Divide et impera. De Lage Landen, dat zijn Nederland en België, hebben lang geleden beide deel uitgemaakt van het Romeinse rijk. Al waren de Romeinen hier niet echt graag en hebben ze slechts weinig sporen nagelaten. Er zijn zelfs vrijwel geen taalsporen te vinden, dit in tegenstelling tot vele andere landen die deel uit hebben gemaakt van het Romeinse Galliarijk (Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Roemenië). Het rijke en vruchtbare Gallië (Frankrijk) was beduidend meer bij hen in trek want daar zouden de oorspronkelijke bewoners naast de meeste van hun gebruiken zelfs hun oorspronkelijke taal opgeven en die vervangen door een soort van volkslatijn . Jawel, het huidige Frans dus.In het noorden van het toenmalige Romeinse rijk – de rivier de Rijn werd min of meer officieel als de grens beschouwd – was de invloed van Romeinse soldaten en cultuur dermate klein dat de Frankische bewoners zelfs hun eigen taal bleven spreken. Oftewel het huidige Nederlands, waar ook het Vlaams toe dient te worden gerekend.

Toen de Romeinse legionairs zich terugtrokken omdat Rome zelf nu gevaar begon te lopen vestigden vele vrije Franken zich binnen de voormalige grenzen van het Romeinse rijk in een gebied wat toch al nauwelijks bevolkt was geweest en waarvan de meeste oorspronkelijke bewoners zich gelijk met de Romeinse soldaten terug hadden getrokken naar civitates (steden) in het meer 'beschaafde' zuiden.

 

Het kan verkeren: het Germaanstalig gebleven noorden – de taalgrens in België geeft zo´n beetje aan waar het in de Romeinse tijd dichter bevolkt was - werd welvarender en wist qua inwonertal op den duur zelfs op diverse plaatsen het Romaanstalige gebied te overtreffen.
Maar dat dit Germaanstalige gebied geen variant van het volkslatijn was gaan spreken wilde nog niet zeggen dat zij niet een groot deel van hun gebruiken aan Romeinen te danken zouden hebben.

Het is één van die gebruiken waar ik het in dit stuk over wil gaan hebben, namelijk 'Divide et impera', oftewel: verdeel en heers.
Okay, oorspronkelijk stamt het principe van verdelen en heersen uit nog oudere tijden, namelijk uit de tijd van van Philippus – de vader van Alexander de Grote – maar de Romeinen zouden er gretig gebruik van maken en het soms tot een heuse kunst weten te verheffen.

Wie had echter durven te verwachten dat het juist de inwoners van de grensstreken van het voormalige Romeinse rijk zouden zijn, namelijk de inwoners van de Lage Landen, die dit gebruik tot op de dag van vandaag zouden blijven hanteren wanneer het hen zo uitkwam? Een politiek geladen en gewaagde uitspraak als deze vraagt natuurlijk om voorbeelden, en die zal ik hieronder pogen te geven.

De reden dat ik plotseling de inspiratie voelde opkomen tot het schrijven van dit stuk is de film 'Hotel Rwanda'.

Deze film gaat over de genocide in dit kleine in Centraal Afrika gelegen landje waar Hutu's en Tutsi's woonden en wat oorspronkelijk een Duitse kolonie was tot het na de Eerste Wereldoorlog aan België werd gegeven als kolonie.

 

In deze film werd op een zeker moment de opmerking geplaatst dat het de Belgen waren geweest die op een zekere wijze de nadruk hadden gelegd op het verschil in ras en afkomst tussen deze twee Afrikaanse volken.
Tutsi's, mogelijk een van oorsprong Ethiopisch volk wat uit langere en iets lichter getinte mensen bestond, werden min of meer als superieur behandeld - en zodoende voorgetrokken – boven de Hutu's die donkerder en iets kleiner waren.
Dit zette uiteindelijk zoveel kwaad bloed dat de laatsten in een burgeroorlog tussen de 600.000 en 1 miljoen Tutsi's om zouden brengen.
Ik moest toen gelijk terugdenken aan een andere voormalige kolonie, namelijk Zuid-Afrika waar vele Nederlandse boeren een bestaan zouden weten te vinden ten tijde dat de Kaap als verversingsstation was gekoloniseerd door de Nederlanders.

Het Nederlandse woord 'Apartheid' is nu bij de meeste wereldburgers wel bekend door de geschiedenis van Zuid-Afrika, en nu niet bepaald in positieve zin.
In tegenstelling tot wat er in Rwanda gebeurde, vond er in Zuid-Afrika gewoon een verdeling plaats tussen blank en zwart en andere tinten. Met het nadrukkelijk verbod tot menging van deze rassen door middel van huwelijken.
Alhoewel dat in Rwanda eveneens uit den boze was geweest hoor, een huwelijk tussen Tutsi's en Hutu's.

Maar dat zijn dus twee voorbeelden waarin bewoners van de nu Nederlandstalige delen van het voormalige Romeinse Rijk zich lieten gelden in een politiek die men het beste als 'Divide et impera' zou kunnen beschouwen.
En dit zijn niet de enige twee voorbeelden, want als men wat verder terug gaat in de tijd zijn er meer voorbeelden te vinden. Er viel altijd wel iets te verdelen, uiteindelijk.

Laten we daarvoor eens teruggaan naar de tijd van de 80-jarige oorlog.
Om nu niet gelijk de hele voorgeschiedenis van deze tijd te willen beschrijven volstaat het misschien met te vermelden dat na de ineenstorting van het Romeinse rijk er diverse pogingen zouden worden ondernomen dit Rijk in een iets gewijzigde vorm onder andere bestuurders te laten voortbestaan.
De eerste die dan genoemd moet worden is natuurlijk Karel de Grote die als Frankisch heerser het voormalige West-Romeinse rijk een nieuwe vorm gaf en er zelfs landen deel van uit liet maken die nooit echt door de Romeinen veroverd waren geweest (zoals Duitsland).In de 16e eeuw echter zou er een naamgenoot van deze eerste Frankische keizer zijn, namelijk Karel V, die heerste over een vrijwel net zo groot gebied.
Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, België, Nederland, Luxemburg, Napels, Sicilië, Sardinië (ja zelfs Jeruzalem) behoorden tot zijn rijk.

Tijdens het bewind van zijn erfopvolger, Filips II, zou de eerder genoemde 80 jarige oorlog uitbreken.

Deze oorlog lijkt te zijn begonnen om religieuze redenen, het was namelijk tijdens de reformatie - en de pogingen van de zeer Katholieke Filips II om deze met harde hand te onderdrukken – dat deze oorlog begon, maar het was eigenlijk eerder een onafhankelijkheidsoorlog.
Tijdens deze oorlog deed Filips II zijn uiterste best om vooral het zeer welvarende Gallia Belgica te behouden. Tot dit gebied kan men het huidige België en de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zeeland het beste rekenen.
De noordelijker gelegen delen van de Lage Landen – een groot deel van het huidige Nederland dus – wisten het eerste vrij te worden van overheersing door een vreemde mogendheid, wat tot gevolg had dat een groot deel van de Protestantse en Joodse inwoners van het huidige België besloten zich in het noorden te vestigen, vrij van discriminatie op grond van ras en geloofsovertuiging.

Men zou nu kunnen denken dat er in die dagen in het noorden dus sprake was van een gemeenschap waarin geen 'apartheid' bestond, niets is echter minder waar.
Hier vond precies hetzelfde plaats, enkel waren het nu de trouw Rooms-Katholiek gebleven inwoners die het moesten ontgelden. In Amsterdam moesten zij zelfs stiekem hun geloof belijden op een zolder in een grachtenpand.(Museum 'Ons' Lieve Heer op Solder')

Tijdens deze oorlog wist het oorspronkelijk arme en tamelijk dunbevolkte vrije noorden wel steeds welvarender te worden en men kan op een zeker moment zelfs gaan spreken van een Gouden Eeuw.
Toen er uiteindelijk dus vredesbesprekingen aan begonnen te komen (dat waren die van de Vrede van Munster, en die begonnen reeds in 1641) zorgden de noordelijke Nederlanden ervoor beide zijden van de Scheldemonding in handen te hebben en te houden om zodoende te beletten dat Antwerpen een te grote concurrent van de noordelijker gelegen havensteden zou gaan worden.

In het huidige Zeeuws-Vlaanderen vonden hele volksplantingen van Protestantse boeren plaats om dit van oorsprong Katholieke gebied stevig onder beheer te kunnen krijgen.
Verder werden vrijwel alle Rooms-Katholieke kerken in het zuiden - Noord-Brabant, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen - omgevormd tot Protestantse kerken, zelfs al kwam er eerst bijna geen hond in deze kerken in het nog steeds overwegend Rooms-Katholieke gebied.
De grote kerk in Breda is daar nog een goed voorbeeld van.

Het systeem waarin men mensen met andere geloofsovertuigingen de gelegenheid aanbood zich te vestigen in vers te ontginnen gebieden bleek dermate succesvol in de ogen van de Nederlandse heersers dat men het later nog meerdere malen zou gaan herhalen, zelfs in Groot-Brittannië waar een Nederlandse Stadhouder – Willem III (1650-1702) - tot koning zou worden gekroond.

Dit was mogelijk geweest omdat zijn moeder Maria Henriëtte Stuart was, de dochter van een Britse vorst (Jacobus II).
Als Protestants koning hadden de Engelsen Willem III verkozen boven de Rooms-Katholieke zoon van Jacobus II , Jacobus Frans Eduard Stuart.
Dit had tot gevolg dat het Rooms-Katholieke Ierland eveneens door een Protestantse koning werd overheerst met alle gevolgen van dien.
Want net als dat in Nederland was gebeurd werden de Rooms-Katholieke burgers nu min of meer als 'inferieur' beschouwd.

 

En opnieuw werden er complete volksplantingen van Protestantse boeren neergepoot in Ierland om de Katholieke burgers in toom te kunnen houden. Vooral in Ulster – het huidige Noord-Ierland – zouden vele van die boeren een nieuw bestaan opbouwen ten koste van de oorspronkelijke Katholieke bevolking.
Eigenlijk herinneren de zogeheten 'Oranjemarsen' nog wel aan deze episode van de geschiedenis in negatieve zin.

En dit alles geschiedde in de naam van iemand waarvan de volgende tekst overleverd zou worden:

"Iemand zei tegen hem:
Zeg tegen mijn broers dat zij de
bezittingen van mijn vader met mij delen.
Hij zei tegen hem:
Mens, wie heeft mij tot verdeler gemaakt?
Hij wendde zich tot zijn leerlingen
en zei tegen hen:
Ik ben toch geen verdeler?"
(Evangelie volgens Thomas)

Wat heb ik met al deze hierboven omschreven voorbeelden nu eigenlijk aan willen tonen?
Dat men in de Lage Landen haast nog meer dan in andere ons omringende landen de nadruk lijkt te willen leggen op het VERSCHIL tussen mensen in plaats van wat hen overeen doet komen.
Men hoeft maar naar de huidige politieke situatie in zowel België als Nederland te kijken om dit zelf een beetje te kunnen waarnemen.

Jawadde: Zo zie je maar dat religie in wezen een sociaal en politiek instrument is. En dat het weinig met dat wat we doorgaans met "God" benoemen te maken heeft. Hopelijk komt er een tijd dat de mensen hun religiositeit gaan hervinden, door zich van het juk van hun religie te bevrijden.
Als er dan twist is, dan kan men zich op zijn minst al niet meer verbergen achter religie, maar dient men man en paard te noemen: nl. dat het over grond, bezit en weet ik nog al niet wat gaat waarover men ambras maakt. De kernvraag is, vast stellende dat wij sinds de Romeinen(of zelfs nog eerder) zo te zien nog niets, maar dan ook niets geleerd hebben, of er dan nog wel hoop is voor de: "in zijn conditioneringen gevangen mensheid"?
Op --0 8:45:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lange wapper: Zelden zulk een volledige en objectieve uiteenzetting gelezen over onze geschiedenis. En ik sluit me aan bij de mening van Jawadde.
Op --0 10:34:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : wacht ff. ik heb al lang geleden hier gereageerd op een stukje over talen ;

volklatijn is niet het huidige frans. de fusie van frankisch germaans met het volkslatijn en wat andere debielen (oa kelten en andere freaks) die ook rondhingen in de regio heeft het frans tot gevolg gehad.

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op --0 10:59:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : "Het Nederlandse woord 'Apartheid' is nu bij de meeste wereldburgers wel bekend door de geschiedenis van Zuid-Afrika"

Ook al zo'n misvatting; het klinkt Nederlands maar het is Afrikaans.
Dat woord bestond nooit in de Nederlandse taal.

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op --0 11:17:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : verschil met de huidige situatie is dat nimmer ooit het iemand in zn botte hoofd heeft gehaald om te gaan praten over uitzetten of deporteren.
Wat inderdaad klopt is dat er tijden waren van hagepreken van protestanten en daarna katholieke schuilkerken.

Nou ja Karel de Grote heeft wel mensen uitgemoord en verplaatst in gebieden die al gekerstend waren.

Wij saksen* waren flink het bokje onder die krankzinnige gek als we de boeken mogen geloven . (niet jullie saksen. Groningers/drenten en twenten)
Grap is dat religieuze repressie altijd en immer tot bloedvergieten heeft geleidt . Een goed voorbeeld was de in de lage landen geboren Karel V die het aan zn reet zou roesten wat iemand geloofde als hij maar de baas was tegenover zijn xenofobe spaanse scharminkelige zoontje die het rijkste deel van zijn rijk (jawel de lage landen brachten meer op dan alle spaanse koloniën en de portugeese bij elkaar) verkwanselde en in ellende stortte.
Het zaad van die religieuze scheiding zat al ingebakken in de kerstening. De germanen hadden andere opvattingen als de galloromanen over staatsinrichting en religie.
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op --0 11:27:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded: "... Dat men in de Lage Landen haast nog meer dan in andere ons omringende landen de nadruk lijkt te willen leggen op het VERSCHIL tussen mensen in plaats van wat hen overeen doet komen.
Men hoeft maar naar de huidige politieke situatie in zowel België als Nederland te kijken om dit zelf een beetje te kunnen waarnemen. ..."

Nederland zit wel vaker in de voorhoede met controversiële onderwerpen.
Ondertussen heeft ook Merkel zich uitgesproken over de multiculturele samenleving en in de rest van Europa (Scandinavië, UK, Frankrijk, Spanje, Griekenland, enz, enz.) roert men zich ook steeds vaker mbt dit onderwerp.
Als de nieuwkomers maar allemaal goed zouden begrijpen dat niet de religieuze boeken ons allen verbinden maar dat alleen de liberale grondwet dit doet! Dus wie verdeelt er nou?
God? Dat ben je zelluf!
Op --0 11:45:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ioannes: Een paar opmerkingen, Willem III's moeder is een dochter van Charles I, en was een neef van Charles II en James II. Eigenlijk vonden er in de 16e eeuw volksverhuizingen plaats, het katholieke deel van Noord Nederland vertrok naar Zuid Nederland, en het protestante deel van Zuid Nederland vertrok naar Noord Nederland. Noord en Zuid Nederland waren wingewesten voor de koning Filips II, maar de inwoners wouden daartegenover invloed en inspraak over hebben. In dit artikel lijkt het erop alsof de katholieken het slachtoffer waren van de splitsing. Door de katholieken zijn er duizenden protestanten over de kling gejaagd. Beter kan men stellen, wat men zaait, zal ook oogsten.
Op --0 0:03:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pietje Puk:


http://www.undovedmind.org/ISGP/AppendixA.htm
Quote:
EIR has written how Venice did a lot of manipulating between the Vatican and the
British Empire (or Catholicism and the Reformation, if you will) through secret
societies as Martinism (they actually didn't mention Memphis Misraim, although that
was set up by one of their prime Martinist suspects together with a Venetian ambassador).
They also wrote how Venetian merchants transferred a large portion of their assets to
Holland and especially the UK from where the manipulation continued. It's an interesting
theory, which deserves to be investigated more thoroughly. Very little has been written
about historic clandestine politicking (in part via private interests) between Venice, the
Netherlands, the UK and in relation to the Vatican. Maybe not a total surprize, as even
today the people are not told about the "realpolitik" concept of politics. -- According to
the histories of Memphis Misraim and Martinism, the Vatican's Knights of Malta is an
occult group at its core. Although it is known that SMOM has been inspired by the
esoteric Knights Templar and there are rumors about its Rosicrucian teachings (also
inspired by the Templars), if true, they've been able to hide this fact quite well. Two
things are for sure, the ranks of SMOM knights are filled with the most (anti-democratic)
aristocratic families of Europe, and not a decent English-language investigative article appears
to have ever been written about it. As for Belgium, a serious number of prestigious Opus
Dei and SMOM members have been implicated in ritual abuse and Satanist practices like
sadistic pedophilia, vampirism and cannibalism. Is there a connection? There might well be.

(bericht gewijzigd op 4-11-2010 13:20:27)
Op --0 13:18:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pietje Puk: Het manipuleren is van Venetie verplaatst naar Belgie, Nederland en Engeland...

+- 500 na Christus zijn een aantal Europese clans opgetrokken naar Rome, Venetie en daar de boel geplunderd. Vandaar dat in Antwerpen veel van Marmer is, iets wat hier niet voorkomt.

De Friesen schijnen hierin ook een grote rol gespeeld te hebben.
Dat wat er nu uitkomt wat betreft de Katholieke kerk en pedofielen, mensen binden aan pedofilie is het meest gebruikte 'middel' om mensen onder controle te houden, in combinatie met rituelen, wat ook niets anders is, dan een middel om angst te zaaien en daardoor macht te verkrijgen.

Meer over rituelen: http://www.scribd.com/doc/9932191/Phallic-Worship-the-Masculine-Cross

Op dit moment wordt de wereld gecontroleerd, bestuurd door mensen die deze rituelen en de werking daarvan maar al te goed kennen. Ja mensen, het gaat zelfs zo ver dat kinderen op kamp gaan, een bus vol, waarvan de helft terug komt en de andere helft ritueel verkracht, gemarteld en de strot door wordt gesneden.
Degene die overblijven ondervinden zulke verschrikkelijke angsten als kind, dat die de rest van hun leven te controleren zijn en uiteindelijk deze rituelen zelf toepassen. De kinderen die overleven worden uiteindelijk opgeleid en op belangrijke posisties geplaatst. Dat niemand zijn bek hierover open doet, is nogal logisch..

Angst.

(bericht gewijzigd op 4-11-2010 13:30:24)
Op --0 13:22:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : De katholieken waren minder militant in de 80 jarige oorlog dan de protestanten. dwz de inheemse katholieken de spanjaarden deden gewoon vrolijk een inquisitie dat ze al eerder toepasten op hun joodse landgenoten. Martelingen en hoofden die op staken door straten van elke stad werden gedragen ; spanjaarden lusten er wel pap van.

Maar protestanten reageerden dat behoorlijk bloedig af op hun katholieke landgenoten.

En ondanks dat er vijheidvan godsdient in theorie bestond in Nederland werd het de katholieken in het begin van de republiek zeer moeilijk gemaakt hun geloof te belijden . Heeft uiteraard wel een logica de katholieke kerk was de vijand het symbool van de repressie onder de spaanse inquisitie.
Zelfde reden dat je geen fascistische partij met goed fatsoen kon oprichten na WO2 pas nu wordt wilders getolereerd met zijn fascistische partij. Terwijl Wilders helemaal aan de kern van het ontstaan van Nederland voorbij gaat. Ondanks de discriminatie van de katholieken was de basis wel degelijk godsdienstvrijheid.
Maar Wilders is dan ook geen echte Nederlander. Zijn voorvaderen kwamen deels uit onze kolonie en verder was venlo ook in onze gouden eeuw gewoon duits, dom en achtergebleven; kennelijk is dat nog steeds zo in venlo want anders komen er natuurlijk geen idioten als wilders vandaan.

Ben persoonlijk ook van mening dat de verlichting en de franse revolutie met napoleon en het einde van de republiek nederland alleen maar schade heeft toegebracht.

Maar Wilders weet niks van geschiedenis . De reden dattie zijn eigen hitlerpartijtje begon was omdat ie iets tegen turken had en nooit gehoord had van de geuzenkreet liever turks dan paaps.

Maar goed ; voor jullie belgen . Bij ons in nederland worden limburgers dan ook gezien als dom . We waren er net van genezen van deze vooroordelen totdat wilders kwam en half limburg op die gek stemde .

En dat terwijl limburgers zelf vinden dat mensen uit venlo zowat de domste limburgers ter wereld zijn.

[/treitermode]
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op --0 13:26:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71: De Romeinen hebben hier wel degelijk hun sporen nagelaten
want Maastricht is een Latijnse stad door de Romeinen gebouwd.
Ook Heerlen heeft Romaanse wortels
En zo zijn Voorburg en Alphen aan den Rijn voormalige Romeinse
vestingen.
Op --0 13:40:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Inderdaad Arnold71, zeer duidelijke sporen zelfs.
Thermenmuseum in Heerlen, de restanten van een Romeins badhuis:En is Nijmegen (Noviomagum) ook niet door de Romeinen gesticht?
Is it electrickery?
Op --0 13:49:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71: Ik heb het even opgezocht, het Latijns voor Heerlen is;
Coriovallum of Coriovalium.
Op --0 14:43:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Arnold71:

Ik heb het even opgezocht, het Latijns voor Heerlen is;
Coriovallum of Coriovalium.

Klopt, ik ben er geboren en leerde dat op de lagere school al. Er werd vrij veel aandacht geschonken aan de Romeinse geschiedenis van Heerlen. Er werd ons zelfs een soort trots bijgebracht wat dat aanging. En daar haakte is dus af. Trots? Heb ík die stad gebouwd soms?


(bericht gewijzigd op 4-11-2010 14:55:05)
Is it electrickery?
Op --0 14:48:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71:
Zo zie je maar weer....
We zijn dus eigenlijk allemaal een mengelmoesje.
Wel bijzonder dat sommige van onze steden Romeinse
roots hebben.
Op --0 14:57:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : Onze wierden zijn ouder als menig romeins opslagplekje als Trajectum of Noviamagus.

Enige stad van betekenis in deze regio was Colonia Agrippinensium.

Behalve dan de http://nl.wikipedia.org/wiki/Hunsow dat Tegenwoordig Gewoon Groningen heet (locatie hebben ze een beetje fout op Wikipedia )
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op --0 19:51:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Mooi blog!

En nu passen ze een andere tactiek toe.
'Wij' tegen de moslims.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 19:59:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Hubble: Zo zie je maar...geschiedenis herhaalt zich, maar dan onder een andere noemer.
Ook wat betreft de macht van de havens. Ongelooflijk dat na enkele eeuwen nog steeds discussie is over de Westerschelde.
Vraag een willekeurige chinees die handel wil drijven waar Rotterdam of Antwerpen ligt. Dat weet hij/zij niet. Als je zegt West Europa, dan is het pas duidelijk.
Dus in die zin zeg ik dan ook....bekijk het grootser, dus niet alleen in hokjes. (in het verleden kon dat haast niet anders vanwege de "andere" kennis). Dan valt religie, of welke achtergrond dan ook, volledig in het niet

(Overigens een leuke post!)
Wie mooi is van binnen is ook mooi van buiten
Op --0 20:52:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: Jullie zijn Lugdunum Batavorum (Leiden) nog vergeten te melden...

Inhoudelijk: er mag ook vermeld worden dat de handel een grote invloed had op zowel de welvaart als het denken in de Lage Landen van de 14e t/m de 17e eeuw. Eerst was er de Hanze die de Nederlandse en Vlaamse havens van rijkdom voorzag. Later kwamen de handelsmonopolies met allerlei verre rijkdommen (Amerika, Azië werden Antwerpen en daarna Amsterdam onmetelijk rijk. Rijkdom die de kunsten en wetenschappen een duw in de rug gaf en de Lage Landen stevig op de wereldkaart hebben gezet. In die eeuwen schoof de taalgrens op naar het zuiden. Pas met het industrialiseren van Wallonië in de 19e eeuw rukte het Frans weer noordwaarts op.
Op --0 22:10:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: Wijk bij duurstede is ook ui de Romeinse tijd. Verder vind ik de conclusie erg slecht en politiek gekleurd.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op --0 9:08:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden