 'Kerk'. En verder zijn er kaarsen die 'reinigend' vuur dragen.

Samen zing je vervolgens liederen; echt heilige alleen in de Pentatonische toonladder zoals bijvoorbeeld de bekende Gregoriaanse gezangen. Die 'volmaakte' toonladder is de enige die in alle culturen op de wereld voorkomt. En daarbij gaat het niet in de eerste plaats om de tekst maar om het samen zingen en het samen opgaan in 'God'. Je wordt met andere woorden geacht in deze 'tempel' je eigen individualiteit buiten te laten.
En orgelmuziek klinkt. Orgelmuziek was al in de Romeinse tijd voorbehouden aan de lofzang aan de allerhoogste, in die tijd de keizer.

Verder zijn er de imposante Gotische kathedralen die zelf meestal een kruisvorm hebben en een torenspits die naar de 'hemelen' wijst, zuilen die refereren aan - standvastige - bomen en in het bijzonder de 'Wereldboom' die geworteld in de Onderwereld (...), de Aarde met de Hemel verbindt. En er zijn glas-in-lood-ramen, schilderijen, beeldhouwwerken, bloemen, wierook, oliën om mee te zalven, en bellen, gongs en ratels om al je zintuigen te raken.

De priester die gekleed is in speciale inwijdingsgewaden (net als overigens de in te wijdenen bij speciale inwijdingsgelegenheden), verplaatst zich in vaste patronen rond het altaar; hij keert zich naar je toe, keert zich van je af. Hij richt zijn blik naar 'God' en maakt grote, bezwerende gebaren. Allemaal ingestudeerd. Maar ook jijzelf moet allerlei rituele bewegingen uitvoeren: knielen, ogen sluiten, contemplatie en bidden, weer zitten, opstaan, naar het altaar lopen, enzovoort.

Bij inwijdingen van priesters en bisschoppen zien we ook het ritueel van de totale overgave als de aankomende 'herders' plat op de vloer moeten liggen om hun totale overgave aan 'God' te belijden.


(Priesterinwijding: totale overgave)

En als afsluiting van de Eucharistie-viering of inwijding eet en drink je de 'offerandes' brood en wijn; je krijgt min of meer een nieuw lichaam en een nieuwe identiteit aangeboden; je wordt deel van 'Christus'; en in andere culten natuurlijk deel van hun 'Gezalfden'. 'Christus' die boven het altaar aan het kruis hangt: hèt grote voorbeeld van de ingewijden. Ook hij stierf de eerste dag - na doorboord te zijn door een speer (weer een ander inwijdingssymbool; vergelijk bijvoorbeeld de speer van Wodan en de drietand of driespruit van Neptunus), verbleef de tweede dag in het dodenrijk en herrees op de derde dag...


(18e eeuwse, IJslandse afbeelding van Wodan in het kader van een midwinter-festival. Met in dit geval een drie-puntige speer en op zijn achtbenige paard Sleipnir. De schimmel was in de Indo-europese traditie bij uitstek een dier dat geassocieerd werd met het dodenrijk)

Vaak biedt de inwijding in een bepaalde vereniging voordelen: je leert nieuwe mensen kennen, vaak gelijkgezinden. Er worden je nieuwe structuren in je leven van alledag aangeboden. Je krijgt mogelijk allerlei nuttige informatie te horen en soms zelfs 'geheimen' die naar een verrijking van je leven of zelfs 'Verlichting' kunnen leiden. De gemeenschap biedt vaak een zekere veiligheid, enzovoort. Maar de andere kant van de medaille is dat je bijna per definitie je oude identiteit inlevert.

Zoals gezegd is het doel van de opeenstapeling van symbolen en rituelen bij een inwijding om het diepste van je onderbewuste aan te spreken. Die intensiteit die bereikt wordt heeft vaak sterke overeenkomsten met hersenspoeling en zelfs hypnose; over elk detail van de inwijding is door anderen en vaak over vele generaties heen, grondig nagedacht.

Je bent feitelijk slechts een pion in dat spel; er worden je misschien waardevolle geheimen beloofd maar je weet niet wat die geheimen werkelijk voor jou gaan inhouden. Alles wordt bepaald door de mensen aan de top van je club; mensen die je waarschijnlijk zelden of nooit spreekt en die je misschien wel nooit gezien hebt. Wanneer zij slechte bedoelingen hebben dan kan het doel van een inwijding uitsluitend zijn je van je oude omgeving los te maken, je te hersenspoelen, om je vervolgens aan je nieuwe, 'hogere' meesters te binden en je zelfs te knechten.

Maar je bent dan wel lid van een echte club; en we weten allemaal hoe belangrijk 'netwerken' is. (...)

zara: anti krist symbool zegt al met 1 oog genoeg toch de hersenen spoelingen gebeurt overal je moet jong zijn mag niet oud worden en van plastic enz reclame wij leven in een slechte en tijd waar je niet aan zondes kan ontkomen
Op 26-02-2010 9:04:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: Mooi stuk, moet er wel aan toevoegen dat Christus al was overleden vóórdat hij met een speer werd doorboord!
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 26-02-2010 9:30:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
bert: Er is zeker iets bijzonders aan de hand met het labyrinth in Chartres. Ik weet nog dat ik op een dag daar met de familie heenreed, doodziek, bijna 40 graden koort, maar ja, je hebt voor je huisje betaald he. Dus vrouw reed en ik zat bibberend achterin onder een plaid. Na een paar uur in Chartres aangekomen en om geen spelbreker te zijn ben ik de kathedraal toch maar ingegaan. Geen puf om dat ding te bezichtigen ben ik toen maar, omdat ik me te beroerd voelde om stil te zitten, dat labyrinth gaan lopen. Niks gepland en zonder enige kennis wat het precies was, merkte ik al na 5 minuten dat lopen beter ging en na 2x het hele ding te hebben gelopen was mijn verbazing groot dat ik me prima voelde. Geen koorts meer etc. In de veronderstelling dat het wel weer snel terug zou zijn vertrokken naar de vakantiewoning. Maar zie, niks meer gehad en de hele vakantie fris en fruitig doorgebracht. Het kan geen verbeelding zijn, want ik wist niets van de kerk en het was zeker geen positief denken, want ik voelde me belabberd en negatief en wilde maar één ding: naar bed.
Mijn conclusie is dat er wel degelijk iets gebeurd daar. Wat? Geen idee, maar het is wel zalig.
Op 26-02-2010 9:42:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hano: Op zich een goede poging, maar ....
Een inwijding is niet te beschrijven. Je kunt het alleen ervaren en daarnaast zal en kan een ieder zijn eigen inzichten krijgen.
Op het internet kun je de inwijdingsritualen van de vrijmetselarij gewoon lezen en daaruit je idee vormen, totdat je de inwijdingen zelf meemaakt.....
Op 26-02-2010 10:06:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pizza!: @hano: suggereer je hiermee dat je zelf zo'n inwijding hebt meegemaakt?
Op 26-02-2010 10:34:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hano:
Pizza!:

@hano: suggereer je hiermee dat je zelf zo'n inwijding hebt meegemaakt?

Meervoud van inwijding. Het zijn er meerdere (treden).
Op 26-02-2010 11:19:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hano: quote:
" En natuurlijk bij het toetreden tot meer obscure clubs als de Vrijmetselaars, Skull and Bones, de Orde van Malta en andere sektes die in verband gebracht worden met de 'NWO'."

De schrijver is paranoide geworden van alle conspiracy-verhalen op het net. De vrijmetselarij is geen sekte, het is het tegenovergestelde van een sekte. Bij een sekte horen geen vrijdenkers.
Hij had eerst beter op www.vrijmetselarij.nl kunnen inlezen.
Op 26-02-2010 11:30:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer:
hano:

...
De vrijmetselarij is geen sekte, het is het tegenovergestelde van een sekte. Bij een sekte horen geen vrijdenkers.
...Kan me herinneren dat één van de vereisten voor lidmaatschap van de vrijmetselarij het geloof in een god is. Hoe is dat te rijmen met vrijdenken?

God... Dat ben je zelluf!
Op 26-02-2010 0:04:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hano:
Cultuurmeneer:

hano:

...
De vrijmetselarij is geen sekte, het is het tegenovergestelde van een sekte. Bij een sekte horen geen vrijdenkers.
...Kan me herinneren dat één van de vereisten voor lidmaatschap van de vrijmetselarij het geloof in een god is. Hoe is dat te rijmen met vrijdenken?


Geen idee waar je dat opgepikt hebt. Het is ook niet zo.
Op 26-02-2010 0:27:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Cultuurmeneer:

hano:

...
De vrijmetselarij is geen sekte, het is het tegenovergestelde van een sekte. Bij een sekte horen geen vrijdenkers.
...Kan me herinneren dat één van de vereisten voor lidmaatschap van de vrijmetselarij het geloof in een god is. Hoe is dat te rijmen met vrijdenken?

Er wordt gesproken van de Opperbouwmeester.
United as one. Divided by zero.
Op 26-02-2010 0:40:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer:
hano:

Cultuurmeneer:

hano:

...
De vrijmetselarij is geen sekte, het is het tegenovergestelde van een sekte. Bij een sekte horen geen vrijdenkers.
...

Kan me herinneren dat één van de vereisten voor lidmaatschap van de vrijmetselarij het geloof in een god is. Hoe is dat te rijmen met vrijdenken?

Geen idee waar je dat opgepikt hebt. Het is ook niet zo.

Kan niet zo snel vinden waar ik dat ooit opgeduikeld heb maar hier staat iets vergelijkbaars: "... De ordegrondwet van de “Reguliere Grootloge van België” [http://www.glrb.org stelt onder meer dat “...de vrijmetselarij het geloof in God bevestigt, een opperwezen dat aangeduid wordt als ‘Opperbouwmeester des Heelals’. Zij eist van elk lid dat het die bevestiging, die absoluut is en waarover geen enkel compromis of beperking mogelijk is, onderschrijft. ... " ( http://www.gob.be/NL/kracht/de_vrijmetselarij/in_onze_streken.php )
3.14po:

...
Er wordt gesproken van de Opperbouwmeester.

Idd! Van de site vrijmetselarij.nl:
"... Wat houdt het begrip Opperbouwmeester van het Heelal in?
Iedere vrijmetselaar heeft de vrijheid ook daar zijn eigen inhoud aan te geven. De gemeenschappelijke betekenis laat zich het best illustreren met een stukje uit een rituaal:
   Vraag:       Op welke grondslag zijn wij hier bijeen?
   Antwoord:    Op die van broederschap.
   Vraag:       Wie heeft ons daarvan het bewustzijn geschonken?
   Antwoord:    De Opperbouwmeester van het Heelal.
   Vraag:       Waarom geven wij hem die naam?
   Antwoord:    Omdat hij ons leven en wereld doet zien als een te voltooien bouwwerk. ..."

-meester, hem, hij??? Dat riekt erg naar een mannelijke, persoon-achtige God? Een soort doelgerichtte 'Schepper'.
(bericht gewijzigd op 26-2-2010 13:13:09)
God... Dat ben je zelluf!
Op 26-02-2010 13:04:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Het is niet dat je in een god moet geloven, het is dat je ergens in moet geloven, wat het ook is. Dat kan een god zijn, jezelf, een mathematische logica of een of ander bijgeloof dat maakt niet uit.

Tenminste, dit is zo bij diverse aftakkingen ik weet niet of dit hetzelfde is bij de officiele metselaardij.

Maar goed het blijven praatgroepjes die geen benul hebben van wie er aan het hoofd van de tafel zitten.
Op 26-02-2010 13:05:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Cultuurmeneer:

Dat riekt erg naar een mannelijke, persoon-achtige God?

Tjah, mannelijke en vrouwelijk zijn op dat niveau metafysisch, symbolisch om een gevende (mannelijke) of ontvangende (vrouwelijke) kracht te omschrijven. Dat moet je niet al te letterlijk nemen. Hoogstens wordt er een persoon-achtig iets van gemaakt om het begrijpelijk en bespreekbaar te maken, want hoe praat je over dat niveau van energieën?. Net zoals de levensboom van de Kaballah ook geen echte boom is waar je tegenaan kan pissen.
United as one. Divided by zero.
Op 26-02-2010 13:34:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer:
3.14po:

Cultuurmeneer:

Dat riekt erg naar een mannelijke, persoon-achtige God?

Tjah, mannelijke en vrouwelijk zijn op dat niveau metafysisch, symbolisch om een gevende (mannelijke) of ontvangende (vrouwelijke) kracht te omschrijven. Dat moet je niet al te letterlijk nemen. Hoogstens wordt er een persoon-achtig iets van gemaakt om het begrijpelijk en bespreekbaar te maken, want hoe praat je over dat niveau van energieën?. Net zoals de levensboom van de Kaballah ook geen echte boom is waar je tegenaan kan pissen.

Mee eens, maar de symboliek is toch wel wat eenzijdig, in 'de loge': broederschap, Opperbouwmeester... (Hoe zit dat trouwens bij de Weefsters e.d.: hebben die een Opperbouwmeesteres of Opperweefster?) Misschien tijd voor een update van al te eenzijdige symbolen?
(bericht gewijzigd op 26-2-2010 13:41:34)
God... Dat ben je zelluf!
Op 26-02-2010 13:39:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Cultuurmeneer:

Mee eens, maar de symboliek is toch wel wat eenzijdig, in 'de loge'

Dat wordt bewust eenzijdig gehouden, zodat onderlinge menings- of religieverschillen over de aard van de Opperbouwmeester niet voor problemen zorgen. Althans, dat werd mij door een broeder uit Gorinchem verteld.
United as one. Divided by zero.
Op 26-02-2010 14:21:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fumer tue: Mooi, dit is een erg goed artikel. Vind het ook sterk dat de link wordt beschreven tussen de initiatie in een soort club (extern) maar dat deze zo opgebouwd is dat het meteen ook een uitbeelding is van de interne esoterische initiatie dewelke dan in die vorm kan sluimeren in het achterhoofd van een geïnitieerde tot op het moment dat hij/zij weet waarmee het correspondeerd.

De initiaties in Egypte gaan ook over de centrale kamer van een piramide (waar de stargate zich bevind) en waar de adept zal worden opgenomen in de hemelen. Diens geest werd naar Sirius of Orion gericht terwijl hij plaats nam in een sarcophage = "vlees eten", het heilige vlees dat gegeten zal worden, soma, hetgeen gezalfd is, nadat het eerst tijdens kerstmis heeft kunnen drogen boven de kachel of aan het kruis heeft gehangen. Er wordt gezegd dat de adept er in gaat als een mens en weer zal buiten gaan als een god. Nadat ie eerst de introspectieve spiraal meegaat die het zelf zal in stukken slaan, de onderwereld waar elk aspect van diens leven voor zich zal verschijnen en waar hij drie nachten als ka, een vogel de spirituele ruimte van de tijdloze realm zal bewonen om dan te beseffen dat diens lichaam een plaats is waar hij in en uit kan gaan zonder te sterven en zo echte immortaliteit zou bekomen via een gnosis waarin ie in direct contact komt met de god of goden waarna er een miltidimentionalisering ontstaat die al helemaal niet is uit te leggen. Sterk artikel en mooi in eenvoudigheid.
Op 26-02-2010 17:45:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fumer tue:
3.14po:

Cultuurmeneer:

Mee eens, maar de symboliek is toch wel wat eenzijdig, in 'de loge'

Dat wordt bewust eenzijdig gehouden, zodat onderlinge menings- of religieverschillen over de aard van de Opperbouwmeester niet voor problemen zorgen. Althans, dat werd mij door een broeder uit Gorinchem verteld.


Ik denk ook zoiets, had ergens iets gelezen dat het ook te maken heeft met het feit dat de levende god veranderd, andere vormen aanneemt en evolueerd naargelang het leven.
Op 26-02-2010 17:48:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fumer tue:
studentje:

Mooi stuk, moet er wel aan toevoegen dat Christus al was overleden vóórdat hij met een speer werd doorboord!


Zit in die tekst, dat er water en bloed uit de wonde liepen maar dat deze niet gemixt waren. Em is al dood endus om terug te slingeren
(bericht gewijzigd op 26-2-2010 17:52:10)
Op 26-02-2010 17:51:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Dan maar geen lid van een club...
Cannot kill the Battery!!!
Op 26-02-2010 18:02:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Juan: DARK SECRETS: INSIDE BOHEMIAN GROVE

http://video.google.nl/videoplay?docid=-82095917705734983&hl=nl#

Alex Jones - Skull and Bones The Order of Death (Final)

http://video.google.nl/videoplay?docid=1990668846539090589&hl=nl#

Op 28-02-2010 2:01:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded: Pas nog gezien, net over de grens in Nederland: Wandergesellen uit Duitsland: leerlingen / gezellen uit de bouwgilden aldaar.("... In der Freimaurerei ist der Geselle der zweite, mittlere Grad der Einweihung. ..."

http://de.wikipedia.org/wiki/Geselle

http://de.wikipedia.org/wiki/Wanderjahre

"... “Wandergesellen zijn ambachtslieden die rondreizen op zoek naar werk. Het komt voornamelijk in de Duitstalige landen voor. De eerste begonnen in de Middeleeuwen met reizen, toen er overal werd gebouwd aan kerken. Ze beoefenen ambachtelijke vakwerk zoals metselen en houtbewerking. Ikzelf ben schilder”, vertelt Mark en laat het geborduurde schilderswapen op zijn jasje zien.

In de leer
Een Wandergesel gaat ook nu nog eerst drie jaar in de leer bij een meester. Die stuurt ze dan op pad, om ervaring op te doen in andere steden. “Als je ergens hebt meegewerkt aan bijvoorbeeld de restauratie van een kerk krijg je daarvoor een erkenning of certificaat. Die kan je dan bij terugkeer weer aan je meester tonen. Zo is de Frauenkirche in Dresden onder andere met hulp van Wandergeselle weer opgebouwd.

Maar het Wanderschaft heeft niet alleen met werk te maken. “Het is een levensstijl en er zijn veel regels aan verbonden. Ik ben bijvoorbeeld al sinds twee en een half jaar niet meer thuis geweest. Gedurende drie jaar en een dag mag je namelijk niet binnen een cirkel van 50 kilometer van je huis komen.” Hun reis- en werkervaringen worden in een persoonlijk boekje bijgehouden. Als ze een gemeente bezoeken krijgen ze ook nu nog een stempel als erkenning voor hun bezoek. Ze mogen niet langer dan drie maanden op dezelfde plek blijven. Er wordt zoveel mogelijk gelopen, voor de reizen mag niet betaald worden en het bezit van telefoon of computer is uit den boze. ..."

http://www.25xeurope.com/onderwerpen.php?artikel=581


(bericht gewijzigd op 16-7-2010 23:52:57)
God? Dat ben je zelluf!
Op 16-07-2010 23:35:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gio:
De oude Atheense filosofen zeiden het al: niet 'goden' maar natuurwetten geven de wereld vorm!
Op 16-03-2014 12:30:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden