Als er al een geloofsstroming is die de gemoederen flink bezig houdt dan is het de Islam wel. Er gaat geen dag voorbij of moslims weten de de kranten te halen.

Over het algemeen zijn al die berichtgevingen nogal negatief te noemen en daar waar ze niet negatief zijn onderstrepen ze het door Pim Fortuyn geuitte en door velen onderschreven idee van een 'achterlijke cultuur'.
Dat steeds meer niet-moslims de Islam als een bedreiging zien is een feit. Onderzoekjes zoals deze moeten aantonen de onrust groeit. Ook het succes van Geert Wilders en Hirshi Ayaan valt voor een groot deel toe te schrijven aan hun anti-islamitische voorkeuren. Wat is dat toch met de Islam?

Burkini
Burkini
( Een progressieve Islam bestaat niet getuige deze Burkini )

Ontstaanslegende van de Islam.

Om een beetje inzicht in de materie te krijgen even kort de ontstaansgeschiedenis, door de ogen van westerse wetenschappers, van het relatief gezien jonge geloof.

Ingewijde moslims kennen de Bahira-legende over de ontmoeting van de christelijke monnik Bahira met de profeet Mohammed. Voor moslims betekent het verhaal een 'bewijs' dat Mohammeds komst al in de bijbel is aangekondigd. Christenen in het Midden-Oosten van de negende eeuw leerden er juist uit dat Mohammed er blijkbaar in geslaagd was de Arabieren te bekeren tot de éne God van de christenen, maar dat hij het geloof moest versimpelen om aanhangers te krijgen. In het middeleeuwse Europese christendom wordt Bahira beschouwd als een ketter die het christelijke geloof verkwanseld heeft.

In de langste, meest uitgewerkte versie van de legende is Mohammed een slimme en welbespraakte jongeman als hij, ergens in de woestijn, de christelijke monnik Bahira ontmoet. Bahira ziet dat er een wolk boven de jongen zweeft en vertelt hem dat hij is voorbestemd om `de voorspelling van de Zonen van Ismaël' (uit het bijbelboek Genesis) in vervulling te brengen. Hoe weet u dat, vraagt de jongeman. Bahira antwoordt dat God hem dat in een visioen heeft laten weten. Mohammed wil dan weten wie God is en zo ontstaat er een gesprek waarin de monnik hem stap voor stap inwijdt in de basisbeginselen van het christendom.

Mohammed bekeert zich tot het monotheïsme en hij wil het nieuwe geloof ook onder zijn mensen verkondigen. Hij vraagt de monnik hoe hij de Arabieren, die gewend zijn om stenen en hemellichamen te aanbidden, kan winnen voor het geloof in één God. Bahira bedenkt een list: hij zal een wonder in scène zetten. Hij zal een boek schrijven, dat op de hoorns van een koe doen en naar Mohammed sturen. Mohammed moet dan tegen zijn mensen zeggen dat God hem het boek gezonden heeft. Het plan slaagt, de Arabieren zien er een wonder in en bekeren zich tot één God.

“Een boek op de hoorns van een koe, dat klinkt voor ons heel raar”, zegt de Groningse Arabiste Barbara Roggema. “Maar het is natuurlijk een verwijzing naar het tweede hoofdstuk van de koran, dat ‘de koe’ heet. In de vroegste niet-islamitische teksten over de Islam wordt vaker verwezen naar ‘het boek van de koe’. Wat dat precies is, weten we niet. Het zou erop kunnen wijzen dat het ‘hoofdstuk van de koe’ ook circuleerde als een op zichzelf staande tekst. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig voor moslims, want zij gaan ervan uit dat er maar één, onveranderlijke, versie van de koran is overgeleverd. (1)(2)

Islam, relgie van vrede
(... aldus een Palestijnse Iman na de bomaanslagen in Londen)

Waarom zoveel angst voor de Islam?

Tot 1988 maakte niemand zich echt druk om de Islam als een gewelddadig geloof. Natuurlijk wisten we wel dat men in het midden oosten er nogal wat vreemde praktijken op nahield, maar dat was letterlijk ver van het bed. In 1987 verschoof dit beeld toen Rudi Carell in zijn "Rudis Tagesshow" een satirisch filmpje liet zien waarin een menigte vrouwen te zien was die damesslipjes gooiden naar de Iraanse ayatollah Khomeiny. Dit filmpje werd wereldnieuws, en in Teheran werd met woedende betogingen gereageerd.

In 1988 schreef Salman Rushdie The Satanic Verses (De Duivelsverzen) die tot een controverse op wereldschaal zouden leiden. Rushdie zou in dat boek de Islam in het algemeen en profeet Mohammed in het bijzonder hebben beledigt en vanuit de islamitische wereld werd de fatwa over de schrijver uitgesproken. Het kwam erop neer dat iedere moslim de plicht had om Rushdie te doden. En hiermee was de teerling definitief geworpen.

Dat de Islam telkens negatief in het nieuws komt is voor een groot deel te wijten aan het feit dat er moslims zijn die tegenwoordig op basis van al dan niet vermeende religieuze teksten zich menen te moeten uiten en dat schopt tegen het zere been van de niet-islamitische bevolkingsgroepen. Enkele voorbeelden;

Een Australische imam (Taj Aldin al-Hilali.) die voor opschudding heeft gezorgd door te suggereren dat vrouwen die geen hoofddoek dragen erom vragen verkracht te worden, mag van het bestuur van zijn moskee twee tot drie maanden niet preken. De imam, sjeik Taj Aldin al-Hilali, bood het moskeebestuur gisteren zijn excuses aan voor zijn uitlatingen. Toen hem later door journalisten werd gevraagd of hij ontslag zal nemen zei hij: "Pas als we de wereld hebben bevrijd van het Witte Huis." Aldus een persbericht uit HLN van 27 oktober 2006.


( Explosief vrouwtje in wording )

Iman Khalil El-Moumni ging een stapje verder hij noemde homosexuelen schadelijk voor de Nederlandse samenleving en nadat hij publiekelijk excuus over zijn uitspraak had gedaan stond later in een vluchtschrift van zijn hand te lezen dat Europeanen "lager dan varkens stonden".

In de rechtszaak tegen de vermeende terrorist Samir A. en zijn handlangers dient, had medeverdachte Soumaya S. verklaard dat de omstreden sjeik Fawaz Jneid, van de eveneens omstreden As-Soennah-moskee in Den Haag, Theo van Gogh in een preek heeft vervloekt. Dat gebeurde vlak voordat de cineast en opiniemaker in 2004 werd vermoord.


Homofielen, ongelovigen, andersdenkenden en zelfs satire zoals de Deense sportprenten affaire vanuit religieus oogpunt tot mikpunt gemaakt door bepaalde groepen uit de radicale islamitische wereld. De wijsheden waarop deze groepen zich basseren halen ze uit de soera's en andere geschriften die door bepaalde moslimgroepen als belangrijk worden geacht.


Op de website van answering-islam vinden we nogal wat soera teksten terug die op ons westerlingen als kwalijk of verwerpelijk overkomen. Zeker in deze tijd zouden we dergelijke teksten kunnen aanmerken als 'haatzaaiend' of 'tot geweld aanzettend'. We zullen ter illustratie een greep weergeven.

Soera 4:76

Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan; voorzeker, Satan's plan is zwak.

Soera 4: 89

Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.

Soera 4: 95

Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning

Soera 5: 33

De vergelding degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

Soera 5: 54

O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.


( Waar haalt deze man zijn inspiratie vandaan? )

Soera 8: 12-1

Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af."
Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt, ( wete) Allah is voorzeker streng in vergelding…

O, gij die gelooft, wanneer gij degenen die niet geloven, op u af ziet komen wendt hun dan niet uw rug toe.

En wie op die dag zijn rug toekeert, tenzij hij voor het gevecht manoeuvreert of om plaats te nemen bij een andere groep, doet inderdaad de toorn van Allah over zich komen en de hel zal zijn tehuis zijn en dat is een slechte verblijfplaats.
Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.

Soera 8: 59-60

En laat de ongelovigen niet denken dat zij een voorsprong hebben. Voorzeker, zij kunnen Ons niet ontkomen. En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmede gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.

Soera 8: 65

O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.

Soera 9: 5

Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Soera 9:5

doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.

Soera 9: 14

Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen...

Buiten de soera circuleren er nog tal van gelijkwaardige teksten binnen de diverse islamitische stromingen.

Homo's in de Islam
( Al Jaazera TV. Deze geestelijke heeft niet veel op met homo's )

Radicaal en niet radicaal.

Net als binnen elk ander geloof zijn ook binnen de Islam diverse stromingen die onderling kunnen botsen. Voor ons westerlingen is het niet makkelijk te zien of te begrijpen welke stroming een willekeurig moslim aanhangt. Hoewel we vaak geluiden horen over de 'vredelievende Islam' worden die vaak overstemd door onderzoeken die het tegendeel suggereren:


Britse moslimjongeren radicaliseren.
Uitgegeven: 29 januari 2007 06:13


LONDEN - Britse moslimjongeren radicaliseren. Een groeiend aantal jonge moslims in Groot-Brittannië raakt geïnspireerd door de politieke islam.
De steun voor militante islamitische groeperingen neemt toe. Ook willen steeds meer jongere islamieten invoering van islamitische wetgeving (sharia) en voor vrouwen de hoofddoek verplichten.
Dat blijkt uit een onderzoek voor de politieke denktank Policy Exchange onder ruim duizend moslims. De resultaten werden maandag bekendgemaakt.
Van de ondervraagde 16- tot 24-jarigen wil 37 procent onder de sharia leven. Bij de 55-plussers is dat 17 procent. Van de jongeren zegt 13 procent terreurorganisaties als al-Qaeda te bewonderen, bij de ouderen is dat 3 procent.


En niet alleen in Engeland schijnt dit proces in gang te zijn, ook Nederland blijft niet verschoond;

Meer Turkse jongeren radicaliseren.
Uitgegeven: 16 oktober 2006

DEN HAAG - De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) blijft zich zorgen maken over de aanhoudende radicalisering onder vooral jonge moslims in Nederland. Het is daarbij "opmerkelijk" dat steeds meer radicale jongeren van Turkse afkomst opduiken in netwerken van radicale moslims die bereid zijn geweld te gebruiken tegen de westerse samenleving.

'Antisemitisme neemt toe door moslimjongeren'
dinsdag 4 oktober 2005

Onder leerlingen worden antisemitische, homofobe en vrouwonvriendelijke uitspraken alsmaar normaler. Inlichtingendienst AIVD krijgt daarover steeds vaker signalen uit het onderwijs.


En ook België ziet het niet positief in:

De Belg is niet optimistisch over de relatie tussen moslims en christenen. 61 procent ziet de spanningen alleen maar oplopen, blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Ipsos bij 783 Belgen. Slechts 7 procent van de ondervraagden denkt dat de spanningen zullen verminderen, 61 procent is ronduit pessimistisch en denkt dat de spanningen zullen toenemen. Vooral Vlamingen en mannen vrezen dat de spanningen zullen escaleren. Wat opvalt, is dat, hoe ouder men wordt, hoe meer men denkt dat de spanningen zullen afnemen. Hooggeschoolden zijn dan weer pessimistischer en zien een "botsing van de beschavingen" dichterbij komen. Moslims zijn optimistischer dan katholieken. Aldus het onderzoek.

Hamas, Hamas, alle ...
( 'I have a dream' maar dan anders )

Moeten we bang zijn voor de Islam?

Voor de Islam zelf hoeft men geen angst te hebben. Voor de vele aanhangers daarvan wel. Het is een feit dat steeds meer moslims in Europa van zich laten horen. En omdat we een democratisch werelddeel heten te zijn moeten wij ook islamitische wensen respecteren. Het duidelijkst komt dat naar voren in de wens van moslims om de (al dan niet delen) van de sharia (Islamitische wet of wet van god) in te voeren.

De Telegraph van 30 november 2006 meldt bijvoorbeeld dat de sharia in Groot-Brittannië steeds meer invloed krijgt. Maar ook in Nederland is de discussie op politiek niveau in volle gang. Om de mening van het volk te peilen (of de manipuleren) liet minister Donner zelfs een proefballonnetje over de mogelijkheid van het invoeren van de sharia op.

En dan zijn er natuurlijk bepaalde islamitische voormannen (zie bijvoorbeeld hierboven) die met vlammende preken de gelovigen aanzetten om alles wat tot de westerse cultuur behoort te ondermijnen. In het extreemste geval gooien we dan homofielen van flatgebouwen, stenigen we vrouwen die buitenechtelijke sex hebben gehad en onthoofden we al diegene die twijfels uitspreekt over Mohammed, Allah of de zin van de koran. De wereld laat zien dat er maar bar weinig landen zijn waar een progressieve of vredelievende islam overheerst. In die zin hoeft u zich dus geen ilussie te maken.

Voor de top gaat het om macht. En de top weet dat het klootjesvolk maar voor twee zaken ten strijde trekt. Geloof en liefde. En omdat het oneindig veel eenvoudiger is om het volk uit geloof te motiveren zal de doctrine op dat gebied toenemen. Het maakt hierbij niet uit of je gelooft in God, in 'the American way of live' of volk en vaderland. Uiteindelijk zal het volk de grote verliezers zijn.

Gebeten door de kat of de hond.

In feite zitten wij, als vrijheid blijheid minnende liefhebbers van grenswetenschappen, tussen twee vuren. Aan de ene kant hebben we het oprukkende Amerikanisme en aan de andere kant steeds groter wordende religieuze wordende invloeden. Wat we in feite zien is geen heilige oorlog maar een botsing tussen beschavingen die langzaam maar zeker dreigen te worden uitgevochten op het Europese grondgebied. het probleem zal zijn dat uiteindelijk iedereen een keus moet maken.


In het onderstaande filmpje legt de Arabische/Amerikaanse psychologe Wafa Sultan de vinger op de zere plek.

UPDATE:

Iraanse schoolboeken bereiden kinderen voor op Jihad

De Iraanse schoolboeken bereiden de kinderen voor op de heilige oorlog (Jihad). Ze demoniseren het westen en hemelen de martelaars op die sterven voor hun volk. Dat stelt een Israëlische ngo in Wenen.

"De boeken portretteren Iran als een grootmacht die zich tegen het westen verzet", zegt Arnon Groiss, de directeur van het Center for Monitoring the Impact of Peace. De non profit-organisatie heeft 115 Iraanse schoolboeken voor verschillende leeftijden onderzocht.

De onderzoekers vonden onder meer foto's van gesluierde vrouwen met een geweer op de schouder en tienjarige jongens met een antitankwapen. In de teksten worden de gesneuvelde kinderen in de oorlog tussen Irak en Iran de hemel in geprezen als martelaars. Op andere pagina's wordt een jood met een davidster getoond, beklad met modder, tussen de brokstukken op een slagveld.

"De boeken vormen een onmisbaar deel van het Iraanse regime", concludeert Groiss. Hij lanceert een uitnodiging om na te denken wat daaraan kan worden veranderd. (belga/hln) 02/02/2007

 Lanoe: Zijn de joden nu vervangen door de islam en waarom wordt zulke haatpropaganda niet aangepakt.

Of het nu de qo'ran, de bijbel (vooral het oude testament), de talmoed of welke religie dan ook kun je allemaal precies dezelfde bullshit vinden die niets te maken hebben met de daadwerkelijke leringen.

Kunnen we niet in het algemeen aannemen dat er in elke religie wel een klein groepje zit die het allemaal iets te letterlijk nemen en dan heb ik het nog niet over het kleine groepje elite dat misbruik maakt van religie, nationaliteit, cultuur enz (alles) om maar vast te houden aan hun macht?

Hierbij neem ik dan ook afstand van de bovenstaande eenzijdige visie en het zou grenswetenschappen sieren dat ook te doen, want het getuigt van weinig wetenschappelijk inzicht en zijn nu net uitspraken die we nu niet kunnen gebruiken en enkel op persoonlijke angst zijn gebasseerd en we weten wat angst voor slechte raadgever is.

Kdenk ookk dat we hier wederom met iemand te maken hebben die niet echt veel van de leringen van Mohammed begrepen heeft en zich weer hoofdzakelijk basseerd op dingen zoals de Sharia die niets meer met Mohammeds leringen te maken hebben, maar enkel het product is van de gevestigde orde die zoals altijd de leringen naar hun eigen hand manipuleren (zie jezus en de inmiddels opgedoken gnostische geschriften, die angstvallig uit de bijbel gehouden werden).

Beste Armand.

Als je echt op zoek bent naar de origine van het "slechte" (lees onwetenheid) dan kun je dit misschien eens inkijken zodat je ziet wie er achter de schermen aan de touwtjes trekken.

http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm

http://video.google.nl/videoplay?docid=6759022809518563654&q=condit&total=99&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

http://video.google.nl/videoplay?docid=-6326637962067443944&q=origins+of+evil&total=1937&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0


(bericht gewijzigd op 3-8-2007 13:36:31)
Carpe diem homo universalis
Op 03-08-2007 13:24:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Kijk ook deze documentaire eens:

http://player.omroep.nl/?aflid=5177459

En vraag je dan nog eens af wie het probleem zijn?
Het ging goed in India totdat de Engelse kwamen en de mensen op gingen delen in Moslims en Hindoe's, terwijl voor die tijd die 2 religie gewoon hand in hand gingen.

Verdeel en overheers?
Wie maakte daar toch ook altijd weer gebruik van?
Zij die zo hard roepen over de axis of evil doen dat enkel om de aandacht van de ware axis of evil af te houden, nml zijzelf Een groepje in de Amerikaanse, Engelse en Israelische regeringen.
Er is geen enkel Moslimland in de wereld dat de macht heeft om een beetje een dreiging te vormen voor de wereldvrede, de enige die die macht hebben is juist het kleine groepje in de regeringen die ik benoemde.

Denk je nu echt dat Iran een atoombom gaat gooien en niet beseft dat ze daarmee hun eigen ondergang tekenen?
Zo naief zijn ze daar ook niet.

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 03-08-2007 13:35:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Armand

"de leer van Mohammed"?????

Vertel mij eens wat de leer van mohammed is?
Ik heb nml nog nooit iets van hem gevonden, sterker nog, hij kon niet lezen en niet schrijven!

De Qo'ran heeft hij naar wat er gezegd wordt gedicteerd aan 5 mensen, waarbij het gif van het geschrift alweer in zn lering kwam en wat je dan ook maar aan moet nemen.
Ik was er nml niet bij toen hij dat gedicteerd zou hebben.

Net als bij Jezus zul je zijn leringen ook moeten zoeken in de gnostische hoek alwaar ook Mohammed onderdeel van was.

In het geval van de moslims kun je het dan het beste zoeken bij de Soefi's (die in de laatste documetaire over de moslims in India ook nog ff voorbij komen) en de Hasjisjin.

Alle profeten lieten dingen achter voor het volk, maar ook voor ingewijde, die zoals bij het ontdekte Thomas, Maria en Judas evangelie bepaalde inzichten hadden, die bij het volk nog ontbraken (gelukkig begint dat nu anders te worden) en dus ook enkel toevertrouwd werden aan deze ingewijde.

Dus wat was nu eigenlijk de lering van Mohammed?

Ik denk dat je dat alleen aan hemzelf zou kunnen vragen.

Zou de welbekende oude gevestigde orde niet wederom de waarheid de nek omgedraaid hebben, zoals altijd?

Is het misschien niet slimmer om nu eens te kijken wie dat zijn ipv ons wederom mee te laten slepen in hun spelletje van de goede (wij?) tegen de slechte (de moslims dan in jou geval?)?

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 03-08-2007 23:31:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Armand
Geen zin, of ontbreekt het aan de capaciteit?
En zolang mensen het soort onzin uitkramen als in je 1e antwoord krijgen ze gewild of ongewild daar een reaktie op.
Ik kijk niet toe hoe kortzichtigheid mijn wereld verkloot.
Waar je tenminste wel eerlijk in bent:

"Ik heb geen zin om op dit niveau te discussiëren."

Ik maak mezelf er misschien niet populair mee, maar dat is dan ook niet mijn streven.
Ik zoek MIJN waarheid of die nu leuk is voor derde of niet, dat maakt ook niet uit, want hij is enkel van mij:-)

Je eerlijkheid siert je, Armand.

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 6-8-2007 12:03:08)
Carpe diem homo universalis
Op 06-08-2007 0:00:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio: En jongens en meisjes, botsen de beschavingen nog een beetje de laatste tijd..?
(bericht gewijzigd op 6-8-2007 13:59:02)
Op 06-08-2007 13:59:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz: van vóór naar achter,
van links naar rechts.
Op 06-08-2007 14:40:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Voetnoot

"Gut gut Lanoe, Ik dacht dat het antwoord van Armand toch heel duidelijk was."

Dat was hij ook en daarom gaf ik ook een duidelijk antwoord terug:-)
Dat ik de uitspraken in zijn 1e antwoord niet accepteer is denk ik wel duidelijk.
Ik zeg/schrijf ervan wat ik ervan vind, omdat ik iets te vaak zie dat er maar gezwegen wordt, terwijl zielige figuren als Geert Wilders maar lekker inspelen op de onderbuik gevoelens van mensen.
Balkenende heeft ons al een illegale oorlog ingetrokken met dezelfde domme praat over "terrorisme".Wake up and smell the coffee, de moslims zijn de nieuwe joden en ik ga niet rustig toekijken en mn mond houden terwijl er weer een genocide plaats vind.

Ik neem het Armand ook niet kwalijk en heb respect voor zn eerlijkheid, maar heb ook het recht me te verzetten tegen dit soort propaganda.

Carpe diem homo universalis


(bericht gewijzigd op 7-8-2007 12:37:24)
Carpe diem homo universalis
Op 07-08-2007 8:25:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Lanoe:

Zijn de joden nu vervangen door de islam en waarom wordt zulke haatpropaganda niet aangepakt.

duh, omdat het Jodendom geen achterlijke cultuur is?

(bericht gewijzigd op 7-8-2007 8:37:11)
Op 07-08-2007 8:37:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Tapper

"duh, omdat het Jodendom geen achterlijke cultuur is?"

Op Mohammed na, delen ze anders precies dezelfde profeten, de meeste joden zijn na mozes blijven hangen en is de realiteit van Mozes zn tijd nu nog steeds dezelfde realiteit?

Elke godsdienst kunm je wegzetten als achterlijk, want elke godsdient heeft verwrongen geschriften (ook de joden).
Lees anders het oude testament eens van de bijbel, dan kan het hele nederlandse christelijke/katholieke/protestanse systeem ook weer op de schop en gaan we ook weer terug naar een soort van Sharia.

Als mensen nu nog niet inzien dat er nu eenzelfde hetse tegen de moslims gaande is als voor en in de 2e wo tegen de joden, zigeuners enz, die begrijp ik niet:

http://zapruder.nl/portal/artikel/9_11_kan_hitler_ons_iets_leren/zaplog

Na elke profeet zijn er wel weer een stel mafkezen die denken een leer te moeten maken die dan streng gevolgd moet worden (naar hun regels, de profeet heeft geen leer en weet dat het leven ieders persoonlijke leer is.
Zo ook met Mohammed, hij had geen leer, die hebben 5 andere mannen opgesteld en dat is nu de Qo'ran.
De Sharia is gemaakt toen Mohammed al niet meer was en is opgesteld door de gevestigde orde van toen (ook dit is bij elke profeet hetzelfde)

Vanuit de ontwaakte is er geen leer.
Een leer is een begrenzing.
Haar vinger wijst naar het onbegrensde.
Een leer bestaat uit woorden.
Haar woorden verwijzen naar stilte.
Een leer legt gebaren uit.
Maar er is slechts de onmiddellijkheid van rust en beweging ineen.
Als je dit verstaat met je hart, spreek dan niet van een leer maar van de leerloze leer.

Als je de woorden van een ontwaakte begrijpen kunt als een leerloze leer, dan heb je heel wat aan de vingerwijzingen, de woorden, het gebaar.
Je zult er de stilte in horen doorklinken.
Je zult dit alles kunnen doorzien als een open venster op het ontijdelijke.
Zonder moeite zul je er doorheen springen.
Het is een sprong door de onechtheid van je ik.

(bericht gewijzigd op 7-8-2007 12:30:33)
Carpe diem homo universalis
Op 07-08-2007 0:29:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Wie de leerloze leer van de ontwaakte als kracht verstaat, zal na een tijd voorbij gaan aan de woorden.
De kracht van het ongezegde neem toe.
De kluisters van het woord worden verbroken.
Haal de woorden van een ontwaakte niet eindeloos aan.
Voordat je er erg in hebt, ben je een papagaai.
Je mag dan wel bonte veren hebben, maar zelf vliegen doe je niet;-)

Bron: Het woud der inwijding van Marcel Messing

https://www.boekenstand.nl/products/Het_woud_der_inwijding-11632.html

Ow en mensen die tegen een muur staan te mekkeren komen op mij ook achterlijk over

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 7-8-2007 12:40:38)
Carpe diem homo universalis
Op 07-08-2007 0:32:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Lanoe:


Ow en mensen die tegen een muur staan te mekkeren komen op mij ook achterlijk overPrima vent. Ga lekker met die andere hakkebarren homofielen van flatgebouwen gooien, 'overspelige'meisjes stenigen, clitorissen wegsnijden, handen afhaken, bommen doen exploderen in publieke plaatsen, van Goghjes in mootjes hakken en iedereen die zegt dat Mohammed een &^$#^* is bedreigen. Het zal mij een worst zijn.

Je kan quoten, linken of bedekken met de mantel der liefde wat je maar wil. Voor mij de moslims van alle soorten gelovigen de grootste sukkels die er zijn en nog gevaarlijk bovendien. Mensen zoals minister Vogelaar en jij bedoelen het vast wel goed in een verwrongen soort van blinde zelfgenoegsaamheid en je kan lullen wat je wilt maar de islamitische leer gaat in tegen alle verworvenheden van deze (ook niet zaligmakende) westerse cultuur.

Dus slaap zacht, voel je goed in je alwetendheid en knuffel datgene dat je vroeg of laat in de staart zal bijten.

Dag Lanoe


(bericht gewijzigd op 7-8-2007 17:25:06)
Op 07-08-2007 17:25:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Ron

"beschaving? zou een heel goed idee zijn, ja..."

Gandhi?

@Tapper

Je eerste alinea geeft voor mij aan dat je niet veel weet van de Islam.

Ik denk dat Ron verder duidelijk was en ik daar niets meer aan toe te voegen heb, ook heb ik steeds minder zin in mensen met zulke neo con/nazi gedachten, dus ik laat het hier bij.
Je doet je ding maar, draai elkaar de nek om, dan kan de rest van de wereld verder

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 8-8-2007 8:41:52)
Carpe diem homo universalis
Op 08-08-2007 8:40:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Lanoe:


@Tapper

Je eerste alinea geeft voor mij aan dat je niet veel weet van de Islam.

Ik denk dat Ron verder duidelijk was en ik daar niets meer aan toe te voegen heb, ook heb ik steeds minder zin in mensen met zulke neo con/nazi gedachten, dus ik laat het hier bij.Aha, omdat mijn mening de jouwe niet is ben ik nu dus een nazi. de aloude dooddoener van politiek correcte betweters die denken te kunnen oordelen over goed en fout.

welterusten.


(bericht gewijzigd op 8-8-2007 9:25:18)
Op 08-08-2007 9:24:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Tapper

"goed en fout."

Goed en fout?
Iets werkt of iets werkt niet en dat wat jij wil werkt niet en in het proces denk je ook nog mensen uit te moeten sluiten, of erger.
En ja je vertegenwoordig nu het nazi gedachtengoed, waarbij je jezelf ziet als de beschaafde (ubermensch?)en de moslims (untermensch?) als primitief?

Kdenk dat Ron al aangaf hoe beschaafd wij zijn.

Vind je het heel erg dat ik me daarvan distancieer en wat zeg van je verspreiding van tweedracht in de mensheid?
En daarbij is actie reactie (en dat is misschien niet altijd de reactie waarop je gehoopt had).

Je sluit een groep uit, zegt dat zij de oorzaak zijn van de ellende op deze wereld en dat er wat tegen hen gedaan moet worden.

Hoe kan ik dat anders interpreteren als neo nazisme?
Heb je je niet laten vangen door dezelfde retoriek als vele van 1930 tot 1945?

We zitten de eerste tijd nog allemaal gevangen op deze planeet en zullen het met elkaar moeten zien te redden en doen we dat niet dan zullen we onszelf vernietigen en zijn we in het universum ook niet welkom, want als we hier nog niet eens met elkaar in vrede kunnen leven, hoe willen we dat dan universeel wel voor elkaar krijgen en zolang we dat niet kunnen vormen we dan ook een bedreiging.

Waarom denk je dat er enkel nog zondes naar andere planeten/manen gaan?

They don't want us in the state were in now:-)
Voor hen zijn wij de primaten, maar zij zijn wel zo beschaafd ons gewoon in onze waarde te laten en het bij ons te laten of we er wat aan doen en zo nu en dan enkel een suggestie te plaatsen (want ze moeten het bij ons laten anders tasten ze onze vrij wil aan).
Doen we dat niet dan vernietigen we enkel onszelf en heeft de rest van het universum iig geen last van ons.

Carpe diem homo universalis

(bericht gewijzigd op 8-8-2007 10:38:30)
Carpe diem homo universalis
Op 08-08-2007 10:34:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Lanoe:

@ Tapper

En ja je vertegenwoordig nu het nazi gedachtengoed, waarbij je jezelf ziet als de beschaafde (ubermensch?)en de moslims (untermensch?) als primitief?Nee laten we jouw verlichte pad volgen en moslims (die ons westerlingen als ongelovige onreine honden zien) knuffelen in de hoogmoed te denken dat ze dezelfde tolerantie aan de dag leggen als jij/wij.

Noem me gerust een neo nazi als het verwerpen van een agressieve, intolerante religie/ideologie typisch iets is voor neo nazi's.

voel je gerust verheven en droom lekker verder van je maakbare samenleving.
(bericht gewijzigd op 8-8-2007 12:45:08)
Op 08-08-2007 0:45:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
het zou een teken van beschaving zijn als alle politieke, ideologische en/of religieuze partijnen zichzelf zouden ophefen
Op 08-08-2007 14:39:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Redaxie:

Heren, mag het een onsje minder?
Met hakken op elkaar draag je weinig bij aan de discusie.

http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=1007


Idd, ik laat het hier dan ook bij.

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 08-08-2007 14:43:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Ron Brandstichter:

Lanoe:

@ Ron

"beschaving? zou een heel goed idee zijn, ja..."

Gandhi?


jazeker, Gandhi...
alleen van die man zijn innerlijke rust zouden we al heel veel kunnen leren, zijn wijsheid is helaas nog niet voor iedereen haalbaar...

leer eerst jezelf kennen als je de wereld wilt leren kennen, houd van jezelf als je van iemand anders wilt leren te houden...

wij hebben deze muren om ons heen zelf opgebouwd, en kunnen ze ook weer afbreken als we dat maar willen...

beschaving begint met acceptatie;
accepteer jezelf, accepteer elkaar en accepteer elkaars verschillen (of probeer het in elk geval


Ik vond het wel grappig om te lezen.
Mn ex moest indertijd een verslag over hem maken, maar ik vond de boeken op tafel en de volgende avond had ik ze uit en voor de grap vroeg ze of ik het verslag dan ook niet wou maken.
Zo gezegd zo gedaan.
Ze zat op het atheneum en kreeg een 9.
Niet slecht voor een lts A-nivo leerling

Ik begrijp niet hoe een mens zich vereerd kan voelen bij het vernederen van zijn medemens, is wat bij mij het meest is blijven hangen.

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 9-8-2007 13:34:52)
Carpe diem homo universalis
Op 09-08-2007 13:34:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt: mensen zijn niet verblind door religie. Mensen zijn verblind door hun eigen interpretatie, of die die ze geloven, van religie. Ik geloof dat religie an sich een goed iets is. Het zijn de organisaties, sektes of wat voor georchestreerde boel ook die voor de problemen zorgen. De verwachtingen van buitenaf, van het collectief die naar macht of doctrine neigt.

:S
Op 09-08-2007 23:30:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Tis bij Wilders niet de vraag of hij wordt neer geknald, maar wanneer.
Er zijn er die voor veel minder naar de eeuwige jachtvelden waren heengeschoten.

Wilders gaat te ver en de reactie hierop is dan ook niet meer dan logisch. De koran is net zo'n soort boek als de bijbel, dat kun je niet verbieden, ja als je dat doet moet je ook de bijbel verbieden. Gelijke monnikken, gelijke kappen.
Die uitspraken zijn dan ook totaal niet realistisch.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 09-08-2007 23:36:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt: Wie verbiedt onderdrukt. Wie onderdrukt lost niet op. Wilders is iemand die problemen benoemt door ze te verergeren. Wilders zorgt voor wildgroei. What's in a name.

:S
Op 09-08-2007 23:41:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
Clark Kendt:

Wilders is iemand die problemen benoemt door ze te verergeren.
:S

Wilders is iemand die problemen verergert door ze te benoemen.

??


(bericht gewijzigd op 10-8-2007 10:55:26)
Op 10-08-2007 10:53:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt:
Boro:

Dat jij een Lul(u) bent ...

Maar hijs wel leuk

:S
Op 12-08-2007 19:22:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Niet alleen heeft de lord of darkness Dick “Darth” Cheney zich prima ingedekt tegen een financiële crisis, de puppetmaster wist in 1994 al dat een invasie in Irak een puinhoop zou worden.Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 13-08-2007 8:47:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt:

't Is wat. Genocide noemt dat toch?

:S
Op 14-08-2007 21:49:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oz: Wat vreemd dat dit blog onder mijn aandacht is ontsnapt..
Maar beter laat dan nooit hé

Wat me meteen al opviel is de éénzijdige-onjuiste-onvolledige kijk op het hele onderwerp. Als je aan een figuur als Armand van der Zwaan (hier boven) vraagt hoeveel moslims hij in zijn leven ooit heeft gekend of kent komt die niet veel verder dan zijn ene hand. En als je zo een figuur ook nog eens vraagt hoeveel feiten hij weet over de Islam, bv hoeveel boeken hij heeft gelezen en hoeveel moskees hij in zijn leven heeft bezocht komt die helaas niet eens aan tellen toe. Een mooi voorbeeld van iemand die 50% van het Nederlandse volk vertegenwoordigd die bang is voor de Islam. FF tussen door, wat betekend ISLAM ook al weer? Zelfs dat weten we niet, en als we iets niet weten wat deden we massal ook al weer? Er zijn wereldwijd duizenden, honderdduizenden Islam geleerden die tot de dag van vandaag de Islam niet begrijpen. En meneer Wilders heeft het in 1 dag ontcijferd En ook nog eens de vertaling ervan.. Wie weinig kennis heeft van talen kan je ook niks wijs maken, maar de vertaling vanuit het oud Arabisch naar het Nederlands is nogal een grote klus. Voor je het weet neem je iets letterlijk op wat eigenlijk in de vroege taal een heel ander betekenis heeft gehad. Er was hier ooit een blog op gw geweest over oude talen. Maar dat even terzijde.
Maar gelukkig hebben we nog mensen als LANOE. Bij deze mijn diepe respect voor je kennis en inzicht over dit onderwerp. Dat heb je wel verdiend. En gelukkig staan we met onze nuchtere kijk er ook niet alleen voor.
Op 15-08-2007 0:18:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: zijn er eigenlijk ook mensen geevolueerd tot aansteker?;-)

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 15-08-2007 18:25:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oz: Dodeca wat voor een leer hang jij aan?

In ieder geval wilde ik nog het één ander toelichten wat betreft de koran verzen en de informatie bronnen die bij deze blog zijn weergeven.

Om te beginnen wordt het ontstaanslegende van de Islam hier weergeven met een MYTHE van Bahira. U snapt natuurlijk dat dit maar een mythe is en het ware ontstaan van zowel de koran als de Islam berust op een andere wetenschappelijke waarheid al dan wel of niet bewezen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Koran

Wat betreft de personages in dit blog..
In onze wereld hebben we genoeg (groep)mensen die andere bevolkingsgroepen, culturen, religiën en de sexuele geaardheid van een ander discrimineren, vernederen, en aanzetten tot geweld. Als we elk mens het recht geven om in de media openlijk zijn mening te geven over zijn kijk op de wereld en de mensen om zich heen dan komen we in het grenswetenschappelijk conclusie dat 90% van de mensen lijdt een een psychische stoornis. En alles behalve goed is in zijn koppie. Maar zolang het boer Jan uit Holland is, en Hans uit de kroeg in Duitsland vinden we het niet zo erg.
Want Jan vertegenwoordigd niet HEEL Nederland en Hans ook niet HEEL Duistland. Maar waarom vertegenwoordigd een mislukte imam met een lelijke kop toch altijd weer de hele Islam? Hoeveel Imams zaaien haat en zetten aan tot geweld bij hun gelovigen? We kennen er maar een enkel uit de media. Als ik op tv of in de kranten maanden lang Jantjes en Hansjes gelijke hun mening laat geven over hun medemens en deze niet zo positief zijn is het maar een kwestie van tijd dat alle schapen die dit nieuws lezen veranderen in gehypnotiseerde konijntjes die heel Duistland en Nederland zullen beginnen te haten. Afgaand op het gedachte van een stelletje vieze arabieren die niks met Allah te maken hebben worden de mensen hier in het westen bedrogen waar ze met hun zogenaamde nuchtere kop bij staan. Waarom bedriegt de politiek en de media ons? Zoek en gij zult vinden..
Op 15-08-2007 23:29:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oz: Terugkomend op de firguren en instanties die al het geweld en de negatieve geluiden uit de hoek van de moslimgemeenschap goed proberen te praten met behulp van de Koran.
De één gebruikt de koran om zijn emoties te uiten, de ander gebruikt het als een houvast en steun in zijn leven..
Maar weer anderen zoals Mohammed B en Wilders gebruiken het wegens hun persoonlijke, politieke en emotionele belangen.
Laat we één ding concluderen, iemand die in het goede God(Allah) geloofd en in het hiernamaals, is onaantastbaar in zijn geloof. Dat zijn terroristen die in de naam van een god opereren duidelijk niet. De menselijke brain is niet gemaakt om te GELOVEN. Maar op waarnemen. Geloven kan zo weer zo geen mens. Al menen we allemaal ergens in te geloven. Door te menen dat we ergens in geloven willen we in werkelijkheid alleen maar zeggen dat we hopen dat het is zoals we zelf willen. Wat is het dilemma nu?

We kunnen dus eigenlijk concluderen dat elk randebiel de Koran kan gebruiken naar zijn eigen idealen. Dat is bijzonder. Bij deze verwijs ik iedereen naar een goed stuk van Nico Dijkshoorn die de moeite waard is om te lezen http://www.nu.nl/news/1188862/1203/rss/Bokito_Wilders.html

De koran verzen hierboven zijn uitstekend geciteerd en geinterpreteerd naar de Christelijke belangen.
"Answering Islam Deutschland ist eine christliche Website, die sich zum Ziel gesetzt hat, einerseits Christen den Islam zu erklären und andererseits Muslimen auf ihre Fragen zum christlichen Glauben zu antworten bzw. Mißverständnisse auszuräumen. Dabei legen wir Wert auf eine möglichst objektive Sicht, ohne dabei unseren christlichen Hintergrund verleugnen zu wollen"
Gezien het verlies aan potentiele geld opleveraars en bezoekers in de laatste tientallen jaren voor de kerk is dit een mooi moment om de stijgende islamisering tegen te gaan.

Op 16-08-2007 0:07:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Ron Brandstichter:

Joris:

Gematigde islam bestaat niet en moslims zijn vredelievend tot het punt dat ze tegen de borst worden gestoten of op de tenen worden getrapt.

De fraaie altruistische denkbeelden van sommige reageerders zullen worden gelogenstraft als ze weer eens met beide beentjes op de grond staan.

Test zelf de tolerantie van islamieten door te je westerse denkbeelden over homofilie, godsdienst, emancipatie, varkens en honden en meer te ventileren.

Zolang deze denkbeelden in overeenstemming zijn met de islamitische denkbeelden is er geen probleem maar o wee als je een waar liberaal denker bent. Dan zie je vanzelf een enorme kloof ontstaan. je bent dan een ongelovige, een duivel, die besteden moet worden.

Enfin HIER http://www.dag.nl/Video/Artikelpagina-Video.htm?contentid=27413 nog even een fijn stukje en filmpje over de vredelievende (kuch) Allah aanbidders

en hoeveel moslims ken jij?
of had jij verwacht dat jij bij een jehovagetuige thuis satanistisch lofliederen mag zingen? of dat je bij de ku klux klan een veilige voordracht kan geven uit "de negerhut van oom tom"?

wake up man, denk je nou echt dat moslims de enige extremisten zijn?
we zijn zelf geen haar beter...


Heel goed opgelet Joris!!

Dit zijn geen Moslims, zij werd juist gestenigt omdat ze een relatie zou hebben met een soennitische Moslim.

Het betreft hier een koerdische sekte die gefundeerd is op Christelijk/Joodse fundamenten en die geen duivel kennen in hun geloof.

Zij zijn een zoncultus.

Misschien de volgende keer eerst ff luisteren wat er gezegd wordt bij het filmpje?:-S

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 16-8-2007 16:39:20)
Carpe diem homo universalis
Op 16-08-2007 16:38:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Bramsan:

mooie post weer dodeca!!

een hoek van 72 graden of van 72 maagden??
Ik keek naar dat ding en begon automatisch op te tellen en de uitkomst was wel grappig:

Elke hoek komt 5x voor en dat maal de gegeven graden:

5x108=540=3 Cirkels
5x72=360=2 Cirkels
5x36=180=1 Cirkel

Als ik enkel de uitwendige hoeken pak, behalve van de cirkel natuurlijk (die is 360 zoals elke cirkel) krijg ik hetzelfde nml:

De buitenste hoeken van het pentagram zijn 36 graden.
de cirkel is 360 graden en de lijnen die het symbool maken door de buitenste punten van het pentagram te verbinden zijn 108 graden, dus wederom kom ik op 180, 360 en 540.

Funny shit, die sacrale geometrie

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 16-8-2007 17:26:34)
Carpe diem homo universalis
Op 16-08-2007 17:25:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt: Ja, kun je helemaal knetter van worden.

:S
Op 16-08-2007 17:31:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
Bramsan:

ken je deze topic van Seriewoordenaar ook al Lanoe? *knetter*

"666 - Het sacrale beest - Goddelijk beest.

Een hoek van 666 graden is hetzelfde als een hoek van 306 graden. Waarom? Een cirkel is maximum 360 graden. Wanneer je verder dan 360 graden gaat, dan herbegin je eigenlijk. Daarom is 0 graden hetzelfde als 360 graden, of 360 hetzelfde als 720.

Als je bijvoorbeeld 40.000 kilometer (360 graden van onze aarde) in één lijn doorwandelt kom je ook weer bij het beginpunt uit, de planeet is tegenwoordig immers rond.

In de context van 666 zou je kunnen zeggen dat er 2 cirkels zijn geweest. Anders was het getal van het beest niet 666 geweest, maar 306.

We zien dat 666 graden te weinig is om de complete 720 graden te doorlopen. Er zijn exact 54 graden te weinig om een volledige cirkel te hebben.Daarnet las je al dat 54 het getal van YHVH, de schepper, is. Als we kijken hoeveel van die ontbrekende vlakken in een cirkel passen dan komen we tot een vreemd resultaat: 360 gedeeld door 54 is namelijk 6,66 graden. God zit dus eigenlijk 6,66 keer in een cirkel.

Spreekt u nog van toeval, of heb ik inmiddels al lezers op de hand? Ik kan bijvoorbeeld nog geloven dat het toeval is dat de som van de eerste 144 getallen na de komma van pi 666 is, maar een directe link tussen 666 en het getal van YHVH is op zijn minst frappant.

Laat ons een kijkje nemen naar een van de meest bekende symbolen: het pentagram. Penta betekent vijf en dat slaat vanzelfsprekend op het aantal punten van de vorm. Je ziet het in veel, zo niet alle, mysteriescholen en het komt terug in vele religies en vormen van esoterische kennis. En dit al duizenden jaren lang."

http://www.seriewoordenaar.nl/seriewoordenaar/content/lees.asp?inleidingkey=128

maargoed we gaan een beetje te off topic nu...


Seriewordenaar?
is dat nie zo iets als niburu.nl?
(bericht gewijzigd op 16-8-2007 18:17:36)
Op 16-08-2007 18:17:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt:
Gassie:

Seriewordenaar?
is dat nie zo iets als niburu.nl?

Grapjas. Nee, dat is niet zoiets als niburu.nl.
(bericht gewijzigd op 16-8-2007 18:21:26)
Op 16-08-2007 18:21:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Bramsan

Ja, die heb ik gelezen.
Sacrale geometrie vind ik dan ook wel interessant

Toch bedankt voor de tip.

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 17-8-2007 10:55:33)
Carpe diem homo universalis
Op 16-08-2007 19:35:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Moslimhaat is wel toegestaan op nu.jij.

http://www.yayabla.nl/nieuws.asp?article=13131

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 18-08-2007 11:33:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oz: Een mooi analyse van die gast Lanoe.
Ik kwam een reactie tegen van iemand die het volgende stukje had geplaatst. Hoe een moslim zich hoort te gedragen volgens de Islam:

1. Nederig te zijn en niet op te scheppen tegenover anderen.
2. Zijn taak uit te voeren als hem iets opgedragen wordt.
3. Altijd de waarheid te spreken, en zijn daden in overeenstemming daarmee uit te voeren.
4. Genade en zachtmoedigheid aan anderen te betonen, aan moslims en niet- moslims.
5. Hulp te bieden aan degene, die hulp nodig heeft, en de behoeftige te helpen, zelfs als dit hem niet gevraagd wordt.
6. Te vergeven als hij zich in een machtige en gezaghebbende positie bevindt.
7. Goede gedachten over anderen te koesteren.
8. Genegen zijn om vriendschap met anderen te sluiten, en hen op een vriendelijke manier te behandelen.
9. Oprechte raad te geven als hem daarom gevraagd wordt.
10. Met rust te laten en nooit te spreken over wat hem niet aangaat.
11. Anderen nooit iets te vragen, behalve al het dringend of noodzakelijk is.
12. Zich aan zijn afspraken te houden.
13. Zijn boosheid te bedwingen en zich te onthouden van negatieve reacties.
14. Speciale waarde hechten aan zijn vriendschap met degenen, die de islam praktiseren.
15. Altijd geduldig zijn.
16. Degene te groeten, met wie hij eerder ruzie heeft gehad.
17. Zich te verzekeren van het welzijn van zijn familie en verwanten.
18. Bescheiden te zijn.
19. Tevreden te zijn met wat hem door Allah gegeven is.
20. Onbenulligheden terzijde leggen, en zich te concentreren op de belangrijkere dingen.
21. Wijs te zijn in de omgang met slechte mensen.
22. Geschenken met anderen uit te wisselen.
23. Degenen, die goede daden willen doen, daartoe aan te zetten.
24. Te bemiddelen tussen partijen, die onenigheid hebben.
25. Zijn daden te overwegen, alvorens ze uit te voeren.
26. Vriendelijk te zijn voor anderen.
Op 18-08-2007 16:45:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oz: 27. Geheim te houden wat iemand hem toevertrouwd heeft of wat hij ontdekt heeft over anderen.
28. Vergeving te vragen als hij iets gedaan heeft, wat iemands eer aangetast heeft.
29. Iemand te vergeven, die hem slecht behandeld heeft, alsof het zijn beste vriend was.
30. Anderen tegemoet te treden met een blij gezicht.
31. Zich met anderen te mengen, als ze goed zijn, zo niet: dan is het beter om zich af te zonderen.
32. Anderen te verdedigen die afwezig zijn, wanneer ze in zijn bijzijn belasterd
worden.
33. Iemand die verdwaald is, de weg wijzen, vooral als die persoon slechtziend is.34. Ongecompliceerd te zijn, maar niet naïef.
35. Edelmoedig te zijn, zonder buitensporigheid.
36. Vriendelijkheid tegenover de zwakken te betonen en genegenheid tegenover zijn ouders.
37. Geen wraak te nemen op iemand, die hem uitgescholden heeft of voor schut gezet heeft met iets wat hij van hem wist, door hem voor schut te zetten met iets, wat hij van hem weet."Voorzeker, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en het hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt." (Surah 33 : Ayah 21)

Uiteindelijk heeft elk geloof zijn citaten die voor ons hudige systeem van denken onmenselijk overkomt. Maar hebben wij in onze huidige politieke gedrag ook geen onmenselijke daden? Neem bv het mee doen aan de oorlog in Irak zonder enig duidelijke reden hiervoor.
Straffen we de "ongelovige" zondaars nu ook niet in ons Grote voorbeeld Amerika met de doodstraf? Waarom horen we niemand hier over klagen? Om een religie te begrijpen moet je terug keren naar de tijd van toen er geen wetten en politie agenten op straat liepen. Mensen moesten wel bang gemaakt worden met citaten als hierboven. En met de "Ongelovige" wordt in de Koran met andere woorden de misdadigers bedoeld. De woorden van Mohammed werden noodzakelijkerwijs in die tijd als de enige waarheid geciteerd. Denk na
Op 18-08-2007 16:53:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio: De Christenen doen het in 10 geboden...niet dat het Christendom me aanspreekt maar scheelt wel een hoop...27 geboden maar liefst.

Daarom spreekt het Boeddhisme me het meest aan. Gewoon alle geboden loslaten!!!

Chill.
Op 18-08-2007 17:06:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio:
Ron Brandstichter:

27 geboden? ik tel 37

zelfs al is het weer een lijstje met "regeltjes", ik vind dit lijstje een stuk realistischer dan de 10 geboden, en ook specifieker...

wat me ook opvalt is dat het niet als een moeten maar als een mogen gebracht word, inplaats van de welbekende opsomming "gij zult niet ..." enzovoorts.

Het verschil is 27! verder heb jij weer gelijk...denk ook dat we van elkaar kunnen leren. Zou een hoop ongein schelen...
Op 18-08-2007 20:36:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Horatio:

De Christenen doen het in 10 geboden...niet dat het Christendom me aanspreekt maar scheelt wel een hoop...27 geboden maar liefst.

Daarom spreekt het Boeddhisme me het meest aan. Gewoon alle geboden loslaten!!!

Chill.


De christen/Joden/katholieken hadden dr eigenlijk toch ook 20 maar moos liet 1 van die 2 stenen tabletten toch uit zn vingers glippen?

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 19-8-2007 9:44:26)
Carpe diem homo universalis
Op 19-08-2007 9:44:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Is het niet juist het idee van heersen be-heersen dat ons in de positie heeft gebracht waarin we nu zitten?

Is dit niet net de les die we nu krijgen?
Dat wij niet het universum heersen/be-heersen maar andersom?

Dat we ons enkel over kunnen geven aan de stroom van energieen van het universum en deze niet langer meer proberen te "beheersen" maar met ze te werken.

In de oceaan/het universum zijn er draaikolken, stroomversnellingen, onderstroming waartegen je je kunt verzetten en dat een tijdje tegen kunt houden, maar uiteindelijk neem de oceaan/het universum alles weer terug en beseffen we dat we enkel een tijdelijke illusie gemaakt hebben.
Verzet je er niet tegen, maak gebruik van de stromingen zonder deze te willen beheersen.

Carpe diem homo universalis

(bericht gewijzigd op 19-8-2007 12:08:13)
Carpe diem homo universalis
Op 19-08-2007 0:06:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oz: Welke moslim of moslimbeweging heeft in de EU ook nog maar één ding op te brengen in de politiek, media, of samenleving. De moslims hebben helemaal niets te zeggen hier in EU.

Vanwaar die vrees?
(bericht gewijzigd op 21-8-2007 22:27:11)
Op 21-08-2007 22:27:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio:
boro:

Eventuele liefhebbers moeten wel kunnen dansen op het graf van hun voorouders.

Boro

How about changing your name into LOCO..?
Op 22-08-2007 17:33:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Dit komt ook uit de Qo'ran en is misschien wel waarom bepaalde mensen dat boek vrezen:

11. Wanneer hun wordt gezegd: "Richt geen onheil op aarde aan" dan zeggen zij: "Wij zijn slechts vredestichters".

Dus net als in de bijbel, kent de Qo'ran ook zo zn profetische stukjes alswel de indertijd nogal primitieve benadering van God, waarbij alle andere gelovige over de kling gejaagd moesten worden en is het denk ik ook de bedoeling het in dat perspectief te zien.

Geen enkel "heilige" boek blijft verschoont van die primitieve benadering van God uit het verleden.

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 23-08-2007 15:47:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Dan nu ff een staaltje westers fundamentalisme:

http://www.yayabla.nl/nieuws.asp?article=13165

Waarom worden deze fundamentalistische terroristen niet aangepakt?

Ow, ja, zij hebben de macht (ff vergeten )
Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 25-08-2007 10:29:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: leuke T-shirts:

http://www.cafepress.com/heythisiscool

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 26-08-2007 14:14:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Nog iets grappig.....of niet.
De toekomstige republiekeinen van de U.S of A:Daar wordt je niet vrolijk van

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 27-08-2007 0:20:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oz:
Lanoe:

Nog iets grappig.....of niet.
De toekomstige republiekeinen van de U.S of A:Daar wordt je niet vrolijk van

Carpe diem homo universalis


Echt schandalig! Wat is eigenlijk het verschil tussen deze in-opleiding-terroristen zonder hersenen en de zelfmoord aanslagplegers in het midden oosten? Het zijn niet de beschavingen die met elkaar botsen! Het zijn altijd een groep mensen die uit zijn op macht en geweld binnen welk beschaving dan ook die met elkaar botsen!
Wat voor een probleem hebben wij met de gewone burger uit afganistan of Irak? Of anders om wat voor een probleem hebben zij met ons, de gewone burger? Ik zal het u zeggen: HELEMAAL NIETS!
Er wordt gevochten tussen twee of meerdere GANGS, MAFFIA's, POLITICI of hoe je ze ook wilt noemen. En de gewone burger laat zich lekker mee slepen.. Bravo!
Op 27-08-2007 22:47:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Vier Egyptische doktoren en een vroedvrouw worden vervolgd voor het uitvoeren van vrouwenbesnijdenissen. De autoriteiten meldden vandaag dat ze zich harder willen opstellen tegen de verboden, maar veelvuldig uitgevoerde operatie. In augustus werden voor zover bekend zeker negen besnijdenissen uitgevoerd. De privéklinieken van de vier artsen in de provincie Menya zijn gesloten.
In juni vaardigde de minister van Volksgezondheid in Egypte een decreet uit dat medisch personeel verbood de besnijdenissen uit te voeren. Het parlement is van plan om wetten te veranderen zodat de uitvoerders van vrouwenbesnijdenis nog zwaarder gestraft kunnen worden. De aanleiding hiervoor was de dood van twee jonge meisjes, veroorzaakt door hun besnijdenis.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/70066691/Egyptische_artsen_vervolgd_voor_vrouwenbesnijdenis.html
Een veroordeelde moordenaar is vandaag in het openbaar opgehangen in de plaats Gerchak, ten zuiden van de Iraanse hoofdstad Teheran. De man werd voor een grote menigte opgehangen omdat hij een rechter had vermoord.

Lokale functionarissen waren aanwezig bij de executie, meldde het Iraanse persbureau ISNA. De Islamitische Republiek heeft de afgelopen maanden het aantal ophangingen opgeschroefd. De autoriteiten willen de veiligheid van het land verbeteren en tegelijkertijd waarschuwing verspreiden.

Afgelopen maand werden er twee mannen geëxecuteerd in het centrum van Teheran. Het was de eerste ophanging in het centrum van de hoofdstad in vijf jaar. Er zijn dit jaar al 168 personen opgehangen, waarvan de meeste in het openbaar. In Iran staat de doodstraf op moord, verkrachting, gewapende overval, geloofsafval, blasfemie, ernstige drugshandel, overspel, prostitutie, landverraad en spionage.

http://www.bndestem.nl/buitenland/article1826480.ece

De autoriteiten van het islamitische Maleisië hebben een moslima vrijgelaten die vier maanden in de gevangenis heeft gezeten omdat ze met een hindoe was getrouwd. ANP
Op 02-09-2007 23:44:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oz: Hij dist ze zeker goed! Zulke mensen die een geloof aanhangen waar ze in zekere zin ook anders gelovigen veroordelen op bepaalde punten moeten twee keer na denken voor ze zich zelf beledigd voelen.

Ik heb zelf ook altijd moeite om een vrouw met een hoofddoek serieus te nemen.
Op 02-09-2007 23:52:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Ik vond het een goed programma en vind het jammer dat het niet vaker komt.
Zet alles en iedereen maar in een hok en laat ze dr maar uikomen.
Vaak is men dan ook genuanceerder omdat ze recht tegenover de ander zitten.
Ik denk dat we zo uiteindelijk wel ergens in het midden uitkomen en er een dieper begrip komt voor elkaar.

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 04-09-2007 8:28:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Bijna helft Britse moskeeën wordt beheerd door radicalen
Bijna de helft van de moskeeën in Groot-Brittannië wordt beheerd door een radicale soennitische sekte, waarvan de spirituele leider in het Verenigd Koninkrijk de moslims oproept in naam van de islam hun bloed te vergieten. Dat schrijft The Times.

Deobandi-sekte
De krant, die een kopie van een politierapport citeert, preciseert dat meer dan 600 van de 1.350 Britse moskeeën beheerd worden door de Deobandi-sekte, een fundamentalistische beweging die vooral in Afghanistan en Pakistan aanwezig is en een islam preekt die bevrijd is van de "immorele" westerse invloed.

Ook seminaries
De beweging beheert ook 17 van de 26 islamitische seminaries in Groot-Brittannië. Tachtig procent van de moslimverantwoordelijken van het land hebben op die manier een vorming door de sekte gekregen.

Vriendschap tussen moslims en christen of joden veroordeeld
Een woordvoerder van Scotland Yard kon de informatie van The Times niet bevestigen. Volgens het dagblad veroordeelde de belangrijkste religieuze leider van de beweging in Groot-Brittannië, Riyadh ul-Haq, in het verleden de vriendschap tussen moslims, joden en christenen, omdat hij meende dat "ze de religie van Allah belachelijk maakt".

Ook spoorde Ul-Haq zijn volgelingen aan niet in de "duivelse invloed" van niet-moslims te trappen. "Wij bevinden ons in een gevaarlijke positie. We leven tussen niet-moslims, we werken met hen, we verenigen ons met hen, we sluiten ons bij hen aan en we beginnen hun gewoonten over te nemen", zei hij in een van zijn preken. De religieuze leider weigerde elk commentaar, aldus The Times http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_576802.html?wt.bron=hlnRPArtikels

zal wel propaganda zijn..toch?
Op 07-09-2007 15:52:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: 'Invloed moslim-radicalen in Nederland neemt toe'
Volgens een vertrouwelijk conceptrapport van het ministerie van justitie wordt de invloed van radicale islamitische groepen in Nederland steeds groter. Als het zo doorgaat, zullen sommige moslims op grond van godsdienstige wetten voor eigen rechter gaan spelen, buiten de staat om.

DEN HAAG - Radicale islamitische groepen beïnvloeden de samenleving op tal van terreinen, staat in het rapport, en dat gaat steeds verder. De verwachting luidt dat fundamentalisten nog harder gaan proberen om migranten voor zich te winnen, met grote gevolgen voor de democratische rechtsstaat en voor de gewone moslims. Vrij Nederland publiceerde deze week al enkele gegevens uit het rapport.
http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article7143.ece/'Invloed+moslim-radicalen+in+Nederland+neemt+toe'

propaganda hoop ik.
Op 07-09-2007 15:55:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Poldermoslims grootste gevaar
AMSTERDAM - Achter de geplande aanslag in Duitsland zaten drie moslims: twee van hen waren 'bekeerde' Duitsers. Ook in Nederland dreigt het gevaar van de 'poldermoslims'

Alleen in Duitsland bekeerden zich vorig jaar al 4000 mensen tot de islam. Inmiddels zijn er al 17.000 bekeerlingen. de meesten omdat ze gingen trouwen, maar een groeiend aantal is aan het radicaliseren. Nederlandse Poldermoslims vormen volgens onze AIVD een 'vrij beperkte maar opvallende groep'. De bekendste zijn de broers Jason en Jermaine W. uit de Hofstadgroep.

De Duitse krant Berliner Kurier schreef: 'Als de haat in ons land woont', 'De moordenaars zijn keurige buren of artsen in klinieken, mensen onder ons'. 'Ze groeten beleefd, wonen naast ons en spreken onze taal. Ze zien eruit als de aardige buurman, maar ze zijn het niet. Als je in hun hoofd zou kijken, zou je kippenvel krijgen. Daar woont blinde haat tegen de westerse manier van leven'.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/70392831/Poldermoslims_grootste_gevaar.html?p=6,1

poldermoslims...nou ja...
Op 07-09-2007 19:53:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oz: Ik heb voor het eerst in mijn leven de krant op het station niet gepakt en gelezen. Omdat ik steeds meer walg van de negatieve bericht geving over de Islam, zoals hier boven. Ik word er gewoon schijt ziek van, erger nog ik geloof er helemaal niet meer in.

Waarom probeerd de media ons bang te maken voor een HELE religie? Ze zijn hier in het westen bang omdat de moslims zo goed geintegreerd zijn dat ze zelfs doktoren, rechters, advocaten etc etc etc zijn. En de media probeerd mensen bang te maken door te zeggen dat de terrorist zelfs een hoogopgeleide kan zijn, dus in andere woorden we moeten die gasten gewoon dumpen van elk beroep en zorgen dat ze alleen poep mogen opscheppen. Natuurlijk is dat geen goed nieuws. In Irak en Afganistan neuk je de moslimbroeders en zusters in de reet. Je moord ze uit, je plundert ze.. vermoord vader voor zoon, verkracht zus voor broer..
En dan kom je hier in eigen land in protest tegen drie moslims die jou eens goed duidelijk willen maken dat ze niet tegen onrecht kunnen en MEE VOELEN met zij die lijden! Straks hebben we een minister president met een baard. In welk ziekenhuis we ook zullen gaan zullen de moslim doktoren ons genezen en hoofdoekjes zusters die ons poep van de reet zullen vegen. DAT MOETEN WE ALLEMAAL NIET HEBBEN. WE ZIJN BANG?! Ja men is duidelijk ergens bang voor.

Op 08-09-2007 10:44:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Oeps!!

http://www.adereview.com/blog/?p=26

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 10-09-2007 8:50:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: potdomme, het houd nie op!!

http://thinkprogress.org/2007/09/08/crs-al-qaeda/

http://www.washingtonmonthly.com/features/2007/0710.tilghman.html

Raar he, dat die moslims zo pist zijn;-P

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 10-09-2007 9:02:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Balkenende zn lieve broertje:

http://www.yayabla.nl/nieuws.asp?article=13182

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 10-09-2007 9:15:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: In Amerika botst het steeds beter:-)

http://rawstory.com/news/2007/Kucinich_says_he_will_force_House_1102.html

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 03-11-2007 9:26:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Wijsheid:-)

http://frontpage.fok.nl/nieuws/83856

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 6-11-2007 16:48:16)
Carpe diem homo universalis
Op 06-11-2007 16:47:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
Besjakie:

Mijn vraag dan ook. Waarom © Bert Vanslagmulders zo'n artikel schrijft? Omdat het duidelijk niet objectief is geschreven, moet het haast wel vanuit zijn eigen ideologie zijn geschreven.
Stigmatiserend, eenzijdig en vooral duidelijk geen kennis van dat waar hij over schrijft. Een beetje Telegraaf/Geenstijl-stijl.

Bert kennende van zijn schrijfsels geeft hij EEN mening, niet per se ZIJN mening.
Prikkelen is zijn ding, en blijkbaar lukt dat.....
(bericht gewijzigd op 7-11-2007 17:52:18)
Op 07-11-2007 17:52:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Wat wij niet te zien krijgen van de oorlog in Irak:

http://argusoog.punt.nl/?id=392341&r=1&tbl_archief=&

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 24-11-2007 16:16:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
gast:
boro:

boro:

Lanoe:

Wat wij niet te zien krijgen van de oorlog in Irak:

http://argusoog.punt.nl/?id=392341&r=1&tbl_archief=&

Carpe diem homo universalis


We hoeven het ook niet meer te zien want we wisten het al !
We duwen het gewoon weg en vinden onze eigen welvarendheid en intellectuele/spirituele groei veel belangrijker.
Vraag is echter of we wel werkelijk spiritueel en intellectueel willen volgroeien want op dat punt aangekomen zullen we beseffen dat we dit recht in onze blinde ik-zelf gerichtheid anderen hebben ontnomen.
Daarom is het veiliger, zoals we nu dan ook massaal doen in ons welvarend kikkerlandje, om in een sub-top sfeer te blijven hangen waardoor je de verantwoording dan altijd bij derden weg kan leggen.

tsjaah

De top van de intellectuele/spirituele berg is hoog zullen we maar zeggen en bovendien is het er heel erg koud !
aanvulling:

zojuist op het nieuws,
"de gemiddelde Nederlander is verzadigd en kan alle ellende niet meer zien of horen".

dus kop maar weer eens in het zand en op naar de Sint en een "vrolijke kerst" in welvarende overvloed.....
en als ie dan nog wat te mopperen heeft gaat ie daar al boerend en ruftend gewoon even mee op een forum klieren.

hehe dat lucht op ...
Persoonlijk word ik fysiek onpasselijk van dit soort filmpjes en het geeft me een groot gevoel van onmacht; er niets tegen kunnen doen. Het zal je verdorie maar gebeuren! En de rest van de wereld gaat gewoon door met z'n leventje, alsof er niets gebeurd is. Er zijn dus blijkbaar mensen die er te gevoelig voor zijn. Maar ik kijk dan ook al jaren geen TV meer
Ik kwam laatst mijn kinderen ophalen bij hun vader en daar zaten ze rustig te eten onder het genot van de meest gruwelijke beelden EN HET DEED ZE NIETS. Ik was geschokt. Maar ja, schijnt normaal te zijn, toch?
Op 25-11-2007 14:22:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: @ Vasco

Idd het is simpel... uiteindelijk drijft de omgeving je naar een situatie om een keus te maken die je niet wil.

'Kouskous of een Hamburger?' is dan altijd in dergelijke discussie's de vraag die ik stel. Zelf heb ik liever een Tosti maar helaas staat die niet op het menu. ( is te weinig vraag naar ;-)

En ja men reageert al te vaak op basis van gevoel en overtuiging. Natuurlijk is het nobel en lovenswaardig om je als ruimdenkend en tolerant wereldburger op te stellen maar zoals altijd bepaald de meerderheid de koers... en helaas zijn het nog steeds de Tokkies (ongeacht verschijningsvorm) die ruim in de meerderheid zijn.

Misschien moeten we beter ons best doen om de tosti weer op het menu te krijgen.
Op 17-03-2008 16:28:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Smile (ofterwel:ضحك; يضح&#1603 )!!

http://www.autognom.dk/bagsiden/displayimage.php?album=1&pos=15

Carpe diem homo universalis


(bericht gewijzigd op 20-3-2008 11:00:58)
Carpe diem homo universalis
Op 20-03-2008 10:57:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Ron Brandstichter:

Lanoe:

@ Ron

"beschaving? zou een heel goed idee zijn, ja..."

Gandhi?


jazeker, Gandhi...
alleen van die man zijn innerlijke rust zouden we al heel veel kunnen leren, zijn wijsheid is helaas nog niet voor iedereen haalbaar...

leer eerst jezelf kennen als je de wereld wilt leren kennen, houd van jezelf als je van iemand anders wilt leren te houden...

wij hebben deze muren om ons heen zelf opgebouwd, en kunnen ze ook weer afbreken als we dat maar willen...

beschaving begint met acceptatie;
accepteer jezelf, accepteer elkaar en accepteer elkaars verschillen (of probeer het in elk geval


Ken je Krishnamurti ook?
Innerlijke eenvoud vind ik een prachtig boek van hem.

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 20-03-2008 10:59:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF:
Lanoe:

Ron Brandstichter:

Lanoe:

@ Ron

"beschaving? zou een heel goed idee zijn, ja..."

Gandhi?


jazeker, Gandhi...
alleen van die man zijn innerlijke rust zouden we al heel veel kunnen leren, zijn wijsheid is helaas nog niet voor iedereen haalbaar...

leer eerst jezelf kennen als je de wereld wilt leren kennen, houd van jezelf als je van iemand anders wilt leren te houden...

wij hebben deze muren om ons heen zelf opgebouwd, en kunnen ze ook weer afbreken als we dat maar willen...

beschaving begint met acceptatie;
accepteer jezelf, accepteer elkaar en accepteer elkaars verschillen (of probeer het in elk geval


Ken je Krishnamurti ook?
Innerlijke eenvoud vind ik een prachtig boek van hem.

Carpe diem homo universalis

ik ken zijn werken in het algemeen redelijk, maar als ik heel erg eerlijk ben dan moet ik toegeven dat ik gewoon niet meer aan lezen toekom, mijn leesperiode ligt alweer in de vorige eeuw... (bij mij gaat alles in periodes, als ik genoeg van internet heb ga ik weer lezen waarschijnlijk)

ik ben te druk met andere dingen grotendeels, en kijk meer documentaires tegenwoordig dan dat ik boeken lees, maar na 2012 heb ik een eeuwigheid de tijd
(bericht gewijzigd op 20-3-2008 12:26:31)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 20-03-2008 0:26:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Ron Brandstichter:

Lanoe:

Ron Brandstichter:

Lanoe:

@ Ron

"beschaving? zou een heel goed idee zijn, ja..."

Gandhi?


jazeker, Gandhi...
alleen van die man zijn innerlijke rust zouden we al heel veel kunnen leren, zijn wijsheid is helaas nog niet voor iedereen haalbaar...

leer eerst jezelf kennen als je de wereld wilt leren kennen, houd van jezelf als je van iemand anders wilt leren te houden...

wij hebben deze muren om ons heen zelf opgebouwd, en kunnen ze ook weer afbreken als we dat maar willen...

beschaving begint met acceptatie;
accepteer jezelf, accepteer elkaar en accepteer elkaars verschillen (of probeer het in elk geval


Ken je Krishnamurti ook?
Innerlijke eenvoud vind ik een prachtig boek van hem.

Carpe diem homo universalis

ik ken zijn werken in het algemeen redelijk, maar als ik heel erg eerlijk ben dan moet ik toegeven dat ik gewoon niet meer aan lezen toekom, mijn leesperiode ligt alweer in de vorige eeuw... (bij mij gaat alles in periodes, als ik genoeg van internet heb ga ik weer lezen waarschijnlijk)

ik ben te druk met andere dingen grotendeels, en kijk meer documentaires tegenwoordig dan dat ik boeken lees, maar na 2012 heb ik een eeuwigheid de tijd


Ken het

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 20-03-2008 0:39:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
Ganzfeld:

@ Vasco

Idd het is simpel... uiteindelijk drijft de omgeving je naar een situatie om een keus te maken die je niet wil.

'Kouskous of een Hamburger?' is dan altijd in dergelijke discussie's de vraag die ik stel. Zelf heb ik liever een Tosti maar helaas staat die niet op het menu. ( is te weinig vraag naar ;-)

En ja men reageert al te vaak op basis van gevoel en overtuiging. Natuurlijk is het nobel en lovenswaardig om je als ruimdenkend en tolerant wereldburger op te stellen maar zoals altijd bepaald de meerderheid de koers... en helaas zijn het nog steeds de Tokkies (ongeacht verschijningsvorm) die ruim in de meerderheid zijn.

Misschien moeten we beter ons best doen om de tosti weer op het menu te krijgen.


Wou je je tosti met ham of had je 'm liever met kaas?
Op 20-03-2008 0:41:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Carpe diem homo universalis
Op 25-06-2008 8:57:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:


En geheel verdient.

http://www.islam-watch.org/

Op 25-06-2008 11:24:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Ganzfeld:


Zei men dat over de joden indertijd ook niet?

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 25-06-2008 11:27:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Lanoe:

Ganzfeld:


Zei men dat over de joden indertijd ook niet?

Carpe diem homo universalis


Ja Lanoe je hebt he-le-maal gelijk hoor. In jouw wereld waar je straffeloos appels met peren kan vergelijken kloppen al jouw zienswijzen als een bus. Gefeliciteerd en welterusten
Op 25-06-2008 11:50:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Ganzfeld:

Lanoe:

Ganzfeld:


Zei men dat over de joden indertijd ook niet?

Carpe diem homo universalis


Ja Lanoe je hebt he-le-maal gelijk hoor. In jouw wereld waar je straffeloos appels met peren kan vergelijken kloppen al jouw zienswijzen als een bus. Gefeliciteerd en welterusten


On-topic svp en niet persoonlijk...je kent mij niet, net zo min als dat ik jou ken.

Dit is niet alleen in mijn wereld zo, maar ook in die van de maker van van het stuk waarnaar ik link: Maleiha Malik.
Die zal ook toestemming moeten hebben gehad van de Guardian (anders was het verwijderd).

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 26-06-2008 9:47:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Broh-Koh Lee:
Lanoe:


On-topic svp


Lanoe: laat de on-/off topic-keuze maar gerust aan de redactie over.
Daar zijn we groot en wijs genoeg voor.
(bericht gewijzigd op 26-6-2008 10:11:56)
Fruit dan?
Op 26-06-2008 10:11:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Redaxie:

Lanoe:


On-topic svp


Lanoe: laat de on-/off topic-keuze maar gerust aan de redactie over.
Daar zijn we groot en wijs genoeg voor.


Ow en dan spreekt de redaxie namens mij?
Zoals jullie wel weten kan ik het goed zelf af en het was persoonlijk naar mij bedoelt en dan spreekt men mij op de persoon aan en niet de redaxie en dan geef ik mijn mening, want ik heb daar geen zin meer in en doe mn best dat zelf ook niet meer te doen.

Soms riekt het hier naar sociaal/maatschappelijke structuren die de overhand krijgen en mensen (zoals ik) die daar geen behoefte aan hebben delven hier vaak dan het onderspit bij de redaxie.
Maar dat is mij onafhankelijke mening, die ik vanuit hier natuurlijk nooit kan zien, dus misschien zit ik er wel ontzettend langs.
Voor mij is dit een soort van school (vandaar de naam Lanoe, als ik denk dat ik iets te melden heb dan heet ik Socrates ) en van sommige hier leer ik, ook van hen die me prikkelen, irriteren.

Heet ik Lanoe dan is dat altijd in de rol van leerling (wel een recalcitrante, maar dat heb ik dan weer van mijn leraar geleerd, want de leraar kan dat dan altijd makkelijk weerleggen door argumenten of vragen).

Heet ik Socrates:

http://www.ekudos.nl/gebruiker/Socrates

Carpe diem homo universalis

Carpe diem homo universalis
Op 26-06-2008 13:36:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Broh-Koh Lee:
Lanoe:

Redaxie:

Lanoe:


On-topic svp


Lanoe: laat de on-/off topic-keuze maar gerust aan de redactie over.
Daar zijn we groot en wijs genoeg voor.


Ow en dan spreekt de redaxie namens mij?
Zoals jullie wel weten kan ik het goed zelf af en het was persoonlijk naar mij bedoelt en dan spreekt men mij op de persoon aan en niet de redaxie en dan geef ik mijn mening, want ik heb daar geen zin meer in en doe mn best dat zelf ook niet meer te doen.Wij zouden "namens jou" praten?

Helaas begrijpen we je reaxie niet, anders zouden we netjes geantwoord hebben.

We gaven slechts aan dat we zelf wel zorgen voor de redactionele aangelegenheden.
(bericht gewijzigd op 26-6-2008 14:05:58)
Fruit dan?
Op 26-06-2008 14:04:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund: gezeik.
I've got a plan so cunning, you could put a tail on it and call it a weasel
Op 26-06-2008 14:37:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ redaxie.

Ok, kan gebeuren.
Ik bedoelde enkel te zeggen dat ik probeer on topic te blijven en daar zelf op probeer te letten en om niet meer in te gaan op persoonlijke aanvallen of me daar zelf nog aan schuldig te maken en wees daarom Ganzfeld daarop en vroeg daarom bij het topic te blijven.

Wie of wat er naar de zeepkist moet is aan jullie, daar bemoei ik me niet mee, maar dit betrof een opmerking over mijn persoon en niet de betreffende materie van het blogje en gaf dus aan daar niet meer aan mee te willen doen en dat zelf ook niet meer te doen.
Ook in een eerdere discussie gaf ik dit al aan (over de arbeidsmythe).
Vandaar dat ik de opmerking nogal misplaatst vond.

Hopende nu wel duidelijk gecommuniceerd te hebben

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 26-6-2008 20:18:19)
Carpe diem homo universalis
Op 26-06-2008 20:15:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Edmund:

gezeik.


Uitgezeken

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 27-06-2008 7:49:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
moonwalker:
Tapper:

Nee laten we jouw verlichte pad volgen en moslims (die ons westerlingen als ongelovige onreine honden zien) knuffelen in de hoogmoed te denken dat ze dezelfde tolerantie aan de dag leggen als jij/wij.


Ik kan Lanoe alleen maar gelijk geven. Je snapt werkelijk niets van de Islam. Dat krijg je als je te vaak naar figuren als Wilders en Hirshi Ali luistert.

Laat ik het verduidelijken: Ik ben zelf Moslim en met mij miljoenen anderen die Europeanen niet als "onreine honden" zien, maar als mensen net als ons die gerespecteerd dienen te worden. Behalve als je het beter weet dan ik als Moslim dan zal ik misschien nog dingen van je moeten leren? Moet ik nou Europeanen als "Onreine honden" gaan zien? En hoe kom je aan die uitspraak? Welke citaten heb je daarvoor?

Ik probeer niemand om te praten, maar vraag de mensen alleen om zelf op onderzoek te gaan. Ga zelf boeken lezen, je bent van harte welkom bij een Moslim boekenzaak die je boeken zal aanbevelen over de ware Islam. Het is maar al te makkelijk om een mening te vormen gebaseerd op wat de media je vertelt. Maar God (Ja de almachtige) heeft ieder van ons hersens gegeven om zelf na te denken. Doe dat dan ook aub.

Wat de schrijver betreft, vind ik dat hij net zo goed in de Islam moet gaan duiken. Mohammed kon niet lezen noch schrijven. De Koran werd geciteerd aan zijn metgezellen en moest uit het hoofd geleerd worden. Pas na zijn dood werd het geschreven op papier.

Stel het wel op prijs dat er mensen als Lanoe nog bestaan die echt zien waar het om gaat in plaats van achter de Media aan te lopen. Respect Lanoe.
Before I read newspapers I was uninformed. After reading newspapers I became misinformed
Op 24-10-2008 21:55:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden